Taliansko - informácie o práve pobytu v Taliansku

NOVÉ PODMIENKY POBYTU OBČANOV ČLENSKÝCH KRAJÍN EÚ NA ÚZEMÍ TALIANSKA

 

Občania Európskej únie, ktorí majú v úmysle usadiť sa na území Talianskej republiky nemajú viac povinnosť žiadať povolenie na pobyt (carta di soggiorno). Pri pobyte v krajine nad tri mesiace však majú povinnosť zapísať sa do registra obyvateľov (Anagrafe) v obci pobytu. Pri pobyte do troch mesiacov sa nevyžadujú žiadne registračné formality.

Na zápis do registra obyvateľov (Anagrafe) je potrebné predložiť dokumentáciu osvedčujúcu:

  1. výkon práce (napr. pracovnú zmluvu), alebo
  2. štúdium alebo profesné vzdelávanie
  3. v ostatných prípadoch je potrebné preukázať existenciu zdravotného poistenia a dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie pobytu, ktoré budú zárukou toho, ze občan nebude záťažou pre taliansky sociálny systém.

Príklady príjmových limitov:

€ 5 061,68 – pre samotného žiadateľa alebo žiadateľa s jedným rodinným príslušníkom
€ 10 123,36 – pre žiadateľa a dvoch alebo troch rodinných príslušníkov
€ 15 185,04 – pre žiadateľa so štyrmi alebo viacerými rodinnými príslušníkmi

V prípade legálneho a súvislého pobytu na území Talianska po dobu piatich rokov, získava občan členského štátu Európskej únie právo na trvalý pobyt. Pobyt sa bude považovať za súvislý aj vtedy, ak bude prerušený:

  1. na menej ako 6 mesiacov v roku alebo
  2. na viac, maximálne však na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, v prípade tehotenstva a materstva, choroby, štúdia alebo práce

Právna úprava je účinná od 11. apríla 2007.