Životné a pracovné podmienky v Lichtenštajnsku

Oficiálny názov: Lichtenštajnské kniežatstvo / Lichtenštajnsko
Hlavné mesto: Vaduz
Počet obyvateľov: 35 446 (2008)
Úradný jazyk: nemecký
Nezamestnanosť: 3,1 % (január 2010)
Mena: Švajčiarsky frank (CHF), 1 CHF = 100 rapov/centimov/centesim
Internetová doména: .li
Telefónna predvoľba: 00423

 

Lichtenštajnsko je konštitučná, dedičná monarchia založená na demokratickom a parlamentnom systéme. Nie je členom Európskej únie (EÚ) ale je členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Lichtenštajnsko je silne integrované do švajčiarskej ekonomiky. Slovenská republika nemá nadviazané oficiálne diplomatické styky s Lichtenštajnským kniežatstvom. Lichtenštajnsko patrí do konzulárnej pôsobnosti veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne (Švajčiarsko).


Pracovné povolenie a povolenie na pobyt

Prechodné opatrenia pre krajiny EU-8 (Slovenská republika, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko) boli Lichtenštajnským kniežactvom zrušené. Od 1.5.2011 občania EU/EHP (s výnimkou Rumunska a Bulharska) nebudú potrebovať pracovné povolenie za účelom zamestnania.
Pre akýkoľvek pobyt bez ohľadu na národnosť je potrebné povolenie. Za účelom zárobkovej činnosti je povinnosťou po príchode do Lichtenštajska sa do 8 dní osobne hlásiť na Úrade pre prisťahovalectvo a cestovné pasy so sídlom vo Vadúze ( www.apa.llv.li). Žiadosti o povolenie na pobyt musia byť podané minimálne 4 týždne pred začatím práce alebo pobytu.
V Lichtenštajnsku platia obdobné typy povolení na pobyt ako vo Švajčiarsku. Povolenie na pobyt sa udeľuje na obdobie 1 roka, prípadne 5 rokov, s možnosťou predĺženia o 2 roky. Povolenie na pobyt môže byť udelené prvýkrát, ak boli splnené nasledovné podmienky:
a./ predloženie pracovnej zmluvy na dobu minimálne 1 roka alebo dobu neurčitú
b./ ďalší druh povolenia alebo denné cezhraničné dochádzanie nie je možné
c./ pracovná činnosť si vyžaduje nepretržitú prítomnosť v krajine
d./ jedná sa o vysoko kvalifikované profesie, ktorých je na pracovnom trhu nedostatok
Samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) môže byť povolenie na pobyt udelené prvýkrát len v prípade, ak cezhraničné dochádzanie s dennou dochádzkou nie je možné. Voľný pohyb osôb tak ako platí vrámci EÚ, v Lichtenštajnsku nie je uskutočniteľný. Prvé udelenie povolenia a zvlášť povolenia na pobyt podlieha kvóte.
Turisti môžu zostať v Lichtenštajnsku maximálne 3 mesiace dvakrát do roka, pričom musia prejsť minimálne 2 mesiace medzi dvoma takýmito po sebe nasledujúcimi pobytmi. V takomto prípade registrácia nie je potrebná.
Krátkodobé povolenie na pobyt môže byť udelené zamestnancom na obdobie do 1 roka, ak boli splnené nasledovné podmienky:
a./ predloženie pracovnej zmluvy na dobu maximálne 1 roka a jedná sa o minimálne polovičný pracovný úväzok
b./ denné cezhraničné dochádzanie nie je možné
Krátkodobé povolenie na pobyt môže byť udelené: obchodným cestujúcim, vedúcim zamestnancom, špecialistom, športovcom a trénerom, osobám činným v rámci obchodných zmlúv a zmlúv o dielo, osobám pracujúcim v rámci kultúrnych podujatí, praktikantom vykoná vykonávajúcim prax, ktorá je súčasťou vzdelávania v trvaní 12 až 24 mesiacov, účastníkom programu podpory zamestnanosti organizovanom lichtenštajnskou organizáciou, cez uznávané agentúry sprostredkovaným tanečniciam, hudobníkom, disdžokejom a umelcom (platnosť krátkodobého povolenia k pobytu nesmie prekročiť 6 mesiacov), Au-pair.
Krátkodobé povolenie na pobyt môže byť udelené len osobám, ktoré preukážu dostatočné krytie finančnými prostriedkami pre zabezpečenie základných životných potrieb bez požiadaviek na sociálnu výpomoc. Povolenie zaniká ukončením pracovného pomeru.
Bez rozporu s riadnym spôsobom udelenia povolenia môžu byť štátnym príslušníkom z nových členských krajín EÚ, ktorí sú samostatne zárobkovo činní alebo bez zamestnania udelené povolenia na pobyt aj prostredníctvom „žrebovania“. Každý účastník žrebovania musí vyplniť formulár, ktorý je k dispozícii na Úrade pre prisťahovalectvo a cestovné pasy, alebo na internetovej adrese www.apa.llv.li.


