Informácie o situácii na pracovnom trhu v súvislosti s koronavírusom v Taliansku

1. Podmienky cestovania do / z Talianska
2. Obmedzenia pohybu na území Talianska
3. Ostatné opatrenia

1. PODMIENKY CESTOVANIA DO/Z TALIANSKA

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Európe, odporúča talianska vláda vyhýbať sa cestovaniu do zahraničia, s výnimkou nevyhnutne potrebných dôvodov. V nadväznosti na vysoký počet infekcií v mnohých európskych krajinách nemožno vylúčiť ďalšie obmedzenia cestovania v budúcnosti.

Pre tých, ktorí bez ohľadu na štátnu príslušnosť pochádzajú zo štátov uvedených na zozname B (väčšina krajín EÚ, vrátane Slovenska), a ktorí sa 14 dní pred príchodom do Talianska nezdržiavali alebo neprešli cez iné štáty (teda ktorí zostali 14 dní pred príchodom, v jednom zo štátov a území uvedených na zozname A alebo B) neexistujú žiadne obmedzenia vstupu. Pohyby z týchto štátov do Talianska sú voľné. Povinnosťou však zostáva vyplniť vyhlásenie Autodichiarazione giustificativa per l'ingresso in Italia dall'estero. Vyplnené vyhlásenie odovzdáte personálu prepravcu pri nástupe na palubu lietadla, dopravcovi verejnej prepravy alebo osobám vykonávajúcim hraničnú kontrolu.

Pred cestou do Talianska sa odporúča overiť si aktuálnu situáciu jednoduchým vyplnením informatívneho dotazníka, ktorého účelom je poskytnúť informácie o aktuálnych predpisoch platných v Taliansku týkajúcich sa cestovania do / z Talianska, vzťahujúcich sa na vašu konkrétnu situáciu. Dotazník je úplne anonymný.

Jednotlivé talianske regióny alebo autonómne oblasti môžu prijať špecifické obmedzenia alebo môžu vyžadovať od tých, ktorí pochádzajú z vybraných štátov alebo území, aby dodržiavali ďalšie povinnosti. Pred odchodom do Talianska sa preto odporúča skontrolovať všetky opatrenia priamo v cieľových regiónoch.

2. OBMEDZENIA POHYBU V RÁMCI TALIANSKA

Rada ministrov Talianska predĺžila výnimočný stav z dôvodu COVID-19 do 31. januára 2021. Talianske regióny sú podľa vážnosti aktuálnej epidemiologickej situácie rozdelené do troch kategórií – žlté, oranžové a červené oblasti.

V červenej oblasti platí zákaz vychádzania, a to tak v rámci obce, ako aj smerom k susedným obciam (vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v žltej alebo oranžovej zóne), s výnimkou pohybu z dôvodu výkonu práce, nákupu nevyhnutne potrebného tovaru, návštevy príbuzného alebo priateľa s potrebou osobnej starostlivosti, vyzdvihnutia detí zverených do výchovy, vychádzky a venčenia domácich zvierat v bezprostrednej blízkosti bydliska, či zo zdravotných dôvodov.

Nie je dovolené navštevovať, ani sa stretávať s príbuznými alebo priateľmi, ktorí nie sú členmi spoločnej domácnosti, a to na žiadnom mieste, ani v interiéri, ani v exteriéri. Je povolený presun nevyhnutne potrebný na zabezpečenie prezenčnej formy vzdelávania, ak je povolená.

Ak je to možné, odporúča sa pracovať z domu, alebo čerpať dovolenku, prípadne náhradné voľno. Bez splnenia niektorej z vyššie uvedených výnimiek vychádzania platí povinnosť zostať doma.

V prípade vychádzania musíte byť schopní preukázať, že dôvod vychádzania patrí do povoleného rozsahu, a to aj prostredníctvom čestného vyhlásenia na formulári Autodichiarazione. Pravdivosť čestných vyhlásení bude predmetom následných kontrol a jeho potvrdená nepravdivosť je trestným činom. Opodstatnenosť pracovného dôvodu možno preukázať aj predložením adekvátnej dokumentácie poskytnutej zamestnávateľom (napr. firemný preukaz a pod.).

V oranžovej oblasti je povolené vychádzanie iba v rámci vlastnej obce, v čase od 5:00 do 22:00 hod., bez potreby odôvodnenia vychádzania. Od 22:00 do 5:00 hod. je vychádzanie zakázané, s výnimkou presunu z dôvodu výkonu práce, nevyhnutných situácií alebo zo zdravotných dôvodov.

