Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Spojenom kráľovstve

Koronavírus (COVID-19) a vstup na územie Spojeného kráľovstva alebo návrat do Spojeného kráľovstva - aktuálne cestovné informácie.


Cestovanie mimo územia Spojeného kráľovstva  - postup krok za krokom 

COVID-19 - Príručka pre zamestnancov


Nemocenské dávky
– Statutory Sick Pay

POZOR – od 13.3.2020 – je možné získať túto dávku od 1.dňa karantény z dôvodu výskytu vírusu COVID-19.


Ak ste chorý viac ako 4 dni po sebe (vrátane voľných dní), môžete dostávať od vášho zamestnávateľa nemocenské dávky vo výške  £ 95,85 týždenne po dobu maximálne  28 týždňov. Táto dávka sa nevypláca za prvé 3 dni choroby. Ak máte viac ako jedno zamestnanie, môžete dostať  nemocenskú dávku od každého zamestnávateľa. Vypláca sa rovnakým spôsobom ako mzdy, napríklad týždenne alebo mesačne a strháva sa z nej daň a národné poistenie.

Aby ste mali nárok na nemocenskú dávku, musíte:

·         byť zamestnancom a  urobiť nejakú prácu pre vášho zamestnávateľa
·         byť chorý aspoň 4 po sebe nasledujúce dni  (vrátane dní pracovného pokoja)
·         zarábať v priemere  aspoň 120 libier (pred zdanením) za týždeň
·         oznámiť  svojmu zamestnávateľovi , že ste chorý pred uplynutím lehoty - alebo do 7 dní, ak zamestnávateľ nemá lehotu stanovenú

Nárok na túto dávku majú aj osoby,  ktoré sa starajú o ľudí v tej istej domácnosti, a preto im bolo odporučené vykonať karanténu v domácnosti.

Ak chcete skontrolovať svoj nárok na nemocenskú dávku, informujte sa u zamestnávateľa. Ďalšie informácie  získate na stránke Statutory Sick Pay.

Agentúrni zamestnanci majú nárok na  nemocenskú dávku. Potvrdenie od lekára musíte zamestnávateľovi predložiť iba ak ste chorý viac ako 7 dní. Ak chcete požiadať o nemocenskú dávku, oznámte to svojmu zamestnávateľovi písomne ​​(ak o to požiada) a v stanovenej lehote (alebo do 7 dní, ak zamestnávateľ  nemá stanovenú lehotu).

POZOR - Ak máte COVID-19 alebo sa vám odporúča zostať doma, potvrdenie môžete získať na NHS 111 online namiesto návštevy lekára. V prípadoch COVID-19 to nahrádza obvyklé potvrdenie od lekára po 7 dňoch neprítomnosti v chorobe.

Uvoľnenie z práce, skrátenie pracovnej doby

Ak pre vás zamestnávateľ nemá dostatok práce, môže vás požiadať, aby ste zostali doma alebo si zobrali neplatené voľno. Môže ísť o  uvoľnenie z práce – LAY-OFF - ak ste aspoň 1 deň mimo práce,  alebo o skrátenie pracovnej doby.  Neexistuje časové obmedzenie ako dlho môžete byť uvoľnený alebo mať skrátenú pracovnú dobu. O prepustenie a dávku  môžete požiadať,  ak tento stav trvá  4 týždne po sebe alebo 6 týždňov počas 13-týždňového obdobia.  Pokiaľ vaša pracovná zmluva neobsahuje možnosť neplateného alebo čiastočne plateného uvoľnenia, mali by ste dostávať plnú mzdu. Ak mzdu nedostávate, máte nárok na tzv. guarantee pay

Počas uvoľnenia z práce alebo skrátenia pracovnej doby máte nárok na maximálne £29 denne na 5 dní v období 3 mesiacov – spolu teda £145.  Ak zvyčajne zarábate menej ako £29 denne, dostanete váš zvyčajný denný príjem.  Ak pracujete na čiastočný úväzok, nárok sa proporčne kráti. Za dni, počas ktorých vykonávate nejakú prácu, si dávku nemôžete nárokovať. Nárok máte ak:

·         pracovali ste súvisle aspoň 1 mesiac
·         ste schopný pracovať
·         neodmietnete alternatívnu prácu (aj takú, ktorú nemáte v zmluve)
·         neboli ste uvoľnený kvôli priemyselnej aktivite

Váš zamestnávateľ môže mať vlastnú garančnú schému, ktorá nemôže byť nižšia ako zákonné nároky. Ak dostanete náhradu mzdy od zamestnávateľa, nemáte nárok na zákonnú dávku.

 

Žiadosť o nadbytočnosť

O nadbytočnosť a príslušnú dávku môžete požiadať ak ste boli uvoľnený bez mzdy alebo pracujete na kratší úväzok a dostávate menej ako polovicu týždennej mzdy viac ako 4 týždne vkuse alebo 6 a viac týždňov počas 13-týždňového obdobia. Postup je nasledovný:

1.       napíšte zamestnávateľovi žiadosť o odstupné do 4 týždňov od ukončenia uvoľnenia alebo skráteného pracovného úväzku
2.       zamestnávateľ musí v lehote 7 dní žiadosť prijať alebo písomne oznámiť nesúhlas
3.       ak zamestnávateľ písomne neoznámi nesúhlas považuje sa to za prijate požiadavky
4.       ak zamestnávateľ nesúhlasí, znamená to, že bude mať pre vás čoskoro prácu – musí začať do 4 týždňov  a trvať najmenej 13 týždňov

 

Podanie výpovede

Na získanie odstupného musíte podať výpoveď. Lehota na podanie je 3 týždne  a začína:

·         7 dní po doručení žiadosti zamestnávateľovi (ak nedostanete jeho nesúhlas)
·         od dátumu kedy zamestnávateľ zrušil svoj nesúhlas

 

Odstupné

Za normálnych okolností budete mať nárok na odstupné, ak ste zamestnancom a pracujete pre svojho súčasného zamestnávateľa 2 a viac rokov.

