Možnosti štúdia vysokoškolákov v Nemecku

Po vstupe Slovenska do Európskej únie majú všetci občania právo študovať, vzdelávať sa, pripravovať sa na svoje budúce povolanie vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Podmienkou prijatia na zvolené štúdium je splnenie kritérií, ktoré si stanoví vzdelávacia inštitúcia sama. Pri kvalite vysokej školy je potrebné si overiť, či má daná vysoká škola akreditované študijné programy. V prípade akýchkoľvek pochybností sa môžu študenti obrátiť a informovať sa na internetovej adrese [email protected].

Príprava a proces vybavovania štúdia na zahraničnú vysokú školu je dlhodobejšia záležitosť. Preto je potrebné mu venovať značnú pozornosť a rátať s istou časovou rezervou.

Štúdium na nemeckých štátnych školách je bezplatné. Počas pobytu v Nemecku je ale potrebné rátať s istými poplatkami na:
- životné náklady, ktoré súvisia s pobytom vo výške cca 700,-€ / mesačne
- sociálne poistenie 20 – 50 ,-€ / semester –poplatok za členstvo v spolku študentov – Studentenwerk. Členstvo oprávňuje študenta využívať zľavy v študentských jedálňach, ubytovacích zariadeniach a športových strediskách.
- zdravotné poistenie -290 ,- € / semester. Všetci študenti do 14. semestra a do veku 30 rokov sú povinní sa zo zákona poistiť. Doklad o zaplatení zdravotného poistenia je potrebné predložiť pri zápise na vysokú školu. Povinné zdravotné poistenie zahŕňa náklady na ošetrenie, nemocenské náklady a lekárom predpísané lieky. Všetci študenti sú poistení na úrazy počas cestu na vysokú školu a v prostredí vysokej školy).
- imatrikuláciu + Semesterticket (semestrálny lístok na MHD) – cca. 55 + 95,- € / semester. POZOR: Imatrikulácia je platná len jeden semester a na každý ďalší semester je potrebné sa opätovne prihlásiť.
- učebnice a skriptá230 – 310,-€ / semester

Po príchode do Nemecka sa študent môže ubytovať v ubytovniach pre študentov za približne 10 – 20 € /noc, prípadne v penziónoch za 30 - 55 € /noc. V internátoch sa platí za ubytovanie od 75 – 225 € mesačne, v závislosti od regiónu. Nie je však jednoduché získať voľné miesto v internáte. Väčšina nemeckých a zahraničných študentov si prenajíma izbu na priváte. Cena ubytovanie na priváte je 150 až 300 € na mesiac a viac. Ponuky ubytovania sú zverejnené aj v dennej tlači, v študentských listoch a na nástenkách na vysokej škole, mense alebo kaviarňach. Nasledovné agentúry sprostredkúvajú ubytovanie študentov v celom Nemecku:

Livin International
Esking 8
D - 48727 Billerbeck
tel.: +49-2554-913 882
fax: +49-2554-913 883
www.livin.de

Deutscher Mieterbund (DMB)
Aachener Sr. 313
tel.: +49-221-9407 70
fax: +49-221-9407 722
e-mail: [email protected]
www.mieterbund.de

Ring Europäischer Mitwohnzentralen
www.mitwohnzentrale.de

Ubytovanie je možné hľadať aj na nasledovných web stránkach:
www.homecompany.de
www.studenten-wg.de
www.studenten-wohnung.de

Jedným zo spôsobov, ako finančne zvládnuť štúdium na niektorej nemeckej škole, je využitie štátnych príspevkov, ktoré poskytujú nemecké vysoké školy alebo ministerstvo školstva (www.bmbf.de). O podrobné informácie o štátnych príspevkov na štúdium je možné kontaktovať priamo dané ministerstvo.
Komplexné informácie o možnostiach štúdia slovenských študentov v nemecku a štipendiách je možné získať prostredníctvom organizácie Slovenská akademická a informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor (SAIA-SCTS), ktorá má na starosti sprostredkovanie štipendijných pobytov na základe medzivládnych dohôd a od 1.1.2000 zabezpečuje pre MŠ SR servisné služby v rámci uvedenej problematiky. Bližšie informácie získate na www.saia.sk

Služba assist:
Od 1. mája 2004 uľahčuje prijímací proces zahraničných študentov na nemecké univerzity centrum assist „Arbeits- und Servicestelle fur internationale Studienbewerbungen“. Assist umožňuje zahraničný študentom podať žiadosť o prijatie na štúdium na viacero vysokých škôl naraz, pričom assist skontroluje ich prihlášku. Výhoda tejto služby je aj v tom, že uchádzači o štúdium sú včas informovaní o tom, či po formálnej stránke spĺňajú kritériá pre prijatie zvolenú vysokú školu v Nemecku. Bližšie informácie a zoznam zapojených univerzít je k dispozícií na: www.uni-assist.de.

