Vykonávanie živnosti v zahraničí

Odporúčaný postup
. na webstránke http://www.enterprise-europe-network.sk/ si nájdite kontakty  na príslušné inštitúcie v zahraničí
. prezrite si informácie o podmienkach prevádzkovania živnosti v cieľovej krajine
. na obvodnom alebo krajskom živnostenskom úrade si vybavte potvrdenie o spôsobilosti vykonávať živnosť
. vyžiadajte si E-formuláre alebo prenosné dokumenty pre účely sociálneho zabezpečenia
. vycestujte do zahraničia a registrujte sa v kompetentnej inštitúcii

Bližšie informácie: 
http://www.nadsme.sk/sk/content/enterprise-europe-network-1
http://www.nadsme.sk/sk/content/ako-podnikat-v-krajinach-eu

EUGO www.eu-go.sk - Jednotné kontaktné miesto, ktoré pomáha pri začatí podnikania a poskytovaní služieb. Bližšie informácie na stránke Ministerstva vnútra SR.  

Živnostníci zo Slovenska majú v krajinách EÚ rovnaké podmienky ako domáci.
 
Členstvo Slovenska v Európskej únii znamená pre našich občanov možnosť podnikania a prevádzkovania živnosti v členských štátoch. Mnoho živnostníkov však pri snahe premiestniť či rozšíriť svoju činnosť do inej krajiny naráža na problém nedostatku informácií týkajúcich sa registrácie činnosti v cieľovej krajine. To spôsobuje obavu, že po vycestovaní im neumožnia v krajine podnikať.
Základom legislatívy EÚ je voľný pohyb osôb, tovarov a služieb. „To znamená, že každý občan členského štátu má právo začať slobodne podnikať či prevádzkovať živnosť v inom členskom štáte. Jediným kritériom je splnenie podmienok, ktoré na registráciu jeho odboru platia v cieľovej krajine. Tam by k nemu mali pristupovať rovnako ako k ‚vlastným‘ občanom,“ vysvetľuje Riaditeľ odboru analýz podnikateľského prostredia Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) Juraj Poledna. „Tento systém bol dobre zavedený medzi staršími členskými krajinami a nevieme o žiadnych komplikáciách spojených s registráciou podnikateľov z nových krajín,“ dodáva Poledna. Problémové sú teda iba tie živnosti, ktoré sú u nás voľné, ale inde je pre ne potrebné vzdelanie alebo prax.

Žiadosti aj elektronicky
Ako najlepší postup pri vybavovaní živnosti v zahraničí odporúčajú pracovníci NADSME informovať sa na webových stránkach kompetentných inštitúcií danej krajiny. Tie sú uvedené napríklad na informačnej stránke www.nadsme.sk/ . Mnohé krajiny poskytujú aj možnosť elektronického podávania žiadostí a registračných formulárov. Podmienkou je, samozrejme, ovládanie úradného jazyka príslušného štátu. Ostatné formality potom treba vybaviť priamo na mieste, kde chce živnostník či podnikateľ vykonávať činnosť.

Potvrdenie o spôsobilosti

Od 1. októbra 2007 platí novela živnostenského zákona, podľa ktorej sú obvodné úrady v sídle kraja kompetentné vydávať potvrdenia umožňujúce uchádzať sa o vydanie živnostenskej koncesie v členských krajinách EÚ. O vydanie živnostenského oprávnenia v členskom štáte Európskej únie sa môže uchádzať štátny občan Slovenskej republiky s tým, že odbornú spôsobilosť pre príslušné živnosti musí preukázať. Potvrdenia je možné využiť pri vybavovaní živnostenského oprávnenia v niektorom z členských štátov EÚ, ale aj pri rokovaní s obchodnými partnermi alebo pri uchádzaní sa o prácu u niektorého zo zahraničných zamestnávateľov. Doklad možno získať v rámci správneho konania do 30 dní.
K žiadosti treba priložiť listinné dôkazy, ktorými sa preukáže aspoň jedna z nasledujúcich činností: prax v postavení podnikateľa, prax v postavení vedúceho podniku, prax v postavení zamestnanca, prax vo vedúcom postavení a so zodpovednosťou pre najmenej jedno oddelenie podniku, absolvovanie predchádzajúceho vzdelania a doklad o odbornej spôsobilosti vyžadovaný v SR pre možnosť vykonávania regulovanej činnosti. 

