Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Českej republike

 1. Aktuálne o koronavíruse v ČR
 2. Nezamestnanosť
 3. Obmedzenia na hraniciach
 4. Nemocenské a ošetrovné
 5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom
 6. Mimoriadna okamžitá pomoc v dobe trvania koronakrízy MOP COVID-19


1. Aktuálne o koronavíruse v ČR

Aktuálne informácie, štatistiky a prijaté opatrenia týkajúce sa koronavírusu v Českej republike nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.
Informácie týkajúce sa zamestnancov, nezamestnaných osôb, ako aj sociálnych vecí, v súvislosti s koronakrízou sú zverejnené na portáli Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR.
Na Covid portáli sú prehľadne zverejnené aktuálne informácie a opatrenia v súvislosti s covidom v bežných životných situáciách.2. Nezamestnanosť

Kontakt na Úrad práce ČR

Pre verejnosť platia do odvolania preventívne opatrenia pri vstupe do budov Úradu práce ČR, ktoré spočívajú v povinnom nosení ochranných prostriedkov dýchacích ciest a povinnej dezinfekcii rúk.
ÚP ČR doporučuje dohovoriť si termín osobného jednania prostredníctvom e-mailu nebo telefonicky.
Kontakty na jednotlivé krajské pobočky a kontaktné pracoviská vyberiete kliknutím kraja na mapke, dole na "Kontaktní pracoviště", vybrať konkrétne pracovisko a kliknúť na "Kontakty na zaměstnance".

Chystáte sa vyplniť formulár a podať žiadosť? Pozrite sa, ako komunikovať elektronicky.

Všeobecné informácie o sprostredkovaní zamestnania, evidencii uchádzačov o zamestnanie a podpore v nezamestnanosti Vám poskytnú operátori Call centra Úradu práce ČR na bezplatnej telefónnej linke 800 77 99 00 alebo na e-mailových adresách: [email protected], [email protected].

V prípade záujmu môžete využiť aj služby virtuálneho asistenta  na webových stránkach Úradu práce ČR  a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Žiadosť o sprostredkovanie zamestnania môžete vyplniť elektronicky a poslať prostredníctvom dátovej správy alebo elektronicky prípadne vytlačiť , podpísať a odoslať poštou na miestne príslušné kontaktné pracovisko ÚP ČR (NIE na Call centrum!).

Podpora v nezamestnanosti
Nárok na podporu v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý požiada pracovisko Úradu práce Českej republiky, u ktorého je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie o poskytnutie podpory v nezamestnanosti a splní zákonom o zamestnanosti stanovené podmienky. Základnou podmienkou pre vznik nároku na podporu v nezamestnanosti je získanie v rozhodnom období (posledné 2 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie) zamestnaním alebo inou zárobkovou činnosťou dobu dôchodkového poistenia v dĺžke aspoň 12 mesiacov. Do zákonom požadovanej doby sa započíta aj doba poistenia / zamestnania získaná v iných členských štátoch.

Spôsob predloženia:
Pre elektronické podanie formulárov existujú dve základné cesty, a to formou odoslania s elektronickým podpisom alebo odoslanie cez dátovú schránku. Oba tieto varianty sa užívateľovi ponúknu na konci formulára, pokiaľ je vyplnený správne.
Ďalším variantom je podanie vytlačeného formulára na príslušné pracovisko Úradu práce ČR alebo tlač prázdneho formulára, jeho následné vyplnenie a zaslanie.

Žiadosť je možné podať len v kombinácii so žiadosťou o sprostredkovanie zamestnania.
K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie dokumenty.

Cezhraniční pracovníci sú migrujúce osoby, ktoré si zachovajú obvyklé bydlisko tzv. centrum záujmov v jednej krajine a na obmedzenú dobu sa presunú za zamestnaním do inej krajiny EÚ/EHP/Švajčiarska. Môžu si vybrať, či si budú dávky v nezamestnanosti nárokovať v krajine zamestnania alebo v krajine bydliska.
Špecifickou kategóriou cezhraničných pracovníkov sú pendleri, ktorí sa vracajú minimálne 1-krát týždenne z krajiny zárobkovej činnosti do štátu bydliska. Pendleri môžu požiadať o dávky v nezamestnanosti len v štáte bydliska. Ten zohľadní pre priznanie podpory v nezamestnanosti ich zahraničné zamestnania a výšku pomoci vypočíta z ich tamojšieho zárobku. Doba sa preukazuje formulárom PDU1 vystaveným v členskom štáte EÚ, kde dotyčný pracoval. Toto potvrdenie vydáva príslušná zahraničná inštitúcia. Informácie o tom, ako získať formuláre PDU1 z jednotlivých krajín EÚ sú dostupné na webe ÚP ČR.

