Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Nemecku

nemecko-pozor-praca-zahraniciePOZOR NA PODVODNÉ EMAILY - Bundesagentur für Arbeit na svojej stránke upozorňuje, že v súčasnosti sa odosielajú podvodné emaily s predmetom "Kurzarbeitergeld". Tieto emaily predstierajú, že sú z Úradu práce a požadujú osobné údaje. Ak nájdete takýto email v doručenej pošte odstráňte email, neodpovedajte naň a neklikajte na odkazy, ktoré obsahuje.

1. Práceneschopnosť v Nemecku
2. Registrácia do evidencie nezamestnaných v Nemecku
3. Dávka v nezamestnanosti v Nemecku
4. Zdravotné poistenie počas evidencie na úrade práce v Nemecku
5. Otázky a odpovede z praxe od Berliner Beratungszentrum fur migration und gute arbeit (BEMA)
6. Prídavok na dieťa "Notfall - KiZ"
7. Výpoveď zo zamestnania v Nemeckunemecko-pozor-praca-zahranicieUpozornenie!
Od 1.augusta 2021 sú v Nemecku platné nové podmienky vstupu do krajiny. Na našej stránke vám prinášame viac informácií k danej téme. 


1. Aký je postup pri práceneschopnosti - PN (Krankenschein) v Nemecku?

V prípade, že ochoriete v Nemecku a potrebujete sa dostať k lekárskej starostlivosti mimo ordinačných hodín, kontaktujte:
- lekársku pohotovostnú službu združenia zdravotných poisťovní na tel. č. 116 117
- centrálny príjem mestskej nemocnice alebo univerzitnej kliniky v príslušnom meste vášho pobytu

Ďalšie čísla: pohotovostný lekár: 112, polícia: 110

Nárok na nemocenské dávky si v prípade choroby i materstva uplatňujete podľa toho členského štátu EÚ, v ktorom ste nemocensky poistený.

Ak ste poistencom nemeckej zdravotnej poisťovne a ste PN, túto skutočnosť bezodkladne nahláste vášmu zamestnávateľovi, ale aj zdravotnej poisťovni v Nemecku za účelom uplatnenia si nemocenských dávok. Počas PN platí nemocenské dávky prvých 6 týždňov zamestnávateľ, potom zdravotná poisťovňa. Tlacivo na PN v Nemecku - vzor

Ak pracujete v Nemecku a PN vám vypíše lekár na Slovensku, požiadajte lekára, aby pri vystavovaní  PN použil medzinárodné kódy pre diagnózy a ochorenia. Zdravotná poisťovňa v Nemecku môže od vás žiadať preklad dokladu o práceneschopnosti.

V praxi sa môže stať, že predložíte nemeckej zdravotnej poisťovni slovenské tlačivo PN na uplatnenie nemocenskej dávky, ale táto inštitúcia bude trvať na vystavení E-formulárov.

V takom prípade požiada zdravotná poisťovňa Sociálnu poisťovňu o vystavenie E-formulárov alebo požiada vás o zabezpečenie a doručenie týchto E-formulárov.

Pobočka Sociálnej poisťovne vystaví nasledujúce E-formuláre:

E 115 – Žiadosť o peňažné dávky za PN
E 116 – Lekárska správa o PN
E 118 – Oznámenie o neuznaní alebo skončení PN,

K týmto dokumentom priložíte slovenské tlačivo PN.

Doporučujeme vám informovať sa o požadovanom postupe priamo v zdravotnej poisťovni v Nemecku - kontakty na pobočky AOK v Nemecku.

2. Potrebujem sa zaregistrovať do evidencie nezamestnaných v Nemecku. Ako môžem kontaktovať Úrad práce, ak sú jednotlivé úrady pre verejnosť väčšinou zatvorené?
Bundesagentur für Arbeit na svojej stránke informuje klientov o obmedzenom prístupe do priestorov úradov práce súvisiacim so šírením vírusu COVID-19. Osobný kontakt je možný len vo vopred dohodnutom termíne. V prípade naliehavých otázok môžete ale príslušnú pobočku navštíviť osobne alebo volať na číslo +49 0800 45 555 00 (zamestnanec) alebo na číslo +49 0800 45 555 20 (zamestnávateľ). Linka je v týchto dňoch mimoriadne vyťažená. K dispozícii sú aj regionálne telefónne čísla, ktoré sú medializované prostredníctvom miestnej tlače, online a oznamov. Vyhľadajte si kontakty na jednotlivé Úrady práce (Arbeitsagentur) podľa zadaného smerovacieho čísla alebo mesta.  

