Životné a pracovné podmienky vo Švédsku

Štokholm - život a práca vo Švédsku

 
 
3 PRACOVNÉ PODMIENKY
 
 
5 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE


1. HĽADANIE PRÁCE

1.1 Ako si nájsť prácu

Od ľudí hľadajúcich si prácu vo Švédsku sa očakáva ich proaktívny prístup, najbežnejšie je hľadanie pracovných inzerátov na internete.
Existuje veľa rôznych portálov a aplikácií, ktoré zverejňujú pracovné inzeráty. Jedným z príkladov je databáza švédskych verejných služieb zamestnanosti Platsbanken, kde sú inzerované voľné pracovné miesta tak z celého Švédska ako aj z iných krajín. Vyhľadávanie je možné podľa geografickej polohy a podľa profesie. Často sa stretnete s tým, že v inzeráte nájdete informácie o zamestnávateľovi a môžete ho priamo kontaktovať. Vo väčšine prípadov sú inzeráty vo švédčine, čo znamená, že väčšina zamestnávateľov predpokladá, že uchádzač o prácu má nejakú znalosť švédčiny. Kvôli vyhľadávaniu voľných pracovných miest v databáze ´Platsbanken´ nemusíte byť evidovaným uchádzačom o prácu. Voľné pracovné miesta z tejto databázy sú tiež kopírované na európsky portál pre pracovnú mobilitu.
Všeobecné informácie a podporu poskytuje aj Zákaznícky servis Švédskych verejných služieb zamestnanosti telefonicky na čísle +46 (0)771 416 416.
Ďalšou možnosťou je hľadanie práce na takých portáloch ako je Monster, Blocket, Metro, Jobbsafari, atď. Jednou z ďalších možností hľadania práce je zviditeľnenie životopisu (CV) pre zamestnávateľov na stránkach úradu práce arbetsformedlingen.se a na iných náborových portáloch. CV sa tak zobrazí zamestnávateľom pri párovaní s ich pracovnými ponukami. Európsky portál pre pracovnú mobilitu tiež ponúka zobrazenie Vášho životopisu použitím formátu Europass a tak umožňuje zamestnávateľom z celej Európy prezerať Váš životopis. A ešte ďalšou cestou k práci je kontakt so súkromnými personálnymi a náborovými spoločnosťami, napríklad tými, ktoré sa špecializujú na odvetvie alebo profesiu, v ktorej hľadáte svoje uplatnenie. Niektoré z týchto spoločností môžete nájsť prostredníctvom portálu Kompetensföretagen – Competence Agencies for Sweden.  Dobrou myšlienkou je aj využívanie sociálnych médií ako Facebook a LinkendIn pri hľadaní práce. Veľa pracovných pozícií sa nikdy nezverejňuje externe, preto prevezmite iniciatívu a skontaktujte  zamestnávateľa, pre ktorého by ste chceli pracovať – je to veľmi bežné a obvykle prijímané veľmi pozitívne.
Zoznam zamestnávateľov v rôznych sektoroch môžete nájsť v databázach ako Företagsfakta (informácie o zamestnávateľoch). Denníky a miestne noviny obsahujú veľké množstvo pracovných inzerátov, ktoré sú tiež dostupné aj na internete.


1.2 Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Vo väčšine prípadov sa pri uchádzaní o prácu vyžaduje žiadosť o prijatie do zamestnanie (osobný list) s priloženým životopisom. Veľmi ojedinele postačuje telefonát alebo osobná návšteva. Veľa zamestnávateľov jednoducho zverejní voľné miesta na svojej webovej stránke. Prečítajte si, prosím, veľmi pozorne inzerát, aby ste zistili ako sa o prácu uchádzať. Dôležité je aj skontrolovať v inzeráte požiadavky a preferencie. Ak nespĺňate požiadavky, len zriedka stojí za to uchádzať sa o dané miesto. Ale na druhej strane, nie vždy je dôležité mať kvalifikáciu popísanú ako preferovanú alebo odporúčanú. Švédske verejné služby zamestnanosti pravidelne organizujú webináre, niektoré z nich v angličtine, o tom ako sa uchádzať o prácu, ako napísať CV alebo ako byť úspešný na pracovnom pohovore. Aktuálne podujatia sú propagované na webovej stránke Švédskych služieb zamestnanosti.

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Myslite na to, aby ste svoju žiadosť prispôsobili práci, o ktorú sa uchádzate, a zvýraznite to, čo je pre danú prácu dôležité. Písomná žiadosť pozostáva z osobného listu (motivačný list) a životopisu (CV – curriculum vitae). Certifikáty a vysvedčenia by mali byť priložené iba v prípade, že je to uvedené v inzeráte, toto platí rovnako aj pri fotografii. Veľa dobrých rád a príkladov ako a čo napísať v týchto dokumentoch nájdete vo švédskom jazyku na webových stránkach švédskych služieb zamestnanosti. Osobný/motivačný list by mal byť krátky, nie viac ako jedna strana formátu A4, a mala by v ňom byť jasne uvedená pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate. Je dôležité opísať kvalifikáciu a osobnostné predpoklady, ktoré z Vás robia správneho kandidáta pre danú prácu. Detaily a dátumy súvisiace s Vašimi predchádzajúcimi skúsenosťami ponechajte na životopis.

Životopis (CV) by mal mať 1-2 strany a mal by obsahovať

 • osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo, email, dátum narodenia, rodinný stav, národnosť
 • vzdelanie (formálne vzdelanie, kurzy)
 • pracovné skúsenosti (možno s krátkym popisom pracovných povinností a spoločnosti/spoločností, pre ktoré ste pracovali)
 • ďalšie predpoklady, ktoré môžu byť zaujímavé (pozícia a zodpovednosť, vodičský preukaz, počítačové zručnosti)
 • jazykové znalosti
 • záujmy vo voľnom čase
 • referencie (prednostne od dvoch rôznych ľudí, z ktorých najmenej jeden bol Váš predchádzajúci zamestnávateľ)

Informácie o vzdelaní a pracovných skúsenostiach by mali obsahovať dátumy a mali by byť zoradené obrátenom chronologickom poradí, t.j. najnovšie informácie na prvom mieste. Veľké spoločnosti zvyčajne posielajú potvrdenie o prijatí vašej žiadosti, často aj s informáciou o tom, kedy budete kontaktovaní. Ak uplynie nejaký čas a nedostanete žiadnu odpoveď, môžete im zatelefonovať. Prevzatia iniciatívy pri telefonovaní alebo písomnom kontakte so zamestnávateľom, pre ktorého by ste chceli pracovať, je bežné a obvykle býva prijaté v pozitívnom svetle.

Ak chcete využiť hotový formát životopisu, existuje európsky formát CV nazývaný Europass. Tento formát životopisu umožňuje zamestnávateľom v iných krajinách porozumieť Vašim certifikátom a kvalifikáciám, pretože sú opísané rovnakým spôsobom v jednotnom formáte, bez ohľadu na krajinu.

Pracovný pohovor/interview

Uistite sa, že ste na pracovné interview dobre pripravený. Pokúste sa zistiť čo najviac informácií o zamestnávateľovi. Budete musieť odpovedať na otázky o Vašom vzdelaní, predchádzajúcom zamestnaní a voľnočasových záujmoch. Je tiež bežné, že budete požiadaní opísať Vaše silné a slabé stránky a ich vplyv na prácu, o ktorú sa uchádzate, tiež rodinnú situáciu, záľuby, ktorým sa vo voľnom čase venujete, atď. Na konci interview sa očakáva, že sa budete pýtať aj vy Vaše otázky, preto si vopred premyslite, čo sa budete chcieť opýtať. Na interview si zoberte kópie certifikátov a vysvedčení. Na interview sa okrem personalistu alebo iného zástupcu zamestnávateľa a zástupcu odborov často môže zúčastniť aj Váš budúci kolega. Niekedy môžete byť pozvaný na druhé alebo dokonca na tretie kolo pohovorov a/alebo Vás môžu požiadať o absolvovanie rôznych druhov testov v závislosti na type práce, o ktorú sa uchádzate.

Švédčina

Vo väčšine prípadov musíte na pracovisku vo Švédsku byť schopný čítať a rozumieť švédčine. Existujú výnimky, napríklad pri povolaniach vyžadujúcich zručnosti špecialistu. Švédčinu sa môžete učiť aj on-line prostredníctvom portálu learningswedish.se. Ďalšie detaily sú dostupné na www.arbetsformedlingen.se/eures.


2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY

2.1 Pohyb tovarov a kapitálu

Voľný pohyb tovaru je jedným zo základných kameňov európskeho jednotného trhu.
Odstránenie vnútroštátnych prekážok voľného pohybu tovaru v rámci EÚ je jednou zo zásad zakotvených v zmluvách EÚ. Z tradične protekcionárskeho hľadiska krajiny EÚ neustále rušia obmedzenia, aby vytvorili „spoločný“ alebo jednotný trh. Tento záväzok vytvoriť európsky obchodný priestor bez hraníc viedol k vytvoreniu väčšieho bohatstva a nových pracovných miest a globálne vytvoril EÚ ako svetového obchodného hráča spolu so Spojenými štátmi a Japonskom.

