Národný projekt Európskeho sociálneho fondu

Dňa 25.1.2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031D033. Financovanie všetkých aktivít siete EURES realizovaných v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji spadá pod Národný projekt „Spoločne hľadáme prácu“ a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

Kód projektu v ITMS2014+ : 312031D033

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk


logo EU ESF EFRRlogo OPLZEURES logo