Chorvátsko CV

1. Hľadanie práce: verejné služby zamestnanosti

Ak ste občan krajiny EÚ/EHP a chcete si nájsť prácu v Chorvátsku, môžete kontaktovať verejné služby pre zamestnanosť - Hrvatski zavod za zapošljavanje                                                        

 

2. Európske služby zamestnanosti – EURES

K dispozícii sú vám Eures poradcovia a Európsky portál pracovnej mobility.    

                

3. Tlač, inzeráty

Večernji list
Vjesnik
Slobodna Dalmacija
Novi list
Jutarnji list
Glas Slavonije
Dnevnik
Nacional
Fokus


4. Súkromné pracovné portály

hr.jooble
hr.kompass
jobs.justlanded
moj-posao.net
posao.hr
njuskalo.hr
selectio.hr
careerjet
expat
learn4good
hotelcareer

Ako sa uchádzať o prácu

Prácu hľadajte prostredníctvom osobných kontaktov, webových stránok a inzerá­tov v tlači, alebo pošlite zamestnávateľovi spontánnu žiadosť o pracovné miesto. Sú tu súkromné agentúry dočasného zamest­návania, ale voľné pracovné miesta vo verejnom sektore musia byť oznámené v úradnom vestníku a prostredníctvom chorvátskej zamestnaneckej služby.

Tipy pre uchádzačov o zamestnanie
Sprievodný list by nemal byť dlhší než jedna strana a mali by sa v ňom presne uvádzať dôvody, prečo ste vy tým správnym uchád­začom pre danú prácu. Text by mal byť gra­maticky správny a v súlade s pravidlami obchodnej komunikácie. Text by mal byť zrozumiteľný a ľahko čitateľný.

Je štandardné priložiť k životopisu fotografiu?
Áno, odporúča sa priložiť fotografiu.

Uprednostňujú sa rukou písané žiadosti?
Nie, uprednostňujú sa strojom písané žiadosti.

Je životopis vo formáte Europass bežne používaný a prijímaný?
Áno, pokojne môžete poslať životopis vo formáte Europass.

Nadviazanie kontaktu po telefóne
Ak je k dispozícii telefónne číslo, možno nad­viazať kontakt po telefóne. Mnoho zamest­návateľov však uvádza, že nie je možné získať informácie po telefóne.

Je potrebné poslať so žiadosťou o zamestnanie aj diplomy?
Áno, ak je to uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

Obvyklý čas medzi uverejnením oznámenia o voľnom pracovnom mieste a nástupom do zamestnania
Od niekoľkých dní až po niekoľko mesia­cov, v závislosti od miesta. Výberové kona­nia na vysoko kvalifikované miesta, ako aj na zamestnanie vo verejných inštitúci­ách, môžu trvať dlhšiu dobu. Nekvalifiko­vané miesta alebo miesta v malých firmách môžu byť obsadené rýchlo.

Príprava na pracovný pohovor
Prvý dojem je veľmi dôležitý. Budú si vší­mať, ako ste sa na pohovor obliekli. Okrem toho sa budete musieť predstaviť na zák­lade svojho životopisu. Najbežnejšie otázky sa týkajú vašich silných a slabých stránok. Zistite si informácie o spoločnosti, aby ste boli oboznámení s jej každodennými čin­nosťami a požiadavkami na prácu, o ktorú sa uchádzate. Ak máte v danej spoločnosti kontakty, využite ich na pomoc pri získaní výhody.
Pred pohovorom sa môžu konať písomné a ústne skúšky (psychologické, odborné). Zamestnávateľa včas informujte, ak o pra­covné miesto už nemáte záujem.

Kto bude prítomný?
Buď jedna osoba, alebo skupina osôb, v závislosti od spoločnosti.

Podáme si ruky?
Áno. Podľa etikety si najprv podáte ruky so ženami, potom s najdôležitejšou osobou, a napokon s ostatnými.

