Životné a pracovné podmienky v Nórsku

 
 
PRACOVNÉ PODMIENKY
 
 

 


1. HĽADANIE PRÁCE


1. 1. Ako si nájsť prácu

Ak hľadáte prácu, pozrite si pracovné ponuky do Nórska na portáli siete EURES Slovensko v sekcii Uchádzači.

Pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov bol v Nórsku vytvorený integrovaný portál pod názvom Work in Norway www.workinnorway.no. Je určený pre tých, ktorí si v Nórsku hľadajú prácu a potrebujú rady a informácie ohľadom hľadania práce, presťahovania sa a aspektov pracovného života.

Zo stránky sa jednoducho preklikáte na verejné portály, ktoré vám poskytnú užitočné informácie ešte pred vaším príchodom do Nórska. Taktiež tam nájdete informácie, ktoré vám pomôžu počas počiatočnej fázy zamestnania.

Portál má aj svoju osobitnú sekciu určenú pre nórskych zamestnávateľov, ktorí hľadajú zahraničných zamestnancov ako aj pre zahraničné spoločnosti ponúkajúce svoje služby v Nórsku.

Portál Work in Norway vznikol zo spolupráce medzi Úradom práce (NAV), Daňovým úradom, Riaditeľstvom pre imigráciu (UDI), Národným inšpektorátom práce a políciou. Či už chcete v Nórsku podnikať alebo hľadáte zamestnanie, potom je portál Work in Norway tým pravým miestom, kam by ste mali ísť, nakoľko informácie tu sú vždy najaktuálnejšie a najpravdivejšie. Na tento portál budeme často odkazovať aj v iných kapitolách Životných a pracovných podmienok v Nórsku.


1. 2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Informácie nájdete na integrovanom portáli Work in Norway.

 

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY


2. 1. Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci Európskeho vnútorného trhu je jedným z veľkých úspechov.

Ako funguje vnútorný trh?
Väčšina tovaru podlieha tzv. „princípu vzájomného uznávania“, čo znamená, že tovar legálne vyrobený v jednom členskom štáte môže byť voľne presúvaný a predávaný vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

V niektorých sektoroch, ako napr. v stavebníctve a farmaceutickom sektore ostávajú v platnosti určité obchodné obmedzenia. Členské štáty môžu obmedziť voľný pohyb tovaru na svoj domáci trh v určitých prípadoch, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia alebo verejného zdravia.

Vo všeobecnosti môžu občania EÚ voľne nakupovať tovary v iných členských krajinách pre svoju osobnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadne obmedzenie čo si osoba môže kúpiť a doviezť ak cestuje do krajín EÚ. Pri prechode do iného členského štátu sa neplatí žiadna ďalšia daň, nakoľko daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene a to znamená, že ostatné krajiny nemôžu uplatňovať ďalšie zdaňovanie.

Avšak existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických výrobkov ako sú alkohol a tabak. Na webovej stránke Európskej komisie pre dane a colnú úniu nájdete užitočný prehľad pravidiel pre nákup tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj pri nákupe motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho vývoze do iného členského štátu za účelom osobného používania.

Voľný pohyb kapitálu
Vďaka legislatíve EÚ majú občania právo spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Nie sú to len finančné trhy, ktoré profitujú z voľného pohybu peňazí prostredníctvom zvýšenej efektívnosti, ale každý európsky občan môže niečo získať.

S malými obmedzeniami si môže jednotlivec otvoriť účet v banke, kupovať akcie, investovať a kupovať nehnuteľnosti v iných členských krajinách EÚ. Európske spoločnosti môžu investovať, vlastniť, alebo spravovať iné európske spoločnosti.

Pre členské štáty EÚ platia určité výnimky týkajúce sa voľného pohybu kapitálu, hlavne čo sa týka zdaňovania, finančného dohľadu, kritérií verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií.


2. 2. Hľadanie ubytovania

Informácie nájdete na Work in Norway .

