Všetko o Európskom sociálnom fonde (ESF)

V období rokov 2007 – 2014 takmer 10 miliónov Európanov našlo zamestnanie s podporou Európskeho sociálneho fondu (ESF). Keďže fond oslavuje tohto roku svoje 60. výročie, mysleli sme, že je vhodný čas na hlbšie bádanie o tom, ako EFS pracuje, o druhoch dostupnej podpory, a ako sa môžete zapojiť...

Picture

Čo je ESF?

ESF je jedným z hlavných nástrojov EÚ na financovanie týkajúce sa zamestnanosti. Fond, ktorý bol založený v roku 1957 ako súčasť Rímskej zmluvy, už šesť desaťročí pracuje na zlepšovaní pracovných príležitostí v EÚ, podporuje zamestnanosť a posilnení mobility.

 

Čo sú hlavné priority EFS?

Hlavnou prioritou EFS je financovanie projektov na pomoc pri riešení štyroch hlavných problémov: zamestnanosť, sociálne začlenenie, vzdelávanie a verejné služby.

Osobitné priority zahŕňajú:

  • poskytovanie lepšieho vzdelávania mladým ľuďom,
  • preklenutie medzery medzi školou a prácou,
  • posilnenie adaptability zamestnancov,
  • zlepšenie prístupu k zamestnaniu,
  • pomáhanie mladým ľuďom pri rozvíjaní zručnosti, ktoré hľadá trh práce,
  • podporovanie sociálneho začlenenia marginalizovaných skupín,
  • pomáhanie znevýhodneným ľuďom pri vymanení sa z chudoby prostredníctvom práce,
  • zlepšovanie verejných služieb.

 

Ako pracuje ESF?

ESF pracuje v partnerstve s vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi v členských štátoch EÚ tak, že im poskytuje financovanie ich programov ESF (oficiálne známych ako operačné programy). Toto financovanie sa potom prostredníctvom programov rozdeľuje na projekty v rámci krajiny alebo regiónu. Úroveň financovania, ktoré poskytuje ESF, je založená na relatívnom bohatstve členského štátu.

 

Čo ESF podporuje?

ESF financuje tisícky projektov po celej Európe siahajúce od iniciatív malého rozsahu, ktoré podporujú ľudí na miestnej úrovni, po celoštátne systémy, ktoré sú zamerané na široký prierez obyvateľstva krajiny. Hoci sa môžu líšiť veľkosťou, predmetom a cieľmi, v jadre každého z nich zostávajú ľudia.

Fond poskytuje aj finančnú podporu programom Európskej komisie, ako sú iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a záruka pre mladých ľudí, ktoré oba pomáhajú mladým ľuďom rozvíjať ich schopnosti, získavať skúsenosti a robiť prvé kroky na trhu práce.

 

Ako sa môžete zapojiť?

Ak ste organizácia, ktorá hľadá financovanie na začatie projektu súvisiaceho so zamestnanosťou, jednoducho sa skontaktujte s riadiacim orgánom ESF vo vašej krajine alebo regióne, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o účasť na projektoch financovaných ESF, môžu zistiť viac, keď sa skontaktujú s riadiacim orgánom ESF alebo keď navštívia národné alebo regionálne webové sídla ESF. Vaša miestna verejná služba zamestnanosti tiež môže byť významným zdrojom informácií.

 

Nedávno sme sa bližšie pozreli na záruku pre mladých ľudí a čo môže ponúknuť mladým ľuďom, podnikom a organizáciám, tak prečo nezistiť o nej viac? Rovnako sa náš článok Erasmus+ zaoberá hlavnými programami Európskej komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

 

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’[email protected]

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES Slovensko

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

 

Pripojte sa k sieti EURES Slovensko na Facebooku

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby Twitter

Sledujte sieť EURES Slovensko prostredníctvom služby LinkedIn

 

Pripojte sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook

Sledujte sieť EURES prostredníctvom služby Twitter

Pripojte sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn

 

 

ww.eures.europa.eu