Životné a pracovné podmienky v Holandsku

Životné a pracovné podmienky v Holandsku

 

1. Hľadanie práce

 

1.1. Ako si nájsť prácu

 

Všeobecná situácia
Existuje veľa možností, ako si nájsť v Holandsku prácu. Viac ako 60% všetkých voľných miest sa obsadzuje neformálne, takže šancu získať pracovné miesto si zvýšite (aj) Vašimi dobrými kontaktmi. Často využívanými spôsobmi hľadania pracovných ponúk sú:

       UWV (verejné služby zamestnanosti/Úrad zamestnaneckého poistenia)
Poskytujú uchádzačom poradenské a asistenčné služby pri hľadaní zamestnania, nie je povinné registrovať sa.

      Pracovné/Náborové agentúry, Agentúry dočasného zamestnávania
V Holandsku je aktívnych veľa špecializovaných agentúr práce, o. i. aj súkromné (tzv. „lovci mozgov“), ktoré uchádzačov podrobujú psychologickým alebo hodnotiacim testom. Popri klasickej dočasnej práci sa čoraz viac využíva aj preraďovanie zamestnancov. Touto metódou si spoločnosti snažia udržať najmä zazmluvnených (IT) odborníkov.

 •     Inzeráty s pracovnými ponukami
Informácie o voľných miestach môžete nájsť aj v holandských novinách, najviac ponúk nájdete v sobotňajších vydaniach celoštátnych denníkov.

 - NRC Handelsblad : manažérske/vedúce pozície.
- De Volkskrant : verejný sektor/úradnícke pozície, akademické/medicínske pozície.
- De Telegraaf a Algemeen Dagblad : voľné ponuky z komerčnej sféry.
- Regionálne noviny.

 •     Internet
Je bežné využívať on-line žiadosti na webových stránkach spoločností či databázy životopisov, akou je EURES. Prostredníctvom týchto databáz zamestnávatelia získavajú uchádzačov. Ak viete holandsky, pomôcť Vám môže stránka www.werk.nl (UWV).

      Burzy práce
Burzy práce sú čoraz obľúbenejšie, organizujú ich:

 - UWV služby zamestnanosti,
- pracovné agentúry,
- vysoké školy a univerzity.

  O dátumoch a miestach konania sa dozviete z webstránok týchto organizácií.

 

 1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

 

Pokiaľ ide o žiadosti, má Holandsko vlastné nepísané pravidlá. Nižšie sú uvedené informácie, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri uchádzaní sa o prácu.

O spôsoboch uchádzania sa o zamestnanie možno povedať, že:

- sa líšia podľa druhu práce, ktorú hľadáte,
- v prípade poľnohospodárskych a nízko kvalifikovaných pozícií sa predpokladá osobný kontakt so zamestnávateľom,
- žiadosti zo zahraničia sú spravidla v písomnej forme,
- pri stredne- a vysokokvalifikovaných pozíciách je štandardná na stroji/PC napísaná žiadosť spolu s priloženým CV,
- nie je neobvyklé spoločnosť vopred telefonicky kontaktovať; avšak ešte predtým si pripravte zopár jasne sformulovaných otázok,
- holandskí zamestnávatelia reagujú zvyčajne veľmi rýchlo, ak ste sa ale ani po 14 dňoch nič nedozvedeli, skontaktujte sa so spoločnosťou telefonicky.

Lepší dojem urobí žiadosť, ktorá:
- je napísaná v holandskom jazyku (pokiaľ nie je uvedené inak),
- je napísaná na stroji/PC,
- je stručná a výstižná, ale súčasne vecná a odborná,
- je napísaná na jednom bielom liste papiera veľkosti A4.

Štruktúra žiadosti má byť nasledovná:
- najskôr by ste mali uviesť dôvody, pre ktoré sa o danú pozíciu uchádzate,
- následne zdôraznite, prečo ste vhodný kandidát, a čo je Váš motivačný faktor pre výkon tejto pracovnej činnosti – pre holandských zamestnávateľov je motivácia jedným z najdôležitejších selektívnych kritérií,
- napokon prejavte záujem zúčastniť sa pohovoru za účelom osobného odôvodnenia Vašej žiadosti.

Životopis (CV) by mal:
- byť vecný a profesionálny,
- mať rozsah maximálne 2 strany (formát A4),
- obsahovať iba (osobné) údaje/dáta, formulované čo najkonkrétnejšie,
- byť prispôsobený danej pracovnej pozícii.

Informácie v životopise by mali byť v nasledujúcom poradí:
1. osobné údaje,
2. vzdelanie (vrátane relevantných kurzov; presne uviesť dátumy začiatku a ukončenia, začnite posledne absolvovaným vzdelaním a uveďte, ak máte diplom),
3. pracovná skúsenosť (s uvedením presných dátumov jej začiatku a ukončenia), začnite poslednou pozíciou, uvádzajte zamestnávateľa, ako aj okruh úloh, ktoré ste vykonávali,
4. záľuby a dobrovoľná činnosť.

 

Referencie a kópie diplomov nemusíte prikladať, ale zoberte si ich so sebou na pohovor. Predovšetkým uchádzači s dlhoročnou praxou využívajú tzv. Resumé, ktoré sú ale výhodné aj pre lovcov mozgov. Charakteristické pre ne je, že zvyčajne:
- sú kratšie a výstižnejšie,
- začínajú opisom typu práce, o ktorú sa zaujímate,

- sú o niečo subjektívnejšie do tej miery, že niektoré body môžete viac zvýrazniť oproti iným,
- obsahujú menej presných dátumov, keďže uvádzate iba tie údaje, ktoré odôvodňujú Vašu  žiadosť, robia ju relevantnou pre danú pozíciu.

Resumé môže mať historickú, analytickú, chronologickú, funkčnú alebo kreatívnu formu.

Formuláre žiadostí
Využívajú sa hlavne pri veľkých zamestnávateľoch, a vtedy, keď sa uchádzate on-line. Pre výberové pohovory v Holandsku je typické, že:
- dôraz sa kladie na Vašu motiváciu, prečo ste sa rozhodli práve pre toto miesto v tejto spoločnosti?,
- je výhodou, ak viete vymenovať niektoré Vaše kladné i menej pozitívne schopnosti/vlastnosti, a príkladmi ich vysvetliť,
- rozhovor bude s Vami robiť jedna alebo dve osoby, štandardom je však viac rozhovorov (2 až 3),
- spravidla na konci interview budete mať možnosť položiť otázky, preto sa na to vopred pripravte.

Žiadosti z vlastnej iniciatívy
Žiadosti z vlastnej iniciatívy sú v Holandsku veľmi časté – nie je totiž neobvyklé spoločnosť vopred kontaktovať telefonicky, či už ide o tieto alebo cielené žiadosti. Ešte predtým si ale pripravte niekoľko jasne sformulovaných otázok.

Informácie o spoločnostiach môžete získať z viacerých zdrojov:
- obchodné komory,
- ambasáda alebo konzulát Vašej domovskej krajiny,
- ročenky (napr. „ON Jaarboek“ und das „Intermediair jaarboek“).

Pri uchádzaní sa o zamestnanie v Holandsku Vám môžu pomôcť aj tieto publikácie:
• „Looking for work in the Netherlands“ (Ako si hľadať prácu v Holandsku) –
ISBN 90-5896-0145, je možné si ju objednať na
www.labourmobility.com,
• ,,125 tips om je beter te presenteren tijdens sollicitatiegesprekken“ (125 tipov pre Vašu lepšiu prezentáciu na výberových rozhovoroch) - ISBN 90-71844-811,
• ,,100 succesvolle sollicitatiebrieven“ (100 úspešných žiadostí) - ISBN 90-74900-07-0,
• ,,Ik ben de beste; de 10 geheimen van succesvol solliciteren“ (Som najlepší; 10 tajomstiev úspešných žiadostí),

• „Klaar om de stap te wagen?“ ("Pripravený Ready to take the plunge?") K dispozícii od najbližšieho EURES poradcu vo Vašej krajine.

 

2. Presťahovanie sa do inej krajiny

 

 2.1. Pohyb tovaru a kapitálu

 

Voľný pohyb tovaru v rámci jednotného európskeho trhu je jedným z najväčších úspechov EÚ.

Ako jednotný trh funguje?
Na väčšinu tovarov sa vzťahuje „princíp vzájomného uznávania“, čo znamená, že produkty legálne vyrobené v jednom členskom štáte sa môžu voľne pohybovať a predávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

V niektorých citlivých odvetviach ako stavebníctvo a farmaceutický priemysel aj naďalej platia určité obchodné obmedzenia. Členské štáty môžu okrem toho obmedziť voľný pohyb tovaru na domácich trhoch za určitých podmienok, ktoré sa týkajú napríklad ochrany životného prostredia alebo verejného zdravia.

Občania EÚ si vo všeobecnosti môžu kúpiť tovary v iných členských štátoch pre vlastnú potrebu. Vo väčšine prípadov neexistujú obmedzenia, čo si občan môže kúpiť a vziať pri cestovaní do iných krajín EÚ. Pri prechode z jedného členského štátu do iného sa už neplatí nijaká daň, pretože daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň tvoria súčasť kúpnej ceny, čo znamená, že iné krajiny nemôžu uplatňovať nárok na ďalšie poplatky.