2. 3. Hľadanie školy

Program školy (základnej) si môžete vyžiadať na samosprávnom orgáne, do ktorého pôsobnosti sa sťahujete alebo na stránke New in Norway  www.nyinorge.no . Programy stredných škôl a univerzít nájdete na stránke www.utdanning.no .


2. 4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Ak si do Nórska doveziete auto, budete musieť zaplatiť dane a poplatky. Existujú pravidlá pre dočasné používanie motorových vozidiel registrovaných v iných krajinách.

Pre informácie môžete kontaktovať Informačné centrum Colného úradu v Nórsku na tel. č. +47 03012. 
Vodičské preukazy z krajín EÚ/EHP platia aj v Nórsku. 


2. 5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Informácie nájdete na Work in Norway.

Praktické informácie o presťahovaní sa do Nórska nájdete aj na stránke New in Norway  www.nyinorge.no .

 

2. 6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Informácie nájdete na Work in Norway. Praktické informácie o presťahovaní sa do Nórska nádete na stránke New in Norway.  


3. PRACOVNÉ PODMIENKY


3. 1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

Európska únia sa zaviazala zlepšovať pracovné podmienky v rámci Európy. Úzko spolupracuje s národnými vládami na zabezpečení príjemného a bezpečného pracovného prostredia. Podpora EÚ členským štátom únie je zabezpečovaná cez:

·         výmenu skúseností a rozvoj spoločných aktivít; a

·         zavedením minimálnych požiadaviek vo vzťahu k pracovným podmienkam týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti.

Zlepšovanie kvality pracovného života
Na zlepšenie existencie a bezpečnosti európskeho pracovníka je dôležité určiť, čo vytvára priaznivé pracovné prostredie a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúrou EÚ so sídlom v Dubline, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odbornosť v tejto problematike.

Agentúra určila niekoľko kritérií pre kvalitu práce, ktoré zahŕňajú:

·         zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zvyšujú efektivitu;

·         zosúladenie pracovného a súkromného života – občania EÚ by mali mať príležitosť nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

·         rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je také, ktoré poskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania, zlepšovania a kariérneho rastu.

Sociálny dialóg
Európska únia úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane obchodných organizácií a odborových zväzov – v oblastiach súvisiacich so zamestnaním a pracovnými praktikami. Sociálny dialóg pomáha obom stranám dospieť k uzavretiu dohôd, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré dohody medzirezortného Sociálneho dialógu sa dokonca pretransformovali do legislatívy EÚ zahŕňajúc zmeny v podmienkach týkajúcich sa materskej dovolenky, práce na čiastočný úväzok a pracovných pomerov na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri zavedú tzv. autonómne dohody, to zahŕňa napr. teleprácu, stres na pracovisku, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebieha aj v iných odvetviach priemyslu, v ktorých boli vytvorené výbory, napr. bankovníctvo, chemikálie, poistenie, telekomunikácie a oceliarstvo.

Viac informácií nájdete na webstránke Sociálneho dialógu komisie. Organizácie zapojené do medzirezortného Sociálneho dialógu zahŕňajú Európsku konfederáciu odborových zväzov a Businesseurope.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   
V súlade s legislatívou EÚ majú zamestnávatelia povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí prijať opatrenia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane identifikácie rizík, školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, konzultácie pracovníkov, poskytovania prvej pomoci, požiarnych a evakuačných plánov. Zo strany zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hlásiť každé ohrozenie.

Viac informácií o legislatívnom rámci EÚ a o jeho vplyve na fyzické a právnické osoby nájdete na internetovej stránke Komisie.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje rôzne informácie týkajúce sa tejto oblasti tak pre zamestnancov ako aj zamestnávateľov.

Stanovenie minimálnych požiadaviek
Zlepšovanie pracovných podmienok v členských krajinách závisí vo veľkej miere na stanovení spoločných pracovných noriem. V pracovnoprávnych predpisoch a nariadeniach EÚ sú stanovené minimálne požiadavky na trvalo udržateľné pracovné prostredie a v súčasnosti sú aplikované vo všetkých členských štátoch.