Napriek záväzku Európy odstrániť všetky prekážky vnútorného obchodu neboli harmonizované všetky odvetvia hospodárstva. Európska únia sa rozhodla regulovať na európskej úrovni odvetvia, ktoré by mohli predstavovať väčšie riziko pre európskych občanov - napríklad farmaceutiká alebo stavebné výrobky. Väčšina výrobkov (považovaných za „nižšie riziko“) podlieha uplatňovaniu tzv. zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že v zásade sa s každým výrobkom, ktorý sa legálne vyrába alebo predáva v jednom z členských štátov, môže voľne pohybovať a obchodovať v rámci vnútorného trhu EÚ.

Obmedzenia voľného pohybu tovaru
Zmluva o EÚ poskytuje členským štátom právo stanoviť obmedzenia voľného pohybu tovaru, ak existuje konkrétny spoločný záujem, napríklad ochrana životného prostredia, zdravie občanov alebo verejná politika. To napríklad znamená, že ak vnútroštátne orgány členského štátu považujú dovoz výrobku za potenciálne ohrozenie verejného zdravia, verejnej morálky alebo verejného poriadku, môžu odmietnuť alebo obmedziť prístup na svoj trh. Príkladmi takýchto výrobkov sú geneticky modifikované potraviny alebo určité energetické nápoje.
Aj keď vo všeobecnosti neexistujú obmedzenia pre nákup tovaru v inom členskom štáte, pokiaľ sú pre osobné použitie, existuje množstvo európskych obmedzení pre konkrétne kategórie výrobkov, ako je alkohol a tabak.

Voľný pohyb kapitálu
Ďalšou podstatnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právnymi predpismi EÚ a predstavuje základ integrácie európskych finančných trhov. Európania teraz môžu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
Liberalizácia kapitálových trhov má zásadný význam v procese hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a spoločnej meny euro.

Výhody
Zásada voľného pohybu kapitálu nielen zvyšuje efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod pre občanov EÚ. Jednotlivci môžu vykonávať veľké množstvo finančných operácií v rámci EÚ bez väčších obmedzení. Napríklad jednotlivci si len s niekoľkými obmedzeniami môžu

 • ľahko otvoriť bankový účet,
 • kúpiť akcie,
 • investovať, alebo
 • kúpiť nehnuteľnosť

v inom členskom štáte. Spoločnosti EÚ môžu investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske podniky.

Výnimky
Určité výnimky z tejto zásady platia tak v členských štátoch, ako aj v tretích krajinách. Týka sa to najmä daní, obozretného dohľadu, aspektov verejnej politiky, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Európska komisia naďalej pracuje na dokončení voľného trhu finančných služieb prostredníctvom zavádzania nových stratégií finančnej integrácie s cieľom uľahčiť občanom a spoločnostiam spravovať svoje peniaze v rámci EÚ.


2.2 Hľadanie ubytovania

Náklady na bývanie sa vo Švédsku môžu líšiť v závislosti od štandardnej a geografickej polohy. Je ťažké nájsť bývanie vo väčších mestách a ceny sú pre krajinu nadpriemerné.

Vo veľkých mestách existuje viac domov na kúpu a len veľmi málo na prenájom, čo malo za následok vysoké náklady na prenájom. Bývanie nájdete predovšetkým prostredníctvom internetu napríklad na stránkach blocket.se. V závislosti od typu bývania, ktoré si vyberiete (prenájom alebo kúpa), môžete tiež kontaktovať miestnych alebo regionálnych vlastníkov nehnuteľností, či už súkromných alebo obecných. Niektoré obce majú svoje vlastné bytové agentúry. Rôzne príslušné orgány nájdete na webovej stránke Eniro pod položkami „Bostadsföretag“ (Housing Companies) a „Bostadsförmedling“ (Housing Agencies). Ak si chcete kúpiť dom, môžete použiť napríklad portál Hemnet, kde je inzerovaných veľa domov.


2.3 Hľadanie školy

Fakty o starostlivosti o deti a o základných školách, vyšších stredných školách a vzdelávaní dospelých nájdete na webovej stránke príslušnej obce. Dostupné bývajú informácie o všetkých školách, predškolských zariadeniach a mimoškolských kluboch vo vašej obci a rovnako aj informácie o tom, ako uchádzať sa o miesto v škole, predškolskom  zariadení alebo mimoškolskom klube. Deti žijúce vo Švédsku majú právo aj povinnosť navštevovať základnú školu. Povinná školská dochádzka sa začína na jeseň v roku, keď má dieťa šesť rokov a končí po desiatich rokoch školskej dochádzky. Viac informácií nájdete na webovej stránke Švédskej národnej agentúry pre vzdelávanie.

Štát znáša leví podiel na nákladoch na starostlivosť o deti, zatiaľ čo rodičia platia poplatok na základe ich spoločného príjmu. Predškolská príprava (förskolan) je určená deťom, ktoré ešte nezačali povinnú školskú dochádzku, zatiaľ čo starostlivosť o deti školského veku v mimoškolských kluboch (fritidshem) je určená deťom, ktoré už školu navštevujú. Tieto činnosti môžu vykonávať buď obecní, alebo súkromní poskytovatelia.

Informácie o vysokých školách, ktoré existujú vo Švédsku, možno nájsť na webovej stránke švédskeho inštitútu Study in Sweden, ktorá je prispôsobená medzinárodným študentom, ktorí chcú študovať vo Švédsku. Ďalšie vzdelávacie príležitosti pre dospelých ponúkajú ľudové stredné školy (folkhögskolor), ktoré poskytujú kurzy na úrovni stredných a vyšších stredných škôl, a vyššie odborné školy (yrkeshögskolan), ktoré poskytujú postgraduálne a stredné školy. Školské vzdelávanie trvajúce približne dva roky, kombinujúce teóriu a prax, je poskytované v úzkej spolupráci s podnikmi.


2.4 Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

Implementácia princípu voľného pohybu osôb, ktorý je jedným zo základných kameňov našej európskej výstavby, znamenala zavedenie série praktických pravidiel, ktoré zabezpečujú, aby občania mohli slobodne a ľahko cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Cesta autom po EÚ automobilom sa stala oveľa menej problematickou. Európska komisia stanovila sériu spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a možnosť registrácie vášho vozidla v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ

V súčasnosti neexistuje žiadny spoločný vodičský preukaz EÚ, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz „podľa vzoru Spoločenstva“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Preukaz sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, mal by však obsahovať ustanovenia týkajúce sa vzoru Spoločenstva.

Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz podľa vzoru Spoločenstva a zostávajú platné až do uplynutia ich platnosti.

Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nie je potrebné vymeniť si vodičský preukaz, hoci mnohí to často robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty tiež požadujú, aby sa do preukazu vložili ďalšie údaje, aby sa splnili určité administratívne požiadavky.

V prípade uplynutia platnosti, straty alebo odcudzenia možno v členskom štáte bydliska vydať nový vodičský preukaz v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by sa mali obrátiť na príslušné orgány.

Registrácia vášho auta v hostiteľskej krajine

V prípade, že bývate v inom členskom štáte EÚ a jazdíte tam autom dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť auto zaregistrovať na miestnych úradoch a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

Poistenie auta

Občania EÚ môžu poistiť svoje auto v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybraná poisťovacia spoločnosť licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu na vydávanie príslušných poistných zmlúv. Spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte je oprávnená predať politiku povinnej občianskoprávnej zodpovednosti, iba ak sú splnené určité podmienky. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde k nehode došlo.

Zdanenie
Daň z pridanej hodnoty alebo DPH z motorových vozidiel sa bežne platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené, ale za určitých podmienok sa DPH platí v krajine určenia. Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú, keď sa vozidlo získa v jednom členskom štáte EÚ a má sa zaregistrovať v inom členskom štáte EÚ, je k dispozícii na odkaze „Daň z motorových vozidiel“.


2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Občania EÚ / EHP, ktorí sú zamestnancami, majiteľmi podnikov alebo študentmi alebo majú dostatočné finančné prostriedky na to, aby si mohli sami podporovať, majú právo na pobyt vo Švédsku. Právo na pobyt znamená, že občan EÚ / EHP a jeho rodinní príslušníci môžu vstúpiť, zdržiavať sa a napríklad hľadať prácu vo Švédsku dlhšie ako tri mesiace bez toho, aby potrebovali povolenie na pobyt.

Občania severských krajín sa môžu vo Švédsku usadiť. Nepotrebujú povolenie na pobyt.

Občania Švajčiarska a ľudia, ktorí nie sú občanmi EÚ, ale majú štatút trvalého pobytu v členskom štáte EÚ, a ich rodinní príslušníci, majú rovnaké práva, ale musia požiadať o povolenie na pobyt, aby mohli zostať / pracovať vo Švédsku dlhšie ako tri mesiace.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí nie sú uvedení vyššie, budú musieť požiadať o povolenie na pobyt a pracovné povolenie. Existujú niektoré výnimky. Viac informácií nájdete na webovej stránke švédskej Migračnej agentúry (Migrationsverket).

Ak ste vo Švédsku a hľadáte si prácu, môžete požiadať o "samordningsnummer" (koordinačné číslo). Ak ste občanom EÚ/EHP a zostávate vo Švédsku po dobu šiestich mesiacov alebo viac a ste v práci, musíte podať žiadosť švédskej daňovej agentúre, pokiaľ ide o daň z príjmov odpočítanú pri zdroji. Švédska daňová agentúra priradí koordinačné číslo v súvislosti s vašou registráciou pre daň.

