Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Českej republike

  1. Nezamestnanosť
  2. Obmedzenia na hraniciach
  3. Práceneschopnosť
  4. Pomoc podnikateľom a živnostníkom


1. Nezamestnanosť

Informácie Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR pre zamestnancov

Kontakt na Úrad práce ČR

Aj po skončení núdzového stavu je možné komunikovať s Úradom práce ČR elektronicky. Osobná návštěva kontaktného pracoviska ÚP ČR nie je vždy nutná. Od 18. 5. 2020 ÚP ČR postupuje bez určitých zjednodušení, ktoré trvali počas núdzového stavu. V praxi to znamená, že ak klient pošle žiadosť o niektorú z nepoistných sociálnychch dávok, podporu alebo ďalšie podklady bez zaručeného elektronického podpisu, je nutné takéto podanie písomne alebo ústne potvrdiť, a to do 5 dní od odoslania e-mailu.

Pozrite si praktické rady, ako komunikovať s ÚP ČR inak ako osobne.

Chystáte sa vyplniť formulár a podať žiadosť? Pozrite sa, ako komunikovať elektronicky .

K dispozícii sú tiež dôležité a aktuálne informácie k situácii okolo koronavírusu.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Žiadosť o sprostredkovanie zamestnania môžete vyplniť elektronicky a poslať prostredníctvom dátovej správy alebo elektronicky prípadne vytlačiť , podpísať a odoslať poštou na miestne príslušné kontaktné pracovisko ÚP ČR (NIE na Call centrum!).

Podpora v nezamestnanosti
Nárok na podporu v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý požiada pracovisko Úradu práce Českej republiky, u ktorého je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie o poskytnutie podpory v nezamestnanosti a splní zákonom o zamestnanosti stanovené podmienky. Základnou podmienkou pre vznik nároku na podporu v nezamestnanosti je získanie v rozhodnom období (posledné 2 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie) zamestnaním alebo inou zárobkovou činnosťou dobu dôchodkového poistenia v dĺžke aspoň 12 mesiacov. Do zákonom požadovanej doby sa započíta aj doba poistenia / zamestnania získaná v iných členských štátoch.

Spôsob predloženia:
Pre elektronické podanie formulárov existujú dve základné cesty, a to formou odoslania s elektronickým podpisom alebo odoslanie cez dátovú schránku. Obe tieto varianty sa užívateľovi ponúknu na konci formulára, pokiaľ je vyplnený správne.
Ďalším variantom je podanie vytlačeného formulára na príslušné pracovisko Úradu práce ČR alebo tlač prázdneho formulára, jeho následné vyplnenie a zaslanie.

Kontakty a informácie na jednotlivé krajské pobočky a kontaktné pracoviská vyberiete aj kliknutím kraja na mapke, dole na "Kontaktné pracovisko", opäť dole vybrať konkrétne pracovisko a kliknúť na "Kontakty na zamestnancov".

Žiadosť je možné podať len v kombinácii so žiadosťou o sprostredkovanie zamestnania.
K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie dokumenty.

Pokiaľ o prácu v zahraničí prídu cezhraniční pracovníci (tzv.pendleri), môžu požiadať o dávky v nezamestnanosti len v štáte bydliska. Ten zohľadní pre priznanie podpory v nezamestnanosti ich zahraničné zamestnania a výšku pomoci vypočíta z ich tamojšieho zárobku.

Doba sa preukazuje formulárom PDU1 vystaveným v členskom štáte EÚ, kde dotyčný pracoval. Toto potvrdenie vydáva príslušná zahraničná inštitúcia. Informácie o tom, ako získať formuláre PDU1 z jednotlivých krajín EÚ sú dostupné na webe ÚP ČR.

 


2. Obmedzenia na hraniciach

Informácie o cestovaní počas núdzového stavu, hraničných prechodoch, výnimkách a ďalšie dôležité upozornenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra ČR.

Ministerstvo zdravotníctva ČR schválilo 26.5.2020 nové ochranné opatrenie, ktoré upravuje podmienky pre vstup osôb do ČR. Ak bude vstup cez pozemné hranice Českej a Slovenskej republiky, budú môcť občania Slovenska a Maďarska a občania EÚ, ktorí majú v týchto krajinách prechodný alebo trvalý pobyt, alebo cudzinci s priznaným postavením dlhodobo pobývajúceho rezidenta týchto krajín, vstúpiť na územie ČR na dobu do 48 hodin bez povinnosti predloženia negatívneho testu alebo karantény.
Recipročne sú od povinnosti testu alebo karantény pri návrate späť do 48 hodín cez pozemnú hranicu Českej a Slovenskej republiky oslobodení aj českí občania alebo občania EÚ, ktorí majú v ČR prechodný alebo trvalý pobyt, alebo cudzinci s priznaným postavením dlhodobo pobývajícího rezidenta Českou republikou.
Dodržanie dĺžky pobytu bude kontrolované slovenskou stranou. Na hraničnom prechode bude k tomuto účelu nutné predložit vyplnený formulár, ktorý nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Informácie o vstupe na územie ČR pre cezhraničných pracovníkov (pendlerov) nájdete na stránke MV ČR v časti venovanej cezhraničným pracovníkom.

Prehľad pravidiel platných od 27.5.2020 pre vstup
- resp. návrat osôb už pobývajúcich na území ČR
- novopríchodzích cudzincov (občanov EÚ a občanov tretích krajín)
na územie ČR, nájdete na konci tohto článku. 


O obmedzeniach na hraniciach informuje aj portál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

3. Práceneschopnosť

Česká správa sociálneho zamezpečenia (ČSSZ) vyzýva verejnosť, aby komunikovala primárne elektronicky, telefonicky alebo poštou a tiež aby platby realizovala primárne prostredníctvom bezhotovostného styku.

Dôležité dokumenty je možné odovzdať do schránok umiestnených obvykle pri vstupe do budov ČSSZ.

Osobný kontakt bude umožnený len v úradných hodinách a po predchádzajúcom objednaní prostredníctvom objednávkového systému, e-mailom alebo telefonicky.

Viac informácií na stránke ČSSZ. Tu nájdete aj informácie o dávkach nemocenského poistenia (nemocenské a ošetrovné).

Odbornú pomoc a informácie vzťahujúce sa ku konkrétnej situácii občana poskytnú odborníci OSSZ v mieste jeho bydliska a call centra na telefónnom čísle 800 050 248.


4. Pomoc podnikateľom a živnostníkom

31.3.2020 schválila česká vláda návrh na úpravu programu Antivírus. Program ochrany zamestnanosti Antivírus má pomôcť firmám ochrániť pracovné miesta. Štát prostredníctvom Úradu práce ČR kompenzuje firmám vyplatené prostriedky. Toto opatrenie pomôže zamestnávateľom zvládnuť súčasnú situáciu a nebudú tak musieť siahnuť k prepúšťaniu.
Výška a doba poskytovania bude závislá na dôvode vzniku prekážky v práci. U každého zamestnanca bude nutné odlíšiť dôvod prekážky v práci.

Podmienky splnenia nároku na kompenzáciu:
- zamestnávateľ striktne dodržuje zákonník práce
- zamestnanec nesmie byť vo výpovednej lehote a nesmie mu byť daná výpoveď
- týká sa firem v podnikovej sfére - zamestnanci musia byť v pracovnom pomere a musia byť učastní nemocenského a dôchodkového poistenia
- zamestnávateľ musí vyplatiť mzdu a odviesť odvody.

 

  

Aktualizované: 28. 5. 2020