Vysielanie zamestnancov do krajín EÚ

VYSLANIE ZAMESTNANCOV / SZČO

 

Európska Únia reagovala na čoraz častejší výskyt vysielania zamestnancov smernicou č. 2014/67/EU, u nás implementovanou k 18. júnu 2016 zákonom č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác, vrátane novelizácie Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Spresňuje sa doterajšia úprava vrátane niektorých výhod pre zamestnancov, súčasne sa však aj sťažuje administratívno-právna záťaž pre zamestnávateľov.

Nová úprava sa týka nielen cezhraničného, tzv. leasingu zamestnancov, pridelením užívateľskému zamestnávateľovi, či vyslania na iné pôsobisko v rámci skupiny (holdingu), ale aj vysielania zamestnancov na výkon prác v mene svojho zamestnávateľa pre jeho zákazníkov.

Pracovné podmienky zamestnancov vyslaných do iného štátu sa spravujú právom daného štátu. Platí to aj o minimálnych mzdových nárokoch, dovolenke, či odpočinku. Podmienkou vyslania je písomná dohoda so zamestnancom, ktorá musí obsahovať aj mzdové podmienky počas vyslania. Pokiaľ ide o personálny leasing, tieto náležitosti upraví dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca.

Zamestnávateľ musí vyslanie vopred ohlásiť Sociálnej poisťovni na tzv. tlačive A1. Vyslanie môže podliehať v jednotlivých štátoch ďalším povinnostiam od ohlásenia zamestnanca (u nás ich zahraniční zamestnávatelia ohlasujú Národnému inšpektorátu práce) cez povinnosť mať na mieste vyslania kópie pracovnej zmluvy, či ďalšej evidencie, ustanoviť osobu pre komunikáciu s kontrolnými orgánmi a pod.. Tieto odporúčame preveriť vždy individuálne vo vzťahu ku konkrétnemu štátu vyslania, nakoľko podliehajú nie zanedbateľným sankciám.

 

Pred vyslaním zamestnanca / SZČO do krajín EÚ

 

Vysielajúci zamestnávateľ alebo vyslaná SZČO pred vyslaním kontaktuje príslušnú inštitúciu vysielajúceho štátu – na území SR podaním žiadosti o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (pozri tlačivo Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania zamestnanca, resp. Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania SZČO).

 

Zamestnanec/SZČO vykonávajúci prácu v mene zamestnávateľa v zahraničí bude naďalej poistený v Slovenskej republike.

Platia však dve podmienky vyslania, ktoré Sociálna poisťovňa skúma:

  • predpokladaná doba vyslania do zahraničia nepresiahne 24 mesiacov a
  • vyslaný zamestnanec nenahrádza iného vyslaného zamestnanca.

Uvedené pravidlá sa rovnako vzťahujú aj na všetky osoby, ktoré sa na účely sociálneho poistenia považujú za zamestnancov, t. j. napríklad aj na konateľov spoločností s ručením obmedzeným. Keďže sociálnemu poisteniu podliehajú aj živnostníci či iné SZČO, ak budú v krajinách EÚ vykonávať živnosť na základe živnostenského oprávnenia vydaného v SR, musia v krajine EÚ, v ktorej vykonávajú činnosť, orgánom kontroly deklarovať, že povinnosti voči sociálnemu poisteniu si plnia v SR.

Na osobu, ktorá obvykle pracuje ako SZČO vo vysielajúcom štáte a vykonáva podobnú činnosť v prijímajúcom štáte, sa naďalej uplatňujú právne predpisy vysielajúceho štátu pod podmienkou, že predpokladané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov.

Podmienka obvyklej činnosti SZČO znamená, že osoba obvykle vykonáva podstatnú časť činnosti na území vysielajúceho štátu, konkrétne určitý čas pred vyslaním, spĺňa všetky požiadavky potrebné na výkon jej činnosti vo vysielajúcom štáte a naďalej tam má prostriedky umožňujúce výkon činnosti aj po svojom návrate. V súvislosti s podmienkou výkonu činnosti určitý čas pred vyslaním sa považuje za dostatočné splnenie obdobie aspoň dvoch mesiacov, kratšie obdobie si vyžaduje individuálne posúdenie.