Ak máte v úmysle zostať a pracovať vo Švédsku po dobu minimálne jedného roka, môžete požiadať švédsku daňovú agentúru (Skatteverket) o registráciu v registri obyvateľstva. Ak je žiadosť udelená, dostanete osobné identifikačné číslo. Vaše osobné identifikačné číslo / koordinačné číslo bude potrebné v mnohých rôznych kontextoch vo vašom kontakte s rôznymi orgánmi.

Viac informácií o právach na pobyt vo Švédsku nájdete na webovej stránke Migrationsverket (Švédska migračná agentúra). Viac informácií o koordinačných číslach a osobných identifikačných číslach nájdete na webových stránkach Skatteverket (švédskej daňovej agentúry).


2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Keď plánujete presťahovať sa do inej členskej krajiny EÚ/EHP, začnite hľadaním všetkých dostupných informácií o vybranej krajine. Malo by sa to týkať škôl, sociálneho poistenia, bývania, atď.

V rámci prípravy sa učte švédčinu, ktorá je často požiadavkou pre získanie práce. Napríklad, Švédsky inštitút  ponúka bezplatný kurz švédčiny on-line a prostredníctvom aplikácie.

Uistite sa, že pri príchode do Švédska máte so sebou tieto nasledujúce dokumenty:

 • pas alebo ID kartu, ktorá potvrdzuje Vašu národnosť

 • CV (životopis) a certifikáty a vysvedčenia, ktoré potvrdzujú Vaše vzdelanie a profesionálne skúsenosti (najlepšie preložené do švédčiny)

 • dokumenty, ktoré potvrdzujú Váš rodinný stav, prípadne sobášny list, rodný list
Ak máte vo svojej domovskej krajine nárok na dávku v nezamestnanosti, môžete požiadať o jej prenos pri hľadaní práce v inej krajine. Musíte požiadať o vydanie formulára U2 v domovskej krajine, aby ste si mohli financovať svoje hľadanie práce vo Švédsku počas obmedzeného obdobia. Pre tento účel sa musíte registrovať vo švédskych službách zamestnanosti v lehote do 7 dní od Vášho príchodu do Švédska.
Keď sa vo Švédsku usadíte, musíte kontaktovať nasledujúce inštitúcie:


3. PRACOVNÉ PODMIENKY

3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ je zaviazaná zdokonaľovaním pracovných podmienok v Európe. Spolupracuje úzko s národnými vládami s cieľom zaručiť, že ľudia môžu pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí. Podpora EÚ voči členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:

 • výmeny skúseností a rozvoja spoločných opatrení, a
 • stanovenia minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zdravia a bezpečnosti.
Zdokonalenie kvality pracovného života

Na zlepšenie blahobytu a bezpečnosti európskeho pracovníka je dôležité určiť, čo vytvára priaznivé pracovné prostredie a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti v tejto oblasti. 

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre zamestnanosť a kvalitu pracovných miest, medzi ktoré patria:

 • zdravie a pohoda na pracovisku - dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko nehôd a zvyšujú účinnosť;
 • zosúladenie pracovného a nepracovného života - občania EÚ by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;
 • rozvoj zručností - kvalitná práca je práca, ktorá poskytuje príležitosti na vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup.

Sociálny dialóg

EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi - vrátane podnikateľských organizácií a odborových zväzov - na celom rade otázok týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny dialóg prináša obidve strany k dohodám, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody o sociálnom dialógu dokonca zapracovali do právnych predpisov EÚ a zahŕňali zmeny podmienok, ktoré súvisia s rodičovskou dovolenkou, prácou na čiastočný úväzok a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré zahŕňajú oblasti ako napr. teleworking, pracovný stres a obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg sa uskutočňuje aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory v oblastiach ako bankovníctvo, chemické látky, poisťovníctvo, telekomunikácie a oceľ.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Komisie o sociálnom dialógu. Medzi organizácie zapojené do medziodvetvového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa pravidiel EÚ majú zamestnávatelia povinnosť zaručiť zdravie a bezpečnosť ich zamestnancov. To znamená, že zamestnávateľ musí rozvíjať zdravotné a bezpečnostné pravidlá, ktorú zahŕňajú zhodnotenie rizík, zdravotný a bezpečnostný tréning vo vzťahu k pracovnej pozícii, pracovné konzultácie a poskytnutie prvej pomoci a požiarnych a evakuačných procedúr. Od zamestnancov sa očakáva, že budú akceptovať zdravotné a bezpečnostné inštrukcie a nahlasovať možné ohrozenia.

Viac informácií o princípoch zdravotného a bezpečnostného rámca EÚ a o ich vplyve na jednotlivcov a podnikateľské subjekty nájdete na stránke Komisie.

Európska agentúra pre zdravie a bezpečnosť v práci poskytuje veľa užitočných informácií z tejto oblasti tak pre podnikateľské subjekty ako aj pre zamestnancov.

Nastavenie minimálnych požiadaviek

Zdokonaľovanie pracovných podmienok v členských štátoch závisí do veľkej miery od nastavenia spoločných pracovných štandardov. Pracovné právo a regulácie EÚ nastavili minimálne požiadavky pre udržateľné pracovné prostredie a sú aplikované vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá EÚ, ktoré týkajú pracovných podmienok, zahŕňajú široký rozsah nástrojov vrátane pracovného času, zamestnávania dočasných pracovníkov, práv pracovníkov na čiastočný úväzok a ochranu pre tých s pracovným pomerom na dobu určitú.

Cieľom legislatívy v týchto oblastiach je vždy zaručiť vysokú úroveň zamestnanosti pri udržaní občianskych práv na pracovisku. Napríklad, smernica EÚ zaručuje, že pracovné podmienky zamestnancov na čiastočný úväzok sú porovnateľné s ich kolegami, ktorí pracujú na plný úväzok. V rámci toho majú zamestnávatelia zakázané zaobchádzať nepriaznivejšie so zamestnancami na dobu určitú ako s trvalými zamestnancami.

Európsky úrad pre bezpečnosť a zdravie pri práci - www.osha.europa.eu


3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní osoby začať pracovať v inej krajine EÚ. Bohužiaľ, odlišné systémy vzdelávania a odbornej prípravy často sťažujú zamestnávateľom a inštitúciám správne posúdenie kvalifikácie.

Uznanie profesionálnej kvalifikácie

Ako základný princíp platí, že občan EÚ by mal byť schopný vykonávať svoju profesiu v ktoromkoľvek členskom štáte. Reálne, odlišné národné požiadavky blokujú prístup k určitým profesiám v hostiteľskej krajine. Na riešenie týchto rozdielov EU ustanovila systém uznávania profesionálnych kvalifikácií. V rámci tohto systému je rozdiel medzi regulovanými profesiami (profesie, pre ktoré sa právne vyžaduje určité vzdelanie) a profesiami, ktoré nie sú právne regulované v hostiteľskom členskom štáte.

Európska komisia vytvorila súbor nástrojov na zabezpečenie väčšej transparentnosti a rozpoznávania kvalifikácií, tak pre akademické ako aj profesijné účely:

 • Európsky kvalifikačný rámec (EQF) – hlavným cieľom tohto rámca je vytvoriť odkazy medzi rozdielnymi národnými vzdelávacími systémami, aby bolo jednoduchšie uznať diplomy. Jednotlivci a zamestnávatelia budú schopní používať EQF na lepšie porozumenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rozdielnych krajinách. Krajiny budú schopné zosúladiť svoj vzdelávací systém s EQF a od roku 2012 všetky kvalifikácie budú niesť odkaz na EQF úroveň.
 • Národné informačné centrum pre akademické uznávanie (NARICs) – sieť národných informačných centier pre akademické uznávanie bola zriadená v roku 1984 ako iniciatíva Európskej komisie. NARICs poskytuje poradenstvo pri akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Umiestnením vo všetkých členských štátoch EÚ ako aj v krajinách EHP, zohráva NARICs dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.
 • Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) – tento systém sa usiluje uľahčiť uznanie období štúdia v zahraničí. Dovoľuje transfer výučby medzi rozdielnymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilnú možnosť získať titul.
 • EUROPASS – Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Je zložený z piatich štandardizovaných dokumentov: CV (Curriculum Vitae), jazykový pas, dodatky k vysvedčeniam, dodatky k diplomu a EUROPASS mobilita. Europass systém umožňuje jasné a ľahké pochopenie zručností a kvalifikácií v rôznych častiach Európy. V každej krajine EÚ/EHP boli zriadené národné EUROPASS centrá.

Databáza Komisie k regulovaným povolaniam zahŕňa vyhľadávací zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch EÚ, v štátoch EHP a vo Švajčiarsku, a tiež kontaktné miesta a informácie o kompetentných inštitúciách.

