Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Českej republike

  1. Aktuálne o koronavíruse v ČR
  2. Nezamestnanosť
  3. Obmedzenia na hraniciach
  4. Nemocenské a ošetrovné
  5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom


1. Aktuálne o koronavíruse v ČR

Aktuálne informácie, štatistiky a prijaté opatrenia týkajúce sa koronavírusu v Českej republike nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.


2. Nezamestnanosť

Informácie Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR pre zamestnancov

Kontakt na Úrad práce ČR

Pre verejnosť platia do odvolania preventívne opatrenia pri vstupe do budov Úradu práce ČR, ktoré spočívajú v povinnom nosení ochranných prostriedkov dýchacích ciest a povinnej dezinfekcii rúk.

ÚP ČR doporučuje dohovoriť si termín osobého jednania prostredníctvom e-mailu nebo telefonicky.

Kontakty na jednotlivé krajské pobočky a kontaktné pracoviská vyberiete kliknutím kraja na mapke, dole na "Kontaktné pracovisko", opäť dole vybrať konkrétne pracovisko a kliknúť na "Kontakty na zamestnancov".


Pozrite si praktické rady, ako komunikovať s ÚP ČR inak ako osobne.

Chystáte sa vyplniť formulár a podať žiadosť? Pozrite sa, ako komunikovať elektronicky .

 

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Žiadosť o sprostredkovanie zamestnania môžete vyplniť elektronicky a poslať prostredníctvom dátovej správy alebo elektronicky prípadne vytlačiť , podpísať a odoslať poštou na miestne príslušné kontaktné pracovisko ÚP ČR (NIE na Call centrum!).

Podpora v nezamestnanosti
Nárok na podporu v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý požiada pracovisko Úradu práce Českej republiky, u ktorého je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie o poskytnutie podpory v nezamestnanosti a splní zákonom o zamestnanosti stanovené podmienky. Základnou podmienkou pre vznik nároku na podporu v nezamestnanosti je získanie v rozhodnom období (posledné 2 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie) zamestnaním alebo inou zárobkovou činnosťou dobu dôchodkového poistenia v dĺžke aspoň 12 mesiacov. Do zákonom požadovanej doby sa započíta aj doba poistenia / zamestnania získaná v iných členských štátoch.

Spôsob predloženia:
Pre elektronické podanie formulárov existujú dve základné cesty, a to formou odoslania s elektronickým podpisom alebo odoslanie cez dátovú schránku. Obe tieto varianty sa užívateľovi ponúknu na konci formulára, pokiaľ je vyplnený správne.
Ďalším variantom je podanie vytlačeného formulára na príslušné pracovisko Úradu práce ČR alebo tlač prázdneho formulára, jeho následné vyplnenie a zaslanie.

Žiadosť je možné podať len v kombinácii so žiadosťou o sprostredkovanie zamestnania.
K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie dokumenty.


Pokiaľ o prácu v zahraničí prídu cezhraniční pracovníci (tzv.pendleri), môžu požiadať o dávky v nezamestnanosti len v štáte bydliska. Ten zohľadní pre priznanie podpory v nezamestnanosti ich zahraničné zamestnania a výšku pomoci vypočíta z ich tamojšieho zárobku.

Doba sa preukazuje formulárom PDU1 vystaveným v členskom štáte EÚ, kde dotyčný pracoval. Toto potvrdenie vydáva príslušná zahraničná inštitúcia. Informácie o tom, ako získať formuláre PDU1 z jednotlivých krajín EÚ sú dostupné na webe ÚP ČR.

 


3. Obmedzenia na hraniciach

Česká republika je od piatku 18. 9 .2020 od 9:00 na červenom zozname!

Osoby prichádzajúce z ČR sa budú musieť preukázať negatívnym testom RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo sa zaregistrovať prostredníctvom formulára e-hranica, nastúpiť do domácej karantény a najskôr v 5. deň sa nechať otestovať. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Viac informácií v Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.9.2020.

Informácie o cestovaní počas núdzového stavu, hraničných prechodoch, výnimkách a ďalšie dôležité upozornenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra ČR.


4. Nemocenské a ošetrovné

Česká správa sociálneho zamezpečenia (ČSSZ) vyzýva verejnosť, aby komunikovala primárne elektronicky, telefonicky alebo poštou a tiež aby platby realizovala primárne prostredníctvom bezhotovostného styku.

