Chorvátsko CV

1. Hľadanie práce: verejné služby zamestnanosti

Ak ste občan krajiny EÚ/EHP a chcete si nájsť prácu v Chorvátsku, môžete kontaktovať verejné služby pre zamestnanosť (Hrvatski zavod za zapošljavanje):
http://www.hzz.hr/default.aspx?id=18019    
Burza práce Chorvátskeho úradu práce:

http://burzarada.hzz.hr/                                                     

 

2. Európske služby zamestnanosti – EURES

Eures poradcovia a európsky portál pracovnej mobility je vám k dispozícii:
https://ec.europa.eu/eures/public/hr/homepage  
Informácie o sieti EURES v Chorvátsku nájdete cez: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=18069      

                 

3. Tlač, inzeráty

Večernji list                                                                                     
https://www.vecernji.hr/  

Vjesnik                                                                                             
https://www.index.hr/tag/4829/vjesnik.aspx

Slobodna Dalmacija                                                                     
https://www.slobodnadalmacija.hr/
Novi list                                                                                            
http://novilist.hr/Vijesti

Jutarnji list
https://www.jutarnji.hr/biznis/karijere/

Glas Slavonie                                                                                  
http://www.glas-slavonije.hr/
Dnevnik
https://dnevnik.hr/

Nacional
http://www.nacional.hr/                                                                                                
Fokus
http://fokus-tjednik.hr/

4. Súkromné pracovné portály

https://hr.jooble.org/
https://hr.kompass.com/

https://jobs.justlanded.com/en/Croatia

https://www.moj-posao.net/

https://www.posao.hr/

https://www.njuskalo.hr/posao

http://www.selectio.hr/
https://www.careerjet.com/jobs-in-croatia-123499.html

http://www.expat.com/en/jobs/europe/croatia/
https://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/croatia/

https://www.hotelcareer.com/jobs/hospitality-catering-croatia

 

Ako sa uchádzať o prácu

Prácu hľadajte prostredníctvom osobných kontaktov, webových stránok a inzerá­tov v tlači, alebo pošlite zamestnávateľovi spontánnu žiadosť o pracovné miesto. Sú tu súkromné agentúry dočasného zamest­návania, ale voľné pracovné miesta vo verejnom sektore musia byť oznámené v úradnom vestníku a prostredníctvom chorvátskej zamestnaneckej služby.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie

Sprievodný list by nemal byť dlhší než jedna strana a mali by sa v ňom presne uvádzať dôvody, prečo ste vy tým správnym uchád­začom pre danú prácu. Text by mal byť gra­maticky správny a v súlade s pravidlami obchodnej komunikácie. Text by mal byť zrozumiteľný a ľahko čitateľný.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?

Áno, odporúča sa priložiť fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?

Nie, uprednostňujú sa strojom písané žiadosti.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?

Áno, pokojne môžete poslať životopis vo formáte Europass.

Nadviazanie kontaktu po telefóne

Ak je k dispozícii telefónne číslo, možno nad­viazať kontakt po telefóne. Mnoho zamest­návateľov však uvádza, že nie je možné získať informácie po telefóne.

Je potrebné poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?

Áno, ak je to uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania

Od niekoľkých dní až po niekoľko mesia­cov, v závislosti od miesta. Výberové kona­nia na vysoko kvalifikované miesta, ako aj na zamestnanie vo verejných inštitúci­ách, môžu trvať dlhšiu dobu. Nekvalifiko­vané miesta alebo miesta v malých firmách môžu byť obsadené rýchlo.

Príprava na pracovný pohovor

Prvý dojem je veľmi dôležitý. Budú si vší­mať, ako ste sa na pohovor obliekli. Okrem toho sa budete musieť predstaviť na zák­lade svojho životopisu. Najbežnejšie otázky sa týkajú vašich silných a slabých stránok. Zistite si informácie o spoločnosti, aby ste boli oboznámení s jej každodennými čin­nosťami a požiadavkami na prácu, o ktorú sa uchádzate. Ak máte v danej spoločnosti kontakty, využite ich na pomoc pri získaní výhody.

Pred pohovorom sa môžu konať písomné a ústne skúšky (psychologické, odborné). Zamestnávateľa včas informujte, ak o pra­covné miesto už nemáte záujem.