EUROPASS - www.europass.cedefop.europa.eu

ENIC-NARIC -www.enic-naric.net

 

3.3 Druhy zamestnania

Zamestnanie

Švédsku pracovno-právnu legislatívu možno považovať za všeobecný rámec. Detaily obsiahnuté v podmienkach zamestnania sú širšie spravované kolektívnymi zmluvami, ktoré sa rozširujú a sú založené na legislatíve. V mnohých prípadoch sú podmienky v kolektívnych zmluvách lepšie, nikdy nie horšie. Odborové organizácie majú preto na pracoviskách veľmi silnú pozíciu. Poskytujú ďalšie informácie a poradenstvo pokiaľ ide o zmluvné podmienky zamestnania v rôznych sektoroch.

Pozícia môže byť buď na dobu neurčitú (trvalý pracovný pomer) alebo na dobu určitú. V druhom prípade môže ísť, napríklad, o dočasné preloženie alebo o špecifický projekt. Typ pracovnej pozície by mal byť uvedený v schvaľovacom liste.

Zákon povoľuje skúšobnú dobu v dĺžke do šiestich mesiacov. Ak nie je zamestnanie ukončené v rámci skúšobnej doby, po jej ukončení sa stáva zamestnaním trvalým (na dobu neurčitú).

Personálne agentúry majú v podstate rovnaké formy zamestnania ako ostatní zamestnávatelia, čo znamená, že môžete byť zamestnaní tak na dobu neurčitú ako aj na presne vymedzený čas.

Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa práce na skrátený úväzok. Zmluvy na čiastočný úväzok sú predmetom rovnakých pravidiel ako ostatné pracovné zmluvy a zamestnanci pracujúci na čiastočný úväzok majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní zamestnanci. Vynakladá sa všeobecné úsilie na podporu pracovných miest na plný úväzok.

Rodičia detí vo veku do 8 rokov majú nárok pracovať do 25% menej hodín.

Vo Švédsku je práca ako au-pair považovaná za prácu pod podmienkou, že zamestnávateľ platí daň a príspevky zamestnávateľa. Príspevku na stravu a ubytovanie sú tiež zdaniteľné.

Pracovníci v slobodných povolaniach musia platiť svoje vlastné dane a príspevky.

 

3.4 Pracovné zmluvy

Pracovné zmluvy môžu byť ústne alebo písomné. Odporúča sa vždy požiadať zamestnávateľa o písomné potvrdenie zamestnania. V prípade štátnych zamestnancov je zamestnávateľ povinný vystaviť písomný menovací list.

Podľa pravidiel EÚ musí zamestnávateľ písomne informovať zamestnanca  o podmienkach zamestnania ak si o to zamestnanec požiada. Musí sa tak stať v lehote do jedného mesiaca od prvého dňa zamestnania a dokument musí zahŕňať nasledujúce informácie:

 • mená a adresy zamestnávateľa a zamestnanca, prvý pracovný deň (dátum nástupu do zamestnania) a miesto výkonu práce
 • názov pracovnej pozície a povinnosti zamestnanca
 • druh pracovného pomeru (či sa jedná o pracovnú pozíciu na dobu určitú alebo neurčitú)
 • výpovednú lehotu alebo dátum ukončenia pracovného pomeru
 • plat/mzda a procedúry spojené s vyplácaním platu/mzdy
 • pracovný čas a platená dovolenka
 • akúkoľvek uplatniteľnú kolektívnu zmluvu
 • a podmienky práce v zahraničí ak zamestnanec odchádza pracovať do zahraničia na dlhšie ako 1 mesiac

V prípade akýchkoľvek zmien hore uvedených podmienok musí zamestnávateľ informovať zamestnanca jeden mesiac vopred.

Ukončenie pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer môže byť ukončený len ak existujú primerané dôvody na prepustenie alebo nedostatok práce. V oboch prípadoch, ak sa Vás to týka, by ste mali vyhľadať/využiť odborové poradenstvo. Výpovedná lehota môže byť rozdielna v závislosti na dĺžke zamestnania alebo veku. Je to spravované kolektívnymi zmluvami. Zmluva na dobu určitú končí automaticky v konkrétny deň bez výpovede, resp. iného oznámenia zo strany zamestnávateľa.

Zamestnanosť podliehajúca skúšobnej dobe môže byť ukončená po uplynutí dohodnutej doby bez toho, aby existovali osobitné dôvody na prepustenie. Skúšobné obdobie môže byť ukončené ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj pred dohodnutým dňom na základe oznámenia 14 dní vopred. Viac informácií môžu poskytnúť odborové organizácie LO, TCO a SACO.

LO (Landsorganisationen)- www.lo.se

TCO (Tjänstemännes Centralorganisation)- www.tco.se

SACO (Sveriges Akademikers Centralorganisation) - www.saco.se

 

3.5 Špeciálne kategórie

Znevýhodnení občania

Platná legislatíva na ochranu proti diskriminácii na rôznom základe pokrýva, okrem iných, aj znevýhodnených občanov.Za túto oblasť zodpovedá ombudsman pre diskrimináciu.

Na trhu práce existuje množstvo rôznych programov a iniciatív na podporu znevýhodnených občanov. Ide predovšetkým o dotovanie nákladov zamestnávateľov na mzdy a prispôsobenie pracoviska. Prístup k týmto programov je prostredníctvom švédskych verejných služieb zamestnanosti.

Mladí ľudia

Neplnoletí nemôžu uzatvoriť pracovnú zmluvu a začať pracovať až do kalendárneho roka, v ktorom dosiahnu vek 16 rokov. Rovnako musia mať ukončenú povinnú školskú dochádzku. Avšak, neplnoletí od 13 rokov môžu vykonávať ľahkú prácu, ktorá nie je škodlivá pre ich zdravie, vývoj alebo vzdelanie. Neplnoletí do 13 rokov nemôžu dostať prácu. Na podporu zamestnania mladých ľudí nad 18 rokov existujú špecifické národné programy na trhu práce, ktoré sú administrované švédskymi verejnými službami zamestnanosti, niekedy v spolupráci so samosprávami.

Noví prisťahovalci

Švédske verejné služby zamestnanosti majú osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby novým prisťahovalcom z krajín mimo EU/EHP a Švajčiarska bola ponúknutá podpora pri rýchlej a efektívnej integrácii na trhu práce.

V rámci tejto zodpovednosti sa od služieb zamestnanosti vyžaduje, aby zohrávali koordinačnú, podpornú a povzbudzujúcu úlohu vo vzťahu k ostatným aktérom.

Na pomoc uchádzačom o prácu, ktorí práve pricestovali, pri rýchlej integrácii na trhu práce, by mala byť k dispozícii podpora a programy švédskych verejných služieb zamestnanosti. Pomoc služieb zamestnanosti môže byť ponúknutá v rámci výučby švédčiny pre imigrantov.

 

3.6 Samostatná zárobková činnosť

Poradenstvo pri zriaďovaní/štarte Vášho podnikania môže poskytnúť Tillväxtverket (Švédska agentúra pre ekonomický a regionálny rast), Almi and IFS - Internationella företagarföreningen i Sverige (Medzinárodná podnikateľská asociácia). Môžete skontaktovať aj rozličné záujmové združenia a priemyselné organizácie. Start-up služby poskytujú prostredníctvom ´näringslivskontor’ (obchodných a priemyselných kancelárií) aj mnohé samosprávy. Webová stránka www.verksamt.se poskytuje informácie od rôznych inštitúcií k téme ako začať podnikať vo Švédsku, informácie tu nájdete aj v angličtine.

Uchádzači o zamestnanie, registrovaní v rámci švédskych verejných služieb zamestnanosti, ktorí si v určitom časovom intervale nenašli prácu, môžu získať start-up grant ´Stöd vid start av näringsverksamhet ’.

Švédske verejné služby zamestnanosti - www.arbetsformedlingen.se

Tillväxtverket (Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast) – www.tillvaxtverket.se

ALMI (štátna agentúra poskytujúca pôžičky podnikateľom) – www.almi.se

NyföretagarCentrum – Švédska nadácia pre prácu a spoločnosť - www.nyforetagarcentrum.com

 

3.7 Platové podmienky

Minimálna mzda nie je stanovená zákonom, je predmetom dohôd v kolektívnych zmluvách. Bežne sa nazýva štartovacou alebo základnou mzdou. Viac informácií je možné získať od odborových organizácií LO, TCO a SACO. Zamestnanci, ktorí spadajú pod určitú kolektívnu zmluvu, majú vyplácanú hodinovú sadzbu stanovenú v kolektívnej zmluve, aj keď môžu existovať aj výnimky.

Platové úrovne sú na celom trhu práce nastavené individuálne. To znamená, že noví zamestnanci si dohadujú ich vlastný štartovací plat. Členovia odborov môžu požiadať o pomoc a poradenstvo pri vyjednávaní o plate. Mzdové vyjednávanie prebieha každoročne na centrálnej a lokálnej úrovni.

Zamestnávatelia majú povinnosť odpočtu dane a odvodov. Táto povinnosť zahŕňa príspevky na sociálne zabezpečenie okrem poistenia v nezamestnanosti. Zamestnanci sú oprávnení dostať písomnú výplatnú pásku so stanovením ich mzdy a odpočítaných zrážok zo mzdy. Zamestnávatelia musia tiež zamestnancovi a daňovému úradu poskytnúť ročné zúčtovanie dane (kontrolluppgift).

Mzda je obvykle vyplácaná na bankový účet na konci kalendárneho mesiaca.

