Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Taliansku

OPATRENIA A PRÍSPEVKY NA PODPORU ZAMESTNANCOV V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 PLATNÉ NA ÚZEMÍ TALIANSKA NA ZÁKLADE zákona č. 18 zo dňa 17.03.2020
(tzv. Decreto „Cura Italia“)


Zákonom č. 18 zo dňa 17. marca 2020 bolo v Taliansku zavedených niekoľko opatrení na podporu zamestnancov, rodín a podnikateľov, ktorí čelia núdzovej situácii z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19.

INPS (taliansky Národný Inštitút sociálneho zabezpečenia) prijal na základe tohto zákona postupy pre nasledovné opatrenia:

A. Príspevok na mimoriadnu rodičovskú dovolenku COVID-19
B. Dni plateného voľna COVID-19 podľa zákona č. 104/92
C. BONUS NA BABY-SITTING v súvislosti s COVID-19
D. PRÍSPEVKY  v súvislosti s COVID-19
E.  Iné opatrenia

A. Príspevok na mimoriadnu rodičovskú dovolenku COVID-19

Ide o mimoriadnu dovolenku s maximálnym počtom 15 dní, ktorú môže v rámci jednej rodiny alternatívne využiť iba jeden z rodičov zatiaľ v období od 5. marca do 3. apríla. Toto opatrenie môžu využiť rodičia, ktorí sú:

1. Zamestnanci súkromného sektora, a to:
 • Rodičia s deťmi do 12 rokov: počas trvania dovolenky sa priznáva príspevok vo výške 50% mzdy a pokrytie odvodov.
 • Rodičia s deťmi vo veku od 12 do 16 rokov: môžu byť neprítomní v práci počas rovnakého obdobia (15 dní), avšak bez nároku na príspevok a odvodové krytie.
 • Rodičia detí so zdravotným postihnutím v ťažkej situácii bez obmedzenia veku, ak sú zapísaní na školu akéhokoľvek stupňa alebo sú ubytovaní v centrách dennej starostlivosti: počas trvania dovolenky z dôvodu COVID-19 sa im priznáva príspevok vo výške 50% zo mzdy a krytie odvodov.
 • Rodičia, ktorí už vyčerpali maximálny možný limit dovolenky pre jednotlivcov a páry v zmysle právnych predpisov upravujúcich rodičovskú dovolenku, pričom náhrada sa poskytuje podľa veku dieťaťa, pre ktoré sa o dovolenku COVID-19 žiada

Ako podať žiadosť:

 • Rodičia, ktorí už o dovolenku požiadali a ktorí už ku dňu 5. marca čerpajú „obvyklú“ rodičovskú dovolenku, nemusia podať novú žiadosť. Dni rodičovskej dovolenky budú zo úradnej moci INPS automaticky konvertované na dni dovolenky COVID-19.
 • Ostatní oprávnení rodičia, ktorí chcú využiť novú Dovolenku COVID-19 a ktorí majú predpoklady na prístup k „riadnej“ rodičovskej dovolenke, sa už môžu obrátiť na svojho zamestnávateľa a na INPS pomocou bežného postupu podávania žiadosti o rodičovskú dovolenku, ktorá sa používala doteraz.
 • Rodičia s deťmi vo veku od 12 do 16 rokov musia podať žiadosť o dovolenku COVID-19 iba svojmu zamestnávateľovi, a nie INPS.
2. Pracovníci zaregistrovaní v samostatnom penzijnom fonde INPS (tzv. Gestione separata INPS), a to:
 • Rodičia s deťmi staršími ako 3 roky, až do 12 rokov veku: počas dovolenky sa priznáva príspevok vo výške 50% z 1/365 príjmu určeného ako základ pre výpočet materskej dávky.
 • Rodičia detí so zdravotným postihnutím v ťažkých situáciách bez vekových obmedzení, pokiaľ sú zapísaní na škole akéhokoľvek stupňa alebo sú ubytované v centrách dennej starostlivosti: počas dovolenky sa priznáva 50% z 1/365 z príjmu určeného ako základ pre výpočet materskej dávky.

V týchto prípadoch sa neskúma splnenie podmienky minimálnej doby poistenia.