Pri skúmaní splnenia požiadavky výkonu podstatnej časti činnosti SZČO sa prihliada najmä na:

  • existenciu priestorov na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (napr. prevádzka, kancelárske priestory, prenajaté priestory na podnikanie, atď.),
  • registráciu v živnostenskom registri alebo komorách, profesijných spolkoch, atď.

Počas každého vyslania (aj zahraničnej pracovnej cesty) musí mať zamestnanec/SZČO so sebou originál prenosného dokumentu A1 (PD A1), ktorý potvrdzuje, že je sociálne poistený v Slovenskej republike a platí len pre jedno konkrétne vyslanie.

Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne  24 mesiacov.

Prenosný dokument A1 (PD A1) je štandardizovaným dokumentom. Zamestnávateľ nemá povinnosť zabezpečiť preklad dokumentu do štátneho jazyka štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný.

O vydanie prenosného dokumentu A1 (PD A1) je možné požiadať Sociálnu poisťovňu aj spätne, nakoľko tento postup nie je nariadením ani slovenskou legislatívou zakázaný. Ak budú splnené podmienky vyslania v zmysle nariadenia, Sociálna poisťovňa je povinná prenosný dokument A1 (PD A1) vydať.

 

Dokumenty: Vzory tlačív k formuláru PD A1

 

Keď sa zamestnancovi skončí obdobie vyslania, pre toho istého zamestnanca, toto istého zamestnávateľa a ten istý členský štát, nemôže sa povoliť žiadne nové obdobie vyslania, pokiaľ neuplynuli minimálne dva mesiace odo dňa skončenia predchádzajúceho obdobia vyslania.

 

Povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca

 

Keď zamestnávateľ vysiela zamestnanca pracovať do zahraničia, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania (napr. dĺžka pracovného času a odpočinok, dĺžka dovolenky, minimálna mzda, bezpečnosť a ochrana pri práci, pracovné podmienky žien) sa spravujú právom štátu, na ktorého územie je domáci zamestnanec vyslaný. Ešte pred samotným vyslaním zamestnanca ho musí  zamestnávateľ (zamestnávateľ so sídlom v SR, ktorý vysiela zamestnanca do iného členského štátu) informovať o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v štáte vyslania. O pracovnom čase a výmere dovolenky ho musí informovať písomne.

Domáceho zamestnanca možno vyslať len na základe písomnej dohody, ktorá obsahuje minimálne tieto informácie:

  • deň začatia a skončenia vyslania,
  • druh práce počas vyslania,
  • miesto výkonu práce počas vyslania,
  • mzdové podmienky počas vyslania.

Pri vyslaní, ktorým je cezhraničné dočasné pridelenie zamestnanca užívateľskému zamestnávateľovi, musí uvedené náležitosti obsahovať aj dohoda o dočasnom pridelení.

 

Povinnosti zamestnávateľa voči štátnym orgánom

 

Okrem povinností zamestnávateľa vo vzťahu k jeho zamestnancom alebo orgánom iného členského štátu, má povinnosť aj voči slovenským orgánom verejnej moci. Zamestnávateľ (zamestnávateľ so sídlom v SR, ktorý vysiela zamestnanca do iného členského štátu) má povinnosť poskytnúť inšpektorátu práce informácie, ktoré následne inšpektorát práce použije pre splnenie svojej informačnej povinnosti voči obdobnému orgánu v inom členskom štáte. Informácie sa vzťahujú na identifikáciu vyslania a kontrolu dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním. Môže ísť napríklad o prípad, keď príslušný orgán v inom členskom štáte kontroluje podmienky vyslania zamestnanca domáceho zamestnávateľa.

Kontakty na Inšpektoráty práce nájdete tu

Pokutu za porušenie administratívnych povinností je oprávnený (môže) uložiť inšpektorát práce až do výšky        100 000 Eur.

 

Zdroje: www.socpoist.sk

            www.epravo.sk

 

Aktualizácia: 1.8.2018