Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Maďarsku

Pred a po návrate do  Maďarska sa odporúča dodržiavať nasledovné odporúčania:

 

 • dodržiavajte bezpečné vzdialenosti a  spoločenské odstupy kdekoľvek sa nachádzate
 • čo najskôr kontaktujte maďarské zastupiteľské úrady, alebo konzulárne služby ohľadne naplánovania a pravidiel Vášho návratu domov  
 •  informujte sa o aktuálnej situácii  CoVID-19 v Maďarsku a to najmä prostredníctvom verejne dostupných oficiálnych informačných kanálov a oznámení  ako aj prostredníctvom internetových stánok vládnych inštitúcií
 • pred návratom sa snažte zadovážiť z krajiny z ktorej odchádzate nevyhnutné dokumenty, ktoré prednostne získate prostredníctvom on-line služieb napr. ( dokument - PDU1, dokumenty sociálneho zabezpečenia, potvrdenia, certifikáty a pod.)
 • po návrate do Maďarska sa informujte o aktuálnych epidemiologických a karanténnych opatreniach
 • kontaktujte miestnu Vládnu inštitúciu a požiadajte ich o podrobnejšie informácie a inštrukcie
 • pozorne sledujte nastávajúcu situáciu na trhu práce, ako aj mieru nezamestnanosti,  ukazovatele ekonomickej výkonnosti, dostupnú štátnu pomoc a nástroje dostupných podporných opatrení
 • kontaktujte Národný úrad práce -  „NFSZ” a  EURES Maďarsko ohľadne podpory v nezamestnanosti, poradenstva a vyhľadávania voľných pracovných miest
 
Nemzeti foglalkozatási szolgálat - kontakty na všetky maďarské úrady práce, ktoré vám poskytnú bližšie informácie v prípade straty zamestnania. Bližšie informácie o registrácii  uchádzačov o zamestnanie sú dostupné na internetovej stránke Národného úradu práce -  „NFSZ”.


Kontakt pre elektronickú komunikáciu.

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - kontakty na inštitúcie zdravotného poistenia v Maďarsku

Kontakt pre elektronickú komunikáciu.


Nemzeti Népegészségügyi Központ -
informácie pre cezhranične migrujúcich obyvateľov s prepojením na problematiku pandémie COVID19. 

Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat  - inštitúcia pre riešenie pracovno-právnych sporov

Magyar Államkincstár - kontakty na inštitúcie sociálneho poistenia pre oblasť  dôchodkov a štátnych sociálnych dávok:

Kontakt -  dôchodkové zabezpečenie        

Kontakt -  štátne sociálne dávky   

Elektronická komunikácia - užitočné informácie pre štátnu pomoc a nástroje podporných opatrení v Maďarsku

 

Dokumenty  E106, resp. PD S1 a PDU1 a PDU2

Pokiaľ chcete v SR, t.j. v štáte bydliska, naďalej čerpať plnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné, aby ste mali k dispozícii dokument E106, resp. PD S1, ktorý vám vystaví príslušná poisťovňa v Maďarsku a ten si zaregistrujete  v slovenskej zdravotnej poisťovni.  V prípade že si chcete uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti ako občan EU odchádzajúci z Maďarska,  odporúčame Vám navštíviť internetový odkaz ohľadne dokumentov „PDU1 a PDU2“.

Práva sociálneho zabezpečenia – užitočné formuláre

 

Dočasné znovu zavedenie kontroly hraníc v Maďarsku

 

V Maďarsku platí dočasné znovu zavedenie kontroly hraníc. Platiť  bude do  odvolania.  Všeobecne platí zákaz vstupu na územie Maďarska, iným ako maďarským občanom.

Výnimky pre vstup na územie Maďarska sú stanovené nasledovne: 

 • Občania EÚ a cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a jeho rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní, majú voľný vstup na územie Maďarska.
 • Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu, ale voľný pohyb pre prepravu tovarov a služieb je garantovaný.
 • Občania SR môžu prekročiť hranice Maďarska  v rámci malého prihraničného styku, pri ktorom je obmedzený pobyt na maďarskom území na 24 hodín. Povolenie platí pre pobyt na území Maďarska do vzdialenosti najviac 30 kilometrov od štátnych hraníc.
 • Občania Slovenska môžu vstúpiť na územie Maďarska aj v prípade, ak potvrdia, že majú zabezpečené ubytovanie v Maďarsku, ktoré bolo rezervované pred uzatvorením maďarských hraníc, ale musia disponovať negatívnym PCR testom nie starším ako päť dní. Test musí byť v maďarskom, prípadne anglickom jazyku.
 • Občanom Slovenska, ktorí hodnoverne preukážu prekonanie infekcie na COVID-19  v priebehu posledných 6-ich mesiacov ku dňu mieneného prestupu hraníc sa umožňuje vstup na územie Maďarska bez obmedzení.   

 

ZDROJ:  KONZULI SZOLGÁLAT

 

 

 

Aktualizované:  30.12.2020