Nariadenia EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky zahŕňajú širokú oblasť tém vrátame pracovného času, zamestnávanie sezónnych pracovníkov, práva zamestnancov s čiastočným pracovným úväzkom a ochrana zamestnancov s pracovným pomerom na dobu určitú.

Cieľom legislatívy v tejto oblasti je vždy zabezpečiť vysokú úroveň zamestnania podporou práv občana na pracovisku. Napríklad nariadenie EÚ zaisťuje, že podmienky zamestnania na čiastočný pracovný úväzok sú porovnateľné s podmienkami na plný úväzok. Zamestnávatelia nesmú znevýhodňovať zamestnancov na dobu určitú pred tými na dobu neurčitú.

                                                                                                                                         

3. 2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Uznanie kvalifikácie a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, kvôli rozličným systémom vzdelania a odbornej prípravy je často pre zamestnávateľa ťažké riadne posúdiť kvalifikáciu.  

Uznávanie odborných kvalifikácií
Základnou zásadou je, že každý občan EÚ by mal mať možnosť slobodne vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti praktickému uplatňovaniu tejto zásady často bránia vnútorné požiadavky hostiteľskej krajiny na prístup k určitým povolaniam. 
Na prekonanie týchto rozdielov EÚ ustanovila systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré nie sú v hostiteľskej krajine regulované.

Európska komisia zaviedla súbor nástrojov na zabezpečenie väčšej transparentnosti a uznávanie kvalifikácií tak pre akademické ako aj odborné účely: 

  • Európsky kvalifikačný rámec (EQF). Hlavným cieľom rámca je vytvoriť spojenie medzi rôznymi národnými kvalifikačnými systémami a zaručiť hladký proces uznávania diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využiť EQF na lepšie porozumenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť uplatniť svoj systém kvalifikácií na EQF – a od roku 2012 všetky nové kvalifikácie budú obsahovať odkaz na príslušnú úroveň EQF.
  • Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC). Sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 z podnetu Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a zohrávajú zásadnú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
  • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS). Je zameraný na uľahčenie uznávania období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob získania titulu.
  • Europass. Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopis (Curriculum Vitae – CV); jazykový pas; dodatky k osvedčeniam; dodatky k diplomom a dokument Europass- mobilita. Systém Europass umožňuje jasnú a zrozumiteľnú prezentáciu zručností a kvalifikácií v rôznych častiach Európy. Národné centrá Europass boli zriadené v každej krajine Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Databáza regulovaných povolaní vytvorená európskou komisiou obsahuje zoznam na vyhľadávanie regulovaných povolaní v členských krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska plus zoznam kontaktných miest a informácie o kompetentných inštitúciách.


3. 3. Druhy zamestnania

Pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov bol v Nórsku vytvorený integrovaný portál pod názvom Work in Norway www.workinnorway.no. Je určený pre tých, ktorí si v Nórsku hľadajú prácu a potrebujú rady a informácie ohľadom hľadania práce, presťahovania sa a aspektov pracovného života.

Zo stránky sa jednoducho preklikáte na verejné portály, ktoré vám poskytnú užitočné informácie ešte pred vaším príchodom do Nórska. Taktiež tam nájdete informácie, ktoré vám pomôžu počas počiatočnej fázy zamestnania.

Portál má aj svoju osobitnú sekciu určenú pre nórskych zamestnávateľov, ktorí hľadajú zahraničných zamestnancov ako aj pre zahraničné spoločnosti ponúkajúce svoje služby v Nórsku.

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .  


3. 4. Pracovné zmluvy

Pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov bol v Nórsku vytvorený integrovaný portál pod názvom Work in Norway www.workinnorway.no.

Portál má aj svoju osobitnú sekciu určenú pre nórskych zamestnávateľov, ktorí hľadajú zahraničných zamestnancov ako aj pre zahraničné spoločnosti ponúkajúce svoje služby v Nórsku.

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .  

 

3. 5. Špeciálne kategórie

Informácie nájdete na Work in Norway


3. 6. Samostatná zárobková činnosť

V navigátore na domovskej stránke portálu Work in Norway zvoľte Persons and companies looking to start a permanent business in Norway.