Aký je postup pri zaradení sa do evidencie nezamestnaných v Nemecku?

1. Zaregistrujte sa na Arbeitsagentur / Úrad práce najmenej 3 mesiace pred skončením pracovného pomeru pre účely hľadania zamestnania. Ak sa o skončení pracovného pomeru dozviete neskôr, nahláste hľadanie zamestnania najneskôr do 3 dní od zistenia stavu. V prípade, že sa zaregistrujete neskoro, môže vám byť udelená tzv. blokovacia lehota jedného týždňa, počas ktorej nebudete dostávať dávky v nezamestnanosti. Môže sa tiež skrátiť obdobie, v ktorom budete poberať dávku v nezamestnanosti. 
2. Prihláste sa na Arbeitsagentur / Úrad práce ako nezamestnaný - najneskôr v prvý deň bez zamestnania sa musíte osobne zaregistrovať na Arbeitsagentur / Úrad práce, je to jeden z predpokladov na získanie podpory v nezamestnanosti. Z dôvodu súčasného preventívneho zatvorenia úradov práce žiadosť o zaradenie do evidencie nezamestnaných môžete podať elektronicky prostredníctvom tzv. „e-Services“ alebo telefonicky - kontakty viď link hore. Hneď, ako úrady práce znova otvoria svoje dvere pre verejnosť, dostanete pozvánku na osobný kontakt.
3. Podajte si žiadosť o dávku v nezamestnanosti (Aký je postup pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti v Nemecku, kedy máte nárok a aká je výška dávky pozri text ďalej)
4. Aktívne si hľadajte prácu - pracovné ponuky alebo možnosti odbornej prípravy.

Musím sa pre používanie Online-Services (eServices) osobne verifikovať?
Nie, úrad práce v Nemecku toto nariadenie pozastavuje až do ďalšieho nového nariadenia. Po registrácii dostanete poštou PIN, pomocou ktorého môžete potvrdiť svoju totožnosť. Služba je potom aktivovaná.

Kde môžem nahlásiť zmeny?
Zmeny môžete nahlásiť online prostredníctvom elektronických služieb eServices (link viď hore) alebo vhoďte vyplnené formuláre do poštovej schránky vašej pobočky úradu práce. Ak ste klientom zákazníckeho centra (Jobcenters), môžete zmeny nahlásiť online na stránke zákazníckeho centra.

Ak už mám predpísaný kontakt a nedostavím sa, mám očakávať sankcie?
Nie. Nebudete čeliť žiadnym sankciám. Termíny týkajúce sa otázok vašej aktivizácie sa zatiaľ pozastavujú. Ak sa tieto nariadenia zmenia, dostanete včas správu.

Kde môžem odovzdať formuláre a dokumenty?
Vyplnené dokumenty vhoďte do poštovej schránky  zákazníckeho centra príslušného úradu práce. Uistite sa, že ste zadali svoje kontaktné údaje a svoje zákaznícke číslo pre priradenie.

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť aj na
ZAV -  Virtuelles Welcome Center, Make it in Germany – Migration Support Center
www.make-it-in-germany.com
tel.č. + 49 228 713 – 1313
email: [email protected].


3. Aký je postup pri žiadosti o dávku v nezamestnanosti v Nemecku?

Žiadosť o Arbeitslosengeld I /dávku v nezamestnanosti/ môžete podať online alebo písomne, pozrite si inštruktážne video a príslušné letáky a formuláre.

Podanie žiadosti online si vyžaduje registráciu v systéme Bundesagentur für Arbeit. V prípade, že nedisponujete prihlasovacími údajmi, zaregistrujte sa. Dávka v nezamestnanosti je financovaná z poistenia v nezamestnanosti, to znamená, že je dôležité, či a ako dlho poistenie trvalo.

