Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Českej republike

 1. Aktuálne o koronavíruse v ČR
 2. Nezamestnanosť
 3. Obmedzenia na hraniciach
 4. Nemocenské a ošetrovné
 5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom
 6. Mimoriadna okamžitá pomoc v dobe trvania koronakrízy MOP COVID-19


1. Aktuálne o koronavíruse v ČR

Aktuálne informácie, štatistiky a prijaté opatrenia týkajúce sa koronavírusu v Českej republike nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.
Informácie týkajúce sa zamestnancov, nezamestnaných osôb, ako aj sociálnych vecí, v súvislosti s koronakrízou sú zverejnené na portáli Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR.
Na Covid portáli sú prehľadne zverejnené aktuálne informácie a opatrenia v súvislosti s covidom v bežných životných situáciách.2. Nezamestnanosť

Kontakt na Úrad práce ČR

Pre verejnosť platia do odvolania preventívne opatrenia pri vstupe do budov Úradu práce ČR, ktoré spočívajú v povinnom nosení ochranných prostriedkov dýchacích ciest a povinnej dezinfekcii rúk.
ÚP ČR doporučuje dohovoriť si termín osobného jednania prostredníctvom e-mailu nebo telefonicky.
Kontakty na jednotlivé krajské pobočky a kontaktné pracoviská vyberiete kliknutím kraja na mapke, dole na "Kontaktní pracoviště", vybrať konkrétne pracovisko a kliknúť na "Kontakty na zaměstnance".

Chystáte sa vyplniť formulár a podať žiadosť? Pozrite sa, ako komunikovať elektronicky.

Všeobecné informácie o sprostredkovaní zamestnania, evidencii uchádzačov o zamestnanie a podpore v nezamestnanosti Vám poskytnú operátori Call centra Úradu práce ČR na bezplatnej telefónnej linke 800 77 99 00 alebo na e-mailových adresách: [email protected], [email protected].

V prípade záujmu môžete využiť aj služby virtuálneho asistenta  na webových stránkach Úradu práce ČR  a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Žiadosť o sprostredkovanie zamestnania môžete vyplniť elektronicky a poslať prostredníctvom dátovej správy alebo elektronicky prípadne vytlačiť , podpísať a odoslať poštou na miestne príslušné kontaktné pracovisko ÚP ČR (NIE na Call centrum!).

Podpora v nezamestnanosti
Nárok na podporu v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorý požiada pracovisko Úradu práce Českej republiky, u ktorého je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie o poskytnutie podpory v nezamestnanosti a splní zákonom o zamestnanosti stanovené podmienky. Základnou podmienkou pre vznik nároku na podporu v nezamestnanosti je získanie v rozhodnom období (posledné 2 roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie) zamestnaním alebo inou zárobkovou činnosťou dobu dôchodkového poistenia v dĺžke aspoň 12 mesiacov. Do zákonom požadovanej doby sa započíta aj doba poistenia / zamestnania získaná v iných členských štátoch.

Spôsob predloženia:
Pre elektronické podanie formulárov existujú dve základné cesty, a to formou odoslania s elektronickým podpisom alebo odoslanie cez dátovú schránku. Oba tieto varianty sa užívateľovi ponúknu na konci formulára, pokiaľ je vyplnený správne.
Ďalším variantom je podanie vytlačeného formulára na príslušné pracovisko Úradu práce ČR alebo tlač prázdneho formulára, jeho následné vyplnenie a zaslanie.

Žiadosť je možné podať len v kombinácii so žiadosťou o sprostredkovanie zamestnania.
K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie dokumenty.

Cezhraniční pracovníci sú migrujúce osoby, ktoré si zachovajú obvyklé bydlisko tzv. centrum záujmov v jednej krajine a na obmedzenú dobu sa presunú za zamestnaním do inej krajiny EÚ/EHP/Švajčiarska. Môžu si vybrať, či si budú dávky v nezamestnanosti nárokovať v krajine zamestnania alebo v krajine bydliska.
Špecifickou kategóriou cezhraničných pracovníkov sú pendleri, ktorí sa vracajú minimálne 1-krát týždenne z krajiny zárobkovej činnosti do štátu bydliska. Pendleri môžu požiadať o dávky v nezamestnanosti len v štáte bydliska. Ten zohľadní pre priznanie podpory v nezamestnanosti ich zahraničné zamestnania a výšku pomoci vypočíta z ich tamojšieho zárobku. Doba sa preukazuje formulárom PDU1 vystaveným v členskom štáte EÚ, kde dotyčný pracoval. Toto potvrdenie vydáva príslušná zahraničná inštitúcia. Informácie o tom, ako získať formuláre PDU1 z jednotlivých krajín EÚ sú dostupné na webe ÚP ČR.

 


3. Obmedzenia na hraniciach

Z ČR na Slovensko

Od 17.2.2021 od 6:00 sú osoby prichádzajúce z ČR povinné nastúpiť do povinnej 14-dňovej karantény a zároveň nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (všeobecný lekár/pediater v prípade detí), s ktorým majú uzavretú zmluvu. Domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti. Najskôr v 8. deň izolácie je potrebné absolvovať test na COVID-19. Domáca izolácia končí obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.
Existuje viacero výnimiek z izolácie a predloženia negatívneho RT-PCR testu. Aktuálne znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") nájdete na webovom sídle ÚVZ SR.