  

3. 7. Platové podmienky

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .  


3. 8. Pracovná doba

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .  


3. 9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Informácie o pracovných zmluvách, pracovnom čase, mzde a dovolenke nájdete na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.arbeidstilsynet.no .  


3. 10. Ukončenie pracovného pomeru

Ak ide o dočasné zamestnanie, dátum ukončenia pracovného pomeru je uvedený aj v pracovnej zmluve. V tomto prípade sa váš pracovný pomer ukončí dňom skončenia platnosti pracovnej zmluvy.

Dátum ukončenia pracovného pomeru sa neuvádza, ak ste uzavreli pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Pokiaľ nebolo inak písomne dohodnuté, prípadne stanovené v kolektívnej zmluve, 1-mesačná výpovedná lehota platí pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov. Ak máte nové zamestnanie, zvyčajne platí 6-mesačná skúšobná doba a dvojtýždňová výpovedná lehota pre obe strany.

Výpoveď musí byť vždy predložená písomne. Zamestnávateľ musí písomne uviesť dôvody výpovede a výpoveď musí byť doručená osobne alebo zaslaná doporučene. Aby bola výpoveď právoplatná, musí byť objektívne zdôvodnená.

Dôchodkový vek v Nórsku je 67 rokov. V niektorých odvetviach priemyslu a profesiách je dôchodkový vek nižší, ako napr. policajti, vojaci, piloti, šoféri a požiarnici.

Podľa nových zákonov sa všetok príjem započítava do dôchodku.

Poberať dôchodok už môžete od veku 62 rokov, ale výška vášho dôchodku sa prispôsobí predpokladanej dĺžke života od začiatku vyplácania dôchodku. Od 1.1.2011 platí flexibilnejšia legislatíva týkajúca sa odchodu do starobného dôchodku. Zotrvanie v zamestnaní po dosiahnutí 62 rokov veku zvyšuje vašu dôchodkovú prírastkovú hodnotu, čiže čím viac oddialite odchod do dôchodku, tým vyšší dôchodok budete poberať.

Podľa nórskeho Zákona o poistení proti úrazom na pracovisku má Váš zamestnávateľ povinnosť poistiť vás pre prípad pracovného úrazu vedúcemu k invalidite. Toto poistenie zahŕňa výdavky na lekárske ošetrenie a odškodnenie.  


3. 11. Zastupovanie pracovníkov

Informácie nájdete na portáli Work in Norway.


3. 12. Pracovné spory – štrajky

Informácie nájdete na portáli Work in Norway

V Nórsku prebiehajú každé 2 roky vyjednávania medzi zamestnávateľmi a odbormi, čoho výsledkom je dohoda podpísaná na dva roky. Dohoda je prehodnocovaná v prechodnom roku.

Organizovanie štrajkov a/alebo blokácií je legálne v prípade vyjednávania o kolektívnej zmluve, pokiaľ rokovanie nebolo úspešné.

V Nórsku je všeobecne len zopár štrajkov, ale pretože sa vyskytujú na národnej úrovni, je do nich zapojených viac ľudí.

Ak sa zamestnanec zúčastní štrajku, nedostane za ten deň mzdu, ale iba štrajkový príspevok od odborárskeho zväzu.


3. 13. Odborná príprava

Pojem odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické aktivity a kurzy týkajúce sa konkrétnej pracovnej oblasti s cieľom pripraviť účastníkov na ich budúce povolanie. Odborná príprava umožňuje mnohým ľuďom získať uznanie ako kvalifikovaní pracovníci a takýmto spôsobom zlepšuje ich šance na získanie dobrého zamestnania.

Na stránke www.utdanning.no nájdete prehľad o kontinuálnom a ďalšom vzdelávaní rozdelený na flexibilné kurzy alebo vzdelávanie na rôznych úrovniach. Často sú založené na odborných skúsenostiach.

 

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY 


4. 1. Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života - na čele programu sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad od kvality zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo dobrej infraštruktúry – to je ukážka niektorých faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom Európskej únie je neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne vylúčenie alebo starnúce obyvateľstvo.