Dostanete:

• poltýždennú sadzbu za každý celý rok, keď ste mali menej ako 22 rokov
• týždennú sadzbu za každý celý rok, keď ste mali 22 rokov alebo viac, ale menej ako 41 rokov
• jeden a pol týždennej sadzby za každý celý rok, v ktorom ste mali 41 a viac rokov

Dĺžka zamestnania  je obmedzená na 20 rokov.

Ak ste boli prepustený 6. apríla 2019 alebo neskôr, vaša týždenná sadzba je obmedzená  na £525 a maximálna zákonná sadzba, ktorú môžete získať, je £15 750. Kalkulačka odstupného

 

Univerzálny kredit – Universal Credit

Univerzálny  kredit je jednotná mesačná  dávka na pomoc s vašimi životnými nákladmi, ktorú môžete získať, ak máte nízky príjem alebo ste bez práce. Či môžete požiadať o univerzálny kredit, závisí od vašej situácie – túto dávku nemôžu poberať osoby, ktoré poberajú alebo  majú nárok na príplatky k rôznym dávkam z dôvodu zdravotného postihnutia (pre nich ostávajú v platnosti všetky dávky, ktoré Universal Credit nahrádza)

Univerzálny kredit nahrádza nasledujúce dávky:

·         daňový príplatok na dieťa (child tax credit)

·         príspevok na bývanie (housing benefit)

·         príspevok ku mzde (income support)

·         podpora v nezamestnanosti založená na príjme (income–based jobseeker´ allowance)

·         podpora príjmu (income-related employment and support allowance)

·         daňový príplatok (working tax credit)


Výška všeobecného kreditu sa skladá zo základnej dávky a príplatkov, na ktoré môžete mať nárok (napr. ak máte deti, zdravotné postihnutie alebo obmedzenie, potrebuje pomôcť s platením nájomného). Suma ktorú dostanete závisí od Vášho príjmu, okolnosti sa posudzujú každý mesiac a výsledná suma sa môže podľa nich meniť.

Podmienky nároku:

·   máte nízky príjem alebo nepracujete
·   máte 18 alebo viac rokov (existujú určité výnimky, ak máte 16 až 17 rokov)
·   máte menej rokov  ako je štátom určená hranica  dôchodkového veku
·   vy a váš partner máte medzi úspory 16 000 GBP alebo menej
·   žijete vo Veľkej Británii

 

Žiadosť si môžete podať iba ONLINE. K žiadosti budete potrebovať tento zoznam údajov.

Universal Credit helpline: 0800 328 5644


Základná dávka

Vaša situácia

Mesačná základná dávka

slobodný do 25 rokov

£342,72

slobodný nad 25 rokov

£409,89

pár, obaja do 25 rokov

£488,59 (pre oboch)

pár, jeden z dvojice nad 25 rokov

£594,04 (pre oboch)

 

Ďalšie príplatky
Deti

Koľko dostanete :

Výška príplatku mesačne

na prvé dieťa

£281,25 (narodené pred 6.4.2017)

£235,83 (narodené po 6.4.2017 – vrátane)

na druhé dieťa

£235,83 na dieťa

na zdravotne postihnuté alebo ťažko zdravotne postihnuté dieťa

£128,25 alebo £400,29

Ak potrebujete pomoc s nákladmi na dieťa

(www.gov.uk/help-with-childcare-costs)

do výšky 85% vašich nákladov (do £646. 35 na jedno dieťa alebo £1,108.04 na dve a viac detí)


Na  viac ako 2 deti dostanete príplatok k príspevku iba ak:

·         už ste si nárokovali na viac ako 2 deti pred 6. aprílom 2017
·         obnovujete nárok na viac ako 2 deti ktorý zanikol sa v priebehu posledných 6 mesiacov

 Zdravotný stav

Koľko dostanete

Výška príplatku mesačne

ak máte zdravotné obmedzenie na prácu

£341,92

ak máte zdravotné obmedzenie na prácu a požiadali ste o univerzálny kredit alebo o príspevok ku mzde pred 3.4.2017

£128,25

 

Starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutú osobu
Koľko dostanete

Výška príplatku mesačne

staráte sa o ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá poberá príspevok na zdravotné postihnutie minimálne 35 hodín týždenne

£162,92

Toto je navyše k  akejkoľvek sume, ktorú dostanete, ak máte deti so zdravotným postihnutím.

Náklady na bývanie

V závislosti od vášho veku a situácie, v ktorej sa nachádzate môžete získať príspevky, ktoré vám môžu pomôcť s nákladmi na bývanie ako napríklad:

·         nájomné
·         hypotekárny úrok
·         niektoré poplatky za služby
·         úroky z úveru, za ktorý ručíte nehnuteľnosťou


Aktualizované 22.6.2021