Na niektoré špecifické výrobky ako alkohol a tabak platia určité obmedzenia. Webová stránka Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu poskytuje prehľad o pravidlách vzťahujúcich sa na nákup týchto tovarov v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá platia aj v prípade kúpy motorového vozidla v jednom členskom štáte a jeho osobného užívania v inom členskom štáte.

Voľný pohyb kapitálu

Právne predpisy EÚ umožňujú občanom voľne spravovať a investovať peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Z voľného pohybu peňazí neplynú výhody vďaka zvýšenej efektívnosti len pre finančné trhy, ale aj pre každého občana EÚ.

Každý občan si môže otvoriť bankový účet, nakupovať akcie, investovať alebo kupovať nehnuteľnosti v inom členskom štáte s minimálnym množstvom obmedzení. Navyše podniky v EÚ môžu investovať do iných európskych podnikov, vlastniť ich a riadiť.

V členských štátoch platia pre voľný pohyb kapitálu niektoré výnimky. Väčšina výnimiek sa vzťahuje na dane, finančný dohľad, otázky verejného záujmu, pranie špinavých peňazí a finančné sankcie.

 

2.2. Hľadanie ubytovania

Nie je vždy jednoduché nájsť si v Holandsku ubytovanie. Predovšetkým v oblasti Randstad (územie v okolí Amsterdamu, Haagu, Rotterdamu a Utrechtu) je situácia ešte náročnejšia. Rovnako v univerzitných mestách, ako sú Leiden a Groningen, je komplikované nájsť si (cenovo výhodné) ubytovanie, či už vo forme nájomného alebo priamej kúpy.

Prenájom bývania
Prenájom bývania je v Holandsku bežný. Môžete si ho začať hľadať aj tak, že o relevantné informácie požiadate miestny úrad, na ktorom sa dozviete o platných zákonoch a o jednotlivých bytových spoločnostiach, kde Vás môžu zaregistrovať ako nájomníka.

Nájomné sa obvykle skladá z dvoch častí. Prvou časťou je základné nájomné. Druhá sa skladá z poplatkov za služby. Pre každé obydlie je dohodnuté maximálne nájomné. Maximálny nájom sa vypočíta pomocou bodového systému. V Holandsku je ubytovanie dostupné prostredníctvom súkromného sektora (napr. Realitné kancelárie) alebo vo forme sociálneho nájomného ubytovania (bytové korporácie). V mestskej aglomerácii Randstad v západnom Holandsku nájom súkromného sektora výrazne presahuje 1 000 EUR mesačne a často nezahŕňa poplatky za služby vrátane plynu, vody a osvetlenia.

Mimo tohto regiónu môžete očakávať, že budete platiť mesačné nájomné vo výške od 500 EUR do 850 EUR s výnimkou poplatkov za služby v závislosti od faktorov, vrátane typu (byt, rodinné bývanie atď.) A veľkosť ubytovania (počet m2).
Bytové korporácie podliehajú maximálnemu štandardu nájmu. Toto je percento, o ktoré môže priemerné nájomné vypočítané na základe všetkých ubytovaní konkrétnej spoločnosti k 1. júlu vzrásť. Maximálny štandard prenájmu je tiež určený mierou inflácie za predchádzajúci rok.

Poplatky za služby sú poplatky hradené nájomníkom nad rámec (základného) nájmu. Mnohí nájomníci platia mesačné zálohy na tieto poplatky za služby. Na oplátku poskytne prenajímateľ špecifické služby uvedené v nájme. Napríklad nájomca môže platiť za plyn, vodu a elektrinu alebo za upratovanie spoločných priestorov, ako sú schodiská. Prenajímateľ je povinný poskytnúť ročnú správu o zaplatení poplatkov za služby. Na základe tohto vyhlásenia je možné vypočítať poplatky za služby, ktoré má zaplatiť nájomca. Tieto poplatky sa potom môžu kompenzovať zaplatenými zálohami.

Kúpa nehnuteľnosti
Za účelom kúpy nehnuteľnosti by ste sa mali obrátiť osobne na realitné kancelárie, alebo sledovať ich webstránky, či inzeráty v novinách.

Informácie o hypotekárnych pôžičkách poskytujú banky, iní poskytovatelia hypoték a hypotekárni poradcovia. Splatnosť hypoték je stanovená vo všeobecnosti na 30 rokov, je však možné dohodnúť si aj iné obdobie.

Máte nárok na daňovú úľavu z úrokov za hypotekárne platby za nehnuteľnosti (zaplatené úroky sú každoročne odpočítateľné z daňového dlhu). Kúpou nehnuteľnosti sa na Vás vzťahuje povinnosť platiť pozemkovú daň vo výške 2%, pokiaľ ale nejde o nadobudnutie novostavby.

Priemerná cena domu v októbri 2017 bola 264 000 €, ale stále stúpa. Priemerné ceny sú najnižšie v Oost Groningen a Zeelande. Najnižšia priemerná cena je približne 150 000 €. V strednej a západnej časti Holandska je najvyššia cena vyššia ako 1 000 000 €.
V polovici roku 2017 sa na trhu s bývaním, zlepšovaním hospodárstva a nízkymi úrokovými sadzbami naďalej zvyšujú ceny. Uvedené ceny sú orientačné a môžu sa líšiť od lokality k lokalite a od jedného typu bývania k druhému.

 

2.3. Hľadanie školy

 

Na internetovej stránke Ministerstva pre vzdelávanie, kultúru a vedu (www.kennisnet.nl) nájdete informácie o systéme vzdelávania v Holandsku – jeho štruktúru, financovanie, riadenie, dohľad nad kvalitou, ako i o postavení, ktoré zaujíma vo vedomostnej spoločnosti.

Na stránke www.kennisnet.nl, dostupnej iba v holandčine, nájdete medzi informáciami pre rodičov (ouders) všeobecne prístupné zoznamy škôl, obsahujúce rozsiahly prehľad jednotlivých zariadení s uvedením ich webových stránok.

 

2.4. Keď si so sebou vezmete auto (informácie o vodičských preukazoch)

 

Uplatňovanie princípu voľného pohybu osôb je jedným zo základných pilierov nášho budovania Európy, a znamená zavedenie sérií praktických pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby občania mohli slobodne a jednoducho cestovať do každého členského štátu Európskej únie. Cestovanie po EÚ vlastným automobilom sa stalo oveľa menej problematické. Európska komisia stanovila súbor spoločných nariadení upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia automobilov a možnosť registrácie Vášho automobilu v hostiteľskej krajine.

Váš vodičský preukaz v EÚ
V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz EÚ, ale jej členské štáty zaviedli vzor vodičského preukazu Spoločenstva. Tento spoločný model zaisťuje, že vodičské preukazy vydané rôznymi krajinami EÚ sú ľahko rozpoznateľné v ostatných členských štátoch. Všeobecne sa uplatňuje princíp vzájomného uznávania. Preukaz je vydaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale mal by zahŕňať ustanovenia týkajúce sa vzoru spoločenstva, ako sú základné podmienky pre vydanie preukazu.

Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 nie je potrebné vymieňať za nový vzor vodičského preukazu Spoločenstva a zostávajú v platnosti až do jej vypršania. Ak sa občan EÚ usadí v inom členskom štáte, nie je nutné meniť vodičský preukaz, aj keď mnohí tak robia z praktických dôvodov. Niektoré členské štáty okrem toho požadujú, aby boli dodatočné údaje zapísané do preukazu z dôvodu splnenia určitých administratívnych požiadaviek. V prípade skončenia platnosti, straty alebo odcudzenia, nový vodičský preukaz môže byť vydaný v členskom štáte pobytu, v súlade s vnútroštátnymi podmienkami. Občania by mali kontaktovať príslušné orgány.

Registrácia Vášho automobilu v hostiteľskej krajine
V prípade, že máte bydlisko v inom členskom štáte EÚ a šoférujete tu Váš automobil viac ako šesť mesiacov, budete ho musieť na miestnom úrade zaregistrovať a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny.

Poistenie vozidla
Občania EÚ môžu svoj automobil poistiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, pokiaľ má vybratá poisťovňa licenciu hostiteľského vnútroštátneho orgánu vystavovať príslušné poistné zmluvy. Spoločnosť sídliaca v inom členskom štáte je oprávnená uzavrieť poistku povinnej občianskoprávnej zodpovednosti len pri splnení istých podmienok. Poistenie bude platné v celej Únii bez ohľadu na to, kde dôjde k nehode.

Dane
Daň z pridanej hodnoty na motorové vozidlá sa zvyčajne uhrádza v krajine ich kúpy, aj keď za určitých podmienok sa môže platiť v cieľovej krajine.

Ďalšie informácie o pravidlách, ktoré platia, keď je vozidlo získané v jednom členskom štáte EÚ, a má byť zaregistrované v inom štáte Únie, sú k dispozícii na odkaze "Daň z motorových vozidiel", http://www.belastingdienst.nl.