Zamestnanie

Lichtenštajnsko so svojou populáciou niečo cez 35 000 obyvateľov poskytuje takmer 30 000 pracovných miest. Je tu zamestnaných 14 000 cezhraničných pracovníkov, predovšetkým zo Švajčiarska a Rakúska (97%). Najviac pracovníkov, až 54% je zamestnaných v sektore služieb. Minimálna mzda na národnej úrovni nie je stanovená. Priemerná hrubá mesačná mzda v krajine bola v roku 2005 na úrovni 5 819 CHF. Informácie ohľadom zamestnania môžete získať v
Informačné centrum práce
Postgebäude
9494 Schaan
Tel.:+423-236-7200
E-mail: [email protected]
alebo na www.llv.li. Informácie o zamestnaní môžete nájsť tiež v denníkoch: www.volksblatt.li a www.vaterland.li a tiež na internetových stránkach: www.eurojobs.li, www.jobforum.li, www.job4you.li, www.powerjob.li, www.topjobs.li, www.tempojob.li.


Ubytovanie

Nájomné je v Lichtenštajnsku veľmi vysoké. Vo všeobecnosti sa ceny 2,5 izbových apartmánov pohybujú medzi 800,- CHF – 1600,- CHF na mesiac.


Doprava

Verejnú dopravu zabezpečuje autobusová sieť, ktorá spája všetky mestá v krajine a je napojená na susedné krajiny (Rakúsko, Švajčiarsko). Najväčšie vlakové stanice „Buchs“ a „Sargans“ v Švajčiarsku a Rakúsku (Feldkirch) sú vzdialené od Lichtenštajnska 10-20 min. Letisko v Zürichu je vzdialené približne 1,5 hod a letiská Mníchov a Insbruck približne 2 hod cesty autom.


Obchody

Väčšina obchodov je otvorených od 8.00 – 18.00, soboty do 16.00. V nedeľu a cez sviatky je otvorených len niekoľko supermarketov. V špecializovaných obchodoch je možné dostať aj špeciality ázijskej, tureckej a gréckej kuchyne.


Banky a telefonovanie

Účet si môžete otvoriť v banke alebo na pošte. Potrebujete k tomu platný pas a povolenie na pobyt. Lacné telefonovanie je prostredníctvom telefónnych kariet Telecom FL. Telefónne karty sa dajú zakúpiť 20,-CHF alebo 50,-CHF na predajných miestach Telecom FL, poštách, čerpacích staniciach, novinových stánkoch a v predajniach kancelárskych potrieb.


Dane

Výška daňovej sadzby dane z príjmu fyzických osôb (zamestnancov) závisí od výšky príjmu a pohybuje sa v rozpätí od 3,24% do 17,01%. Okrem daní sa sa z platu zrážajú aj príspevky na sociálne poistenie (dôchodkové, zdravotné, pre prípad nezamestnanosti). Medzi ďalšie dane platené fyzickou osobou patria: daň z majetku (1,62 – 8,51%), daň z nehnuteľností (3,24 – 34,2%). Základná sadzba DPH je 7,6% a znížená sadzba je 3,6 resp. 2,4%.


Poistenie

Poistenie odvádzajú zamestnávatelia za svojich zamestnancov organizáciám sociálneho poistenia. Samostatne zárobkovo činné osoby a nezamestnané osoby sa musia sami zaregistrovať u príslušných inštitúcií ohľadom sociálneho poistenia. Všetky osoby žijúce v Lichtenštajnsku musia mať zmluvu o zdravotnom poistení. Poskytovatelia zdravotného poistenia v sú členmi Lichtenštajnskej asociácie zdravotného poistenia so sídlom vo Vaduze ( tel.:00423 233 4300, e-mail: [email protected] ). Medzi základné druhy poistenia patria poistenia v prípade: choroby a materstva, pracovného úrazu alebo choroby z povolania, invalidity, smrti, nezamestnanosti a dôchodkové poistenie. Odchod do dôchodkového veku je voliteľný medzi 60-tym a 70-tym rokom veku života. Podrobné informácie týkajúce sa sociálneho poistenia dostanete na Úrade pre národné hospodárstvo vo Vaduze.


Telefónne čísla v prípade núdze

112 – spoločné číslo pre tiesňové volania
117 – polícia (len v prípade núdze)
144 – zdravotná pohotovosť
118 – hlásenie požiarov


Užitočné internetové adresy

Domovská stránka Lichtenštajnska – www.liechtenstein.li
Informácie pre migrantov do Lichtenštajnska (v niekoľkých cudzích jazykoch) – www.migration.li
Portál Územnej správy Lichtenštajnska – www.llv.li

Úrad pre prisťahovalectvo a cestovné pasy – www.apa.llv.li

 

Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie
Michalská 12
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421-2-5930-1111
Fax: +421-2-5930-1100
E-mail: [email protected]

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Thunstrasse 63
3074 Muri b. Bern
Švajčiarsko
Tel.: +41-31-356-3930
Fax: +41-31-356-3933
E-mail: [email protected]