Kto bude prítomný?

Buď jedna osoba, alebo skupina osôb, v závislosti od spoločnosti.

Podáme si ruky?

Áno. Podľa etikety si najprv podáte ruky so ženami, potom s najdôležitejšou osobou, a napokon s ostatnými.

Existuje typická štruktúra pohovoru?

Štruktúra pohovorov je rozličná, ale sú tu niektoré spoločné charakteristiky. Atmo­sféra je zvyčajne formálna. Osoby, ktoré vedú pohovor, sa predstavia, a potom vás vyzvú, aby ste sa prezentovali, uviedli, aké máte vzdelanie, aké sú vaše predchádza­júce pracovné skúsenosti, osobitné zruč­nosti a schopnosti, záujmy, a prečo sa uchádzate o dané pracovné miesto.

Zamestnávatelia obvykle kladú otázky týka­júce sa vášho životopisu, predchádzajúcich pracovných skúseností a očakávaní. Poho­vor trvá asi 1/2 hodiny.

Svoje otázky si odložte na koniec pohovoru, dbajte na to, aby boli stručné a nezachá­dzajte príliš do podrobností.

Kedy otázka presahuje medze?

Podľa chorvátskeho antidiskriminačného zákona, ktorý nadobudol platnosť v roku 2009, sa nesmú klásť otázky týkajúce sa náboženstva, etnického pôvodu, sexuál­nej orientácie alebo tehotenstva. Môžete odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa vášho súkromného života.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?

V Chorvátsku nie sú potrebné referencie ani odporúčacie listy, pokiaľ sa to neuvá­dza. Niektoré spoločnosti a inštitúcie vyža­dujú úradné potvrdenie o čistom trestnom registri.

Vyjednávanie o plate a výhodách

Zamestnávatelia často stanovia plat a výhody, takže priestor na vyjednávanie je obmedzený. V každom prípade platí, že o plate možno vyjednávať len v súkromnom sektore; vo verejnom sektore sú platy sta­novené zákonom. Platy sú vyjadrené ako mesačné a mali by zahŕňať nárok na dovo­lenku. O prémiách a ďalších výhodách možno vyjednávať osobitne.

Je pravdepodobná práca na skúšku?

Z právneho hľadiska nie je možná 1-dňová práca na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?

Dĺžka skúšobnej doby je obvykle od 1 do 3 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?

Zamestnávateľ nie je povinný uhradiť náklady spojené s účasťou na pohovore.

Kedy sa dozviem výsledok?

Na konci pohovoru sa môžete vedúceho pohovoru opýtať, kedy budú oznámené výsledky. Zamestnávateľ obvykle informuje o výsledkoch týždeň alebo dva po pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup

Po pohovore môžete zavolať vedúcemu pohovoru, a požiadať ho o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?

Odporúčame, aby ste prišli o 10 – 15 minút skôr, aby ste si mohli zorganizovať a skon­trolovať svoje dokumenty a pripraviť sa. Ak predpokladáte, že sa oneskoríte, alebo ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, infor­mujte o tom zamestnávateľa.

Tipy na vhodné oblečenie

Vhodne a slušne oblečený uchádzač urobí oveľa lepší dojem, než uchádzač oblečený v džínsoch a tričku. Treba sa vyhnúť príliš nápadným šperkom a doplnkom, extrém­nym účesom alebo farbeným vlasom. Váš osobný vzhľad by mal odrážať vzhľad potenciálneho zamestnanca.

Ďalšie rady

Vaše správanie počas pohovoru môže mať vplyv na výsledok. Ak preukážete sebave­domie, nadviažete očný kontakt s osobami, ktoré vedú pohovor, a pevne im stisnete ruku pri podávaní, urobíte na budúceho zamestnávateľa priaznivý dojem.

Nehovorte zle o bývalých zamestnávate­ľoch. Držte sa všeobecných otázok týkajú­cich sa spoločnosti a pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate, a nepýtajte sa príliš na plat, výhody a dni voľna.

A napokon, dbajte na to, aby ste hovorili o svojich kladných vlastnostiach, a nesú­streďte sa na záporné alebo slabé stránky, aj keď sa vás na ne opýtajú.

 

Odkaz na Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae

 

Dátum poslednej úpravy: 01.08.2018