 

3.8 Pracovná doba

Štandardný pracovný čas vo Švédsku je 40 hodín týždenne. Veľmi častý je aj pružný pracovný čas. Práca nadčas je limitovaná na 48 hodín

Nadčasy sú obmedzené na 48 hodín počas štyroch týždňov alebo 50 hodín v priebehu jedného mesiaca. Celková nadčasová doba nesmie presiahnuť 200 hodín v danom 12-mesačnom období. Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť riadne dodržiavanie pracovného času. Práca v nedeľu sa riadi kolektívnymi zmluvami. Väčšina z týchto dohôd považuje soboty a nedele za dni odpočinku. Existuje však veľa výnimiek (napríklad pre pracovníkov na zmeny a zamestnancov v určitých odvetviach, ako sú doprava, maloobchod, cestovný ruch a verejné služby). Rodičia s deťmi mladšími ako osem rokov majú nárok na zníženie pracovného času o 25%.

 

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Všetci zamestnanci majú nárok na najmenej 25 dní platenej dovolenky ročne. Určité kolektívne zmluvy môžu dokonca zaručovať viac dní plateného voľna. Novým zamestnancom, ktorí ešte nezískali plné nároky na dovolenku, môže byť poskytnutá platená dovolenka vopred.

Zamestnanci majú nárok na najmenej štvortýždňovú nepretržitú dovolenku v období od júna do augusta, ak v kolektívnych zmluvách nie je ustanovené inak. Zamestnanci na určitom type platenej neprítomnosti, najmä počas práceneschopnosti a rodičovskej dovolenky, majú neskôr nárok aj na dovolenku.

Dočasní zamestnanci, zamestnanci na kratší pracovný úväzok a zamestnanci v skúšobnej dobe, ktorí pracovali viac ako 60 hodín pre zamestnávateľa, majú tiež nárok na dovolenkový príplatok vo výške 12% ich mzdy. Niektoré kolektívne zmluvy zaručujú ďalšie dovolenkové nároky.

Každý, kto končí pracovný pomer s tým, že si nevyčerpal svoj nárok na dovolenku, má nárok na vyplatenie dovolenky v hotovosti vo výške 12% svojho platu.

Rodičia majú vždy nárok na rodičovskú dovolenku. Čo sa týka žien, táto dovolenka môže začať 60 dní pre očakávaným dátumom pôrodu. Nárok na dovolenku na plný úväzok majú rodičia alebo v určitých prípadoch iná osoba, kým dieťa nedosiahne vek 18 mesiacov. Rodičia detí do 8 rokov majú nárok na skrátenie pracovného času o 25%. Otec dieťaťa alebo iný rodič dieťaťa si môže vybrať 10 dňovú platenú dovolenku pri narodení dieťaťa. Rodičia alebo v určitých prípadoch iná osoba môžu zostať doma kvôli starostlivosti o choré dieťa do 12 rokov jeho veku s nárokom na príležitostný rodičovský príspevok.

Ostatné neprítomnosti

V rámci aplikácie kolektívnych zmlúv je možné mať voľno v súvislosti s ukončením pracovného pomeru, štúdiom, začiatkov vlastného podnikania alebo s rodinnými záležitosťami (smrť, sťahovanie, atď.).

Štátne sviatky

Nový rok, Epiphany (6. január), Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, Nanebovstúpenie, Švédsky národný deň (6. jún), Midsummer´s Day (21.jún), Deň všetkých svätých, Vianoce – 24.12., 1. Sviatok vianočný (Boxing Day).

Informácie o sociálnom zabezpečení vo Švédsku - www.forsakringskassan.se

Informácie o odboroch vo Švédsku - www.unionen.se

Informácie o dôchodkoch - www.pensionsmyndigheten.se

 

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec chce ukončiť pracovný pomer na konci skúšobnej doby, je potrebné to oznámiť. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, pracovný pomer sa v skúšobnej dobe môže ukončiť bez uvedenia dôvodu. Pracovný pomer na dobu určitú končí v uvedený deň bez potreby oznamovania.

Trvalý pracovný pomer môže byť ukončený iba v prípade primeraných dôvodov na prepustenie alebo nedostatku práce. Ak sa Vás to týka, v oboch prípadoch môžete vyhľadať pomoc odborov. Výpovedná lehota sa líši v závislosti na dĺžke pracovného pomeru alebo veku. Táto oblasť je upravená v kolektívnych zmluvách.

V prípade ukončenia trvalého pracovného pomeru musí zamestnávateľ informovať zamestnanca písomne. Výpoveď musí obsahovať informáciu o tom ako sa zamestnanec môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu. Výpoveď si rovnako musí zamestnanec prevziať osobne alebo mu musí byť odoslaná doporučenou zásielkou.

Zamestnávateľ nemusí uvádzať dôvod výpovede ak zamestnanec prechádza na iné pracovné miesto. Ak chce pracovný pomer ukončiť zamestnanec, musí to mesiac vopred oznámiť. Výpovedná lehota môže byť dlhšia.

Ľudia vo veku 19 až 64 rokov, ktorí nemôžu pracovať na plný úväzok kvôli chorobe, úrazu alebo zdravotnému postihnutiu, sa môžu obrátiť na švédsku sociálnu poisťovňu a uplatniť si nemocenskú dávku alebo inú súvisiacu kompenzáciu.

Bežný vek odchodu do dôchodku je 65 rokov. Zamestnanec si môže vybrať uplatnenie peňažného nároku vo veku 61 rokov, ale majú právo pracovať do dosiahnutia 67 rokov ich veku. V prípade, že sa obe strany, zamestnávateľ aj zamestnanec, dohodnú, zamestnanec môže pracovať ešte dlhšie.

 

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Vo Švédsku je členstvo v odborových zväzoch tradične veľmi vysoké a stále platí. Približne 70% všetkých zamestnancov je v odborovej organizácii, aj keď je to pokles z 80% na prelome storočia. Nie je veľký rozdiel medzi údajmi pre ženy a mužov. Pred rozhodnutím o podstatných zmenách v činnosti spoločnosti alebo o povinnostiach alebo podmienkach zamestnávania musí zamestnávateľ z vlastného podnetu začať rokovania s odbormi v spoločnosti za predpokladu, že je viazaný kolektívnou zmluvou.

Odbory majú ďalekosiahle práva týkajúce sa informácií a rokovaní. Napríklad odborová organizácia má právo rokovať so zamestnávateľom o všetkých aspektoch vzťahu medzi zamestnávateľom a ktorýmkoľvek členom odborovej organizácie, ktorí sú alebo boli zamestnaní zamestnávateľom. Po rokovaniach má zamestnávateľ právo rozhodnúť. Zmluvy o mzde sa uzatvárajú medzi odbormi a príslušnými zamestnávateľskými organizáciami. Peniaze sú potom distribuované v rámci zamestnávateľa a na pracovisku.

Švédske najväčšie odborové organizácie:

 • Landsorganisationen i Sverige (LO) (Švédska konfederácie odborových zväzov) je konfederácia 14 národných robotníckych odborových zväzov („black collar workers“)
 • Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) (Švédska konfederácia pre profesionálnych pracovníkov) je konfederácia 14 národných profesionálnych odborových zväzov („white-collar workers“)
 • Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) (Švédska konfederácia profesijných združení) je konfederácia 23 odborových zväzov pre akademikov (absolventov VŠ)

 

3.12 Pracovné spory - štrajky

Zamestnanec, ktorý sa dostane do pracovného sporu, a je členom odborov, má nárok na ich asistenciu. Odborová organizácia rovnako môže v pracovnom spore vystupovať ako jedna zo strán a požadovať náhradu škody. V súdnom konaní môžu odbory často pomáhať členom, ktorí sú zapojení do pracovných sporov, alebo sú predmetom disciplinárnych opatrení zo strany zamestnávateľa.

Väčšina kolektívnych zmlúv obsahuje ustanovenia, ktoré stanovujú postupy v prípade sporu. Väčšina sporov sa rieši vyjednávaním a len veľmi málo sporov smeruje k súdu. Niektoré kolektívne zmluvy obsahujú ustanovenia o riešení sporov prostredníctvom arbitráže.

Zamestnanec nemôže byť potrestaný alebo prepustený za to, že sa pripojil k odborovej organizácii alebo za účasť na zákonnom štrajku.

 

3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a odborná príprava (OVP) zahŕňa praktické činnosti a kurzy týkajúce sa konkrétnej profesie alebo povolania, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na ich budúcu kariéru. Pre mnohých je odborná príprava dôležitou cestou k získaniu profesionálneho uznania alebo k zlepšeniu ich šance na získanie dobrého zamestnania.

Iniciatívy EÚ na podporu odborného vzdelávania

Na podporu prístupu založeného na spolupráci pri rozvoji systémov odborného vzdelávania v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, z ktorých mnohé prebiehajú v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského obdobia až po dôchodok. Cieľom je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas ich života, ako aj umožniť občanom slobodne sa pohybovať medzi pracovnými miestami, regiónmi a krajinami.

Financovanie je k dispozícii pre širokú škálu aktivít vrátane výmen, študijných návštev a akcií na vytváranie sietí. Projektov je veľa a sú rôznorodé, zamerané tak na študentov ako aj na ich školiteľov a učiteľov.