Zo Slovenska do ČR
Od 29.3.2021 je Slovensko zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy - červené
(od 5. 2. 2021 do 28.3.2021 patrilo Slovensko medzi krajiny s veľmi vysokým rizikom nákazy - tmavo červené).

Každý cestujúci do ČR, ktorý počas uplynulých 14 dní strávil viac ako 12 hodín v červenej krajine je povinný:

 • pred vstupom do ČR vyplniť príjazdový formulár, vzdialeným prístupom ho poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole
 • pred vstupom do ČR disponovať písomným potvrdením akreditovaného laboratória o negatívnom výsledku antigénového testu, nie staršieho ako 24 hodín alebo RT-PCR testu, nie staršieho ako 72 hodín
 • následne vykonať druhý RT-PCR test (na vlastné náklady) v ČR najneskôr do piatich dní od vstupu. Výsledok druhého RT- PCR testu je potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu (študenti aj škole a zamestnanci zamestnávateľovi)
 • do predloženia druhého negatívneho výsledku RT PCR testu je nutná samoizolácia (domáca karanténa)
 • po dobu 10 dní od príchodu do ČR všade okrem domova nosiť respirátor aspoň triedy FFP2, KN95, N95, P2, DS, a to aj po negatívnom výsledku druhého RT PCR testu.
Česká republika s platnosťou od 28.3.2021 od 00.00 hod. ruší pre vodičov nákladnej dopravy povinnosť preukázať sa pri vstupe do ČR negatívnym výsledkom AG/PCR testu na ochorenie COVID-19. 

Informácie o cestovaní počas núdzového stavu, hraničných prechodoch, výnimkách a ďalšie dôležité upozornenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra ČR alebo Ministerstva zahraničných vecí SR.


4. Nemocenské a ošetrovné

Česká správa sociálneho zamezpečenia (ČSSZ) vyzýva verejnosť, aby komunikovala primárne elektronicky, telefonicky alebo poštou a tiež aby platby realizovala primárne prostredníctvom bezhotovostného styku.

Dôležité dokumenty je možné odovzdať do schránok umiestnených obvykle pri vstupe do budov ČSSZ/Okresnej správy sociálneho zabezpečenia (OSSZ).

K dispozícii je objednávkový systém, prípadne si dohodnite osobný kontakt e-mailom alebo telefonicky.

Odbornú pomoc a informácie vzťahujúce sa ku konkrétnej situácii občana poskytnú odborníci OSSZ v mieste jeho bydliska a call centra na telefónnom čísle 800 050 248.

Nemocenské

ČSSZ zahájila od 1.1.2020 ostrú prevádzku povinného systému eNeschopenka, ktorá prepojila elektronicky lekárov, zamestnávateľov a ČSSZ. Poistenec už nemusí odovzdávať doklady o začatí, pokračovaní či ukončení PN zamestnávateľovi v papierovej forme, náhrada mzdy a nemocenské mu prídu automaticky. Od lekára dostane preukaz dočasne práce neschopného, ktorý predkladá prípadnej kontrole OSSZ. Poistencovi ostáva povinnosť informovať zamestnávateľa (telefonicky, SMS správou, e-mailom) o PN. 

PN vystavené do 31.12.2019 a PN zamestnancov na území iných štátov EÚ sú dokladované papierovým tiskopisom.

Ošetrovné

Ak ošetrujete nemocného člena domácnosti, aktuálne informácie o podmienkach nároku, podaní žiadosti, potrebných dokladoch, výške a výplate dávky, povinnostiach poistenca, ako aj ďalšie informácie a informácie k ošetrovnému v súvislosti s koronavírusom nájdete na stránke ČSSZ.

5. Pomoc podnikateľom a živnostníkom

Už od 6.4.2020 funguje v Českej republike program Antivirus, ktorého cieľom je zmiernenie dopadov šírenia nákazy COVID-19 na zamestnanosť. Zamestnávateľom sú prostredníctvom Úradu práce ČR z tohto programu refundované náklady na výplaty náhrad miezd pracovníkov počas doby trvania prekážok v práci. Program bol na podnet Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR už niekoľkokrát predlžovaný.

22.2.2021 schválila česká vláda ďalšie predĺženie programu do konca apríla 2021.

Prehľad covidových kompenzačných programov nájdete na Covid portáli.


6. Mimoriadna okamžitá pomoc v dobe trvania koronakrízy MOP COVID-19

Ľudia, ktorí sa preukázateľne ocitnú vplyvom koronavírusu vo finančnej núdzi, môžu požiadať Úrad práce ČR o jednorazovú dávku mimoriadnej okamžitej pomoci MOP COVID-19. Dávku je možné poskytnúť na nákup jedla, ošatenia, hygienických potrieb, úhradu nájmu a energií spojených s užívaním bytu, hypotéku, služby spojené s telefónom či internetom. Nemôže byť priznaná na úhradu liekov, splátky dlhov (okrem hypoték), leasingu alebo nákladov spojených s podnikaním.

O dávku môže požiadať každá osoba žijúca na území ČR, ktorá vzhľadom k nízkym alebo chýbajúcim prostriedkom kvôli epidémii COVID-19 nemôže uspokojiť svoje základné životné potreby alebo nemôže uhradiť náklady spojené s bývaním. V dobe mimoriadnych opatrení sa neprihliada k majetku, iba k stavu účtu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

Online formulár žiadosti nájdete na stránke Ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Úradu práce ČR.

 Aktualizované: 19. 3. 2021