Česká republika CV

Úradným jazykom v Českej republike je český jazyk. Vzhľadom na spoločnú históriu Čechov a Slovákov neexistuje temer žiadna jazyková bariéra až na špecifické jazykové výrazy.

Pri uchádzaní o prácu v tejto krajine je potrebné venovať dostatočnú pozornosť spracovaniu životopisu a žiadosti do zamestnania. V niektorých prípadoch je vhodné doplniť svoju žiadosť a životopis aj sprievodným listom („průvodní dopis“) alebo motivačným listom.

 

Sprievodný dopis je krátky a stručný. Uvádza sa v ňom kto ste, kde ste sa o práci dozvedeli, akú pracovnú pozíciu chcete vykonávať a krátka zmienka o tom, prečo chcete danú pozíciu vykonávať. Ide o takú ochutnávku (lákadlo), ktoré by malo hovoriť, že by Vás ako kandidáta mali brať vážne.

 

 

Motivačný list slúži k predstaveniu uchádzača budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne vlastnosti uchádzača, ktoré sa zhodujú s pracovnou ponukou alebo jej požiadavky dokonca prevyšujú.

Štruktúra pozostáva z hlavičky (meno, adresa, telefón, e-mail), adresáta (názov a adresa spoločnosti), oslovenie, text listu a je zakončený dátumom, miestom, menom a podpisom pisateľa.

V úvode ukážte, že poznáte oblasť pôsobenia spoločnosti a viete, akých najväčších úspechov za posledné obdobie dosiahla. S prihliadnutím na požiadavky voľného pracovného miesta vyzdvihnite svoje znalosti a zručnosti a zdôvodnite, prečo práve Vy ste pre túto spoločnosť najlepší a čo svojim príchodom do spoločnosti prinesiete. Uveďte konkrétne príklady svojich úspechov a predstavte svoj potenciál. Vyberte z Vášho CV to, v čom ste naozaj dobrý. Buďte osobný (nekopírujte text, tvorte).

Záver laďte pozitívne a akčne.
Prejavte záujem a ochotu sa stretnúť.

Motivačný list by nemal presiahnuť 1 stranu.

 

Kópie certifikátov nie je potrebné posielať hneď spolu so žiadosťou a životopisom , ak nie sú výslovne vyžiadané, môžete ich zobrať so sebou na výberový pohovor.

Nezabudnite sa podpísať na sprievodný dopis/motivačný list.

 

Žiadosť o prácu v Českej republike:

Jazyk: český / slovenský

Forma: podľa vzoru, rozsah je postačujúci na 1 stranu, napísaná na počítači

Obsah:

  1. identifikačné údaje žiadateľa
  2. údaj o pozícii, o ktorú máte záujem
  3. zmienka o kvalifikácii a motivácii
  4. žiadosť o výberový pohovor
  5. záverečný pozdrav
  6. podpis
  7. prílohy

Je potrebné zaslať originál žiadosti

 

Životopis:

  1. vyplňte podľa priloženého vzoru,
  2. zasielajte originál

O pracovné miesta sa môžete uchádzať prostredníctvom internetu, poštou, faxom alebo telefonicky. Kontaktovať zamestnávateľa telefonicky je bežnou praxou, ak chcete získať bližšie informácie o pracovnom mieste resp. spoločnosti. Na základe telefonického rozhovoru je možné dohodnúť si aj osobný pohovor. Na osobný pohovor je vhodné vziať so sebou životopis, motivačný list, kópie certifikátov, prípadne aj žiadosť do zamestnania.

 

V Českej republike je viacero možností ako si hľadať zamestnanie a to prostredníctvom:

- Úradov práce sociálnych vecí a rodiny - www.uradprace.cz

- EURES – Európske služby zamestnanosti: www.eures.sk www.uradprace.cz/web/cz/eures www.eures.europa.eu
- Súkromných personálnych agentúr
- Sprostredkovateľských spoločností
- Médií a internetu

 

Hľadanie práce prostredníctvom ďalších internetových stránok:

www.prace.atlas.cz

www.profesia.cz

www.hledampraci.cz

www.jobs.cz

www.sprace.cz

www.jobdnes.idnes.cz

 

Zoznam licencovaných agentúr na sprostredkovanie zamestnania v Českej republike nájdete: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/zpr_prace

 

Väčšina zamestnávateľov má svoje vlastné webové stránky, alebo sú uvedené v telefónnych zoznamoch: www.zlatestranky.cz