Kľúčové podprogramy zahŕňajú:

Erasmus. Program Erasmus, považovaný za hlavný program vzdelávania a odbornej prípravy EÚ, umožňuje každoročne študovať a pracovať v zahraničí približne 200 000 študentom. Zároveň financuje spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vyššieho vzdelávania.

Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností tento program pomáha organizáciám z odvetvia OVP pracovať s partnermi z celej EÚ, aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Program Leonardo de Vinci financuje množstvo praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy od tých, ktoré umožňujú ľuďom vzdelávať sa v zahraničí až po rozsiahle iniciatívy, ktoré podporujú spoluprácu a vytváranie sietí v celej Európe.

Grundtvig. Tento program poskytuje podporu vzdelávacích a študijných potrieb ľudí, ktorí absolvujú kurzy vzdelávania dospelých. Program zahŕňa formálne a neformálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú odborné vzdelávanie

EÚ vytvorila niekoľko agentúr na zdokonalenie spolupráce a výmenu skúseností:

The European Centre for Vocational Training (CEDEFOP) – Európske centrum pre odborné vzdelávanie bolo vytvorené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. So sídlom v Solúne v Grécku vykonáva výskum a analýzu odborného vzdelávania a šíri svoje odborné znalosti pre rôznych európskych partnerov, ako sú výskumné inštitúcie, univerzity a školiace zariadenia.

The European Training Foundation – Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola založená v roku 1995 a pracuje v úzkej spolupráci s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ, aby mohli modernizovať a rozvíjať svoje systémy odbornej prípravy.

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania - www.cedefop.europa.eu

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – ETF - www.etf.europa.eu

 

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

4.1 Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – vrchol agendy sociálnej politiky EÚ

Priaznivé životné podmienky závisia od širokej škály faktorov, ako sú kvalitné služby zdravotnej starostlivosti, príležitostí v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy a dobré dopravné zariadenia, a to sme pomenovali len niekoľko otázok, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšiť kvalitu života vo všetkých svojich členských štátoch a zohľadniť mnohé výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, napríklad sociálne vylúčenie a starnutie obyvateľstva.

Zamestnanosť v Európe

Zlepšenie pracovných príležitostí v Európe je pre EÚ kľúčovou prioritou. Európska stratégia zamestnanosti bola vypracovaná EÚ a jej členskými štátmi s cieľom vytvoriť viac a lepších pracovných miest, riešiť nezamestnanosť a zvýšiť mobilitu. Stratégia poskytuje rámec, v ktorom európske krajiny môžu koordinovať svoje politiky zamestnanosti a vymieňať si informácie.

Samozrejme, zlepšenie vyhliadok na zamestnanosť každého Európana má zásadný význam pre desaťročnú stratégiu EÚ pre hospodársky rast, stratégiu Európa 2020. Kľúčovým cieľom je zabezpečiť, aby na konci desaťročia pracovalo 75% európskych občanov vo veku 20 - 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v EÚ

Dobré zdravie a dostupnosť vysokokvalitných služieb zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami pre všetkých Európanov. A väčšina ľudí očakáva rýchly a ľahký prístup k lekárskej starostlivosti pri cestovaní po celej EÚ.

Cieľom politík EÚ v oblasti zdravia je reagovať na tieto potreby. Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike a uviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosti vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do programov a stratégií EÚ v oblasti zdravia.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ

Členské štáty majú na starosti svoje vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu tým, že koordinuje činnosti, ktoré môžu pomôcť pri plnení spoločných cieľov a ktoré môžu občanom poskytnúť väčšie možnosti vzdelávania a štúdia počas celého života.

Aby sa tak stalo, EÚ spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania na zlepšení politík a výmeny osvedčených postupov. Okrem toho EÚ realizuje niekoľko programov financovania v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Schengenský priestor

Schengenský priestor bol zriadený v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v oblasti signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel.

Od roku 2012 sa k Schengenskej dohode podpísalo 25 európskych krajín. Dvadsaťdva z nich sú členské štáty EÚ: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko. Island, Nórsko a Švajčiarsko sú tiež v schengenskom priestore. Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú súčasťou schengenského priestoru.

Doprava v EÚ

Dopravná politika EÚ sa zameriava na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje ľuďom a tovaru rýchlo a lacno sa pohybovať cez hranice. Cieľom je zabezpečiť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie po celej Európe a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb osôb a tovaru. EÚ je tiež šampiónom práv cestujúcich.

Letecká preprava a práva cestujúcich

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo nižšie cestovné a širší výber dopravcov a služieb pre cestujúcich. EÚ tiež vytvorila súbor práv na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi v leteckej doprave.

Ak nastane sporná situácia pri letoch, ktoré odlietajú z krajiny EÚ alebo pricestujú do krajiny EÚ s dopravcom registrovaným v EÚ (alebo na Islande, Nórsku alebo Švajčiarsku), cestujúci majú súbor práv EÚ a môžu mať nárok na náhradu alebo kompenzáciu.

Ak ste boli odmietnutý pri nástupe na palubu, čelili ste nadmerným oneskoreniam (viac ako 5 hodín) alebo váš let je zrušený alebo nadmerne rezervovaný, máte právo si vybrať medzi presmerovaním do konečného cieľa alebo uhradením cestovného lístka. Ak žiadate o vrátenie cestovného lístka, vzdávate sa nároku na akékoľvek ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie od leteckej spoločnosti.

Vaša letecká spoločnosť by vás mala vždy informovať o vašich právach a dôvodoch odmietnutia nástupu na palubu, zrušení letu alebo dlhého oneskorenia (viac ako 2 hodiny). Môžete mať aj nárok na občerstvenie, jedlo, komunikáciu (napríklad bezplatný hovor) a prenocovanie v závislosti od vzdialenosti letu a dĺžky oneskorenia.

Okrem toho, ak vám bude odmietnutie nástupu na palubu, váš let je zrušený alebo prídete na miesto určenia s oneskorením dlhším ako 3 hodiny, môžete mať nárok na kompenzáciu vo výške 250 - 600 EUR v závislosti od vzdialenosti letu.

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Ak je váš vlak zrušený alebo oneskorený, môžete mať nárok na kompenzáciu. A máte právo na primerané informácie o oneskorení.

Ak je oznámené meškanie najmenej 1 hodinu (od rozvrhu vyznačeného na lístku), môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

- zrušiť svoj cestovný plán a požadovať okamžité preplatenie plnej výšky nákladov na cestovný lístok (alebo na časť cesty, ktorú ste ešte neprecestovali), rovnako si môžete nárokovať preplatenie už zrealizovanej trasy ak meškanie spôsobí, že nemôžete pokračovať v ceste podľa plánu a splniť cieľ cesty,

- požiadať svojho dopravcu, aby Vás presmeroval na cieľové miesto pri najbližšej príležitosti alebo s neskorším dátumom podľa vášho výberu,

- pokračovať v ceste podľa plánu, napriek meškaniu.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na kompenzáciu. Ak vlak mešká 1-2 hodiny, máte nárok na vrátenie 25% cestovného. Ak meškanie presiahne 2 hodiny, máte nárok na 50% cestovného. Kompenzácia musí byť vyplatená v lehote do 1 mesiaca od odoslania požiadavky.

 

4.2 Politický, administratívny a právny systém

Švédsko je konštitučnou monarchiou s parlamentnou formou vlády. Hlavou štátu je kráľ, ktorý má dnes výlučne ceremoniálnu funkciu.

Švédsko má jednokomorový parlament (the Riksdag), ktorého členovia sú priamo volení pomerným zastúpením na štvorročné obdobie. The Riksdag rozhoduje o zákonoch a daniach na základe návrhov Vlády. Švédsko má univerzálne volebné právo vzťahujúce sa k 18 rokom veku. Volebná účasť v parlamentných voľbách je tradične veľmi vysoká, okolo 80%.

Švédsko má národnú policajnú jednotku a súdny systém na lokálnej (tingsrätt – okresný súd), regionálnej (hovrätt – odvolací súd) a národnej úrovni (högsta domstolen – Najvyšší súd).

Pre daňové a administratívne otázky existujú tiež kammarrätter (správne odvolacie súdy) a regeringsrätten (Najvyšší správny súd), ktorý, tak ako Najvyšší súd, je súdom poslednej inštancie.

Existuje tu množstvo ombudsmanov, vrátane Diskrimineringsombudsmannen (DO – Ombudsman pre diskrimináciu) and the Justitieombudsmannen (JO – Parlamentný ombudsman). 

Na regionálnej úrovni je 20 landsting/regioner (okresné rady / regióny), ktoré majú primárnu zodpovednosť za zdravotnú starostlivosť vo svojich oblastiach. Majú tiež za úlohu posilňovanie regionálneho rastu a rozvoja. Okresné rady majú demokraticky zvolené zhromaždenie delegátov (fullmäktigeförsamling), ktoré je oprávnené vyberať daň z príjmu. 

Švédsko je rozdelené do 290 samospráv, každá je vedená demokraticky zvolenou samosprávnou radou – kommunfullmäktige, ktorá je oprávnená vyberať daň z príjmu. Samosprávy sú zodpovedné za verejné služby ako napríklad školy, starostlivosť o deti a starých ľudí, organizácie verejných služieb, bývanie, kultúrne a voľno časové aktivity.