 


3. Obmedzenia na hraniciach

Z ČR na Slovensko

Osoby staršie ako 12 rokov a 2 mesiace prichádzajúce z ČR sú povinné registrovať sa cez formulár eHranica  najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR. Musia byť schopné preukázať sa na požiadanie potvrdením o registrácii, a to aj počas pobytu na území Slovenska.

Všetky nezaočkované osoby, ktoré vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením desiateho dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na piaty deň. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici. Výnimky z karantény pre nezaočkované osoby sú uvedené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Ak sa po návrate z ČR u niekoho objavia príznaky COVID-19, je povinný ohlásiť to svojmu všeobecnému lekárovi či pediatrovi. Ak na území Slovenska nemá lekára, nahlási to lekárovi príslušného samosprávneho kraja.

Zaočkovaná osoba

Za zaočkovanú sa považuje osoba:

 • najmenej 14 dní aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
 • najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Postup zaočkovaných pri príchode zo zahraničia

Osoba je povinná registrovať sa cez formulár eHranica. Prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov.

Zaočkované osoby po vstupe na SR nemajú nariadenú karanténu.

Status plne zaočkovanej osoby je pri vstupe na územie SR potrebné preukazovať buď COVID preukazom EÚ alebo iným národným certifikátom tretej krajiny, ktorý musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, dátume narodenia, názve vakcíny a jej výrobcov, poradí očkovania a celkovom počte očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát tretej krajiny musí byť opatrený pečiatkou k tomu poverenému orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu


PENDLERI

Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v iných krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou.

Osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v krajinách Európskej únie okrem SR, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou.

Režim na hraniciach pre pendlerov

Výnimku z karantény majú ak:

 • majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce
 • majú negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní.
Nezaočkovaní pendleri sa na eHranici registrujú raz mesačne.

Kompletne zaočkovaným pendlerom platí registrácia na eHranici 6 mesiacov, po vstupe na územie SR nemajú nariadenú karanténu, ani sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.


DETI

eHranica
Deti do 12 rokov a 2 mesiace sa nemusia registrovať.

Karanténa
Dieťa do veku 12 rokov a 2 mesiace sa nemusí testovať, karanténa mu končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napr. po piatich dňoch po negatívnom PCR teste).

Vstup na územie SR letecky
Ak deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.


VSTUP NA ÚZEMIE SR LETECKY

Ak osoba vstupuje na územie SR letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho. Pri prílete z krajiny, ktorá nie je uvedená na zozname nižšie, je potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín. (Platí pri prílete na letisko na území SR). 

Zoznam krajín, z ktorých pri návrate nie je potrebný test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, Spojené arabské emiráty, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.


ŠTUDENTI

Deti, žiaci a študenti ktorí aktívne navštevujú materskú, základnú, strednú alebo vysokú školu v susedných štátoch (alebo naopak, majú pobyt v týchto krajinách a navštevujú školu na Slovensku) nemusia podstúpiť karanténu, ak majú potvrdenie o prezenčnom štúdiu.

Ak majú do 26 rokov, trvalý pobyt v SR, štatút žiaka základnej/strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a zúčastňujú sa tréningového procesu ako riadni členovia športového klubu v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike a majú o tom potvrdenie od príslušnej inštitúcie, nemusia po prekročení hraníc podstúpiť karanténu.

Žiaci a študenti od 12 rokov a 2 mesiacov veku musia mať zároveň negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní.

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na jednu sprevádzajúcu osobu. Tá sa okrem negatívneho testu (PCR nie starší ako 7 dní) musí vedieť preukázať potvrdením o statuse sprevádzajúcej osoby. 

Študenti musia prekračovať hranice z dôvodu aktívneho štúdia (to znamená, že musí prebiehať prezenčná výučba, režim si študenti nemôžu uplatniť v období, kedy je výučba prerušená, ako napr. počas letných prázdnin). 


OSOBY CESTUJÚCE ZA DIAGNOSTIKOU A LIEČBOU

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby majú výnimku z karantény.

Ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín, nemusia žiadať výnimku, musia však vedieť preukázať účel cesty (pozvanie/potvrdenie od lekára).

Ak ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti.

Registrácia na eHranici je platná jeden týždeň.


PREPRAVA BLÍZKYCH NA LETISKO

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou.

Najneskôr pri návrate a územie Slovenska sa musia zaregistrovať cez formulár eHranica (ak nemajú už platnú registráciu).

Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu a bez karantény.


Zo Slovenska do ČR

Slovensko je pre ČR od 4. októbra zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy COVID-19, teda červené. 