Starobný a invalidný dôchodok v cudzine
Súčasťou vybavenia živnostenskej registrácie je prihlásenie sa do systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny.
V mnohých štátoch EÚ je registrácia do sociálnych fondov povinná. Na to, aby bola zabezpečená medzinárodná spolupráca v tejto oblasti, sa používajú v rámci Europskej únie takzvané E-formuláre. Tieto formuláre obsahujú všetky informácie potrebné na určenie a potvrdenie práva na dávky. Ešte pred odchodom zo Slovenska je vhodné vyžiadať si tlačivá od príslušných úradov (Sociálna poisťovňa). Tie potom treba predložiť v inštitúcii príslušnej podľa miesta bydliska alebo prechodného pobytu.
Jednotlivé formuláre sú nevyhnutné nielen na zabezpečenie spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami sociálneho zabezpečenia, navyše sú často na zadnej strane užitočné informácie napríklad názvy a adresy inštitúcií iného členského štátu. Ak si živnostník zabudne vyžiadať náležité formuláre pred odchodom do zahraničia, nestráca možnosť uplatňovať si nárok na dávky. Inštitúcia druhého členského štátu si potrebné informácie vyžiada od partnerskej inštitúcie u nás. Tento postup však môže značne predĺžiť proces vybavovania.
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré pracujú alebo pracovali vo viacerých členských štátoch, majú problém so zisťovaním, v ktorej krajine by mali predložiť žiadosti o priznanie starobného a invalidného dôchodku. Zvyčajne ich môžu vždy predložiť inštitúcii členského štátu, kde bývajú, napriek tomu, že tam nikdy neboli poistené. Daná inštitúcia zašle žiadosť príslušnej inštitúcii v krajine, kde poistení boli. Dátum pôvodného podania žiadosti sa bude považovať za dátum podania žiadosti v správnej inštitúcii, kde platili poistné. Žiadosť o poskytovanie invalidných dávok možno tiež predložiť v krajine, kde nastala invalidita, kým žiadosť o starobný dôchodok možno predložiť aj v inštitúcii štátu, kde bola zainteresovaná osoba poistená posledný raz, ak nebola poistená v krajine miesta svojho bydliska.

Krajiny, v ktorých je povinný vstup do systému sociálneho zabezpečenia pre živnostníkov:
Luxembursko
Rakúsko
Francúzsko
Belgicko
Fínsko
Grécko
Írsko
Taliansko
Portugalsko
Španielsko
Švédsko
Veľká Británia
Česká republika
Estónsko
Maďarsko
Lotyšsko
Poľsko
Slovinsko

Dôležité formuláre
. séria E 200 na výpočet a vyplácanie dôchodkov,
. séria E 300 na potvrdenie práva na dávky v nezamestnanosti,
. séria E 400 na potvrdenie práva na rodinné dávky
. séria E 500 oznámenie o registrácii pracovníka
. séria E 600 výmena informácií o príjme

Internetové adresy vybraných inštitúcií v jednotlivých krajinách

Luxembursko
http:www.chambre-des-metiers.lu - Živnostenská komora
http:www.etat.lu - vládna stránka Luxemburska

Rakúsko

https://firmen.wko.at/Web/SearchSimple.aspx - Register obchodnej komory - Wirtschaftskammer
http://www.bmwfw.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Seiten/ZentralesGewerberegister.aspx - Centrálny register obchodnej komory
https://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/Umsatzsteuer/AuslndischeUnternehmer/_start.htm - Referát finančného úradu pre zahraničných podnikateľov

Francúzsko

http:www.investinfrance.org - informácie o podnikaní vo Francúzsku
http:www.apcm.com - Živnostenská komora

Belgicko

http:www.mineco.fgov.be - ministerstvo hospodárstva, servis pre zahraničných investorov
http:mineco.fgov.be/enterprises/index_fr.htm - zoznam činností, na ktoré treba povolenie

Dánsko

http:www.danmark.dk - linky na vládne inštitúcie
http:www.dgp.dk - vládna inštitúcia pre registráciu plynárov
http:www.elraadet.dk - informácie o registrácii elektrikárov

Fínsko

http:www.prh.fi - patentový a registračný úrad
http://www.vn.fi/ktm - ministerstvo hospodárstva

Nemecko

http:www.ihk.de - Obchodná a priemyselná komora
http:www.bm.wi.de - Ministerstvo hospodárskeho rozvoja
http:www.zdh.de/org_hwk/hwk/vrtlr.htm - Remeselná komora

Grécko

http:www.uhcci.gr - Centrálne združenie komôr
http:www.acci.gr - Aténska priemyselná a obchodná komora

Írsko

http:www.craftscouncil-of-ireland.ie - živnostenská komora
http:www.entemp.ie - Úrad pre podnikanie, obchod a zamestnanosť