 

2.5. Postupy registrácie a povolenie na pobyt

 

Ak ste občanom jedného z ČŠ EÚ/EHP alebo Švajčiarska a chcete ísť do Holandska, platia pre Vás nasledujúce postupy a smernice:

- registrácia na miestnom úrade príslušnom pre Vaše bydlisko,
- ak plánujete ostať dlhšie ako 4 mesiace, alebo požadujete občianske služobné číslo, dohodnite si schôdzku na jednom z miestnych úradov:
https://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/

 

V rámci pobytu každopádne potrebujete:
- platný cestovný pas, alebo iný platný cestovný dokument,
- dostatok prostriedkov na pokrytie Vašich životných nákladov,
- doklad zdravotného poistenia (bližšie v časti 4.6 Zdravotné poistenie).

 

Zmluva o ES vymenúva nasledujúce situácie ako dôvody pobytu:
- práca,
- štúdium,
- žiadna ekonomická činnosť,
- pobyt ako rodinný príslušník občana EÚ.

 

Hoci pri pobyte kratšom ako 3 mesiace vo všeobecnosti nepotrebujete dokument, ktorý ho osvedčuje, potvrdenie o registrácii na IND od Vás môžu počas tohto obdobia požadovať napríklad banky alebo Daňová a colná správa.
 

2.6. Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

 

Pred presťahovaním sa do novej krajiny pobytu sa uistite, že máte:

 

         (dočasné) ubytovanie,

         dostatok finančných prostriedkov počas prvého mesiaca,

         správne dokumenty:
- platný cestovný pas EÚ/občiansky preukaz,

- európsky preukaz zdravotného poistenia,
- formulár PDU1 alebo PDU2,

- formulár A1, ak ste vyslaný pracovník
- všeobecné informácie o Vašej novej krajine pobytu.

Po príchode do Holandska:
- prihláste sa na miestnom úrade, pod ktorý patrí Vaše nové miesto pobytu,
- požiadajte miestny úrad o pridelenie registračného čísla, tzv. Burger Service Nummer -  BSN,
- prihláste sa na IND,
- otvorte si bankový účet.

Cezhraničné dochádzanie

Ak žijete v Nemecku alebo Belgicku a pracujete každý deň v Holandsku, alebo naopak, na rozdiel od niekoho, kto emigruje, musíte riešiť zákony a predpisy v dvoch rôznych krajinách.Viac informácií o cezhraničnej práci a dôsledkoch v oblastiach zahrňujúcich vaše sociálne zabezpečenie, daňovú povinnosť a dôchodok, môžete získať napríklad z hraničných informačných miest (Grensinfopunten (GIPs)): http://www.grensinfo.nl/gip/nl/ 

 

3. Pracovné podmienky

 

3.1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

 

Snahou EÚ je zlepšovanie pracovných podmienok v Európe. EÚ spolupracuje s národnými vládami s cieľom zaistiť občanom prácu v príjemnom a bezpečnom prostredí.

 

EÚ podporuje členské štáty prostredníctvom:
• výmeny skúseností a prípravy spoločných aktivít;
• stanovenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zlepšovanie kvality pracovného života
V záujme zlepšovania spokojnosti a bezpečnosti pracovníkov v EÚ je dôležité určiť, čo robí pracovné prostredie priaznivým a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline a jej úlohou je poskytovať informácie, poradenstvo a odbornú pomoc v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre kvalitu zamestnania a práce, ktoré zahŕňajú:
• zdravie a spokojnosť na pracovisku – dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko úrazov a zlepšujú efektívnosť práce;
• zosúladenie pracovného a mimopracovného života – občania EÚ by mali dostať možnosť na vyváženie pracovného a mimopracovného života;
• rozvoj zručností – kvalitné zamestnanie je zamestnanie s možnosťami na odbornú prípravu, rozvoj a kariérny postup.

Sociálny dialóg
EÚ úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi – vrátane podnikových organizácií a odborových zväzov – v otázkach zamestnanosti a postupov súvisiacich s výkonom práce. Na sociálnom dialógu sa zúčastňujú obidve strany odvetvia s cieľom uzavrieť dohody, ktoré môžu mať významný vplyv na európskeho pracovníka. Niektoré medziodvetvové dohody uzavreté v rámci sociálneho dialógu sa stali základom právych predpisov EÚ a zahŕňajú zmeny podmienok v súvislosti s rodičovskou dovolenkou, prácou na kratší pracovný čas a zmluvami na dobu určitú.

Niekedy sociálni partneri uzatvoria tzv. autonómne dohody, ktoré upravujú napr. prácu z domu, stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg prebieha aj v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory pre oblasť bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií a oceliarstva.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej sociálnemu dialógu. Medzi organizácie zapojené do medzisektorového sociálneho dialógu patria: Európska konfederácia odborových zväzov a Businesseurope.

Zdravie a bezpečnosť pri práci
Podľa predpisov EÚ sú zamestnávatelia povinní zaručiť zamestnancom bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. To znamená, že zamestnávateľ musí vypracovať politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorých súčasťou je hodnotenie rizík, školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, konzultácie s pracovníkmi, postupy v prípade poskytnutia prvej pomoci, vzniku požiaru a nutnosti evakuácie. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oznamovať akékoľvek možné nebezpečenstvá.

Viac informácií o zásadách, ktoré sú základom rámca EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia, a ich vplyvoch na jednotlivcov a podniky nájdete na webovej stránke Európskej komisie.

Množstvo užitočných informácií o tejto téme ponúka podnikom aj zamestnancom Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Stanovenie minimálnych požiadaviek
Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch vo veľkej miere závisí od stanovenia spoločných pracovných noriem. Pracovné právo a nariadenia EÚ stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie, ktoré v súčasnosti uplatňujú všetky členské štáty.

Predpisy EÚ, ktoré sa vzťahujú na pracovné podmienky, zahŕňajú množstvo otázok vrátane pracovného času, zamestnania dočasných pracovníkov, práv zamestnancov so zmluvami na kratší pracovný čas a ochranu zamestnancov s pracovnou zmluvou na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti a zároveň dodržiavať práva občanov na pracovisku. Napríklad smernica EÚ zaručuje, aby podmienky zamestnávania zamestnanca na kratší pracovný čas boli porovnateľné s právami kolegov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Zamestnávatelia nemôžu zaobchádzať so zamestnancami so zmluvou na dobu určitú nepriaznivejšie ako so stálymi zamestnancami.

 

3.2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

 

Získanie uznania kvalifikácií a kompetencií môže zohrávať zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či začať pracovať v inej krajine EÚ. Žiaľ, rôzne systémy vzdelávania a odbornej prípravy sťažujú zamestnancom aj inštitúciám primerané posúdenie kvalifikácií.

Uznávanie odborných kvalifikácií
Základnou zásadou platnou pre všetkých občanov EÚ by mala byť možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. V skutočnosti však odlišné vnútroštátne požiadavky bránia prístupu k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

Na prekonanie týchto rozdielov stanovila EÚ systém na uznávanie odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi podmienkami, ktoré platia pre regulované povolania (povolania, pre ktoré sa podľa zákona vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolania, ktoré v hostiteľskej krajine nepodliehajú právnej regulácii.

Európska komisia stanovila súbor nástrojov, ktorých cieľom je zabezpečenie lepšej transparentnosti a lepšie uznávanie kvalifikácií tak na akademické, ako aj profesionálne účely:


Európsky kvalifikačný rámec (EQF) Hlavným cieľom európskeho kvalifikačného rámca je vytvoriť prepojenie medzi rôznymi vnútroštátnymi systémami kvalifikácie s cieľom zjednodušiť uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia tak budú môcť využiť EQF na lepšie pochopenie a porovnanie kvalifikácií získaných v rôznych krajinách. Jednotlivé krajiny si budú môcť porovnať systémy kvalifikácie s EQF – a od roku 2012 budú všetky nové kvalifikácie obsahovať odkaz na úroveň EQF.


Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARIC) Sieť národných informačných stredísk pre uznávanie dokladov o vzdelaní bola zriadená v roku 1984 na podnet Európskej komisie. NARIC poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní období štúdia v zahraničí. Nachádzajú sa vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. NARIC zohrávajú dôležitú úlohu v procese uznávania kvalifikácií.

 
Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) Cieľom tohto systému je uľahčiť uznávanie období štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob na získanie akademického titulu.

 
Europass Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti profesionálnych zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopisu (Curriculum Vitae); jazykového pasu; dodatkov k osvedčeniu; dodatkov k diplomu a dokumentu Europass-mobility. Systém Europass umožňuje jasne a lepšie pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europass boli zriadené v každej krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Databáza Európskej komisie obsahujúca regulované povolania zahŕňa zoznam regulovaných povolaní v členských štátoch, krajinách EHP a vo Švajčiarsku s možnosťou vyhľadávania a kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

 

3.3. Druhy zamestnania

 
V posledných rokoch výrazne narástol podiel pracovných zmlúv s flexibilným pracovným časom, čo znamená, že pribúda zamestnancov na dobu určitú, ako pomocnej pracovnej sily, či vysielaných zamestnávateľom. V Holandsku sú termínované kontrakty uznávané, predstavujú dobrú možnosť získania pracovných skúseností, považovaných v tejto krajine za veľmi dôležité.

