Zamestnávanie občanov EÚ/EHP a cudzincov

Občania EÚ/EHP

 1. Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania občana EÚ alebo zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu a vysiela na výkon práce svojho pracovníka na územie SR, je povinný podľa §23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslaní na výkon práce v dvoch vyhotoveniach na uvedenom formulári (Informačná karta) s označeným vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce, ktorý predloží úradu osobne alebo poštou najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania.
 2. Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozumie úrad, v ktorého územnom obvode bude občan EÚ zamestnaný alebo realizovať výkon práce na základe vyslania (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania/práce nie sídlo zamestnávateľa). Za každé a práve aktuálne miesto výkonu práce, bude podaný tento formulár informačnej karty na príslušnom úrade podľa miesta výkonu práce.
 3. Zamestnávateľ so sídlom na území SR, u ktorého bolo ukončené zamestnanie občana EÚ alebo zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu ukončí vyslanie na výkon práce svojho pracovníka na území SR, je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať úrad o skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslaní na výkon práce písomne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania alebo výkonu práce na tomto formulári (Informačná karta) s označeným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce uvedenom na prednej strane.
 4. Úradom potvrdené formuláre si zamestnávateľ eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.
 5. Ak ide o občana EÚ vyslaného na výkon práce na území SR, príslušné informačné karty s označeným vyslaním alebo skončením vyslania na výkon práce predloží úradu v mieste výkonu práce vyslaného občana EÚ tá tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, s ktorou zahraničný zamestnávateľ uzavrel zmluvu (informujúca organizácia), z ktorej vyplýva vyslanie pracovníkov na výkon práce na územie SR.
 6. Nedodržanie povinnosti zamestnávateľom, resp. zmluvným partnerom na informačnej karte postúpiť úradu údaje o zamestnaní/vyslaní na výkon práce občana EÚ a jeho ukončení sa pokladá za nedodržanie právnych predpisov o zamestnanosti.


Príslušníci tretích krajín - cudzinci

Tak ako občania EÚ aj príslušníci tretích krajín majú možnosť zamestnať sa na území Slovenskej republiky. Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 1. je držiteľom modrej karty Európskej únie,
 2. má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
 3. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 4. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
 5. má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt, kde má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,
 6. spĺňa podmienky podľa §23a zákona o službách zamestnanosti kedy sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Podľa písmen a. – e. môže byť štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný len v pracovnom pomere!

Podrobné informácie k problematike zamestnávania cudzincov a občanov EÚ/EHP sú dostupné na stránke Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.


Aktualizované: 15. 6. 2020