Kedy mám nárok na Arbeitslosengeld /dávku v nezamestnanosti/?
Na dávku máte nárok, ak spĺňate podmienky na poberanie dávky v nezamestnanosti.

Vo väčšine prípadov je to vtedy, ak:

- boli ste poistený najmenej 12 mesiacov počas 30 mesiacov predtým, ako ste sa zaregistrovali ako nezamestnaný /je možné spojiť niekoľko pracovných miest/
- zaregistrovali ste sa ako nezamestnaný na Úrade práce,
- ste nezamestnaný, ale môžete vykonávať zamestnanie min. 15 hodín týždenne,
- hľadáte zamestnanie a spolupracujete s Úradom práce.

Na to, aby ste mohli požiadať o dávku v nezamestnanosti, je potrebné, aby ste sa v prvý deň bez zamestnania zaregistrovali na Úrade práce. Čo je potrebné k registrácii? Občiansky preukaz, povolenie na pobyt/ potvrdenie o prihlásení sa na pobyt, preukaz sociálneho poistenia, písomná výpoveď, životopis.

Ak ste sa zaregistrovali telefonicky alebo online (nie osobne z dôvodu súčasných opatrení v rámci prevencie proti koronavírusu), vo svojej online prihláške uveďte, že nebola vykonaná osobná registrácia nezamestnanosti. Ak budú splnené podmienky a predložené potrebné dokumenty, bude rozhodnuté dočasne. Po opätovnom otvorení vašej Arbeitsagentur / Úradu práce budete vyzvaný, aby ste po predložení platného preukazu totožnosti (eventuálne cestovný pas a osvedčenie o registrácii) osobne navštívili Úrad. Schválená dávka v nezamestnanosti sa vypláca mesačne, spätne a spracovanie žiadosti má prioritu podľa dátumu splatnosti.

Aká je výška dávky v nezamestnanosti?
Výpočet vychádza z vašej hrubej mzdy (platu) za posledných 12 mesiacov. Táto suma sa vydelí počtom dní v roku, t.j. 365, výsledkom je vaša hrubá denná mzda. Z toho sa odpočíta daň zo mzdy, solidárny príplatok a paušálna suma na sociálne zabezpečenie vo výške 20%. Výsledkom je vaša čistá mzda za deň. 60% z tejto čistej mzdy je suma, ktorú dostanete ako dávku v nezamestnanosti za deň. Ak vy alebo váš manžel / manželka / partner máte jedno alebo viac detí, zvyšuje sa výška dávky na 67%. Využite program na individuálny výpočet výšky dávky v nezamestnanosti ( výsledok je len orientačný, nie je záväzný).

Ako dlho môžem poberať dávku v nezamestnanosti?
Doba závisí od dĺžky vášho povinného poistenia a vášho veku. Ak máte menej ako 50 rokov, môžete dostávať dávku v nezamestnanosti maximálne 12 mesiacov za predpokladu, že ste boli predtým poistený 24 mesiacov a viac. Ak máte viac ako 50 rokov, nárok sa predlžuje maximálne na 24 mesiacov. Táto maximálna doba poskytovania dávky sa vzťahuje na nezamestnaných ľudí vo veku 58 rokov a viac za predpokladu, že ste boli poistený 48 a viac mesiacov.

Čo je „Kurzarbeit / Kurzarbeitgeld“?
Krátkodobá pracovná dávka je špecifická dávka v nezamestnanosti. Vzniká na ňu nárok ak váš zamestnávateľ musí skrátiť pravidelný pracovný čas a upovedomí o tom príslušnú Bundesagentur für Arbeit. Vo väčšine prípadov sa tak deje z ekonomických dôvodov.

4. Zdravotné poistenie počas evidencie na úrade práce v Nemecku

Dávame vám do pozornosti vybrané informácie vzťahujúce sa k zdravotnému poisteniu počas evidencie na úrade práce v Nemecku, nakoľko spôsob zdravotného poistenie nie je identický s tým na Slovensku.