Ďalšími typmi pracovného pomeru sú práca na skrátený úväzok či tzv. „učebné zmluvy“, formou zamestnania je prirodzene aj samostatná zárobková činnosť s pracovníkmi alebo bez pracovníkov, dobrovoľníctvo, a špeciálnu kategóriu tvoria pouliční umelci - osoby, ktoré predvádzajú svoje umelecké zručnosti v oblastiach:
- hudba,                                                                                                       
- divadlo,
- pantomíma,
- cirkus,
- maľovanie portrétov.

 

Pouliční umelci

Pouličný umelci nepotrebujú pracovné povolenie na vykonávanie činnosti spojenej s týmto povolaním. Občania EÚ síce počas krátkeho pobytu v Holandsku nepotrebujú pobytové povolenie, ale kedykoľvek v jeho priebehu musia byť schopní sa preukázať platným cestovným pasom EÚ, občianskym preukazom EÚ, alebo vodičským preukazom EÚ.

Musíte mať dostatok prostriedkov na živobytie, ako aj zdravotné a úrazové poistenie. Na miestnom úrade, na území ktorého chcete pracovať, sa informujte, či je vydanie povolenia spoplatnené. Keďže municipality majú právomoc rozhodovať o predpisoch, nechajte si od nich pri žiadosti o povolenie poradiť. Miestny úrad bude od Vás požadovať presné miesto Vášho bydliska, preto si ešte pred registráciou na tomto úrade vyjasnite otázku Vášho ubytovania.

Pouličných umelcov v Holandsku treba upozorniť, že musia platiť dane – v rámci príjmov zo svojich pouličných aktivít musia všetci z nich podať daňové priznanie.

 

Dobrovoľnícka práca
Pod pojmom ,,dobrovoľnícka práca“ rozumieme výkon neplatenej práce v organizáciách, ako sú:
- domovy dôchodcov,
- školy,
- kultúrne zariadenia.

Dobrovoľníctvo však stále nie je dostatočne legislatívne upravené – ako dobrovoľník ste totiž závislý na dohodách s inštitúciou, pre ktorú pracujete.

 

3.4. Pracovné zmluvy

 

V Holandsku sú ústne dohody právoplatné, ale najdôležitejšie dohody Vám odporúčame zaznamenať v písomnej forme.

K najrozšírenejším písomným pracovným zmluvám patria:
- zmluva na dobu neurčitú,
- zmluva na dobu určitú.

Najvýraznejší rozdiel predstavuje dĺžka kontraktu, väčšina pracovných pomerov je však v začiatkoch na dobu určitú – na 6 mesiacov alebo 1 rok.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú
Trvá dovtedy, kým ju niektorá zo strán neukončí. Ukončenie však upravujú jasne stanovené pravidlá, akým je napr. povinnosť dodržať výpovednú lehotu.

Pracovná zmluva na dobu určitú
Dátum ukončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je pevne určený – uzatvára sa konkrétne na (niekoľko) mesiacov, alebo v rámci obdobia trvania určitého (bližšie špecifikovaného) projektu. Táto pracovná zmluva môže byť predĺžená za splnenia určitých podmienok.

 

V pracovnej zmluve je nevyhnutné mať písomne stanovené nasledujúce údaje:
- názov a sídlo Vášho zamestnávateľa,
- Vaše meno a bydlisko,
- miesto výkonu práce,
- Vašu pozíciu, resp. druh pracovnej činnosti,
- termín nástupu,
- trvanie zmluvy (ak je na dobu určitú),
- mzda a termín vyplácania,
- štandardná denná alebo týždenná pracovná doba,
- eventuálna skúšobná doba (max. 2 mesiace),
- výpovedná lehota.

V prípade, ak kontrakt spadá pod príslušnú kolektívnu dohodu (CAO – Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst), treba na ňu z hľadiska pracovných podmienok poukázať. Kolektívne dohody totiž tvoria právny základ vzťahov medzi zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami. Váš zamestnávateľ je Vám povinný vyššie uvedené údaje poskytnúť do 30 dní od Vášho nástupu do práce.

Zmeny v zmluve sa realizujú rovnakým spôsobom ako originálna dohoda. Je potrebné sa riadiť schválenými ustanoveniami, napr. Zákonom o úprave pracovného času (Wet aanpassing arbeidsduur – Waa), viac na webstránke vládneho Centra pre informácie o verejných službách - https://www.rijksoverheid.nl/

 

 

3.5. Špeciálne kategórie

 

Mladí ľudia:
Pre mladistvých mladších ako 16 rokov platí v zásade zákaz týkajúci sa zamestnania. Môžu pracovať len výnimočne a len za určitých podmienok. Mladí vo veku 16 a 17 rokov môžu síce pracovať, ale výkon niektorých činností im je zakázaný, alebo ho smú realizovať len pod profesionálnym dohľadom. Viac informácií k tejto téme poskytuje Ministerstvo sociálnych vecí a práce (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (SZW) https://www.government.nl/.

 

Tehotné ženy a matky, ktoré nedávno porodili:
Popri všeobecne platných dohodách sa na ne vzťahujú aj niektoré špeciálne predpisy – ich práca musí byť organizovaná s ohľadom na ich špecifický stav. Tehotná žena má nárok na mimoriadne prestávky a principiálne nie je povinná pracovať v noci ani nadčasy. Ďalej má nárok pracovať v pevnom a pravidelnom režime pracovných hodín a prestávok. Štyri týždne pred predpokladaným termínom pôrodu a 6 týždňov po ňom má žena zakázané vykonávať svoje zamestnanie.

Počas prvých deviatich mesiacov po pôrode môže žena prerušiť svoju prácu z dôvodu kojenia alebo odsávania mlieka, pričom na tento účel jej zamestnávateľ musí poskytnúť vhodné priestory. Žena má právo kojiť alebo odsávať si mlieko tak často a tak dlho ako je to nevyhnutné, ale maximálne ¼ jej pracovného času. Zamestnávateľ má povinnosť jej tento čas zaplatiť. Viac informácií (aj v anglickej verzii) nájdete na webstránke Inšpektorátu práce pod Zákonom o pracovnom čase: http://www.inspectieszw.nl/.

 
 

3.6. Samostatná zárobková činnosť

 

V Holandsku má každý právo začať podnikať. Za týmto účelom však musí dodržiavať zákony, predpisy a podmienky tejto krajiny.

Ak chcete začať podnikať, je vhodné sa zaregistrovať ako samostatne zárobkovo činná osoba na Obchodnej komore, kde Vám poradia o ďalšom postupe a podmienkach. Ten, kto v Holandsku plánuje samostatnú zárobkovú činnosť (s alebo bez pracovníkov), by mal byť v prípravnej fáze informovaný o skutočnostiach týkajúcich sa:

         povolenia na pobyt – webstránka Služby pre prisťahovalectvo: www.immigratiedienst.nl/en/,
držitelia pasu EÚ už nemusia žiadať o takéto povolenie

         vytvorenia obchodného plánu – webstránka Obchodnej komory (Kamer van Koophandel): www.kvk.nl,

         možností využitia prístupu z Holandska do ďalších štátov Európy - webstránka Holandskej agentúry pre zahraničné investície: www.nfia.nl/,

         príležitostí a výhod sídla v regióne Západného Holandska - stránka Západoholandskej agentúry pre zahraničné investície: www.wfia.nl/home.php?pageid=1&,

         príležitostí a výhod sídla v regióne Západného Brabantska - stránka NV REWIN Západné Brabantsko: www.rewin.nl

         možností poskytnutia dotácií – prostredníctvom Subsidieshop www.antwoordvoorbedrijven.nlalebo holandského Združenia holdingových spoločností (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen): www.nvp.nl alebo holandskej Bankovej asociácie (Nederlandse Vereniging van Banken): www.nvb.nl,

         udelenia licencií – prostredníctvom Obchodnej komory (KvK) a miestnych úradov; KvK informuje aj o právnej forme, akú môže mať spoločnosť, a o ročných nákladoch s touto formou spojených, www.kvk.nl a www.overheid.nl/

         ručenia spojeného s právnou formou – prostredníctvom Notárskej komory Holandského kráľovstva (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie): www.notaris.nl/,

         daniach a odvodoch spojených s formou spoločnosti – prostredníctvom Daňového úradu www.belastingdienst.nl/ alebo KvK,

         miestnych daní – prostredníctvom webstránky holandskej vlády: www.government.nl

         poistenia – prostredníctvom KvK a Holandskej asociácie poisťovateľov (Nederlandse Vereniging van Verzekeraars): www.verzekeraars.nl.

 

3.7. Platové podmienky

 

Minimálna mzda
V Holandsku je zákonom stanovená minimálna mzda od veku 23 rokov (wettelijk minimumloon), ako aj pre zamestnancov do 23 roku veku (wettelijke minimum jeugdloon). V zásade sa minimálna mzda upravuje dvakrát ročne (od 1. januára a od 1. júla) v súlade s vývojom tarifných platov v rámci kolektívnych zmlúv. Výška tarifných platov, dohodnutých kolektívnymi vyjednávaniami vo forme sektorových dohôd medzi príslušnými zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami, je minimálne na zákonom stanovenej alebo vyššej úrovni. Minimálna hrubá mzda zamestnanca pracujúceho na plný úväzok a staršieho ako 23 rokov je od 1. januára 2018 1 778 € (pozri na: www.government.nl).