Existuje typická štruktúra pohovoru?
Štruktúra pohovorov je rozličná, ale sú tu niektoré spoločné charakteristiky. Atmo­sféra je zvyčajne formálna. Osoby, ktoré vedú pohovor, sa predstavia, a potom vás vyzvú, aby ste sa prezentovali, uviedli, aké máte vzdelanie, aké sú vaše predchádza­júce pracovné skúsenosti, osobitné zruč­nosti a schopnosti, záujmy, a prečo sa uchádzate o dané pracovné miesto.
Zamestnávatelia obvykle kladú otázky týka­júce sa vášho životopisu, predchádzajúcich pracovných skúseností a očakávaní. Poho­vor trvá asi 1/2 hodiny.
Svoje otázky si odložte na koniec pohovoru, dbajte na to, aby boli stručné a nezachá­dzajte príliš do podrobností.

Kedy otázka presahuje medze?
Podľa chorvátskeho antidiskriminačného zákona, ktorý nadobudol platnosť v roku 2009, sa nesmú klásť otázky týkajúce sa náboženstva, etnického pôvodu, sexuál­nej orientácie alebo tehotenstva. Môžete odmietnuť odpovedať na otázky týkajúce sa vášho súkromného života.

Je potrebné predložiť referencie, odporúčacie listy alebo doklad o bezúhonnosti?
V Chorvátsku nie sú potrebné referencie ani odporúčacie listy, pokiaľ sa to neuvá­dza. Niektoré spoločnosti a inštitúcie vyža­dujú úradné potvrdenie o čistom trestnom registri.

Vyjednávanie o plate a výhodách
Zamestnávatelia často stanovia plat a výhody, takže priestor na vyjednávanie je obmedzený. V každom prípade platí, že o plate možno vyjednávať len v súkromnom sektore; vo verejnom sektore sú platy sta­novené zákonom. Platy sú vyjadrené ako mesačné a mali by zahŕňať nárok na dovo­lenku. O prémiách a ďalších výhodách možno vyjednávať osobitne.

Je pravdepodobná práca na skúšku?
Z právneho hľadiska nie je možná 1-dňová práca na skúšku.

Aká dlhá je štandardná skúšobná doba?
Dĺžka skúšobnej doby je obvykle od 1 do 3 mesiacov.

Uhradí mi zamestnávateľ náklady spojené s účasťou na pohovore?
Zamestnávateľ nie je povinný uhradiť náklady spojené s účasťou na pohovore.

Kedy sa dozviem výsledok?
Na konci pohovoru sa môžete vedúceho pohovoru opýtať, kedy budú oznámené výsledky. Zamestnávateľ obvykle informuje o výsledkoch týždeň alebo dva po pohovore.

Získanie spätnej väzby a ďalší postup
Po pohovore môžete zavolať vedúcemu pohovoru, a požiadať ho o spätnú väzbu.

Ako skoro treba prísť na pohovor?
Odporúčame, aby ste prišli o 10 – 15 minút skôr, aby ste si mohli zorganizovať a skon­trolovať svoje dokumenty a pripraviť sa. Ak predpokladáte, že sa oneskoríte, alebo ak sa na pohovore nemôžete zúčastniť, infor­mujte o tom zamestnávateľa.

Tipy na vhodné oblečenie
Vhodne a slušne oblečený uchádzač urobí oveľa lepší dojem, než uchádzač oblečený v džínsoch a tričku. Treba sa vyhnúť príliš nápadným šperkom a doplnkom, extrém­nym účesom alebo farbeným vlasom. Váš osobný vzhľad by mal odrážať vzhľad potenciálneho zamestnanca.

Ďalšie rady
Vaše správanie počas pohovoru môže mať vplyv na výsledok. Ak preukážete sebave­domie, nadviažete očný kontakt s osobami, ktoré vedú pohovor, a pevne im stisnete ruku pri podávaní, urobíte na budúceho zamestnávateľa priaznivý dojem.
Nehovorte zle o bývalých zamestnávate­ľoch. Držte sa všeobecných otázok týkajú­cich sa spoločnosti a pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate, a nepýtajte sa príliš na plat, výhody a dni voľna.
A napokon, dbajte na to, aby ste hovorili o svojich kladných vlastnostiach, a nesú­streďte sa na záporné alebo slabé stránky, aj keď sa vás na ne opýtajú.

Odkaz na Europass

 

Aktualizácia: 20.08.2019