Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Írsku

 

Opatrenia na podporu príjmu zamestnancov postihnutých COVID -19


Pandemic Unemployment Payment (Pandemická dávka v nezamestnanosti) je k dispozícii zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí prišli o prácu od 13. marca 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 (Coronavirus). Žiadosti budú akceptované iba do 30. júna 2021. V rámci Národného plánu hospodárskej obnovy  sa bude Pandemická dávka v nezamestnanosti vyplácať aj po 30.6.2021 tým, ktorí už dávku dostávajú.

O dávku sa môžete uchádzať ak:
-          ste vo veku od 18 do 66 rokov a viac a
-          žijete v Írskej republike a
-          prišli ste o prácu kvôli pandémii COVID-19 alebo
-          ste boli dočasne prepustení z dôvodu pandémie COVID-19 alebo
-          ste boli samostatne zárobkovo činná osoba a váš príjem z podnikania sa počas priebežného  
           obdobia 8 týždňov zastavil alebo znížil na úroveň 960 EUR z dôvodu COVID -19 a
-          nepoberáte žiaden príjem zo zamestnania a
-          skutočne si hľadáte prácu

O Pandemickú dávku môžete požiadať aj vtedy, ak:
-          ste pracovali v Írsku alebo ste cezhraničným pracovníkom alebo
-          ste pracovníkom mimo EÚ/EHP a z dôvodu COVID-19 ste stratili prácu

Ak ste dobrovoľne odišli zo zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo nespĺňate vyššie uvedené kritériá, nemôžete požiadať o pandemickú dávku v nezamestnanosti COVID-19.

Žiadosti o Pandemickú dávku v nezamestnanosti COVID-19  Pandemic Unemployment Payment sa prijímajú iba do 30.6.2021 a sú vyplácané do 7. septembra 2021 v 4 sadzbách.

 

-          ak ste zarobili 400 EUR za týždeň alebo viac – výška pandemickej dávky je 350 EUR za týždeň

-          ak ste zarobili medzi 300 a 399,99 EUR za týždeň – výška pandemickej dávky bude 300 EUR za týždeň
- ak ste zarobili medzi 200 a 299,99 EUR za týždeň – výška pandemickej dávky bude 250 EUR za týždeň

-          ak ste zarobili menej ako 200 EUR za týždeň - dostanete 203 EUR za týždeň, čo je rovnaká suma ako základná sadzba dávky pre uchádzača o zamestnanie Jobseeker's Benefit.

 

Pandemická dávka v nezamestnanosti sa vypláca pozadu, výplatný týždeň trvá od piatka do štvrtka.

Platba sa vykonáva elektronickým prevodom na váš bankový účet vedený v írskych finančných inštitúciách. Môžete si tiež zvoliť výplatu na pošte.

 

Ak vám je vyplácaná Pandemická dávka (PUP), budete musieť platbu zastaviť, ak:

 - vás vypláca váš zamestnávateľ

 - váš zamestnávateľ dostáva platbu v rámci schémy refundácie zamestnávateľov COVID-19 alebo schémy dotácií na mzdu COVID-19 (Employer Refund Scheme alebo COVID-19 Wage Subsidy Scheme)

  - ste sa vrátili do zamestnania alebo ste si našli inú prácu

  - ste o prácu neprišli kvôli pandémii COVID-19

  - si skutočne prácu nehľadáte

  - odchádzate z Írska

  - ste živnostník a zarábate viac ako 960 EUR za 8 týždňov

 

Ak sa vraciate do zamestnania a v súčasnosti dostávate Pandemickú dávku, musíte platbu zastaviť v prvý deň nástupu do zamestnania.

 
Covid-19 Enhanced Illness Benefit (Nemocenská dávka v čase pandémie)


Ak lekár alebo HSE  oznámi pacientovi, aby ostal v izolovanej karanténe alebo ak bol pacientovi lekárom potvrdený COVID-19 (koronavírus), môže požiadať o zvýšenú dávku v chorobe v sume 350 EUR týždenne.
Nárok na dávku je podmienený obmedzením pohybu v izolácii svojho domova alebo v zdravotníckom zariadení.
Kontaktujte svojho všeobecného lekára. Nechoďte do ordinácie všeobecného lekára, do lekárne alebo do nemocnice. Všeobecný lekár vás posúdi telefonicky. Kliknite pre
viac informácií pre zamestnávateľov a zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19.


Výška nemocenskej dávky je 350 EUR v porovnaní s bežnou nemocenskou dávkou vo výške 203 EUR.
Dávka sa vypláca najviac počas 2 týždňov, ak je osoba v izolácii a najviac počas 10 týždňov, ak bol pacientovi diagnostikovaný koronavírus COVID-19. Ak bola osoba uznaná na menej ako 10 týždňov, bude jej vyplatená len počas tejto doby.


Ako požiadať o dávku
Krok 1:
-          ak vám je diagnostikovaný COVID-19 alebo ak vám lekár odporučí samoizoláciu, lekár vo vašom mene vyplní lekárske osvedčenie a zašle ho priamo príslušnej inštitúcii. K vyplneniu lekárskeho osvedčenia vás lekár požiada o vaše meno, PPSN a dátum narodenia.
-   Ak vás HSE upozorní, že sa musíte sami izolovať (napr. odsledovaním vašich kontaktov), ​​dostanete od HSE oznámenie. Kópiu tohto oznámenia budete musieť odoslať spolu so žiadosťou o nemocenské dávky.

- Ak podstupujete druhé obdobie samoizolácie z dôvodu sledovania kontaktu vo vzťahu k druhej osobe s COVID-19, musíte pre obidve obdobia predložiť samostatné žiadosti s osvedčením o práceneschopnosti. Predtým, ako budete mať nárok na ďalšie obdobie vlastnej izolácie, musíte sa vrátiť do práce a prispieť do systému sociálneho zabezpečenia PRSI príspevkami.

Krok 2:

O pandemickú dávku môžete požiadať online na mywelfare.ie.

Všetko čo potrebujete je účet basic MyGovID account. K registrácii potrebujete mailovú adresu. Vyplňte údaje o bankovom spojení (IBAN a BIC), aby ste sa vyhli omeškaniu vo výplate dávky.

Musíte predložiť osvedčenie o pracovnej neschopnosti od svojho praktického lekára alebo list alebo správu od HSE. Ubezpečte sa, že váš praktický lekár predložil certifikáciu elektronicky alebo poštou. Pokiaľ máte správu alebo list od HSE, pošlite ich ako prílohu k žiadosti.Čo robiť pri vstupe do Írska zo zahraničia:

Aktuálne informácie o vstupe do Írska nájdete na stránke https://reopen.europa.eu/sk/map/IRL . Ďalšie informácie nájdete na informačnej stránke Irish Health Service COVID-19 Advice Page .


Aktualizované: 3.6.2021