Ďalej je zakázané cestovať do iných obcí a iných regiónov, a to 24 hodín denne, s výnimkou presunu z dôvodu výkonu práce, nevyhnutných situácií alebo zo zdravotných dôvodov, študijných dôvodov alebo v súvislosti s vykonávaním činností alebo využívaním služieb, ktoré nie sú dostupné vo vlastnej obci (napríklad cesta na poštu alebo na nákup, ak sa vo vlastnej obci takéto zariadenia nenachádzajú).  V každom prípade je povolený presun do akejkoľvek oblasti, ak je to nevyhnutne potrebné na zabezpečenie vykonávania prezenčnej výučby, ak je povolená. Pokiaľ ide o súkromné ​​domácnosti, dôrazne sa odporúča, aby neprijímali návštevy osôb, ktoré nie sú členmi domácnosti, s výnimkou pracovných potrieb alebo nevyhnutných a naliehavých situácií. Aj v týchto regiónoch platí odporúčanie pracovať z domu, pokiaľ to charakter práce umožňuje, alebo si čerpať dovolenku, prípadne náhradné voľno. V čase od 5:00 do 22:00 hod. nie je nevyhnutné doložiť dôvody vychádzania v rámci vlastnej obce. Na presuny do iných obcí, ako aj v čase medzi 22:00 a 5:00 hod., a to aj v rámci vlastnej obce, musíte byť vždy schopný preukázať, že dôvod vychádzania spadá pod niektorý z povolených dôvodov, a to prostredníctvom čestného vyhlásenia na formulári Autodichiarazione. Pravdivosť čestných vyhlásení bude predmetom následných kontrol a jeho potvrdená nepravdivosť je trestným činom. Opodstatnenosť pracovného dôvodu možno preukázať aj predložením adekvátnej dokumentácie poskytnutej zamestnávateľom (napr. firemný preukaz a pod.).

V žltej oblasti je povolené vychádzanie od 5:00 do 22:00 hod. bez potreby zdôvodnenia presunu. Od 22:00 do 5:00 hod. je vychádzanie zakázané, s výnimkou presunu z dôvodu výkonu práce, nevyhnutných situácií alebo zo zdravotných dôvodov. Pokiaľ ide o súkromné ​​domácnosti, dôrazne sa odporúča, aby neprijímali návštevy osôb, ktoré nie sú členmi domácnosti, s výnimkou pracovných potrieb alebo nevyhnutných a naliehavých situácií.

V čase od 5:00 do 22:00 hod. nie je potrebné doložiť dôvody vychádzania. Od 22:00 do 5:00 hod. musíte byť vždy schopní preukázať, že dôvod vychádzania spadá pod povolené výnimky, a to prostredníctvom čestného vyhlásenia na formulári Autodichiarazione. Pravdivosť čestných vyhlásení bude predmetom následných kontrol a jeho potvrdená nepravdivosť je trestným činom. Opodstatnenosť pracovného dôvodu možno preukázať aj predložením adekvátnej dokumentácie poskytnutej zamestnávateľom (napr. firemný preukaz a pod.).

3. OSTATNÉ OPATRENIA

Výnimočný stav v Taliansku je predĺžený do 31. januára 2021. V dôsledku toho pretrvávajú dôvody pre nariadenie „smart working“ pre všetky druhy prác, ktoré umožňujú výkon práce z domu.

Medzi prijatými opatreniami je aj povinnosť nosiť rúško aj vonku (až na niekoľko výnimiek). Jednotlivé regióny môžu prijímať regionálne opatrenia, ktoré sú reštriktívnejšie ako ustanovuje nariadenie vlády.

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 bola zákonom č. 137 z 28. októbra 2020 (tzv. Decreto Ristori) a zákonom č. 149 z 9. novembra 2020 (tzv. Decreto Ristori bis), pozastavená povinnosť súkromných zamestnávateľov uhrádzať príspevky sociálneho poistenia. Viac o podmienkach týkajúcich sa tohto opatrenia nájdete v obežníku Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia č. 128 z 12.11.2020 - ustanovenia týkajúce sa pozastavenia platieb príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Medzi ďalšie ekonomické opatrenia patrí napr.:

- Forma kurzarbeit (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – tzv. CIG COVID-19), ktorej platnosť bola predĺžená na celkových 18 týždňov (9 + 9) na obdobie od 13. júla do 31. decembra 2020;

- 100% oslobodenie od platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie, maximálne na 4 mesiace, pre tých zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú nevyužiť formu CIG COVID-19 ;

- Predĺženie zákazu výpovede na celé obdobie, počas ktorého zamestnávateľ spadá pod opatrenie CIG COVID-19 alebo oslobodenie od platenia odvodov (s výnimkou napr. bankrotu);

- 100% oslobodenie od odvodov v prípade prijatia nových zamestnancov na dobu neurčitú, a to počas 6 mesiacov. V prípade sezónnych zamestnancov a pracovníkov v kúpeľníctve platí oslobodenie na 3 mesiace.

- 30% oslobodenie od odvodov na sociálne poistenie pre spoločnosti z južného Talianska;

- Jednorazový bonus vo výške 1 000 EUR v prospech niektorých kategórií zamestnancov (napr. zamestnancov v cestovnom ruchu a kúpeľníctve, sezónnych pracovníkov, profesionálnych športovcov a pod.)

- Predĺženie platnosti zmlúv na dobu určitú – zavedenie pravidla uľahčujúceho pokračovanie platných zmlúv na dobu určitú. V praxi sa ustanovila možnosť (do 31. decembra 2020) pokračovať v predĺžení alebo obnovení o najviac 12 mesiacov, a to aj v prípade, ak neexistujú zákonné dôvody.


Ďalšie neodkladné opatrenia v oblasti ochrany zdravia, podpory pracovníkov a podnikov a spravodlivosti v súvislosti s epidemiologickou núdzou z COVID-19. sú stanovené zákonom č. 149 z 9.11.2020


Ďalšie zdroje informácií:
Ministerstvo práce a sociálnych vecí – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
http://www.governo.it/it/coronavirus
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/unita_crisi/

 
Aktualizované: 20.11.2020