Dôležité dokumenty je možné odovzdať do schránok umiestnených obvykle pri vstupe do budov ČSSZ/Okresnej správy sociálneho zabezpečenia (OSSZ).

K dispozícii je objednávkový systém, prípadne si dohodnite osobný kontakt e-mailom alebo telefonicky.

Odbornú pomoc a informácie vzťahujúce sa ku konkrétnej situácii občana poskytnú odborníci OSSZ v mieste jeho bydliska a call centra na telefónnom čísle 800 050 248.

Nemocenské

ČSSZ zahájila od 1.1.2020 ostrú prevádzku povinného systému eNeschopenka, ktorá prepojila elektronicky lekárov, zamestnávateľov a ČSSZ. Poistenec už nemusí odovzdávať doklady o začatí, pokračovaní či ukončení PN zamestnávateľovi v papierovej forme, náhrada mzdy a nemocenské mu prídu automaticky. Od lekára dostane preukaz dočasne práce neschopného, ktorý predkladá prípadnej kontrole OSSZ. Poistencovi ostáva povinnosť informovať zamestnávateľa (telefonicky, SMS správou, e-mailom) o PN. 

PN vystavené do 31.12.2019 a PN zamestnancov na území iných štátov EÚ sú dokladované papierovým tiskopisom.

Ošetrovné

Ak ošetrujete nemocného člena domácnosti, aktuálne informácie o podmienkach nároku, podaní žiadosti, potrebných dokladoch, výške a výplate dávky, povinnostiach poistenca, ako aj ďalšie informácie a informácie k ošetrovnému v súvislosti s koronavírusom nájdete na stránke ČSSZ.

5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom

24. 8. 2020 schválila vláda predĺženie programu A aj B Antivirus, ktorý zmierňuje priame dopady nákazy COVID-19, do konca októbra 2020. Jedná se o kompenzáciu nákladov zamestnávateľom, ktorí museli svojm zamestnancom nariadiť karanténu alebo čiastočne či úplne obmedziť svoju prevádzku. Dôvodom predĺženia sú dosiaľ trvajúce mimoriadne opatrenia vlády, v dôsledku ktorých niektoré pracovné odvetvia stále stagnujú (veľtrhy, kultúrne festivaly ...).

Zamestnavatelia môžu požiadať Úrad práce o príspevok v dvoch režimoch:

Režim A - druh prekážky:

  • v prípade karantény poberá zamestnanec náhradu mzdy 60 % priemerného redukovaného zárobku;
  • v prípade uzavretia prevádzky nariadením vlády poberá zamestnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B - druh prekážky:

  • prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu nariadenia karantény či starostlivosti o dieťa u významnej časti zamestnancov (30 % a viac) – zamestnanec poberá náhradu mzdy 100 % priemerného zárobku
  • obmedzenie dostupnosti vstupov (surovin, výrobkov, služieb) nevyhnutných k činnosti - zamestnanec poberá náhradu mzdy 80 % priemerného zárobku
  • obmedzenie dopytu po službách, výrobkoch a iných produktoch firmy - zamestnanec poberá náhradu mzdy 60 % priemerného zárobku.

Podmienky splnenia nároku na kompenzáciu:
- zamestnávateľ striktne dodržuje zákonník práce
- zamestnanec nesmie byť vo výpovednej lehote a nesmie mu byť daná výpoveď
- týká sa firem v podnikovej sfére - zamestnanci musia byť v pracovnom pomere a musia byť učastní nemocenského a dôchodkového poistenia
- zamestnávateľ musí vyplatiť mzdu a odviesť odvody.


16. 6. 2020 schválila Poslanecká snemovna ČR program C Antivirus, ktorý spočíva v odpustení platieb odvodov na sociálne poistenie. Týka sa firem do 50 zamestnancov.

Na program Antivirus by mal naviazať nástroj Kurzarbeit. Ide o nástroj, ktorý pri závažných hospodárskych problémoch umožní počas prechodnej doby zachovať pracovné miesta tým, že štát prepláca časť zárobku zamestnancov za neodpracovaný čas. Návrh novely zákona o zamestnanosti, ktorou sa zavádza do praxe, už schválila vláda ČR na svojom zasadaní 25.9.2020. Aby novela zákona vstúpila do platnosti, musí ju schváliť Parlament ČR a podpísať Prezident ČR.Aktualizované: 5. 10. 2020