5. OTÁZKY A ODPOVEDE Z PRAXE OD BERLINER BERATUNGSZENTRUM FUR MIGRATION UND GUTE ARBEIT (BEMA) :

5.1. Môže ma zamestnávateľ prepustiť z  dôvodu pandémie ochorenia COVID-19?
Počas pandémie sa uplatňujú nariadenia o ochrane pred prepustením. Aj keď mnoho spoločností utrpí straty nemusí byť nevyhnutné  ukončovanie pracovných zmlúv. BEMA odporúča nepodpisovať zmluvu o ukončení alebo zmene pracovných pomerov a dodatkov bez konzultácie s poradcom. Ak ste zamestnaný viac ako 6 mesiacov a vaša spoločnosť zamestnáva viac ako 10 ľudí, vaša firma musí dodržiavať zákon o prepúšťaní. Ak dostanete výpoveď, poraďte sa s  odborníkom z oblasti pracovného práva. V prípade nutnosti sa do troch týždňov môžete so žalobou obrátiť na Pracovný súd / Arbeitsgerich.

5.2. Musí mi zamestnávateľ vyplácať mzdu, ak v dôsledku pandémie na podnet zdravotného úradu (hygieny) uzavrie spoločnosť?
Áno, naďalej máte nárok na vyplácanie mzdy od zamestnávateľa. Zamestnávateľ nemá dovolené pre tento účel zneužívať ani dovolenku, ani vyrovnať nesúlad nadčasmi.
BEMA neodporúča vypisovať  žiadosti o dovolenku  ani žiadosti o neplatené voľno. Ak potrebujete viac informácií týkajúcich sa  riešenia pracovnoprávnych otázok kontaktujte:
Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit
Berlínske poradenské centrum pre migráciu a dobrú prácu
Kapweg 4, 13405 Berlín
Tel. +49 (0) 30 5130 192 79

5.3. Bol som v kontakte s infikovanou osobou a preto som v karanténe. Mám naďalej nárok na vyplácanie mzdy?
Ak ste boli umiestnený do karantény, zamestnávateľ Vám musí naďalej vyplatiť mzdu po dobu max. šesť týždňov. Toto je upravené zákonom o ochrane pred infekciami. Ak máte príznaky choroby, nemôžete pracovať a musíte zamestnávateľovi predložiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti najneskôr štvrtý deň (v prípade potreby od prvého dňa, ak o to zamestnávateľ požiada).

5.4. Pracujem v obchode s množstvom kontaktov so zákazníkmi a obávam sa, že budem infikovaný. Musím prísť do práce?
Nemôžete odmietnuť prísť do práce kvôli strachu z infekcie. Zamestnávateľ by vám mal poskytnúť ochranné pomôcky, napr. dezinfekčné prostriedky. Zamestnávateľ by vám nemal zakazovať pracovať v rúšku a rukaviciach. 

5.5. Musím zamestnávateľovi oznámiť, že som infikovaný koronavírusom?
V zásade neexistuje povinnosť informovať zamestnávateľa o dôvode práceneschopnosti. Podľa pokynov Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí existujú však výnimky. Ak bolo u pracovníka diagnostikované ochorenie koronavírusom, zamestnávateľ si o tom smie vyžiadať informácie, aby mohol ostatným pracovníkom poskytnúť patričnú ochranu. 

5.6. Musím si vziať dovolenku, ak sa potrebujem postarať o deti kvôli zavretým školám a škôlkam?
Rodičia sú povinní zabezpečiť potrebnú starostlivosť o deti. Ak neexistuje žiadna iná možnosť, môžete odmietnuť prácu a zabezpečiť starostlivosť o deti. Ak to nie je výslovne vylúčené z pracovnej zmluvy, máte nárok na pokračujúce vyplácanie mzdy od zamestnávateľa v súlade s §616 BGB. Ak to nie je možné, musí vás zamestnávateľ oslobodiť od práce, ale v tomto prípade nedostanete mzdu. Porozprávajte sa so svojím zamestnávateľom, ako najlepšie vyriešiť túto núdzovú situáciu!

5.7.  Kde môžem nájsť viac informácií / podporu?
Poradenstvo získate vo svojej odborovej organizácii. Ktorá z ôsmich odborových organizácií DGB je pre vás najvhodnejšia závisí od odvetvia, v ktorom pracujete. Ak vo vašej spoločnosti existuje zamestnanecká rada, môžete ju tiež kontaktovať. Po celom Nemecku existujú poradenské centrá pre prisťahovalcov a mobilných pracovníkov. Kontakty nájdete na webových stránkach Arbeit und Leben DGB/VHSFaire mobilität.