Švédske verejné služby zamestnanosti sú verejným úradom práce vo Švédsku. Ich úlohou je implementácia cieľov politiky trhu práce, ktoré dostávajú od Vlády a parlamentu (Riksdag). Vo Švédsku je 280 lokálnych úradov práce, ktoré sú zoskupené v 11 oblastiach trhu. Zákaznícky servis Verejných služieb zamestnanosti je jediný, ktorý má národný charakter. Sekcia Kultúry a médií Verejných služieb zamestnanosti má aj národné zameranie, ale je aj súčasťou trhových oblastí. Hlavné sídlo, oddelenia a zamestnanci Švédskych verejných služieb zamestnanosti sú v Štokholme. Verejné služby zamestnanosti vedie generálny riaditeľ.

Švédske verejné služby zamestnanosti – www.arbetsformedlingen.se

Švédsky parlament – www.riksdagen.se

 

4.3 Príjmy a dane

Priemerná mzda za všetky zamestnania v roku 2016 bola 32 800 SEK. Úroveň platieb je vo všeobecnosti vyššia v súkromnom sektore v porovnaní s verejným sektorom.

Ženy zarábajú v priemere 87% zárobku mužov, rozdiel v zárobkoch teda predstavuje 13%. Časť tohto rozdielu je z dôvodu, že muži a ženy pracujú v rozdielnych povolaniach, pracujú v rozličných častiach trhu práce alebo majú rozdielnu kvalifikáciu a pracovný čas.

Švédsky daňový systém pozostáva z množstva priamych a nepriamych daní a poplatkov. Najdôležitejšie priame dane sú národné a samosprávne dane z príjmu a národná daň z kapitálu. Najdôležitejšími nepriamymi daňami sú DPH a spotrebné dane na určité produkty, ako je alkohol a tabak. Takmer všetky tovary a služby sú predmetom DPH, výška tejto dane tvorí obvykle 25% z ceny.

DPH na potraviny je 12%.

Ročný príjem pod 18 951 SEK je oslobodený od dane.

Väčšina dane z príjmu fyzických osôb je odvádzaná samosprávam. Ak Váš zdaniteľný príjem prevyšuje 438 900 SEK (2017), platíte národnú daň z príjmu vo výške 20% zo sumy, ktorá presahuje tento príjem. Pri príjme viac ako 638 500 SEK národná daň zo zdaniteľného príjmu predstavuje 25%.

Samosprávna daň z príjmu je proporcionálna a pohybuje sa medzi 29% a 34%. Väčšina ľudí platí len samosprávnu daň, ktorá zahŕňa daň okresnej rady. Príspevky na sociálne zabezpečenie sú platené zamestnávateľom prostredníctvom príspevkov zamestnávateľov. Žiadne ďalšie zrážky zo mzdy sa potom neuplatňujú.

Daň z príjmu sa vypláca tiež na dávku v nezamestnanosti, nemocenské dávky, dôchodky a podobné zdroje príjmu.

Vaše príjmy mínus daňové úľavy a zrážky za určité náklady, napr. hypotekárny úrok, predstavujú váš zdaniteľný príjem.

Ak žijete v zahraničí a pracujete vo Švédsku menej ako 6 mesiacov, existuje možnosť platiť nižšiu daň, SINK (špeciálna daň z príjmu pre tých, ktorí majú pobyt v zahraničí), ktorá je 20%. Viac informácií poskytne Švédsky daňový úrad (Skattverket).

Tak fyzické ako aj právnické osoby sú povinné každoročne vyplniť a na daňový úrad podať daňové priznanie, zvyčajne okolo 1. mája.

Viac informácií o daniach vo Švédsku – www.skattverket.se.

 

4.4 Životné náklady

Mesačné životné náklady pre osamelo žijúcu osobu, bez nákladov na bývanie, boli v roku 2017 podľa kalkulácií Inštitútu pre súkromnú ekonomiku (Institut for Private Economy) okolo 9 850 SEK. Tieto náklady súvisia s nevyhnutnou spotrebou jedla, oblečenia, hygienických potrieb, zdravotnou starostlivosťou, športom, autom, voľnočasovými aktivitami, miestnou dopravou, poistením, elektrinou, telefónom, atď. Nezahŕňajú náklady na dovolenku, darčeky alebo okuliare, napríklad ani náklady na kúpu záclon alebo televízora. Náklady zodpovedajúce páru sú 15 510 SEK.

 

4.5 Ubytovanie

Prenájom

Šanca nájsť byty na prenájom sa značne líši od regiónu k regiónu. Dostupnosť je najmä vo veľkých mestách nižšia, zatiaľ čo nájomné je výrazne nad švédskym priemerom.

Priemerné nájomné za tri izby a kuchyňu v roku 2016 bolo okolo 6 324 SEK / mesiac. Biela technika, kúrenie a voda sú zvyčajne zahrnuté do nájmu.

Kúpa

Národná priemerná cena malého domu v januári 2016 bola 2 700 000 SEK. Ceny v Štokholme boli približne dvakrát vyššie.

Bostadsrätt (vlastnícke práva vlastníkov)

Bytové družstvo vlastníkov je združenie družstiev, ktorého členovia spoločne vlastnia a riadia domy, pozemky a spoločné priestory. Keď si kúpite byt v bytovom dome, ktorý je súčasťou bytového družstva, akonáhle budete vlastníkmi akceptovaní, stanete sa členom bytového družstva vlastníkov. Zaplatíte kapitálový vklad predávajúcemu a mesačný poplatok združeniu, ktorý pokryje náklady na prevádzku a údržbu.

Národný priemer vlastníckych práv nájomcu v roku 2016 bol 36 722 SEK / m 2. V krajine existujú veľké rozdiely, najmä v mestských oblastiach, kde sú ceny vyššie.

Miestne a národné noviny, ako aj rôzne webové stránky, ako napríklad Hemnet, majú napríklad reklamy na bývanie na prenájom alebo kúpu. Obce často majú informácie o nájomnom bývaní na svojich webových stránkach.

Platby úrokov z hypotéky je možné odpočítať zo zdaniteľného príjmu.

 

4.6 Zdravotníctvo

Každá osoba s pobytom na území Švédska je krytá národným systémom zdravotného poistenia. Inštitúcie, zodpovedné za verejnú zdravotnú starostlivosť sú krajské rady/regióny a samosprávy. Švédska sociálna poisťovňa (Försäkringskassan) spravuje štátne príspevky súvisiace s dentálnou starostlivosťou.

Systém zdravotného poistenia pokrýva väčšinu nákladov na návštevu lekára, hospitalizáciu alebo laboratórne vyšetrenia. Starostlivosť v materstve a pediatrická starostlivosť sú bezplatné.

Na lekársku starostlivosť a hospitalizáciu sa vzťahuje poplatok za pacienta. Veľkosť tohto poplatku stanovujú okresné rady a môže sa líšiť v závislosti od poskytovanej lekárskej služby a od konkrétneho okresu. Občania EÚ / EHP / Švajčiarska, ako aj občania tretích krajín v niektorých prípadoch, ktorí pracujú vo Švédsku, majú nárok na zubnú  a zdravotnú starostlivosť vo Švédsku za rovnakých podmienok ako tí, ktorí majú bydlisko vo Švédsku.

Lekári

Ak potrebujete navštíviť lekára, mali by ste kontaktovať Vaše primárne zdravotné centrum – vårdcentral. V každej oblasti je jedno alebo viac takýchto zdravotných centier, stredísk so službami lekára a zdravotných sestier.

Poplatok pacienta sa pohybuje v rozmedzí 120 – 400 SEK, aj keď maximum k úhrade za rok je 1 100 SEK. Dohodnúť si môžete aj vyšetrenie u súkromného lekára. Myslite, prosím, na to, že nie všetci súkromní lekári majú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s okresnou radou alebo regiónom, čo znamená, že návšteva týchto lekárov je značne drahšia ako návšteva tých, ktorí sú zapojení do schémy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Nemocnice

Ak ste vážne alebo akútne chorý, môžete navštíviť urgentný príjem v nemocnici ‘akutmottagning’. Môžete tiež najskôr zavolať Sjukvårdsupplysningen’-  zdravotnú informačnú linku 1177 a žiadať o radu. Odporúčanie k špecialistovi alebo do nemocnice vydáva lekár pracujúci v primárnom zdravotnom centre alebo na oddelení úrazovej a urgentnej medicíny. Poplatok pacienta pri hospitalizácii je najviac 100 SEK na deň.

Lieky

Lieky sa kupujú v lekárňach. Ak si kupujete lieky na predpis, platíte zníženú cenu. Maximálna ochrana výdavkov znamená, že neplatíte ročne viac ako 2 200 SEK. Niektoré lieky bez lekárskeho predpisu sú predávané okrem lekární aj v obchodoch. Lieky pre deti do 18 rokov sú bezplatné.

Zubári

Zubná starostlivosť je bezplatná pre deti a mladých ľudí do dovŕšenie 21 rokov ich veku, potom sa platí poplatok za celú alebo len časť ich zubnej starostlivosti. Je tu maximálna ochrana výdavkov.