Ako podať žiadosť:

 • Rodičia s deťmi mladšími ako 3 roky môžu podať žiadosť na INPS pomocou už zaužívaného postupu podávania žiadostí o rodičovskú dovolenku.
 • Rodičia s deťmi vo veku od 3 do 12 rokov budú môcť podať žiadosť na INPS, a to aj so spätnou účinnosťou, ak k čerpaniu dovolenky došlo pred samotným podaním žiadosti, ktorá začne plynúť najneskôr od 5. marca 2020. Využiť môžu elektronickú žiadosť o rodičovskú dovolenku, ktorá bude k dispozícii on-line do konca marca.
 • Rodičia s deťmi nad 12 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím už môžu využiť dovolenku COVID-19. Musia však predložiť osobitnú žiadosť, a môžu tak urobiť aj so spätnou účinnosťou, najneskôr od 5. marca 2020. Využiť môžu elektronickú žiadosť o rodičovskú dovolenku, ktorá bude k dispozícii on-line do konca marca.
 • Obdobia „riadnej“ rodičovskej dovolenky, nemožno v tomto prípade konvertovať na dovolenku COVID-19.
3. Samostatne zárobkovo činné osoby zaregistrované v INPS, a to:
 • Rodičia s deťmi staršími ako 1 rok, až do 12 rokov veku: za dovolenku COVID-19 sa priznáva príspevok rovnajúci sa 50% bežnej ročnej mzdy stanovenej zákonom, v závislosti od typu vykonávanej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Rodičia ťažko zdravotne postihnutých detí bez obmedzenia veku, ak sú zapísaní na školu akéhokoľvek stupňa alebo sú ubytovaní v centrách dennej starostlivosti: za dovolenku sa priznáva príspevok rovnajúci sa 50% stanovenej dennej konvenčnej odmeny. ročne podľa zákona, v závislosti od typu vykonávanej samostatnej zárobkovej činnosti.

V týchto prípadoch sa neskúma pravidelnosť úhrady odvodov.

Ako podať žiadosť:

 • Rodičia detí mladších ako 1 rok sa môžu prihlásiť na INPS pomocou už zaužívaného postupu podávania žiadostí o rodičovskú dovolenku.
 • Rodičia detí vo veku od 1 roka do 12 rokov budú môcť podať žiadosť na INPS aj so spätnou účinnosťou, ktorá bude plynúť najneskôr od 5. marca. Žiadosť sa bude podávať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude k dispozícii on-line do konca marca.
 • Rodičia s deťmi nad 12 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím už môžu využiť dovolenku COVID-19. Musia však predložiť príslušnú žiadosť, a to aj so spätnou účinnosťou (najneskôr od 5. marca 2020). Žiadosť sa bude podávať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude k dispozícii on-line do konca marca.

Obdobia „riadnej“ rodičovskej dovolenky, na ktorú už bola podaná žiadosť, nemožno konvertovať na dovolenku COVID-19.

4. Zamestnanci verejného sektora

Spôsoby využívania tejto dovolenky pre zamestnancov verejného sektora a čerpania súvisiacich príspevkov určí príslušný služobný úrad, v ktorom je žiadateľ zamestnaný. V tomto prípade sa nepredkladá žiadosť na INPS. Žiadosť o dovolenku sa podáva výlučne príslušnému úradu v zmysle usmernení, ktoré sám vydá.

DÔLEŽITÉ !!!

Vyššie uvedenú mimoriadnu dovolenku nie je možné čerpať, ak:

 • je druhý rodič nezamestnaný / nepracujúci alebo je poberateľom príspevkov na podporu príjmu
 • bola podaná žiadosť o alternatívny bonus na službu opatrovania detí (tzv. Bonus alternativo per i servizi di baby-sitting)

Mimoriadnu dovolenku COVID-19 a s ňou súvisiaci príspevok je možné kumulovať počas toho istého mesiaca:

 • s dňami plateného voľna podľa zákona č. 104, tak ako boli predĺžené zákonom „Cura Italia“ (t.j. 6 + 12 dní za marec a apríl).
 • s predĺžením rodičovskej dovolenky pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím.

B. Dni plateného voľna COVID-19 podľa zákona č. 104/92

Počet dní platenej dovolenky sa zvyšuje.

