Informácia v súvislosti so vstupom Chorvátskej republiky do Európskej únie

Dňom 01. 07. 2013 sa Chorvátska republika stala členským štátom Európskej únie. Vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 279 z 05. 06. 2013, ktorým schválila návrh na otvorenie trhu práce Slovenskej republiky pre občanov Chorvátskej republiky.

Od 01.07.2013 občania Chorvátskej republiky už nebudú potrebovať na zamestnanie na území Slovenskej republiky povolenie na zamestnanie. Zamestnávateľ oznamuje úradu začiatok zamestnania alebo vyslania na výkon práce na území Slovenskej republiky podaním formulára informačná karta.

V prípade občanov Chorvátskej republiky, ktorí sú zamestnaní alebo vyslaní na výkon práce na území SR na základe povolenia na zamestnanie, resp. jeho predĺženia, zamestnávateľ overí či zamestnanec, požiadal o registráciu pobytu občana EU na území SR, ktoré preukáže potvrdením o registrácií pobytu občana Únie prípadne „Pobytovým preukazom občana EU“. Ak sa vie preukázať niektorým z uvedených dokladov, zamestnávateľ vyplní formulár informačnej karty dvojmo a zašle na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako deň nástupu do zamestnania na formulári uvedie deň registrácie pobytu občana Únie.

Platné povolenia na zamestnanie resp. predlženia povolení na zamestnanie udelené pre občanov Chorvátskej republiky zaniknú uplynutím obdobia na ktoré boli udelené resp. zánikom povolenia na pobyt z dôvodu registrácie pobytu občana Únie.