Kolektívne dohody (CAO) sa uzatvárajú aj na základe odvetvia. Tiež obsahujú záväzné dohody medzi zamestnávateľmi a organizáciami zamestnancov týkajúce sa miezd (pozri https://cao.startpagina.nl/). Mzdy môžu byť vyššie, ale to sa líši od sektoru k sektoru a často závisí od práce. Podrobné informácie o rôznych kolektívnych zmluvách nájdete na webovej stránke Ministerstva sociálnych vecí a zamestnanosti (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW) pozri www.government.nl. V Holandsku je bežné, aby sa dohodla hrubá mzda. Vaša čistá mzda Vám bude (takmer) vždy poukázaná na Váš bankový alebo žírový účet obvykle raz mesačne, každé 4 týždne alebo týždenne.

Čistú mzdu na rozdiel od hrubej zákon nestanovuje, táto sa preto podľa druhu podniku alebo priemyselnej oblasti líši. Dôvodom je rozdielna výška zrážok zo mzdy v súvislosti so sociálnymi odvodmi.

Výplatná páska, ktorú dostanete od Vášho zamestnávateľa, musí obsahovať minimálne tieto nasledujúce údaje:

         výška hrubej mzdy,

        štruktúra hrubej mzdy (základný plat, výkonnostný bonus, ap.),

        zrážky zamestnávateľa zo mzdy, týkajúce sa daní a odvodov do sociálneho zabezpečenia,

        zákonom stanovená minimálna mzda a minimálny príspevok na dovolenku, ktoré sa na Vás vzťahujú,

        meno zamestnávateľa a zamestnanca,

        časové obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje (uvádza sa konkrétny mesiac a rok),

        počet pracovných hodín stanovených v zmluve.

Na základe výplatných pások si môžete sami skontrolovať vyplatenú mzdu, preto si ich dobre uschovajte.

 

 3.8. Pracovná doba

 

Na základe zákonných ustanovení môžete pracovať maximálne 9 hodín denne, resp. 45 hodín týždenne. Priemerný pracovný týždeň má spravidla 5 dní (občas sa vyskytuje aj štvordňový), a 36-40 hodín. Túto problematiku upravuje Zákon o pracovnom čase (Arbeidstijdenwet – ATW) a Nariadenie o pracovnom čase (Arbeidstijdenbesluit).

ATW stanovuje pravidlá týkajúce sa:
- maximálnej dĺžky pracovného času,
- minimálnej doby odpočinku,
- nočnej práce,
- prestávok,
- nadčasov,
- pohotovostnej služby.

Upozornenie: na sektor dopravy sa vzťahuje osobitná vyhláška.


Ministerstvo sociálnych vecí a práce poskytuje informačné brožúry s tematikou pracovného a oddychového času:
- v cestnej doprave,
- námornej doprave a vnútrozemskej plavbe.

 

3.9. Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

 

Každý zamestnanec v Holandsku má nárok na platenú dovolenku. Uplatňuje sa zákonné minimum, ktoré ročne predstavuje prinajmenšom štvornásobok počtu hodín pracovného týždňa, väčšina kolektívnych zmlúv umožňuje aj vyšší počet. Pri zamestnancoch na plný úväzok sa jedná vo všeobecnosti o 20-30 dní. Bez ohľadu na výšku Vašej mzdy máte nárok na minimálnu dovolenkovú dávku vo výške 8 %, označovanú ako „mzda za dovolenku“.

Zákon o práci a rodine (Wet arbeid en zorg) upravuje v súvislosti s dovolenkou aj:
- nárok na maximálne 10 dní platenej opatrovateľskej starostlivosti ročne,
- dovolenku počas tehotenstva/materskú dovolenku,
- nárok na 2 dni platenej dovolenky pre partnera v súvislosti s pôrodom, a flexibilitu rodičovskej dovolenky,
- právo na dovolenku v súvislosti s adopciou pre oboch adoptívnych rodičov.

Bližšie informácie o tomto zákone, ako aj o nariadeniach týkajúcich sa dovolenky, poskytuje Ministerstvo sociálnych vecí a práce – www.szw.nl.

 

Holandská legislatíva označuje ako sviatky nasledujúce dni:

         1. január – Nový rok,

         Karneval (v južnej časti Holandska, kde môžu byť podniky zatvorené)

         Veľký piatok,

         Veľkonočný pondelok,

         27. apríl - Narodeniny kráľovnej,

         5. máj - Deň oslobodenia (slávi sa raz za 5 rokov),

         Nanebovstúpenie Pána,

         Turíce,

        25. a 26. december – vianočné sviatky,

         5. decembra sa oslavuje sviatok svätého Nicholasa, v tento deň bývajú niektoré podniky a organizácie otvorené o niekoľko hodín kratšie.

  

3.10. Ukončenie pracovného pomeru

 
Pracovná zmluva môže byť ukončená rôznymi spôsobmi, t. j.:

- uplynutím dohodnutého obdobia (zmluva na dobu určitú),
- výpoveďou zamestnávateľa (prepustenie) alebo zamestnanca,
- ukončením po vzájomnej dohode,
- rozhodnutím kantonálneho súdu o zrušení pracovnej zmluvy,
- smrťou zamestnanca.

Zamestnanci (ako aj zamestnávatelia) sú, pokiaľ ide o výpovednú lehotu, chránení zákonom, ktorý okrem iného stanovuje, že účinnosť výpovede je prípustná len ku koncu mesiaca. Odlišný termín môže určiť kolektívna alebo pracovná zmluva. V prípade skúšobnej lehoty či naliehavého dôvodu (napr. krádež) je ukončenie zmluvy možné s okamžitou platnosťou a bez výpovednej lehoty.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú
Zamestnávatelia sa nemôžu rozhodnúť sami o tom, ktorá cesta sa má použiť na to, aby sa zamestnanci stali nepotrebnými. Žiadosti o prepustenie z ekonomických dôvodov alebo prepustenie z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti sa musia podať UWV (verejné služby zamestnanosti). Všetky ostatné prepúšťania musia byť postúpené kantonálnemu súdu.

Pracovná zmluva na dobu určitú
V prípade dočasných zmlúv majú zamestnávatelia notifikačnú povinnosť, čo znamená, že musia informovať pracovníkov najmenej jeden mesiac pred koncom ich zmluvy, či už je zmluva predĺžená alebo nie. To isté platí aj v prípade ďalších zmlúv v trvaní šiestich mesiacov alebo viac.

Zamestnávateľ
Výpovedná lehota, ktorú má dodržať, sa odvíja od dĺžky trvania pracovného vzťahu – aplikuje zákonom/kolektívnou dohodou stanovenú lehotu.

Zamestnanec
Má dodržiavať výpovednú lehotu, ktorá je preňho štandardne stanovená v dĺžke 1 mesiaca, so zamestnávateľom sa však môže písomne dohodnúť i na kratšej alebo dlhšej, ale maximálne trvajúcej 6 mesiacov.

Povolenie na prepustenie (ontslagvergunning)
Zamestnávateľ môže takúto žiadosť predložiť Úradu práce z dvoch hlavných dôvodov:

 1. z dôvodov ekonomického charakteru, t. j. napr.:

- málo práce v podniku,
- jeho fúzia,
- zatvorenie,
- reorganizácia.

2. z dôvodov iného charakteru, t. j. napr.:

 - nedostatočný pracovný výkon,
- pretrvávajúce ochorenie,
- často sa opakujúca práceneschopnosť,
- dlhodobé narušenie pracovného vzťahu.

 Zamestnanec má následne počas dvoch týždňov možnosť predniesť svoje protiargumenty. Toto povolenie nie je potrebné, resp. zamestnávateľ môže dať výpoveď bez súhlasu UWV Werkbedrijf, ak sa jedná o nasledujúce prípady:
- skúšobná lehota,
- dočasné zamestnanie,
- okamžité prepustenie z nevyhnutného dôvodu,                                                 
- zamestnávateľ je v konkurze.

Ak chce zamestnávateľ s Vami ukončiť pracovnú zmluvu, môže sa obrátiť aj na kantonálny súd. Súhlas Úradu práce nie je tiež za takýchto okolností potrebný.

Závodný výbor (ondernemingsraad – OR)
Závodný výbor je povinný v podnikoch s 50 a viac zamestnancami, pre ktorých predstavuje dôležitý nástroj aktívnej participácie, ako i ovplyvňovania podnikovej politiky. Na druhej strane, dialóg s podnikovou radou je pre zamestnávateľa prostriedkom získania širšej základne podpory pre svoje rozhodnutia, ako i posilnenia dôvery vo vzťahu medzi manažmentom a ostatnými zamestnancami.