Okrem troch dní mesačne stanovených zákonom č. 104/92 (tri za mesiac marec a tri za mesiac apríl) je možné využiť ďalších celkovo 12 dní za mesiace marec a apríl. Tieto dni je možné rozdeliť na hodiny a možno ich využívať aj postupne.

Toto opatrenie môžu využiť:

1. Zamestnanci súkromného sektora, a to:
 • Zamestnanci, ktorí poskytujú asistenciu rodinnému príslušníkovu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako podať žiadosť:

 • Zamestnanec, ktorý už má potvrdenie o schválení čerpanie voľna platné pre mesiace marec a apríl, nemusí podať novú žiadosť. Môže hneď čerpať aj ďalšie vyššie uvedené dni voľna a zamestnávatelia musia považovať už vydané potvrdenia o schválení za platné aj pre tieto ďalšie dni.
 • Zamestnanec bez platné potvrdenia o schválení čerpania voľna musí podať žiadosť bežným spôsobom. Potvrdenie o schválení, ktoré bude vydané, bude zamestnávateľ považovať za platné na účely čerpania zvýšeného počtu dní.
2. Zamestnanci verejného sektora:

Spôsoby využívania dní plateného voľna v súvislosti s COVID-19 pre zamestnancov verejného sektora  určí príslušný služobný úrad, v ktorom je žiadateľ zamestnaný. V tomto prípade sa nepredkladá žiadosť na INPS. Žiadosť o schválenie čerpania sa podáva výlučne príslušnému úradu v zmysle usmernení, ktoré sám vydá.

C. BONUS NA BABY-SITTING v súvislosti s COVID-19

V dôsledku pozastavenia vzdelávacích služieb pre deti a vzdelávacích aktivít na školách, sa zákonom „Cura Italia“ ustanovila možnosť využitia bonusu na služby opatrovania detí, za služby poskytované v tejto súvislosti počas obdobia uzatvorenia školských a predškolských zariadení.

Nárok na bonus majú:

 • Rodičia detí, ktoré ku dňu 5. marca 2020 mali menej ako 12 rokov veku;
 • Aj v prípade adopcie a zverenia dieťaťa do výchovy budúcich osvojiteľov;
 • Rodičia detí starších ako 12 rokov, v prípade ak ide o deti so zdravotným postihnutím v ťažkých situáciách, za podmienky, že sú zapísané do školy akéhokoľvek stupňa alebo sa im poskytuje asistencia v centrách dennej starostlivosti;

Toto opatrenie môžu využiť:

1. Zamestnanci súkromnej sféry, Pracovníci zaregistrovaní v samostatnom penzijnom fonde INPS (tzv. Gestione separata INPS) a Samostatne zárobkovo činné osoby:

Poukaz na opatrovanie detí patrí v hodnote najviac 600 EUR na rodinu týmto kategóriám:

 • Zamestnanci v súkromnom sektore;
 • Pracovníci zaregistrovaní v samostatnom fonde uvedenom v čl. 2, bod 26 zákona č. 335 z 8. augusta 1995 (tzv. Gestione separata);
 • Samostatne zárobkovo činné osoby registrované v INPS;
 • Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nie sú zapísané v INPS (podliehajú oznamovacej povinnosti príslušných fondov sociálneho zabezpečenia).
2. Zamestnanci verejného sektora:

Bonus za služby opatrovania detí sa poskytuje rovnako aj zamestnancom akreditovaného verejného a súkromného zdravotníckeho sektora, ktorí patria do týchto kategórií:

 • Lekári;
 • Zdravotné sestry;
 • Biomedicínski laboratórni technici;
 • Technici lekárskej rádiológie;
 • Sociálni a sanitárni pracovníci;
 • Záchranársky personál a personál bezpečnostných a obranných oddelení, zamestnaný pre potreby súvisiace s epidemiologickou krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

Pre tieto kategórie poskytuje bonus INPS prostredníctvom rodinného šeku (tzv. libretto famiglia) s platnosťou od 5. marca na celé obdobie prerušenia vyučovania.

Celková splatná suma v takýchto prípadoch môže dosiahnuť najviac 1 000 EUR na rodinu.

DÔLEŽITÉ !!!