Taliansko

http:www.inail.it - Národný poisťovací inštitút
http:www.cna.it - národná konfederácia pre živnosti a malé a stredné podnikanie
http:www.unioncamere.it - Únia obchodných komôr Talianska

Portugalsko

http:www.dgci.min-financas.pt - ministerstvo financií
http:www.icep.pt - investície obchod a turizmus v Portugalsku

Španielsko

http:www.rmc.es - Centrálny obchodný register
http:www.icex.es - Inštitút pre zahraničný obchod

Švédsko

http://www.nutek.se/startlinjen - informácie o podnikaní vo Švédsku
http:www.virtualsweden.net - oficiálna stránka Švédska

Veľká Británia

http:www.businesslink.gov.uk - informácie pre začínajúcich podnikateľov
http:www.inlandrevenue.gov.uk/enq/index.htm - finančný a daňový úrad

Česká republika

http:www.mpo.cz - Ministerstvo priemyslu a obchodu
http:www.komora.cz - Hospodárska komora ČR
www.businessinfo.cz – portál pre podnikanie a export, jednotné kontaktné miesta
www.een.cz – sieť Enterprise Europe Network – podpora podnikania

Estónsko

http:www.koda.ee - Estónska komora priemyslu a obchodu
http:www.fin.ee - Ministerstvo financií

Poľsko

http:www.kig.pl - Poľská obchodná komora
http:www.poland.pl - oficiálna stránka Poľska
http:www.msp.org.pl - Poľská agentúra pre malé a stredné podnikanie

Lotyšsko

http:www.lps.lv - Lotyšská únia miestnych a regionálnych samospráv
http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lng=en&cat=3&lng=en - Ministerstvo hospodárstva Lotyšskej republiky
http://www.ur.gov.lv/?v=en - Register podnikateľských subjektov, asociácií a komôr Lotyšskej republiky
http://www.liaa.gov.lv/lv - Lotyšská investičná a rozvojová agentúra
http://www.chamber.lv/- Lotyšská obchodná a priemyselná komora

Maďarsko

http:www.mkik.hu - obchodná a priemyselná komora
http:www.gm.hu - ministerstvo hospodárstva

Slovinsko

http:www.gzs.si - obchodná komora
Potvrdenie o spôsobilosti vám vydajú krajské úrady

Nórsko

www.innovasjonnorge.no Národná spoločnosť zaoberajúca sa podnikaním a ekonomikou
www.benin.no Všetko o podnikaní v Nórsku

Rumunsko

http://www.mfinante.ro/ - Ministerstvo hospodárstva
http://www.ccir.ro/ - Obchodná komora

Cyprus

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument - Register firiem (Department of Registrar of Companies and Official Receiver) 
http://www.ccci.org.cy/ - Cyperská obchodná a priemyselná komora
 
Rakúsko
Podnikateľské aktivity sú rozdelené do troch skupín – remeslá, iné regulované aktivity a voľné aktivity. Na vykonávanie remesiel a iných regulovaných aktivít je potrebná odborná skúška a skúška z manažmentu. Pri voľných aktivitách sa nevyžaduje odborná skúška, registrácia je však povinná. Pre samostatne zárobkovo činné osoby platia rovnaké pravidlá ako pre registráciu podnikov. Všetky podniky v Rakúsku sú členmi obchodnej komory. Registre vedú súdy príslušné podľa sídla spoločnosti. Každý podnik musí byť registrovaný na platenie DPH.

Taliansko
Občania členských štátov Európskej únie majú právo získať povolenie na pobyt, ktoré trvá päť rokov. O povolenie treba zažiadať na príslušnom policajnom okrsku do 8 dní od príchodu do krajiny. Všetci živnostníci, ktorí chcú pracovať v Taliansku, sa musia zaregistrovať v zozname (Albo provinciale delle imprese artigiane) vedenom regionálnymi živnostenskými komorami. Ku každej obchodnej komore je príslušná jedna živnostenská komora. Občania členských štátov únie musia pred začiatkom činnosti preukázať kvalifikáciu potrebnú na prevádzkovanie živnosti v domovskej krajine. Takmer na všetky živnosti je potrebná licencia.