 

3.11. Zastupovanie pracovníkov

 

V Holandsku má každý (zamestnanec aj nezamestnaný) právo vstúpiť do odborov – členstvo v nich je totiž všeobecne akceptované, a v súčasnosti tak môžete rýchlo a jednoducho urobiť aj prostredníctvom webstránky konkrétneho odborového zväzu. Odbory fungujú takmer vo všetkých hospodárskych odvetviach (aj keď existujú sektory, ktorých zamestnávatelia členstvo v odboroch vyslovene nepodporujú), a vlastnú odborovú organizáciu majú aj študenti.
 

Za členstvo v odboroch sa platia príspevky, ktorých výška je rôzna v závislosti od konkrétnej organizácie. Väčšina odborov však ponúka bezplatné daňové poradenstvo, a v prípade prepustenia alebo problémov so zamestnávateľom poskytujú aj právne poradenstvo, rovnako bezplatne. V prvom rade ale odbory participujú na kolektívnych vyjednávaniach ohľadom tarifných zmlúv. Holandské odbory majú celkovo približne 2 milióny členov. Najznámejšími zväzmi sú FNV, CNV a MHP (www.vakbond.startpagina.nl).

 
V krajine sú aktívne aj veľké a vplyvné zamestnávateľské organizácie, pre malé a stredné podniky je takou napr. MKB Nederland, a mnohí malí obchodníci tam vstupujú. Aj oni však za svoje členstvo uhrádzajú finančné príspevky.

Tri najväčšie organizácie zamestnancov a tri najväčšie zamestnávateľské organizácie tvoria spolu s vládou Ústav práce (Stichting van de Arbeid). Cieľ tejto organizácie spočíva v schopnosti dohodnúť sa na spoločných stanoviskách, ktoré by viedli k odporúčaniam pre jej členov, a následnému uzavretiu podnikových, resp. sektorových tarifných zmlúv. Pomocou tzv. „poldermodelu“ sa v posledných rokoch podarilo úspešne uzatvoriť spoločné dohody štátu so zástupcami zamestnávateľov a odborovými organizáciami.

 Ak nedôjde k urovnaniu názorových rozdielov, prípustnou možnosťou riešenia je aj vyhlásenie štrajku.

 
 

3.12. Pracovné spory – štrajky

 

Ak sa v práci vyskytnú problémy, existujú v podstate 2 možnosti:
- rozhodnutie prijaté manažmentom sa bude týkať Vás a Vašich kolegov spoločne,

- alebo v záležitosti budete figurovať Vy ako individuálny zamestnanec.

V prvom prípade sa vec môže predložiť podnikovej rade, pokiaľ existuje a ak neexistuje vyriešiť ju môžu aj odbory.

V druhom prípade sa o pomoc alebo o radu musíte obrátiť na odborovú organizáciu, ak ste členom niektorej z nich.

Môžete si tiež najať advokáta a predložiť vec súdu. Holandské odbory majú za účelom presadenia svojich požiadaviek právo vyhlásiť štrajk, ale túto krajnú formu využívajú len vo výnimočných prípadoch.

 
 

3.13. Odborná príprava

 

Odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické činnosti a kurzy súvisiace so špecifickým zamestnaním alebo povolaním a jeho cieľom je príprava účastníkov vzdelávania na budúcu kariéru. Odborná príprava znamená pre mnohých nevyhnutnú cestu k dosiahnutiu profesionálneho uznania a k zlepšeniu vyhliadok na získanie dobrého pracovného miesta.

Iniciatívy EÚ na podporu v oblasti odbornej prípravy
Na podporu prístupu založenom na spolupráci k rozvoju systému odbornej prípravy v Európe využíva EÚ rôzne nástroje a iniciatívy, mnohé z nich tvoria súčasť programu celoživotného vzdelávania.
Celoživotné vzdelávanie je proces, ktorý zahŕňa všetky formy vzdelávania a trvá od predškolského veku až po obdobie po odchode do dôchodku. Jeho úlohou je umožniť ľuďom rozvíjať a udržiavať kľúčové kompetencie počas celého života, ako aj posilniť ich mobilitu medzi jednotlivými zamestnaniami, regiónmi a krajinami.
Možnosti financovania zahŕňajú množstvo aktivít vrátane výmenných pobytov, študijných stáží a vytvárania sietí. K dispozícii je množstvo rôznych projektov pre študentov, ich školiteľov a učiteľov.

 

Kľúčové čiastkové programy:

       Erasmus. Erasmus je považovaný za vlajkovú loď EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Každoročne program Erasmus umožňuje približne 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v rámci neho financuje spolupráca medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

       Leonardo da Vinci. Okrem pomoci jednotlivcom pri získavaní nových zručností sa tento program zameriava aj na pomoc organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy pri spolupráci s partnermi z EÚ, vďaka ktorej si môžu vymieňať najlepšie postupy. V rámci programu Leonardo da Vinci sa financuje množstvo rôznych praktických projektov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, v rámci ktorých umožňuje jednotlivcom odbornú prípravu v zahraničí prostredníctvom rozsiahlych iniciatív, ktoré posilňujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.

       Grundtvig. Program Grundtvig sa zameriava na podporu potrieb v oblasti vyučovania a vzdelávania pre tých, ktorí navštevujú kurzy pre vzdelávanie dospelých. Program sa zameriava na formálne, neformálne a informálne vzdelávanie.

Organizácie EÚ na podporu odborného vzdelávania
Na zlepšenie spolupráce a výmeny najlepších postupov zriadila EÚ tieto dve agentúry:

       Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP), ktoré bolo založené v roku 1975 na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Sídli v gréckom Solúne a vykonáva výskum a analýzy týkajúce sa odbornej prípravy a šíri svoje odborné znalosti medzi európskych partnerov, ako sú univerzity, výskumné inštitúcie a vzdelávacie zariadenia.

        Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) bola založená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej poslaním je podporovať partnerské krajiny mimo EÚ v modernizácii a rozvoji ich systémov odborného vzdelávania.

 

4. Životné podmienky v Európe

  

4.1. Životné podmienky v Európe

 

Kvalita života – hlavná priorita programu sociálnej politiky EÚ
Priaznivé životné podmienky závisia od viacerých faktorov, ako je kvalitná zdravotná starostlivosť, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy, kvalitná dopravná infraštruktúra a množstvo iných faktorov, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život a prácu občanov. Cieľom EÚ je zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať výzvy, ktorým čelí súčasná Európa, akými sú sociálne vylúčenie a starnutie populácie.

Zamestnanosť v Európe
Kľúčovou prioritou EÚ je zlepšovanie pracovných príležitostí v Európe. EÚ a členské štáty prijali európsku stratégiu zamestnanosti, ktorej cieľom je vytvorenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest, boj s nezamestnanosťou a zvýšenie mobility. Európska stratégia zamestnanosti poskytuje rámec pre koordináciu politík zamestnanosti jednotlivých členských štátov a výmenu informácií.

Zlepšovanie perspektívy každého Európana v oblasti zamestnania je takisto ústredným bodom desaťročnej stratégie EÚ pre hospodársky rast - Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast. Základným cieľom je do konca desaťročia zaistiť 75% mieru zamestnanosti občanov EÚ vo veku 20 – 64 rokov.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie a dostupnosť vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti sú dôležitými prioritami všetkých Európanov. Väčšina občanov očakáva rýchly a jednoduchý prístup k zdravotnej starostlivosti aj pri cestovaní v rámci EÚ.

Politiky EÚ v oblasti zdravia reagujú na tieto potreby. Európska komisia vytvorila koordinovaný prístup k politike v oblasti zdravia a zaviedla do praxe sériu iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity vnútroštátnych verejných orgánov. Spoločné postupy a ciele EÚ sú zakotvené v programoch a stratégiách EÚ v oblasti zdravia.

Program verejného zdravia EÚ na roky 2008 až 2013 má tri základné ciele:
• zlepšiť ochranu zdravia občanov;
• podporovať zdravie a zmierňovať nerovnosti v oblasti zdravia;
• získavať a šíriť informácie a poznatky o zdraví.

Vzdelávanie a odborná príprava v EÚ
Členské štáty majú na starosti vlastné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. EÚ však pridáva hodnotu koordinovaním aktivít, ktoré môžu pomôcť naplneniu spoločných cieľov a poskytnúť občanom EÚ väčšie možnosti na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Na účely realizácie tohto cieľa spolupracuje EÚ s vnútroštátnymi orgánmi a zúčastnenými stranami v oblasti vzdelávania v záujme zlepšovania politík a výmeny najlepších postupov. Okrem toho EÚ riadi celý rad programov financovania v oblasti vzdelávania odbornej prípravy.

Schengenský priestor
Schengenský priestor vznikol v marci 1995. Zrušil hraničné kontroly v rámci územia signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, na ktorej musia prebiehať kontroly podľa spoločných pravidiel.

Do roku 2012 podpísalo Schengenskú dohodu 25 európskych krajín. Z nich 22 patrí k členským štátom EÚ: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.
Okrem nich patria do schengenského priestoru aj Island, Nórsko a Švajčiarsko. Do schengenského priestoru nepatrí Spojené kráľovstvo a Írsko.