Záujemca o štúdium v Nemecku má možnosť vybrať si z 331 univerzít a vysokých škôl. Ak sa rozhodnete pre konkrétnu univerzitu alebo vysokú školu, mal by s ňou nadviazať kontakt, zaslať bližšie informácie o sebe a informovať sa o jej požiadavkách prijatia. Najdôležitejším kontaktným orgánom pre zahraničných študentov je akademické oddelenie pre zahraničných študentov (Das Akademische Auslandsamt). Oddelenie má na starosti medzinárodnú spoluprácu medzi univerzitami a poskytuje poradenstvo pre zahraničných študentov o študijných možnostiach a požiadavkách prijatia na štúdium. Na základe žiadosti škola pošle záujemcom konkrétne podmienky pre prijatie na štúdium spolu s prihláškou.

O dostupnosti vysokej školy budú rozhodovať aj tieto kritéria:

 • jazykové testy, ktoré preukážu jazykové vedomosti študentov. Väčšina vysokých škôl v Nemecku akceptuje jazykové znalosti na úrovni Mittelstufe, ktoré oprávňujú na zápis do jazykového kurzu alebo študijného kolégia a neumožňuje uchádzačom s nižšou jazykovou úrovňou uchádzať sa o štúdium na vysokej škole.

* zosumarizovať všetky potrebné doklady, doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium
na nemeckej vysokej škole (maturitné vysvedčenie získané od roku 1994 na
všeobecnom slovenskom gymnáziu, iné záverečné vysvedčenie (napr. zo strednej
odbornej školy, ako aj maturitné vysvedčenia do roku 1993)

 • podmienky prijímacieho konania si škola stanovuje sama. Napriek tomu, ak niekto študuje v zahraničí viac ako tri mesiace, potrebuje povolenie na pobyt. Jeho udelenie je podmienené:
  • zápisom na univerzitu,
  • preukázaním prostriedkov na zabezpečenie živobytia,
  • potvrdením o zdravotnom poistení.

Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v Nemecku budú potrebovať pobytové povolenie. Oň žiadajú na polícii. Tá je za predpokladu, že sú splnené uvedené podmienky, povinná vydať povolenie.

K tomu potrebujete nasledujúce doklady:

 • cestovný pas
 • adresu bydliska v Nemecku
 • potvrdenie o financovaní Vášho pobytu
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne
 • potvrdenie o imatrikulácii

Detailnejšie informácie získate na stránkach: www.saia.sk, www.daad.de.

Ďalšie dôležité adresy:


Veľvyslanectvo SR v Nemecku
Botschaft der Slowakischen Republik
Pariser Strasse 44
D-107 07 Berlin
Bundesrepublik Deutschland
www.botschaft-slowakei.de
[email protected]
tel.: +49/30/ 8892 6-20
fax: +49/30/ 8892 6-222

DeutscherAkademischer
Austauschdienst (DAAD)
Postfach 200404
D – 53134 Bonn
Bundesrepublik Deutschland
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Bundesrepublik Deutschland
tel.: +49/ 228/882 0
fax: +49/ 228/444
[email protected]
www.daad.de


http://www.daad.de/deutschland/hochschulen/hochschulprofile/00597.de.html - nájdete adresy a kontakty na viac ako 300 vysokých škôl v Nemecku. Môžete vyhľadávať na základe Vami zvoleného typu školy alebo študijného odboru
http://www.daad.de/deutschland/deutsch-lernen/sommerkurse/00490.de.html - nájdete ponuku na študijné kurzy v Nemecku počas letných semestrálnych prázdnin 2009

zdroj: www.saia.sk, www.daad.de, www.minedu.sk