Zamestnanosť v Európe 
Zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe je pre Európsku úniu hlavnou prioritou. EÚ spolu s členskými štátmi vypracovala Európsku stratégiu zamestnanosti na tvorbu a zlepšenie pracovných príležitostí, riešenie problému nezamestnanosti a zvýšenie mobility. Táto stratégia poskytuje rámec, v ktorom môžu európske krajiny koordinovať svoje politiky zamestnanosti a zdieľať informácie.

Samozrejme, zlepšiť vyhliadky na zamestnanie každého Európana je ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ Európa 2020 pre hospodársky rast. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby 75% európskych občanov vo veku od 20 – 64 rokov malo do konca desaťročia zamestnanie.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii                
Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležité priority pre každého Európana. Veľa ľudí očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnému ošetreniu aj pri cestovaní v rámci EÚ.

Politiky  EÚ v oblasti zdravia sú zamerané na riešenie týchto potrieb. 
Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k zdravotnej politike, zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť národných verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele únie sú zahrnuté do zdravotných programov a stratégií EÚ. 

Súčasný program verejného zdravia EÚ funguje od r. 2008 do r. 2013 a má tri hlavné ciele:

·         Zlepšiť ochranu zdravia obyvateľov;

·         Podporovať zdravie a odstraňovať nerovnosti; a

·         Vytvárať a šíriť informácie a poznatky.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ                                                      
Členské štáty sú plne zodpovedné za svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ dáva pridanú hodnotu v podobe koordinácie aktivít, ktoré umožňujú dosiahnuť spoločné ciele a poskytujú občanom väčšie možnosti na odbornú prípravu a štúdium počas ich života.

Aby sa tak stalo, EÚ spolupracuje s orgánmi na národnej úrovni a zainteresovanými vzdelávacími inštitúciami s cieľom zlepšiť politiku a vymeniť si skúsenosti. EÚ okrem toho vedie aj niekoľko programov financovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor                                                              
Schengenský dohovor nadobudol účinnosť v marci 1995, zrušil hraničné kontroly v priestore signatárskych štátov a vytvoril jednotné vonkajšie hranice, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel. Do r. 2012 podpísalo Schengenský dohovor 25 európskych krajín. Z nich 22 sú členskými štátmi EÚ: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. V Schengene sú takisto Island, Nórsko a Švajčiarsko. Veľká Británia a Írsko do priestoru Schengenu nepatria.

Doprava v EÚ                                                                                         
Politika EÚ v oblasti dopravy je zameraná na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi a tak umožnila rýchlejší a lacnejší pohyb osôb a tovaru. Cieľom je zabezpečiť čistú, bezpečnú a efektívnu dopravu po Európe a posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich:

Letecká doprava a práva cestujúcich                                       
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v oblasti leteckej dopravy prinieslo nižšie cestovné tarify a širší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ vytvorila aj súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Ak niečo zlyhá pri lete s odletom z niektorej z krajín EÚ alebo príletom do krajiny EÚ s prepravcom registrovaným v EÚ (alebo Nórsku, Švajčiarsku a na Islande), majú cestujúci súbor práv EÚ a môžu mať nárok na náhradu alebo odškodnenie.

Ak je vám zamedzený nástup na palubu lietadla, alebo musíte čeliť nadmernému meškaniu (viac ako 5 hodín), alebo je váš let zrušený či preobsadený, máte právo vybrať si medzi presmerovaním letu do vašej cieľovej destinácie alebo preplatením letenky. Ak požiadate o preplatenie ceny letenky, strácate nárok na ďalšiu cestu, pomoc či presmerovanie letu od leteckej spoločnosti.

Letecká spoločnosť by vás vždy mala informovať o vašich právach a dôvodoch zamietnutia nástupu na palubu lietadla, zrušenia či dlhého meškania (viac ako 2 hodiny). Môžete mať nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (ako napr. bezplatný telefonický hovor) a prenocovanie v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky meškania.