Luxembursko

Zahraničný podnikateľ v Luxembursku musí pre registráciu splniť dve základné požiadavky: požiadavku profesionálnej cti, čo znamená, že nesmie mať vyhlásený bankrot a musí mať čistý trestný register a požiadavku profesionálnej kvalifikácie podľa smerníc Európskeho ekonomického spoločenstva. Zápis do živnostenského registra je povinný, vykonáva sa automaticky po splnení požiadaviek. Pri vykonávaní zdravotníckych profesií je potrebná autorizácia, ktorú vydáva oddelenie sociálnej bezpečnosti (Centre commun de la Sécurité Sociale). Elektrikári a živnostníci v odbore kúrenia taktiež potrebujú špeciálne licencie. Na vykonávanie živnosti je potrebná registrácia na platenie DPH a registrácia na daň.

Česká republika

Na zaregistrovanie živnosti je potrebný certifikát o spôsobilosti pre danú činnosť alebo o ukončení druhostupňového vzdelania. Registrácia podnikania sa vykonáva v obchodnom registri. Registrácia v komore živnostníkov je dobrovoľná. V prípade produkcie potravín a materiálov s potenciálnym dosahom na zdravie obyvateľov musí podnikateľ žiadať povolenie od okresnej hygienickej stanice.

Dánsko

Podnikatelia v Dánsku sa musia povinne registrovať v dánskom registri spoločností (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Elektrikári, inštalatéri a plynári potrebujú na vykonávanie svojej činnosti licenciu od príslušných úradov. Okrem toho sa každá osoba, ktorá plánuje bývať v Dánsku, musí registrovať v registri osôb príslušnom k miestu bydliska. Registrácia na účely platenia DPH je povinná, ak živnostník predáva súkromným osobám a jeho ročný obrat je vyšší ako 25 000 dánskych korún.

Portugalsko

V prípade záujmu o dlhodobý pobyt je potrebné do troch mesiacov od príchodu do krajiny požiadať o povolenie. Vydávajú ho regionálne hraničné a cudzinecké úrady. Ich platnosť je päť rokov, s možnosťou predĺženia. Žiadosti o povolenie na podnikateľskú činnosť prijímajú Centrá pre registráciu podnikania. V Portugalsku nepôsobí žiadna živnostenská komora, nie je teda potrebná registrácia. Národná komisia programu pre podporu umení a remesiel a malých remeselných podnikov má na starosti podporu a oživovanie tradičných umení a remesiel. Na prevádzku žiadnej živnosti nie je potrebná licencia.

Francúzsko

Všetci cudzinci, ktorí chcú vo Francúzsku podnikať alebo vykonávať živnosť, si musia najprv vybaviť identifikačnú kartu pre cudzincov. Živnostníci sa musia zaregistrovať v zozname, ktorý vedie lokálna živnostenská komora. Tých je vo Francúzsku okolo sto a sú zoskupené v Združení živnostenských komôr. Podnikateľ vo Francúzsku môže registrovať sídlo spoločnosti na domácu adresu najviac na dva roky. Po dvoch rokoch musí byť sídlo v samostatných obchodných priestoroch. Do pätnástich dní od začiatku činnosti treba kontaktovať Centrum pre podnikateľov (Centre de formalités des entreprises), cez ktoré sa vybavujú všetky formality, ako napríklad registrácia na daň, sociálne zabezpečenie a podobne.

Fínsko

Každý, kto chce podnikať vo Fínsku, musí vyplniť prihlášku do obchodného registra. Výnimkou sú poľnohospodári a rybári. Register vedie fínsky patentový a registračný úrad. Registrácia v obchodnej alebo živnostenskej komore nie je povinná. Nie je potrebná ani zvláštna licencia pre remeslá. Odporúča sa však, aby potenciálni obchodníci kontaktovali lokálne centrá pre rozvoj zamestnanosti a podnikania. Na regionálnom daňovom úrade sa treba prihlásiť na platenie dane z príjmu.

Švédsko

Občania členských štátov Európskej únie môžu pracovať vo Švédsku tri mesiace bez povolenia. Potom musia požiadať o povolenie na polícii. Osoba, ktorá chce začať podnikať, musí mať najmenej 18 rokov a nesmie mať vyhlásený bankrot. Prihlásenie do živnostenského registra môže, ale nemusí byť povinné. Závisí od odvetvia podnikateľskej činnosti. Pre niektoré druhy podnikania je potrebné špeciálne povolenie či registrácia na lokálnych úradoch. Vzťahuje sa to napríklad na predaj alkoholu, second handy, záložne, požičovne áut a podobne.

