Štúdium v EÚ/EHP

Vďaka štúdiu v zahraničí si môžete zlepšiť svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získať sociálne zručnosti,ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia.

  

                                  

 

Všetci občania Európskej únie majú právo študovať, vzdelávať sa, pripravovať sa na budúce povolanie alebo uskutočňovať výskum vo všetkých členských štátoch EÚ. Podmienkou prijatia na zvolené štúdium je splnenie kritérií, ktoré si stanoví vzdelávacia inštitúcia sama.

Pri prijímaní na štúdium nesmú byť žiadnym spôsobom uprednostnení uchádzači z krajiny, v ktorej sa vzdelávacia inštitúcia nachádza, ani nemôžu byť uchádzači z iných členských štátov odmietnutí s odôvodnením, že absolvovali iný typ vzdelávania, keďže vzdelávacie systémy v EÚ nie sú zjednotené.


Jedinou dodatočnou podmienkou na študentov z iných členských štátov môže byť preskúšanie z jazyka. Podmienky tohto preskúšania si škola stanovuje sama.


Študenti majú právo žiť v inej členskej krajine EÚ. Napriek tomu, ak niekto študuje v zahraničí viac ako 3 mesiace, potrebuje povolenie na pobyt. Jeho udelenie je podmienené:

  • zápisom na univerzitu
  • preukázaním prostriedkov na zabezpečenie živobytia
  • potvrdením o zdravotnom poistení

Jediné, čo musia študenti žiadajúci o povolenie na pobyt urobiť, je prihlásiť sa v danej krajine na príslušnom úrade. Ten je za predpokladu, že sú splnené tri uvedené podmienky, povinný vydať povolenie na pobyt. Študentov môžu sprevádzať ich manželia alebo manželky a deti, bez ohľadu na to akej sú národnosti.


Študenti, ktorí chcú študovať v inej európskej krajine, nesmú byť diskriminovaní v porovnaní s domácimi študentmi, čo sa týka podmienok prijatia alebo poplatkov za štúdium.


Život a štúdium v cudzej krajine je najlepším prostriedkom na získanie hĺbkových vedomostí o kultúrnych zvykoch, o ľuďoch a jazyku inej krajiny. Okrem toho, život a štúdium alebo práca v inej krajine môžu prispieť k rozvoju dôležitých nadnárodných kompetencií, o ktoré môžu prejaviť záujem budúci zamestnávatelia. 


Študenti, ktorí sa vrátili zo študijného pobytu v zahraničí, vnímajú svoje pôsobenie v zahraničí ako skúsenosť, ktorá ich obohatila po osobnej aj intelektuálnej stránke. Oceňujú možnosť vyskúšať nový spôsob myslenia a života, čo podporuje ich vnútorný rast a dôveru vo vlastné schopnosti. 

 

Štúdium v zahraničí môže znamenať viac ako akademické obohatenie a osobný rast, môže zvýšiť budúce šance pri hľadaní zamestnania. Zamestnávatelia čoraz častejšie hľadajú pracovníkov so skúsenosťami získanými v iných krajinách. Takíto kandidáti budú pravdepodobne nielen jazykovo zdatní, ale schopní komunikovať v multikultúrnom prostredí, schopní porozumieť a prispôsobiť sa miestnym zvykom a kultúrnym kontextom, budú flexibilní, pružní a schopní prispôsobiť sa novým podmienkam a zaujať konštruktívny postoj k rozličným názorom 

 

 

Zdravotné poistenie počas štúdia v krajinách EÚ/EHP

Počas študijného pobytu v krajinách EÚ/EHP zostávate poistený v štáte trvalého bydliska, teda na Slovensku. Nárok na zdravotnú starostlivosť máte na základe európskeho preukazu.

Ten garantuje ošetrenie pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, teda v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku, tehotenských prehliadok i pri chronickom ochorení. Európsky preukaz platí iba vo verejnom zdravotníctve, na súkromných lekárov sa nevzťahuje.

 

Poisťovni je potrebné predložiť:

  • potvrdenie o návšteve školy,
  • rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, ale iba v prípade,  ak študent študuje na vysokej škole v cudzine a táto sa nenachádza v  zozname uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre príslušný akademický rok, ktorý zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke www.minedu.sk

 

Uplatnenie prídavkov a daňového bonusu počas štúdia v krajinách EÚ/EHP

 

                               

 

Štúdium v zahraniční a preukázanie nároku na daňový bonus

Ak ide o štúdium v zahraničí, zamestnanec je povinný zamestnávateľovi okrem potvrdenia o štúdiu predložiť aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, a to vždy na začiatku štúdia. V ďalšom akademickom roku už uvedené potvrdenie o rovnocennosti nepredkladá.

 

Rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Stredisko pre uznávanie a vydávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).

 

VÝNIMKA:Pre zjednodušenie postupu ministerstvo uverejňuje na svojej internetovej stránke www.minedu.sk pre každý akademický rok zvlášť zoznam „rovnocenných“ – uznaných vysokých škôl v jednotlivých štátoch EÚ, EHS a Švajčiarsku, pre ktoré nie je potrebné žiadať o uvedené rozhodnutie.

V týchto prípadoch – škôl, uvedených v zozname, nemusia zamestnanci predkladať zamestnávateľovi rozhodnutie ministerstva - SUDV o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR.

 

Štúdium v zahraniční a preukázanie nároku na prídavok na dieťa

Na účely nároku na prídavok na dieťa je oprávnená osoba v prípade dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole v cudzine povinná predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie školy o štúdiu v cudzine a aj jeho úradný preklad do štátneho jazyka okrem potvrdení vyhotovených v českom jazyku, ktoré spĺňajú požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka. Úradný preklad sa vyžaduje v prvom roku štúdia dieťaťa na zahraničnej škole. Ak nezaopatrené dieťa bude navštevovať tú istú školu aj v nasledujúcich akademických rokoch, úrad už nebude od žiadateľa požadovať predloženie ďalšieho prekladu, ak nasledujúce potvrdenia alebo informácie z nich vyplývajúce budú identické s prvým prekladom potvrdenia.

 

K potvrdeniu o návšteve školy je potrebné priložiť aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia v zahraničí, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Stredisko pre uznávanie a vydávanie dokladov o vzdelaní (SUDV), ale iba v prípade,  ak študent – nezaopatrené dieťa študuje na vysokej škole v cudzine a táto sa nenachádza v  zozname uznaných vysokých škôl v  EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí pre príslušný akademický rok, ktorý zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke www.minedu.sk

 

Bližšie informácie:

Zoznam uznaných vysokých škôl v EÚ, EHS a Švajčiarsku pre účely posúdenia štúdia v zahraničí - akademický rok 2018/2019