Verejná zubná starostlivosť je dostupná vo Verejnom zubnom centre ‘Folktandvården’. Pre dospelých je ale bežná návšteva súkromného zubára, ktorý je prepojený s verejným zdravotným systémom.

Naliehavé prípady

V naliehavom prípade volajte 112. Toto číslo sa používa v celej krajine a je platné pre zdravotníkov, hasičov a policajné služby a pre informácie o jedoch a zubnej pohotovosti.

Informácie o sociálnom zabezpečení vo Švédsku - www.forsakringskassan.se

 

4.7 Systém vzdelávania

Švédsky školský systém pozostáva z deviatich rokov na ‘grundskola’ – základnej alebo nižšej strednej škole, ktoré sú povinné, a troch rokov na ‘gymnasieskola’ – vyššej strednej škole, ktoré sú dobrovoľné. Väčšina žiakov zo základných a nižších stredných škôl pokračuje na vyššej strednej škole. Sú tu k dispozícii programy na prípravu na štúdium na univerzite a programy odborného vzdelávania. Väčšina detí začína povinnú školskú dochádzku v siedmich rokoch, aj keď je možné začať už o rok skôr. Väčšina samospráv poskytuje schému „prípravy do školy“ v rámci predškolských tried jeden rok pre začiatkom povinnej školskej dochádzky.

Povinné základné a nižšie stredné školy a vyššie stredné školy sú zvyčajne prevádzkované samosprávami, ale podliehajú národným učebným osnovám a štátnemu dozoru. Rastie aj počet škôl, ktoré sú financované z verejných zdrojov.

Medzinárodné školy

Vo Švédsku existuje veľký počet medzinárodných škôl, ktoré ponúkajú výučbu v iných jazykoch ako je švédčina. Medzinárodné školy vyučujú v súlade s učebnými osnovami inej krajiny alebo s medzinárodným učebným plánom. Existujú aj školy, ktoré vyučujú v angličtine alebo v súlade so švédskymi učebnými osnovami. Viac informácií získate pri kontakte so Skolverket (Švédskou národnou vzdelávacou agentúrou).

Vyššie vzdelanie

Od uchádzačov o štúdium na univerzite alebo vysokej škole sa bežne vyžaduje, aby mali ukončené vyššie stredné vzdelanie vo Švédsku alebo v zahraničí. Takmer vždy sa vyžadujú určité predchádzajúce znalosti z jednej alebo viacerých oblastí.

Väčšina univerzít vo Švédsku je štátna. Univerzity a vysoké školy sú vo viac ako 20 mestách po celej krajine. Štúdium je pre občanov EÚ/EHP a Švajčiarska bezplatné, s výnimkou malého registračného poplatku. Musíte si kúpiť alebo požičať literatúru na štúdium. Veľa študentov dostáva štátne dotácie a berie si študentské pôžičky na svoju podporu počas štúdia. Študentskú finančnú podporu spravuje CNS – Švédska rada pre podporu štúdia.

Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých zabezpečujú švédske samosprávy. Prostredníctvom vzdelávania dospelých môžete študovať švédčinu pre prisťahovalcov (SFI), navštevovať kurzy ekvivalentné nižšiemu a vyššiemu stredoškolskému vzdelaniu, pripravovať sa na preskúšanie na vyššej strednej škole, a dosiahnuť kvalifikácie, ktoré Vás oprávňujú na ďalšie štúdium. Môžete tiež absolvovať odbornú prípravu. Výučba je bezplatná, ale študijné materiálny môžu byť spoplatnené.

Folkhögskolor (ľudové stredné školy)

Špecificky severská forma vzdelávania dospelých je "folkhögskola" (ľudová stredná škola), ktorá sa často prevádzkuje ako internátna škola. Školy sú vlastníctvom okresných rád alebo neziskových organizácií ako sú odbory, cirkvi a ich spoločenstvá. Tvoria si vlastné učebné osnovy a môžu ponúkať široký rozsah teoretických kurzov, umelecké zamerania, medzinárodné veci a ochranu životného prostredia.

Švédska vzdelávacia agentúra - www.skolverket.se

Švédska rada pre vyššie vzdelávanie - www.uhr.se

Švédske ľudové stredné školy - www.folkhogskola.nu

 

4.8 Kultúrny a spoločenský život

Švédsko je sekulárnou spoločnosťou, ale veľa sviatkov a tradícií má kresťanské korene, aj keď pôvod bol viacmenej zabudnutý. Ostatné tradície sú spojené s ročnými obdobiami.
Voľnočasové aktivity na vidieku sú pre väčšinu Švédov dôležité a "allemansrätten" (právo prístupu verejnosti) vás oprávňuje na vstup do lesa a ostatnej krajiny. Naturvårdsverket (švédska agentúra na ochranu životného prostredia) má viac informácií o tom, čo môžete a nemôžete robiť na území patriacom súkromným vlastníkom.
Medzi populárne športy patrí futbal, hádzaná, ľadový hokej, gymnastika, jazdectvo, tenis, floorball, lyžovanie a golf. Každá obec vo Švédsku má verejnú knižnicu s vyškolenými knihovníkmi. Vypožičanie kníh, filmov alebo hudby je bezplatné.
Pracoviská vo Švédsku majú tzv. „rovnú/plochú firemnú štruktúru“ s dôrazom na zodpovednosť a iniciatívu každého zamestnanca. Je snaha, aby na pracovisku bolo čo najmenej úrovní prijímania rozhodnutí. V prevažnej väčšine prípadov sa ľudia oslovujú vlastným menom a tykajú si, čo má vplyv aj na vzťahy manažment-zamestnanci.
Vo Švédsku je dôležitá snaha o dosiahnutie rodovej rovnosti, v mnohých oblastiach je úsilie v tejto oblasti veľmi úspešné.
Švédsky inštitút má na svojej webovej stránke sweden.se rozsiahle informácie o švédskej kultúre a spoločnosti dostupné v angličtine, arabčine, ruštine a čínštine. Táto inštitúcia tiež publikuje tlačové dokumenty, ktoré poskytujú obraz o živote vo Švédsku.

Švédsky inštitút – www.si.se

Švédska agentúra na ochranu životného prostredia - www.naturvardsverket.se

 

4.9 Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

Narodenie dieťaťa

Väčšina detí sa narodí v nemocniciach. Rodičia musia do 3 mesiacov od narodenia oznámiť/zaregistrovať na švédskom daňovom úrade ´Skatteverket´ meno dieťaťa.

Svadba

Na to, aby ste sa mohli zosobášiť, musíte mať najmenej 18 rokov. Sobáš môže byť cirkevný alebo civilný. Veľa párov žije spolu v partnerstve, ‘samboförhållande’. Švédsky zákon o partnerstve, ´sambolagen´, spravuje otázky týkajúce sa detí a spoločného majetku. Partneri nemôžu vzájomne dediť. Od 1. mája 2009 sú povolené manželstvá osôb rovnakého pohlavia.

Rozvod

Ak sa obaja manželia chcú rozviesť, sú rozvedení priamo, bez prieťahov. Ak sa chce rozviesť iba jeden z manželov alebo ak sú v manželstve deti do 16 rokov, musí byť stanovená lehota najmenej šesť mesiacov na zváženie/potvrdenie rozhodnutia rozviesť sa.

Smrť

Ak človek vo Švédsku zomrie, zmluvný lekár musí vydať potvrdenie o smrti a jej príčine. Hrobári a ich zriadenci  ´begravningsbyråer´ môžu ponúknuť poradenstvo a zariadiť služby súvisiace tak s cirkevným ako aj civilným pohrebom. Pôsobia na komerčnom základe.

Švédska daňová agentúra / daňový úrad - www.skatteverket.se

 

4.10 Doprava

Švédsko má dobré cesty a rozsiahlu sieť leteckých, železničných a autobusových liniek. Väčšina regiónov má dobre rozvinutú verejnú dopravu, čo umožňuje cestovať autobusom alebo vlakom. Vo väčšine veľkých miest a v mnohých menších mestách sú poskytované vynikajúce služby verejnej dopravy. Pri kúpe mesačných alebo viacdruhových lístkov na miestne alebo regionálne autobusy alebo vlaky môžete často využiť zľavu z ceny.
Štokholm a Göteborg zaviedli ´trängselskatt´ (poplatok za preťaženie) pre cestnú dopravu. Inak je používanie Švédskej cestnej siete bezplatné. Výnimkou sú most Öresund medzi Dánskom a Švédskom a most Svinesund medzi Švédskom a Nórskom, ktoré sú spoplatnené.
Veľa švédskych mestečiek a miest je dostupných železničnou dopravou. Väčšina vlakov je prispôsobená vozíčkárom. Autobusovú dopravu pokrýva sieť verejných a súkromných dopravcov. Cena cestovného sa líši v závislosti na tom kde a kedy si kupujete lístok a ako ďaleko cestujete, či požadujete aj poistenie zrušenia cesty, atď. Najlacnejší spôsob, ktorý poskytuje zároveň prehľad dostupných možností, je často rezervácia lístkov on-line.
Na niektoré ostrovy pri pobreží Švédska je potrebné cestovať loďou alebo trajektom, vzťahuje sa to aj na dopravu po jazerách.

Informácie o možnostiach cestovania vlakom - www.sj.se


5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia vo Švédsku (v angličtine)


Posledná úprava textu: september 2019