Okrem toho, ak je vám zamietnutý nástup na palubu lietadla, váš let je zrušený alebo dorazí do cieľa s viac ako 3-hodinovým meškaním, máte nárok na kompenzáciu v sume od 250 € do 600 € v závislosti od vzdialenosti letu.

Železničná doprava a práva cestujúcich                                          
Ak bolo vaše vlakové spojenie zrušené či mešká, máte nárok na odškodnenie. Máte nárok na presné informácie o meškaní.

Ak je nahlásené meškanie najmenej 1 hodinu (z časového harmonogramu vyznačenom na lístku), môžete urobiť jedno z nasledovných:

·         Zrušiť svoje cestovné plány a požadovať okamžité odškodnenie v celkovej výške cestovného (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). Tiež môžete požiadať náhradu cestovného za už uskutočnenú časť cesty, ak meškanie spôsobí, že už ďalej nemôžete pokračovať vo svojej ceste.

·         Požiadať prepravcu, aby vám presmeroval cestu do vašej destinácie v čo najkratšom čase alebo v neskoršom termíne podľa vášho výberu.

·         Pokračovať vo vašej ceste, napriek meškaniu, podľa vašej naplánovanej trasy.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na odškodnenie. Ak vlak mešká 1-2 hodiny, máte nárok na 25% odškodné z ceny lístka. Ak mešká viac ako 2 hodiny, vrátia vám 50% z ceny cestovného. Odškodnenie musí byť vyplatené do jedného mesiaca od podania žiadosti.


4. 2. Politický, administratívny a právny systém

Informácie o politickej, administratívnej a právnej štruktúre nájdete na portáloch Work in Norway a New in Norway.


4. 3. Príjmy a dane

Informácie nájdete na portáli Work in Norway.


4. 4. Životné náklady

Užitočné informácie nájdete aj na stránke „New in Norway“  www.nyinorge.no .


4. 5. Ubytovanie

Užitočné informácie o hľadaní ubytovania, prenájme a vlastníctve nehnuteľnosti nájdete aj na stránke „New in Norway“  www.nyinorge.no .


4. 6. Zdravotníctvo

Užitočné informácie o zdravotnom systéme nájdete aj na stránke „New in Norway“  www.nyinorge.no .


4. 7. Systém vzdelávania

Verejné a kvalitné informácie o vzdelávacích programoch v Nórsku môžete nájsť na www.utdanning.no . Všeobecné informácie o nórskom systéme vzdelávania nájdete na stránke www.nokut.no (Nórska agentúra pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní – NOKUT). 


4. 8. Kultúrny a spoločenský život

Nórsko je mladý národ s dlhou históriou. Nórsko bolo vždy miestom, kde sa stretávali silné vonkajšie vplyvy, aj keď radi o sebe hovoríme, že sme jedineční a veľmi unikátni. Nórsko má pomerne veľké množstvo historických pamiatok a ponúka dobrý a široký výber outdoorových aktivít. Nóri majú v obľube pešiu turistiku, nie preto, aby sa niekam dostali, ale čisto pre potešenie z prechádzky. Navyše si Nóri užívajú pohodlie domova a dokonca aj koncepcia domácej pohody sa rozšírila do niekoľkých krajín, kde sa väčšia časť voľného času a spoločenského života odohráva mimo domova.

V moderných časoch, keď krajina postupne vnímala prisťahovalectvo zvonku, sa veci, najmä v mestách, zmenili a stali sa globálnejšími, najmä v Oslo je veľmi bohatá kultúra. V porovnaní s jeho relatívnou veľkosťou v Európe je Oslo veľkým hráčom, hlavne na koncertnej scéne.


4. 9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Väčšina detí prichádza na svet v miestnych nemocniciach. Deti, ktorých jeden z rodičov je občanom Nórska, sa automaticky stávajú nórskymi občanmi.