6. Kinderzuschlag -  prídavok na dieťa -  „Notfall-KiZ“

Mnohé rodiny v súčasnosti stratili príjmy v dôsledku pandémie koronavírusu a preto Spolková vláda reštrukturalizovala prídavok na dieťa v rámci balíka sociálnej ochrany („Emergency Kiz“).

Prídavok na dieťa „Notfall-Kiz“
  je dávka pre rodiny s nízkymi príjmami, ktoré môžu dostať až 185 EUR na dieťa mesačne. „Notfall – Kiz“ mení podmienky poberania prídavku na dieťa.

Ak vám za súčasných okolností zárobok nepostačuje na zabezpečenie vašej rodiny, informujte sa či máte nárok na prídavok na dieťa „Notfall-KiZ“. Uvedená situácia môže nastať napríklad ak: 
- poberáte tzv. Kurzarbeitergeld
-
ste samostatne zárobkovo činná osoba a v súčasnosti nemáte žiadny alebo výrazne znížený príjem
- máte nižšiu mzdu z dôvodu absencie nadčasov
- poberáte dávku v nezamestnanosti alebo nemocenské
Použite sprievodcu KiZ na rýchle overenie nároku na „Notfall-Kiz". Ak nemôžete potvrdiť jednu z týchto otázok, pravdepodobne  nemáte nárok na prídavok na dieťa „Notfall-KiZ“:
1. Poberáte prídavok na dieťa?
2. Dosahuje váš hrubý mesačný príjem minimálny príjem?
    Dosahuje spoločný príjem rodičov 900 EUR brutto a osamelého rodiča 600 EUR brutto?
3. Žijú vaše deti s vami v spoločnej domácnosti a majú menej ako 25 rokov?
4. Sú vaše deti slobodné?

O prídavok na dieťa „Notfall-KiZ“môžete požiadať online.
Ak v súčasnosti poberáte prídavok na dieťa a dostanete menej ako 185 EUR na dieťa, môžete si nechať skontrolovať svoj nárok na „Notfall-Kiz“.


7. Výpoveď zo zamestnania v Nemecku

Čo by ste mali vedieť, ak dostanete výpoveď zo zamestnania v Nemecku?
Nemeckí zamestnávatelia pri vypovedaní pracovného pomeru musia postupovať v zmysle   „Kundigungsschutzgesetz“ (zákon o ochrane pri výpovedi). Pre malé podniky sa zákon o ochrane pri výpovedi neuplatňuje (pod malými podnikmi sa rozumejú tie, ktoré zamestnávajú menej ako 10 ľudí na plný úväzok).
V Nemecku je možné podať sťažnosť proti výpovedi do troch týždňov na „Arbeitsgericht“ (pracovný súd).
Výpoveď môžete skonzultovať nielen s komerčným právnikom, ale aj v niektorom z bezplatných poradenských centier po celom Nemecku.
Najčastejšie je výpoveď podávaná písomnou formou. Výpoveď ústna, prijatá formou SMS alebo emailu len ťažko obstojí pred „Arbeitsgericht“, ak by ste voči výpovedi chceli namietať.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa nemusí byť zamestnancom podpísaná.
Opatrný by ste mali byť pri výpovedi danej osobne. Ak ju podpíšete, znamená to, že  vyjadrujete svoj súhlas s uvedenými faktami.
Pri výpovedi dohodou pozor na to, aby ste sa nepripravili o nároky a práva. Výpoveď podpíšte len vtedy, ak ste všetkému rozumeli a v zásade súhlasíte s rozviazaním pracovného pomeru.

Aká je výpovedná doba?
Dĺžka výpovednej doby je zvyčajne štyri týždne, pokiaľ to vaša pracovná zmluva neustanovuje inak. Pokiaľ ste v skúšobnej dobe, vzťahuje sa na vás výpovedná doba minimálne 2 týždne. Pri dĺžke výpovednej doby existujú aj výnimky. Za určitých okolností môžete dostať výpoveď aj s okamžitou platnosťou. Na takýto typ výpovede však musí mať zamestnávateľ vážny dôvod.  Dôvody na výpoveď by mali byť uvedené vo vašej pracovnej zmluve, prípadne v „Tarifvertrag“ (kolektívna zmluva).