Doprava v EÚ
Dopravná politika EÚ sa sústreďuje na odstránenie prekážok medzi členskými štátmi, čo umožňuje rýchlejší a lacnejších pohyb občanov a tovarov cez hranice. Cieľom je poskytnúť čisté, bezpečné a efektívne cestovanie v rámci Európy a zároveň posilniť vnútorný trh pre voľný pohyb tovarov a osôb. EÚ je tiež zástancom práv cestujúcich.

Letecká doprava a práva cestujúcich
Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave znamenalo pre cestujúcich zníženie cestovných nákladov a väčší výber prepravcov a služieb. EÚ vytvorila aj súbor práv na spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi.

V prípade problémov s letmi, ktoré odchádzajú z krajiny EÚ alebo prichádzajú do krajiny EÚ, a sú realizované prepravcom zaregistrovaným v EÚ (alebo na Islande, v Nórsku alebo vo Švajčiarsku) cestujúci disponujú súborom práv stanovených EÚ a môžu mať nárok na náhradu výdavkov alebo odškodnenie.

V prípade odoprenia nástupu do lietadla, veľkého meškania letu (viac ako 5 hodín), zrušenia letu alebo nadmerných rezervácií má cestujúci právo na výber medzi presmerovaním do miesta konečného určenia a vrátením sumy letenky. V prípade výberu vrátenia sumy letenky sa cestujúci vzdáva práva na ďalšie cestovanie, pomoc alebo presmerovanie zabezpečené leteckou spoločnosťou.

Letecká spoločnosť je povinná vždy informovať cestujúcich o ich právach a o dôvode odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo veľkého meškania (viac ako 2 hodiny). V závislosti od vzdialenosti a dĺžky meškania má cestujúci nárok na občerstvenie, stravu, komunikáciu (napr. bezplatný telefonický hovor) a ubytovanie cez noc.

V závislosti od dĺžky letu má cestujúci v prípade odoprenia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo v prípade príletu do miesta konečného určenia s meškaním viac ako 3 hodiny nárok na náhradu vo výške od 250 do 600 EUR.

Železničná doprava a práva cestujúcich
V prípade meškania alebo zrušenia vášho vlakového spojenia môže vzniknúť cestujúcim nárok na náhradu a majú právo na primerané informácie o meškaní.

V prípade ohlásenia meškania trvajúceho viac ako 1 hodinu (v porovnaní s časom uvedeným na cestovnom lístku) môžu cestujúci:
• zrušiť cestu a požiadať o okamžitú náhradu plnej ceny lístka (alebo časti cesty, ktorá nebola uskutočnená). O náhradu časti cesty, ktorá už bola uskutočnená, môžu cestujúci požiadať, ak v dôsledku meškania cesta nespĺňa účel,
• požiadať železničnú spoločnosť o presmerovanie do miesta konečného určenia čo najskôr alebo v neskoršom termíne podľa výberu cestujúceho,
• napriek meškaniu pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu.

Ak sa rozhodnete pokračovať v ceste, máte nárok na náhradu. Ak meškanie trvá 1 až 2 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok náhradu na 50 % z ceny lístka. Náhrada musí byť vyplatená do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.

 

4.2. Politický, administratívny a právny systém

 

Holandsko je konštitučná monarchia a parlamentná demokracia. Najdôležitejším štátnym dokumentom je ústava „Grondwet“ z r. 1814, ktorá predstavuje fundament pre politickú a právnu štruktúru krajiny, a zakotvuje tiež základné práva jej občanov. Je najvyšším zákonom štátu, pričom ostatné zákony podliehajú jej ustanoveniam.

Voľby sa konajú každé 4 roky. Do tzv. Druhej Komory, ktorá má 150 poslancov, sa volí priamo. Tzv. Prvú Komoru so 75 zástupcami volia výkonné orgány provinčných rád. Vo voľbách súperia desiatky malých i veľkých strán. Vládu následne vytvoria zástupcovia tých z nich, ktorí spoločne dokážu a chcú vytvoriť väčšinu v parlamente.
V Holandsku sa každé 4 roky konajú aj komunálne voľby, v ktorých si občania každej municipality volia novú miestnu radu, a predstavujú často barometer parlamentných volieb (konaných o rok neskôr).

V holandskom súdnictve sa nevyskytujú porotné súdy. Väčšinu občianskych prípadov prejednávajú okresné súdy, závažné (trestné) konania prislúchajú vyšším súdom, ktoré sú zároveň odvolacími pre okresné. Odvolanie proti rozhodnutiu vyšších súdov je možné podať na jednom z piatich odvolacích súdoch v Holandsku.

 

4.3. Príjmy a dane

 

Platy zamestnancov podliehajú dani zo mzdy, ktorú zamestnávatelia odvádzajú spolu s príspevkami na sociálne zabezpečenie daňovým úradom. Daň zo mzdy je preddavkom pre daň z príjmu.

Príjmová daň sa určuje na základe zdrojov príjmu v súlade s nižšie uvedeným prerozdelením:
1. skupina - Príjem zo zamestnania a vlastníctva nehnuteľností.
2. skupina - Zisk z hlavných účastín.
3. skupina - Príjmy z vložených úspor a investícií/peňažných vkladov.

Výber dane je v každej skupine rozdielny. Príjmy z jednotlivých skupín nie sú vzájomne zúčtovateľné, z tohto dôvodu preto nie je možné vyrovnať negatívny príjem z jednej skupiny pozitívnymi príjmami z druhej.

V 1. skupine sa jedná o progresívnu daňovú sadzbu, ktorá má 4 stupne a každý z nich pevne stanovené percento. Platí, že čím vyšší je príjem, tým je vyššia daň.

Daň z motorového vozidla

Jej výška závisí od jeho hmotnosti a druhu paliva, na ktoré jazdí; medzi jednotlivými provinciami sú v jej sadzbe mierne rozdiely. Program na kalkuláciu sumy nájdete na webstránke Daňovej a colnej správy (belastingdienst).

Miestne dane
Ich druhy a výška sú v jednotlivých municipalitách rozdielne. Bežne sa jedná konkrétne o majetkovú daň, daň pre dochádzajúcich, daň pre turistov, parkovaciu daň, daň za psa, daň z reklamy, daň za (dočasné) využívanie pozemku municipality, poplatky za kanalizáciu, poplatky za komunálny odpad, či kolkové poplatky.

Bližšie informácie Vám poskytne príslušná municipalita, resp. jej webstránka alebo stránka „Postbus 51“ (www.government.nl).

 

4.4. Životné náklady

 

Holandsko je v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ relatívne drahá krajina. Výška životných nákladov je ovplyvnená konkrétnou lokalitou, to znamená, že z tohto hľadiska sú výrazné rozdiely medzi životom v meste a na vidieku. Najdrahšie sú mestá, spomedzi ktorých si prvenstvo v rebríčku udržiava Amsterdam.

„Lacnejšie“ sa žije na severe a východe krajiny, na rozdiel od stredu a západu (Randstad – konurbácia západného Holandska).

Hoci je náročné poskytnúť presnú charakteristiku životných nákladov v Holandsku, obraz o nej si môžete vytvoriť aj prostredníctvom nižšie uvedených cien určitých produktov:
Chlieb: 1,20 €
Šálka kávy: 2,20 €
Pohár piva: 2,50 €
Hranolky s mäsovou kroketou: 4,00 €
Lístok do kina: 10,00 €
Lístok na autobus (krátka cesta): 2,00 €
Liter benzínu: 1,56 €
Prenájom auta (stredná trieda): 80,00 €
Reštauračné menu (2 chody): 27,50 €

Ceny potravín sú v jednotlivých obchodoch rozdielne, preto sa vyplatí ich porovnávať.
Holandsko má pestrú sieť supermarketov, a v každej dedine i meste je obchod. Vo väčšine miest a obcí sa každý týždeň konajú trhy, predávajúce potraviny, oblečenie, kvety či nástroje/potreby pre domácnosť, ktorých ceny sú oproti cenám v obchodoch nižšie.

V Holandsku sú obľúbené aj rôzne „second-hand obchody“, napr. “Kringloopwinkel”, ponúkajúce oblečenie, priemyselný tovar (domáce potreby), či nábytok. Momentálne je pre veľa Holanďanov náročné vyjsť so svojím rozpočtom. Rôzne poradenské centrá poskytujú informácie o hospodárení s peniazmi, ako splácať dlhy, a podobne.

 

 

4.5. Ubytovanie

 

Prenájom
Z dôvodu nízkej ponuky ubytovania na prenájom budete zaradený na čakaciu listinu. Šanca získať ho závisí prirodzene aj od cenovej hladiny, o ktorú máte záujem. Odporúča sa byť v pravidelnom kontakte s bytovou spoločnosťou, u ktorej ste sa zaregistrovali. Odmietnuť ňou ponúknuté ubytovanie je možné len za špecifických okolností.
Pri uzavretí nájomnej zmluvy sa zvyčajne požaduje záloha (napr. v sume ekvivalentnej mesačnému nájmu, ktorá však bude na konci obdobia prenájmu vrátená). Pre ukončenie zmluvy o nájme platí výpovedná lehota prinajmenšom 1 mesiac.