 • pred vstupom do ČR majú osoby povinnosť vyplniť príjazdový formulár, doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie hraničnej kontrole alebo po vstupe pobytovej kontrole na území ČR a na vyžiadanie predložiť test na stanovenie prítomnosti vírusu
 • pri ceste verejnou dopravou - pred vstupom do ČR musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
 • RT-PCR test najskôr na piaty, najneskôr 14 deň od vstupu do ČR, dovtedy je nutná samoizolácia.

Výnimky

Výnimky z testovania a samoizolácie majú osoby, ktoré

 • boli očkované pred viac ako 14 dňami proti COVID-19, preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19
 • alebo ktoré prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19, alebo diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR.

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

 • deti mladšie ako 6 rokov
 • pracovníci medzinárodnej dopravy,
 • v prípade ciest do alebo zo susedných krajín, pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
 • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

Informácie o pravidlách, obmedzeniach a výnimkách pri cestovaní nájdete na stránke Ministerstva vnútra ČR alebo Ministerstva zahraničných vecí SR.

 

4. Nemocenské a ošetrovné

Česká správa sociálneho zamezpečenia (ČSSZ) vyzýva verejnosť, aby komunikovala primárne elektronicky, telefonicky alebo poštou a tiež aby platby realizovala primárne prostredníctvom bezhotovostného styku.

Dôležité dokumenty je možné odovzdať do schránok umiestnených obvykle pri vstupe do budov ČSSZ/Okresnej správy sociálneho zabezpečenia (OSSZ).

K dispozícii je objednávkový systém, prípadne si dohodnite osobný kontakt e-mailom alebo telefonicky.

Odbornú pomoc a informácie vzťahujúce sa ku konkrétnej situácii občana poskytnú odborníci OSSZ v mieste jeho bydliska a call centra na telefónnom čísle 800 050 248.

Nemocenské

ČSSZ zahájila od 1.1.2020 ostrú prevádzku povinného systému eNeschopenka, ktorá prepojila elektronicky lekárov, zamestnávateľov a ČSSZ. Poistenec už nemusí odovzdávať doklady o začatí, pokračovaní či ukončení PN zamestnávateľovi v papierovej forme, náhrada mzdy a nemocenské mu prídu automaticky. Od lekára dostane preukaz dočasne práce neschopného, ktorý predkladá prípadnej kontrole OSSZ. Poistencovi ostáva povinnosť informovať zamestnávateľa (telefonicky, SMS správou, e-mailom) o PN. 

PN vystavené do 31.12.2019 a PN zamestnancov na území iných štátov EÚ sú dokladované papierovým tiskopisom.

Ošetrovné

Ak ošetrujete nemocného člena domácnosti, aktuálne informácie o podmienkach nároku, podaní žiadosti, potrebných dokladoch, výške a výplate dávky, povinnostiach poistenca, ako aj ďalšie informácie a informácie k ošetrovnému v súvislosti s koronavírusom nájdete na stránke ČSSZ.

5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom

Už od 6.4.2020 funguje v Českej republike program Antivirus, ktorého cieľom je zmiernenie dopadov šírenia nákazy COVID-19 na zamestnanosť. Zamestnávateľom sú prostredníctvom Úradu práce ČR z tohto programu refundované náklady na výplaty náhrad miezd pracovníkov počas doby trvania prekážok v práci. Program bol na podnet Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR už niekoľkokrát predlžovaný.

28.6.2021 schválila česká vláda ďalšie predĺženie programu do konca októbra 2021.

Prehľad covidových kompenzačných programov nájdete na Covid portáli.


6. Mimoriadna okamžitá pomoc v dobe trvania koronakrízy MOP COVID-19

Ľudia, ktorí sa preukázateľne ocitnú vplyvom koronavírusu vo finančnej núdzi, môžu požiadať Úrad práce ČR o jednorazovú dávku mimoriadnej okamžitej pomoci MOP COVID-19. Dávku je možné poskytnúť na nákup jedla, ošatenia, hygienických potrieb, úhradu nájmu a energií spojených s užívaním bytu, hypotéku, služby spojené s telefónom či internetom. Nemôže byť priznaná na úhradu liekov, splátky dlhov (okrem hypoték), leasingu alebo nákladov spojených s podnikaním.

O dávku môže požiadať každá osoba žijúca na území ČR, ktorá vzhľadom k nízkym alebo chýbajúcim prostriedkom kvôli epidémii COVID-19 nemôže uspokojiť svoje základné životné potreby alebo nemôže uhradiť náklady spojené s bývaním. V dobe mimoriadnych opatrení sa neprihliada k majetku, iba k stavu účtu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

Online formulár žiadosti nájdete na stránke Ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Úradu práce ČR.

 

Aktualizované: 25. 10. 2021