Rodičia poberajú rodičovský príspevok do 18. roku veku dieťaťa. Príspevok môže poberať buď matka alebo otec. Ak sa rodičia dohodli na striedavej starostlivosti, príspevok sa rozdelí obom rodičom. Adopítvni rodičia, iní opatrovateľ alebo zariadenie na výchovu detí môžu poberať príspevok na dieťa, ak tam dieťa žije trvalo (viac ako 3 mesiace).

Ak chcete poberať rodičovský príspevok, vaše dieťa musí mať bydlisko v Nórsku. Ak sa vaše dieťa zdržiava v Nórsku najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, bude sa dieťa považovať za rezidenta. Samostatné pravidlá platia pre občanov EHP a budete sa musieť obrátiť na Správu práce a sociálnych vecí, čo sa vzťahuje na vás ako na občana EHP.

Na uzatvorenie sobáša v Nórsku musíte mať 18 rokov. Cirkevné a civilné sobáše sú rovnoprávne platné. Podľa zákona majú zosobášení partneri rovnakú zodpovednosť za spoločnú starostlivosť o svoje deti. Lesbické a homosexuálne páry sa môžu sobášiť aj cirkevne.

Nezosobášené páry môžu uzavrieť registrované partnerstvá, ktoré poskytujú takmer rovnakú právnu istotu ako manželstvo.

Bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste členom cirkvi, kňaz miestnej farnosti bude vždy upovedomený o úmrtí a vo väčšine prípadov oznámi smrť najbližším príbuzným, pokiaľ o tom už neboli informovaní. Pohreb sa zvyčajne uskutoční do 8 dní po úmrtí.

  

4. 10. Doprava

Infraštruktúra verejnej dopravy sa líši v porovnaní s mestami a vidiekom. Väčšina miest má dobrú dopravnú infraštruktúru založenú na vlakových a/alebo autobusových linkách, v Osle aj metro. Na vidieku sú väčšie časové medzery medzi jednotlivými časmi odchodov a preto je potrebné odchody a príchody vopred naplánovať.

Nórske železnice majú sieť vybudovanú naprieč krajinou z juhu až na sever po mesto Bodø. Zemepisne sa Bodø nachádza asi 300 km severne od geografického stredného bodu Nórska. Okrem spojenia z juhu na sever existuje železničné spojenie medzi dvomi najväčšími mestami Oslo a Bergen.

Nórsko má 46 letísk, od Vardø na severe až po Kristiansand na juhu. Ceny závisia od dĺžky a času letu a destinácie (malý počet destinácií na kratšiu vzdialenosť nemá konkurenciu a to sa odzrkadľuje na cene). Zvyčajne sa odporúča kúpiť si letenku vopred za lepšiu cenu.

Pozdĺž pobrežia Nórska, kde sa nachádza veľa fjordov, sa vo veľkej miere využíva trajektová doprava (hlavne na západnom pobreží). Odporúčame skontrolovať si trasu, či budete musieť využiť trajekt, aby ste si vedeli pozrieť časy odchodov. Ceny lístkov na trajekt sa líšia, ale pravdepodobne sa vám budú zdať drahé, ak budete cestovať vlastným autom.

Vziať si taxík je pomerne ľahké a len málokedy si ho musíte objednávať vopred, teda pokiaľ nebývate na odľahlejšom mieste.

Viacero ciest v Nórsku je financovaných z vybratého mýta a ceny sa veľmi rôznia. Mýta boli zavedené za účelom financovania opravy a údržby ciest v Nórsku. Veľa turistov už zistilo, že kvalita nórskych ciest je na rôznych miestach rôzna a aj keď to možno niektorí pokladajú za exotiku, jazdiť po úzkych kľukatých cestičkách je veľmi únavné, hlavne pre turistov v karavanoch. V zime sú nórske cesty pokryté ľadom a snehom a odporúča sa kontaktovať miestnych obyvateľov a zistiť, aký typ pneumatík by ste mali používať a či vôbec by ste v zime mali šoférovať, pokiaľ nemáte skúsenosti s jazdou v podobných zimných podmienkach.

Pokuty za prekročenie rýchlosti sú v Nórsku veľmi vysoké.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nórsku

 

Posledná aktualizácia: november 2019