Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Maďarsku

Pred a po návrate do  Maďarska sa odporúča dodržiavať nasledovné odporúčania:

 

 • dodržiavajte bezpečné vzdialenosti a  spoločenské odstupy kdekoľvek sa nachádzate
 • čo najskôr kontaktujte maďarské zastupiteľské úrady, alebo konzulárne služby ohľadne naplánovania a pravidiel Vášho návratu domov  
 •  informujte sa o aktuálnej situácii  CoVID-19 v Maďarsku a to najmä prostredníctvom verejne dostupných oficiálnych informačných kanálov a oznámení  ako aj prostredníctvom internetových stánok vládnych inštitúcií
 • pred návratom sa snažte zadovážiť z krajiny z ktorej odchádzate nevyhnutné dokumenty, ktoré prednostne získate prostredníctvom on-line služieb napr. ( dokument - PDU1, dokumenty sociálneho zabezpečenia, potvrdenia, certifikáty a pod.)
 • po návrate do Maďarska sa informujte o aktuálnych epidemiologických a karanténnych opatreniach
 • kontaktujte miestnu Vládnu inštitúciu a požiadajte ich o podrobnejšie informácie a inštrukcie
 • pozorne sledujte nastávajúcu situáciu na trhu práce, ako aj mieru nezamestnanosti,  ukazovatele ekonomickej výkonnosti, dostupnú štátnu pomoc a nástroje dostupných podporných opatrení
 • kontaktujte Národný úrad práce -  „NFSZ” a  EURES Maďarsko ohľadne podpory v nezamestnanosti, poradenstva a vyhľadávania voľných pracovných miest
 
Nemzeti foglalkozatási szolgálat - kontakty na všetky maďarské úrady práce, ktoré vám poskytnú bližšie informácie v prípade straty zamestnania. Bližšie informácie o registrácii  uchádzačov o zamestnanie sú dostupné na internetovej stránke Národného úradu práce -  „NFSZ”.


Kontakt pre elektronickú komunikáciu.

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - kontakty na inštitúcie zdravotného poistenia v Maďarsku

Kontakt pre elektronickú komunikáciu.


Nemzeti Népegészségügyi Központ -
informácie pre cezhranične migrujúcich obyvateľov s prepojením na problematiku pandémie COVID19. 

Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat  - inštitúcia pre riešenie pracovno-právnych sporov

Magyar Államkincstár - kontakty na inštitúcie sociálneho poistenia pre oblasť  dôchodkov a štátnych sociálnych dávok:

Kontakt -  dôchodkové zabezpečenie        

Kontakt -  štátne sociálne dávky   

Elektronická komunikácia - užitočné informácie pre štátnu pomoc a nástroje podporných opatrení v Maďarsku

 

Dokumenty  E106, resp. PD S1 a PDU1 a PDU2

Pokiaľ chcete v SR, t.j. v štáte bydliska, naďalej čerpať plnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné, aby ste mali k dispozícii dokument E106, resp. PD S1, ktorý vám vystaví príslušná poisťovňa v Maďarsku a ten si zaregistrujete  v slovenskej zdravotnej poisťovni.  V prípade že si chcete uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti ako občan EU odchádzajúci z Maďarska,  odporúčame Vám navštíviť internetový odkaz ohľadne dokumentov „PDU1 a PDU2“.

Práva sociálneho zabezpečenia – užitočné formuláre

 

Dočasné znovu zavedenie kontroly hraníc v Maďarsku

 

V Maďarsku platí dočasné znovu zavedenie kontroly hraníc, ktorá bude na základe nariadenia vlády č. 408/2020 platiť do   1. novembra 2020.  Všeobecne platí zákaz vstupu na územie Maďarska, iným ako maďarským občanom.

Výnimky pre vstup na územie Maďarska sú stanovené nasledovne: 

 • Občania EÚ a cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a jeho rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní, majú voľný vstup na územie Maďarska.
 • Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu, ale voľný pohyb pre prepravu tovarov a služieb je garantovaný.
 • Občania SR môžu prekročiť hranice Maďarska  v rámci malého prihraničného styku, pri ktorom je obmedzený pobyt na maďarskom území na 24 hodín. Povolenie platí pre pobyt na území Maďarska do vzdialenosti najviac 30 kilometrov od štátnych hraníc.
 • Občania Slovenska môžu vstúpiť na územie Maďarska aj v prípade, ak potvrdia, že majú zabezpečené ubytovanie v Maďarsku, ktoré bolo rezervované pred uzatvorením maďarských hraníc, ale musia disponovať negatívnym PCR testom nie starším ako päť dní. Test musí byť v maďarskom, prípadne anglickom jazyku.
 • Občanom Slovenska, ktorí hodnoverne preukážu prekonanie infekcie na COVID-19  v priebehu posledných 6-ich mesiacov ku dňu mieneného prestupu hraníc sa umožňuje vstup na územie Maďarska bez obmedzení.   

 

ZDROJ:  KONZULI SZOLGÁLAT

 

 

 

Aktualizované:  27.10.2020