Nórsko - pracovné podmienky

Pracovné podmienky v Nórsku

Pracovná zmluva

Máte nárok na písomnú pracovnú zmluvu bez ohľadu či ide o prácu na dobu určitú alebo neurčitú. Vaša pracovná zmluva by mala obsahovať nasledovné:

• Dĺžku pracovného pomeru
• Plat, taktiež periódu vyplácania a spôsob realizácie platby
• Dĺžku skúšobnej lehoty (zvyčajne 6 mesiacov)
• Podmienky podania výpovede (oboje, počas i po uplynutí skúšobnej lehoty)
• Pracovný čas
• Popis práce, pracovné povinnosti, názov pracovnej pozície a ďalšie informácie
• Dĺžku dovolenky

Pozorne si zmluvu prečítajte, aby ste sa uistili, že sú vám jasné všetky údaje a podmienky.

Odbory

Členstvo v odborovom zväze v Nórsku nie je povinné, ale môže byť veľmi nápomocné a je pomerne bežné. Odborové zväzy vám postúpia informácie už pred podpísaním pracovnej zmluvy, aby ste si boli vedomí svojich práv a podpísali platnú zmluvu.

Združenie nórskych odborových zväzov (LO) je najväčšou organizáciou poskytujúcou informácie o rôznych odborových zväzoch prislúchajúcich k vášmu zamestnaneckému odvetviu. Ďalšou veľkou organizáciou je Združenie zväzov odborných profesií (YS), ktoré združuje veľa odborov zahrňujúc rôzne zamestnanecké odvetvia. Pre kvalifikované profesie s vyšším vzdelaním je veľa organizácií, z ktorých mnohé sú členmi Federácie nórskych asociácií profesionálov (Akademikerne).

Nariadenie o pracovnom prostredí

Nórsko zaviedlo ”nariadenie o pracovnom prostredí”, čo je zákon na ochranu pracovníkov pred fyzickým a duševným zranením. Myslí sa tým zabezpečiť zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Ak máte nejaké obavy ohľadom vášho miesta výkonu práce, mali by ste sa najskôr porozprávať s vaším zamestnávateľom. Taktiež môžete kontaktovať vášho bezpečnostného technika (“verneombud”) alebo zástupcu vášho odborového zväzu (“tillitsvalgt”). Ak by ste potrebovali ďalšiu radu alebo pomoc, kontaktujte Nórsky inšpektorát práce (the Norwegian Labour Inspection Authority) (pozrite si informácie týkajúce sa tohto nároku).

Platy


V Nórsku nie je stanovená oficiálna minimálna mzda. V niektorých odvetviach ako napr. v stavebníctve, je zárobok dohodnutý v kolektívnej zmluve so stanovenou výškou minimálnej mzdy tak pre pracovníkov s praxou ako i bez praxe, (pozrite si “Vybrané profesie a odvetvia priemyslu”).

V mnohých prípadoch plat je vecou vyjednávanie so zamestnávateľom. V mnohých odvetviach je plat daný kolektívnymi zmluvami medzi odborovými zväzmi a organizáciami zamestnávateľov. Tak ak ste členom zväzu, váš plat je určený odsúhlasenou platovou stupnicou.

Dovolenka

V Nórsku majú zamestnanci zákonný nárok na 21 dní dovolenky ročne; dokonca veľa pracovníkov má 25 dní dovolenky ako výsledok kolektívneho vyjednávania. Ak ste starší ako 60 rokov, máte nárok o jeden týždeň navyše.

Plat počas dovolenky (nazvaný “feriepenger”) je zarobený za kalendárny rok predtým, a predstavuje 10,2 % bežného platu. Pre tých, ktorí spadajú pod kolektívne zmluvy pri extra dovolenke (25 dní), výška je 12 %. Pre zamestnancov starších ako 60 rokov je výška 12,5 %, v roku 2010 to bolo 14,3%.

Ak ste začali pracovať nedávno, nemáte nárok na platenú dovolenku, no môžete si vziať neplatenú dovolenku. Ak váš pracovný pomer skončil, dostanete nevyplatenú dovolenku v závislosti od vášho zárobku. Ak potrebujete poradiť ohľadom práce a dovolenky a s nimi súvisiacimi predpisov, kontaktujte váš odborový zväz alebo Nórsku inšpekciu práce (taktiež si overte prislúchajúce informácie k tomuto nároku).

Dane

Ak pracujete pre nórskeho zamestnávateľa, musíte tam i odvádzať dane. Aby ste sa vyhli dvojitému zdaneniu, Nórsko uzatvorilo bilaterálne zmluvy s inými EÚ/EHP krajinami. Taktiež existujú extra pravidlá, ak zostanete v Nórsku kratšie ako 6 mesiacov. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny daňový úrad (pozrite si prislúchajúce informácie).

Váš zamestnávateľ uplatní zrážkovú daň pre poukázaním vášho platu. Potrebujete daňovú kartu, ktorú vám vystaví miestny daňový úrad a obratom doručí vášmu zamestnávateľovi. Táto umožní vášmu zamestnávateľovi zrážať korigované percentá z vášho príjmu. Ak začnete pracovať bez tejto karty, váš zamestnávateľ je povinný vám zraziť 50% z príjmu, čo je zvyčajne viac akoby ste očakávali. Nadbytočná daň vám bude vrátená v ďalšom roku.

Výška dane a tým i výška zrážkovej dane závisí od výšky vášho príjmu. Sú dve kategórie platiteľov daní, ktoré stanovujú určité odpočty, na ktoré máte nárok: Trieda 1 je pre slobodné osoby a väčšinu manželských dvojíc s príjmom; Trieda 2 je pre slobodných rodičov a manželské dvojice, kde len jeden partner má príjem.

Ak budete bývať v Nórsku kratšie ako 2 roky, máte nárok i na 10 % zrážku z dane pri maximálnej výške 40 000 NOK (v roku 2010). Bližšie vás poinformuje miestny úrad práce, keď si budete žiadať daňovú kartu.

Žiadosť o vrátenie dane musíte predložiť do 30. Apríla. Táto je zvyčajne vyplnená v predstihu a zaslaná vám poštou v apríli. Údaje si skontrolujte v porovnaní s výplatnými páskami. Ak potrebujete pomoc pri vypĺňaní formulára, kontaktujte miestny daňový úrad.