Môžem dostať výpoveď počas choroby – pracovnej neschopnosti/ PN?  
Odpoveď je áno, za určitých okolností je možné v Nemecku dostať výpoveď i počas PN - ky. Musí to byť však v súlade s „Kundigungsschutzgesetz“(zákon o ochrane pri výpovedi).  Vzhľadom na to, že pre bežného človeka je náročné posúdiť opodstatnenosť výpovede, odporúčame dôkladne preštudovať pracovnú zmluvu, prípadne „Tarifvertrag“ (kolektívna zmluva) alebo sa obrátiť na právnika, či poradenské centrum.
Výpoveď daná z dôvodu Korona pandémie sa považuje za neopodstatnenú.

Dostali ste výpoveď počas PN-ky a neviete ako ďalej?
V prípade, že váš pracovný pomer končí počas vašej pracovnej neschopnosti, môžete si nemocenské „Krankengeld“ žiadať v zdravotnej  poisťovni „Krankenkasse“.
Svoju PN-ku „Krankschreibung“ zašlite  do zdravotnej poisťovne „Krankenkasse“. V prípade, že sa chystáte opustiť Nemecko, kontaktujte svoju pobočku zdravotnej poisťovne, aby ste nestratili nárok na vyplácanie nemocenských dávok.
V prípade, že ste opäť zdravý, môžete sa zaevidovať na úrade práce „Arbeitsagentur“. Požiadajte o registráciu ihneď (najneskôr do 3 dní).  Viac aktuálnych informácii o registrácii do evidencie nezamestnaných v Nemecku nájdete v tomto článku v časti 2.

Môj pracovný pomer skončil. Som ešte poistený?
Áno! „Krankenversicherungsschutz“(zdravotné poistenie) sa na vás vzťahuje po skončení pracovného pomeru ešte nasledujúcich 30 dní. Toto poistenie sa na vás vzťahuje aj v prípade, ak si nájdete nové zamestnanie / získate dávky v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld) / ste poistený cez vášho partnera.
V prípade, že sa na vás nevzťahuje ani jedna možnosť, poistenie si musíte hradiť ako „dobrovoľný platca“. V prípade, že opúšťate Nemecko, mali by ste vašu pobočku zdravotnej poisťovne o svojom zámere informovať a odhlásiť sa z pobytu. Inak by mohla zdravotná poisťovňa od vás naďalej požadovať príspevky na poistenie.

Ak ste nenašli v tomto článku odpovede na svoje otázky týkajúce sa výpovede, môžete sa obrátiť na právnika alebo poradenské centrá:
Arbeiten und Leben (kontakty pozri link v časti  5.7. tohto článku)
Faire Mobilität - poskytuje klientom právne poradenstvo ohľadom uplatňovania férových pracovných podmienok a miezd zamestnancom z krajín EÚ. V rámci celého Nemecka je k dispozícií 11 kancelárií. V kancelárii v Stuttgarte pôsobí i slovensky hovoriaca konzultantka.
Beratungsstele für ausländische Beschäftigte in Sachsen BABS - poradňa prioritne poskytuje právne poradenstvo pre občanov pracujúcich a žijúcich v Sachsku. V poradni v Drážďanoch je vám k dispozícii slovensky i česky hovoriaca konzultantka. 
Uvedené poradne poskytujú svoje služby bezplatne!

Mám nárok na dávku v nezamestnanosti, ak som sám podal výpoveď?
Ak ste podali výpoveď z vlastnej iniciatívy, Úrad práce/Arbeitsagentur bude skúmať, či ste mali na to vážny dôvod. Vážny dôvod by ste mali byť schopný preukázať.  Ak úrad práce posúdi, že ste podali výpoveď bez vážneho dôvodu, hrozí vám sankcia/Serrzeit. Sankcii sa môžete vyhnúť z dôvodov uvedených nižšie.
Ak by ste mali nárok na dvanásť mesiacov podpory a zároveň tri mesiace sankciu, úrad práce vám bude vyplácať podporu len deväť mesiacov.
Proti rozhodnutiu o dĺžke poberania dávky v nezamestnanosti sa môžete odvolať.