Belgicko

Pred začiatkom podnikania je vhodné informovať sa na miestnej komore (Kamer van Ambachten en Neringen) o tom, či je daná oblasť podnikania regulovaná. Niektorí živnostníci sa musia zapísať do živnostenského registra, ktorý vedie Úrad obchodného dvora. Zoznam živností, pri ktorých sa vyžaduje zápis do registra, je uvedený v Kráľovskom dekréte z 25. augusta 1965. Maloobchodníci musia preukázať znalosti z oblasti obchodného manažmentu. Pri niektorých aktivitách je potrebné zvláštne povolenie alebo oznámenie o začiatku činnosti. Ich zoznam vedie ministerstvo hospodárstva. Na výrobu, dovoz alebo predaj potravín je potrebné povolenie lokálnej potravinovej inšpekcie.

Španielsko

Pri registrácii obchodného mena je nutné požiadať o vystavenie potvrdenia z obchodného registra, že neexistuje podnik s rovnakým názvom. Zápis do živnostenského registra je povinný pre osoby, ktoré vykonávajú obchodnú, priemyselnú alebo plavebnú činnosť. Výnimkou sú farmárske a rybárske činnosti. Licencia na vykonávanie živnosti je dobrovoľná, je však nevyhnutná pre osoby, ktoré sa chcú uchádzať o štátnu alebo regionálnu podporu.

Grécko

Pri registrácii podnikateľskej aktivity je potrebné najprv určiť sídlo podniku. Výrobné podniky musia požiadať o povolenie na zriadenie na Odbore priemyslu sídliaceho na miestne príslušnej prefektúre. Okrem toho je nutná registrácia u príslušného správcu sociálneho poistenia. Všetky podniky sa musia zaregistrovať v obchodnej komore, živnostníci v komore malých a stredných podnikov. Na vykonávanie niektorých živností je potrebné povolenie, napríklad na elektrikárske práce, predaj a opravu áut, motoriek a iných strojov, holičstvo, očnú optiku, potravinárstvo a podobne.

Maďarsko

Individuálni podnikatelia môžu vykonávať svoju činnosť na základe povolenia registračného úradu, ktorý sa nachádza na príslušnom miestnom úrade. Na registráciu musí živnostník priložiť potvrdenie o bezúhonnosti, potvrdenie o tom, že nie je v konkurze, potvrdenie o kvalifikácii a potvrdenie o registrácii k plateniu dane. Pri licencovaných činnostiach treba priložiť aj povolenie od dohliadajúcich inštitúcií. Jednotlivci sa na požiadanie môžu zaregistrovať aj ako „individuálne spoločnosti“, tie však nemajú štatút právnickej osoby. Následne sa treba zaregistrovať na štatistickom úrade.

Nemecko

Registrácia prebieha na viacerých miestach. U verejného notára je potrebné overiť totožnosť, na čo je potrebný pas alebo identifikačný doklad. Treba sa zaregistrovať v obchodnom registri a na mestskom úrade na oddelení registrácie podnikania. Mestský úrad automaticky informuje ostatné in-štitúcie. Povinná je registrácia v obchodnej komore, s výnimkou regulovaných remesiel vymenovaných v zozname (Handwerksordnung), ktoré sa prihlasujú v remeselnej komore. Pri niektorých profesiách je povinná prihláška do špecializovaných komôr. Podnikateľské aktivity sa delia do viacerých skupín, pre niektoré je potrebná licencia, ktorá sa vydáva na základe osvedčenia
o vzdelaní alebo praxi.

Lotyšsko

Všetci podnikatelia, vrátane živnostníkov a individuálnych podnikateľov, musia byť zapísaní v Podnikateľskom registri. Licencia od iných inštitúcií je potrebná napríklad na vzdelávanie, výrobu zbraní a výbušnín, farmaceutík, v poisťovníctve. Licencie pre stavebníctvo, inžinierstvo, medicínu a vzdelávanie vydávajú príslušné profesionálne spoločnosti. 

Veľká Británia
Samostatne zárobkovo činné osoby sa môžu registrovať buď vlastným menom, alebo si môžu zvoliť obchodné meno. Niektoré činnosti vyžadujú licenciu. Patrí sem napríklad opatrovanie detí, prevádzkovanie reštaurácií, taxikárstvo alebo pouličný predaj. Živnostníci sa musia registrovať k dani z príjmu na príslušnom daňovom úrade (Inland Revenue). K plateniu DPH sa treba registrovať, ak ročný obrat živnostníka presiahne 56 000 libier. Prihlásenie do živnostenskej komory je dobrovoľné.

Cyprus
Z príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby sa odvádza 16,9%, z toho 12,6% platí samostatne zárobkovo činná osoba a 4,3% štát. V prípade dobrovoľného odvádzania je príspevok 14,8% z príjmu, z toho 11% platí prispievateľ a 3,8% štát.