Bonus na baby-sitting nie je možné čerpať, ak:

 • je druhý rodič nezamestnaný / nepracujúci alebo je poberateľom príspevkov na podporu príjmu
 • bola podaná žiadosť o mimoriadnu dovolenku COVID-19

Bonus je možné kumulovať:

 • s dňami plateného voľna podľa zákona č. 104, tak ako boli predĺžené zákonom „Cura Italia“ (t.j. 6 + 12 dní za marec a apríl).
 • s predĺžením rodičovskej dovolenky pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ako o bonus požiadať:

Žiadosť o bonus za služby opatrovania detí možno podať:

 • pre každé dieťa mladšie ako 12 rokov (vekovú hranicu možno prekročiť v prípade maloletých s ťažkým zdravotným postihnutím) bez toho, aby bol dotknutý celkový limit 600, resp. 1000 EUR pre rodinu, ktorej vznikol na tento benefit nárok;
 • pomocou oficiálnych formulárov, ktoré čoskoro sprístupní INPS a ktorých dostupnosť bude okamžite oznámená na stránke www.inps.it 

Žiadosť, ktorá bude po prebiehajúcej IT implementácii k dispozícii do prvého aprílového týždňa, bude možné predložiť niektorým z nasledovných spôsobov:

 • WEB - www.inps.it  - ​​sekcia „Online služby“ (Servizi online) > „Služby pre občanov“ (Servizi per il cittadino) >  autentifikácia pomocou PIN (alebo SPID, CIE, CSN) > „Žiadosť o služby na podporu príjmu“ (Domanda di prestazioni a sostegno del reddito) > „Bonus na opatrovania detí“ (Bonus servizi di baby-sitting);
 • INTEGROVANÉ KONTAKTNÉ CENTRUM - bezplatné číslo 803.164 (z pevnej linky) alebo číslo 06 164.164 (z mobilných sietí s tarifami na účet volajúceho);
 • PATRONÁTY - prostredníctvom bezplatne ponúkaných služieb

Ako aktivovať rodinný šek (libretto famiglia), aby ste mohli využívať bonus za služby opatrovania detí:

Aby bolo možné dávku vyplatiť, príjemcovia bonusu budú mať povinnosť zaregistrovať sa ako používatelia na webovej stránke INPS v príslušnej časti venovanej príležitostným službám> „Libretto Famiglia Link“.

Podobne aj tí, ktorí poskytujú služby opatrovania detí, sa musia zaregistrovať ako poskytovatelia na platforme INPS venovanej príležitostným službám a v rámci postupu si uplatniť nárok na príslušnú sumu.

D. PRÍSPEVKY  v súvislosti s COVID-19

Ide o príspevky vo výške 600 EUR za mesiac marec 2020ktoré nepodliehajú zdaneniu.

Na základe zákona sú oprávnení žiadať o tento príspevok zamestnanci rozdelení  do piatich kategórií pracovníkov, medzi nimi aj sezónni zamestnanci v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva, ktorí nedobrovoľne ukončili pracovný pomer v období od 1. januára 2019 do 17. marca 2020, a ku dňu 17.03.2020 neboli poberateľmi dôchodku alebo neboli zamestnaní. Oprávnenou skupinou sú aj poľnohospodárski pracovníci na dobu určitú, ktorí v roku 2019 vykázali najmenej 50 dní poľnohospodárskych pracovných činností a nie sú poberateľmi dôchodku. Príspevok na mesiac marec sa aj v tomto prípade rovná sume 600 EUR.

Ako podať žiadosť:

Pracovníci, potenciálni príjemcovia vyššie uvedených príspevkov, musia za účelom získania príspevku, predložiť žiadosť elektronickou formou prostredníctvom INPS a platformy www.inps.it  Žiadosti sa sprístupnia do konca aktuálneho mesiaca marca po úprave informačných systémov.

E. INÉ OPATRENIA

Okrem vyššie uvedených opatrení sa vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú krízu na území Talianska v období od 23. februára 2020 do 1. júna 2020 pozastavuje zo zákona splatnosť všetkých odvodov na sociálne, zdravotné a úrazové poistenie pre INPS (Národný inštitút sociálneho zabezpečenia) a INAIL (Národný inštitút pre poistenie pracovných úrazov).

Na rovnaké účely a na rovnaké obdobie za prerušuje aj plynutie premlčacích dôb.

KONTAKTY

Zdroje: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53474

Aktualizácia: 31.03.2020