Ako môžem zabrániť sankcii/ Sperrzeit zo strany úradu práce?
V prípade, že ste rozviazali pracovný pomer z vlastnej iniciatívy, sankcii sa môžete vyhnúť z nasledovných dôvodov:
- máte vo výhľade konkrétne nové pracovné miesto/prísľub na zamestnanie, nestratili ste zamestnanie zámerne a to ani vtedy, ak nakoniec k zmene zamestnania nedošlo
- podanie výpovede zo strany zamestnanca bez predchádzajúceho oznámenia zamestnávateľovi je možné, ak vám preukázateľne zamestnávateľ opakovane vyplatil mzdu neskoro alebo nedostatočne
- zo zdravotných dôvodov už nemôžete vykonávať danú prácu a túto skutočnosť preukážete potvrdením lekára
- spoločná domácnosť partnerov – platí to v prípade, ak chcete vstúpiť do manželstva
- starostlivosť o člena rodiny – posúdenie závisí od konkrétnych okolností, ktoré je potrebné obhájiť pred úradom práce
- spolužitie bez sobášneho listu – rozhodnutím rozviazať pracovný pomer z dôvodu presťahovania sa k priateľovi/ priateľke riskujete sankciu. Podľa úradu práce to nie je vážny dôvod na rozviazanie pracovného pomeru z vlastnej iniciatívy. Judikatúra v rámci Nemecka v tomto bode však nie je jednotná.

Existuje sankcia aj pri výpovedi dohodou?
Ak rokujete so zamestnávateľom o výpovedi dohodou, nezabudnite, že aj v tomto prípade vám môže byť udelená sankcia pri vyplácaní dávok v nezamestnanosti.  Argumentom úradu práce môže byť, že  ste nemuseli výpoveď podpísať, nezávisle od toho, z koho iniciatívy výpoveď vzišla. Ak podpíšete výpoveď dohodou z vážnych dôvodov, nemusí vám byť sankcia udelená. Takýmto dôvodom by mohlo byť napr., že by ste dostali výpoveď z iného dôvodu zo strany zamestnávateľa a vy by ste nástojili na odstupnom.
Ďalším dôležitým dôvodom môže byť, ak vám zamestnávateľ dá na výber ukončenie pracovného pomeru dohodou alebo na vlastnú žiadosť. Takúto možnosť dostávajú najčastejšie zamestnanci, ak sú dlhodobo práceneschopní. 

Môžem dostať sankciu na vyplácanie dávok v nezamestnanosti, aj keď ma prepustil zamestnávateľ?
Ak vám dal zamestnávateľ z prevádzkových alebo osobných dôvodov výpoveď, sankcia vám nebude udelená. Úrad práce vám môže udeliť sankciu v prípade, ak ste vy dali dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľovi, napr. zneužitím úradnej moci alebo ste  profesionálny vodič a prišli ste o vodičský preukaz.

Na aké obdobie mi môže byť daná sankcia na vyplácanie dávok v nezamestnanosti?
Môže ísť o obdobie až dvanásť týždňov.
Upozornenie: Akonáhle sa dozviete o hrozbe výpovede, konzultujte situáciu s príslušným úradom práce. Odporúča sa tri mesiace vopred, aby ste sa vyhli prípadnej finančnej sankcii a skráteniu doby vyplácania dávok v nezamestnanosti. 

Som poistený aj počas Sperrzeit/obdobia sankcie, kedy mi nie je vyplácaná dávka v nezamestnanosti?
Áno, ste poistený v tomto období. Nemáte však počas tohto obdobia nárok na nemocenské.

Môžem požiadať o skrátenie obdobia Sperrzeit/ obdobia sankcie, kedy mi nie je vyplácaná dávka v nezamestnanosti?
Áno, za určitých okolností je možné toto obdobie skrátiť.

Viac informácií k výpovedi na vlastnú žiadosť resp. z vlastnej iniciatívy nájdete aj na stránkach FINANZ a FINANZTIP.

Aktualizované: 23.8.2021