Výšku nájomného si môžete overiť na výbore pre prenájom (Huurcommissie). Bližšie informácie o adresách týchto výborov nájdete na webstránke Ministerstva pre bývanie, územné plánovanie a životné prostredie VROM – http://www.rijksoverheid.nl

Príspevok na nájomné
Môžete oň požiadať finančný úrad, pokiaľ je cena prenájmu pre Vás vysoká. Ďalšie informácie o tom, za akých podmienok máte nárok na tento príspevok, nájdete na
www.belastingdienst.nl.

 

Kúpa
Mnohí Holanďania si kupujú domy – ich kúpa je výhodná z dôvodu úrokovej zrážky z hypotéky (daňová úľava z hypotekárnych úrokov).

V prípade záujmu o kúpu domu kontaktujte makléra, alebo sledujte webstránky, na ktorých sa ponúkajú domy na predaj. Makléri berú provízie z predajnej ceny. Treba si uvedomiť, že väčšina uvádzaných cien nezahŕňa poplatky pre maklérov ani transferové platby (týkajúce sa pozemku), ktoré sa označujú ako „Kosten koper“ (na účet kupcu). Opačne je to pri nových nehnuteľnostiach, ktoré sú zvyčajne bez ďalších doplatkov. Kúpnu zmluvu spisuje notár, ktorý uvádza i náklady. Ak ide o hypotéku, má jej zmluvu tiež na starosti. Praktickými odporúčaniami a osobnou asistenciou Vám pred i počas kúpy môže pomôcť združenie Vlastný dom (Eigen Huis).

https://www.eigenhuis.nl/

 

4.6. Zdravotníctvo

 

Zdravotné poistenie je povinné, ak žijete a / alebo pracujete v Holandsku. Všeobecné súkromné poistenie pre každého člena rodiny vo veku 18 rokov a viac je ponúkané súkromnými zdravotnými poisťovňami. Výška mesačnej platby sa určuje ročne v novembri na nasledujúci rok a líši sa od jedného poisťovateľa k druhému.

Osoby s nízkymi príjmami majú nárok na tzv. „príspevok na starostlivosť“ (zorgtoeslag). Samostatne žijúcim vzniká nárok na tento príspevok, ak je príjem nižší ako 27 857 €/rok, osobám v spoločnej domácnosti v prípade príjmu nižšieho ako 35 116 €/rok. Presné podmienky nájdete na webstránke www.belastingdienst.nl.
Keďže vyššie uvedené poistenie pokrýva len položky základnej starostlivosti, odporúča sa v rámci kompenzácie nákladov na pravidelnú starostlivosť o chrup, fyzioterapiu a dlhodobé liečenie, uzatvoriť aj tzv. „dodatočné poistenie“, pričom nie je podmienkou, aby ste tak urobili v rovnakej poisťovacej spoločnosti ako v prípade základného poistenia. Osoby žijúce v Holandsku sa musia prihlásiť do evidencie ktoréhokoľvek praktického lekára (huisarts), ktorý

patrí do Vášho obvodu. Väčšina praktických lekárov má stanovené ordinačné hodiny, takže konzultácie (afspraak) si dohodnite počas nich už vopred. Ak je nevyhnutné mimoriadne vyšetrenie, praktický lekár Vám dá odporúčanie (verwijzing) do nemocnice alebo k špecialistovi, pretože bez neho Vám ani v jednom prípade lekársku starostlivosť neposkytnú.

Jedinými výnimkami sú ošetrenia:
- u stomatológa,
- na úrazovom a pohotovostnom oddelení vo veľkých nemocniciach.

 

 

4.7. Systém vzdelávania

 

Holandské zákony stanovujú povinnú školskú dochádzku od ukončeného 5 roku veku do ukončenia 16. roku veku pre všetky deti, ktoré v krajine žijú, alebo sa v nej dlhšie časové obdobie zdržiavajú, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či náboženskú vieru.

Dieťa musí nastúpiť do školy najneskôr v prvý deň mesiaca nasledujúceho po jeho piatych narodeninách (t. j. ak ich malo 22. februára, povinnosť školskej dochádzky mu vzniká najneskôr 1. marca). Väčšina (až 99%) detí v Holandsku začína navštevovať školu už od 4. roku veku, počas ktorého si zvyknú na chodenie do nej a budú mať príležitosť naučiť sa lepšie porozumieť a hovoriť po holandsky, čo platí obzvlášť pre deti, ktoré doma rozprávajú iným (cudzím) jazykom. Na štvorročné dieťa sa po prihlásení do školy nevzťahuje Zákon o povinnej školskej dochádzke, takže rodičia sa môžu so školou dohodnúť na (ne)prítomnosti svojho dieťaťa v nej.

Po ukončení 8. ročníka základného vzdelávania (verejné a náboženské vzdelávanie) deti vstupujú na vyššie všeobecné stredné alebo predškolské stredné vzdelanie. Po štyroch alebo piatich rokoch, ak žiak získal diplom, môže v závislosti od úrovne prípravného vzdelávania pokračovať v stredoškolskom odbornom vzdelávaní alebo vyššom odbornom alebo univerzitnom vzdelávaní.

Od veku 18 rokov sa musí platiť školné. Študentské pôžičky sú veľmi časté vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Školské prázdniny
Deti ich majú počas školského roka niekoľkokrát, a preto ich nie je možné mimo týchto stanovených období zo školy uvoľniť napr. kvôli dovolenke. Výnimkou je jedine súhlas miestne príslušného úradníka zodpovedajúceho za školskú dochádzku (leerplicht ambtenaar).

Školskú dochádzku v plnej miere musí študent absolvovať až po školský rok (1. augusta - 31. júla), v ktorom dosiahne 16. rok veku. Následne sa uplatňuje čiastočná dochádzka, na základe ktorej má mladistvý/á povinnosť zúčastňovať sa vyučovacieho procesu minimálne 2 krát týždenne po dobu 1 roka vo vzdelávacom zariadení (MBO – sekundárne odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, resp. inštitúcie určené Ministerstvom pre vzdelávanie, kultúru a vedu www.minocw.nl). V prípade MBO s BPV-zmluvou (o praktickej príprave na povolanie) môže vyučovanie trvať i kratšie ako uvedené 2 dni. Čiastočná školská dochádzka, ktorú je možné podľa druhu školy kombinovať aj so zamestnaním, sa už nevzťahuje na tých, ktorí ukončia školu po školskom roku, v ktorom dosiahli 17 rok veku.

 

4.8. Kultúrny a spoločenský život

 

Kultúrny a spoločenský život je v Holandsku bohatý a rozmanitý. Umenie výrazne ovplyvnili predovšetkým holandskí maliari Rembrandt (v 17. storočí) a Vincent van Gogh (v 19. storočí), v súčasnosti majú popredné postavenie spisovatelia. Na webstránke www.holland.com môžete nájsť kalendár výstav a podujatí realizovaných v Holandsku.

Obľúbenou formou rekreácie v Holandsku je aj šport, a keďže jednu pätinu krajiny tvoria vodné plochy, neprekvapuje, že ide najmä o vodné športy. Populárnymi sú taktiež futbal, golf, tenis, beh (jogging), squash, cyklistika, a v zime aj korčuľovanie.

 
 

4.9. Súkromný život (narodenie, sobáš, úmrtia)

 

V Holandsku sa udalosti, akými sú sobáš, narodenie, sťahovanie, či smrť, musia v rámci stanoveného obdobia registrovať na civilnom úrade (Burgerlijke Stand), príslušnom podľa miesta Vášho bydliska. Tamojší úradníci sú kompetentní vystavovať občianske dokumenty, napr. sobášne a rodné listy. O konkrétnom postupe pri týchto udalostiach sa dozviete viac na webstránke municipality, pod ktorú spadá miesto Vášho pobytu.   

 

4.10. Doprava

 

Holandsko je pomerne malá krajina s vysokou hustotou obyvateľstva. V posledných rokoch sa tu čoraz viac sťažujú možnosti prepravy z dôvodu preťaženosti dopravných sietí. Mnoho Holanďanov preto pravidelne čaká v dopravných zápchach či na meškajúce vlakové spoje. Zodpovedné Ministerstvo pre dopravu a riadenie vôd sa snaží riešiť problematické úseky komunikácií, ako aj optimalizovať verejnú dopravu. Mýtom spoplatnených ciest je v Holandsku málo.
Najväčšia holandská železničná spoločnosť (NS – Nederlandse Spoorwegen) ponúka na svojej webstránke
www.ns.nl grafikon, ako aj ceny rôznych cestovných lístkov."OV-kaart" (bezkontaktná čipová karta pre verejnú dopravu) vám umožňuje cestovať so všetkými dopravcami. Niekedy môže cesta zahŕňať niekoľko dopravcov. Dôležité: pri prevode sa musíte prihlásiť a odhlásiť u každého jednotlivého dopravcu.

Okrem vlaku a auta je jedným z najdôležitejších dopravných prostriedkov aj bicykel. Vo veľkých mestách je dokonca na prvom mieste. Vo všeobecnosti mnoho Holanďanov bicykluje aj rekreačne.

 

Posledná úprava textu: 10.5.2018