Mobilitné programy pre mladých a organizácie v EÚ

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  SAAIC

SAAIC podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce slovenských inštitúcií v rámci vzdelávacích a iných programov.

SAAIC je aj Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania (2007-2013), v rámci štyroch sektorových podprogramov (Comenius, Erasmus, Grundtvig a Leonardo da Vinci) Programu celoživotného vzdelávania môžu inštitúcie (prípadne jednotlivci prostredníctvom inštitúcie) požiadať o grant na:

· Mobilitu jednotlivcov a skupín (žiakov, študentov, učiteľov, školiteľov, manažérov vzdelávania, poradcov, seniorov...),
· Projekty (partnerstvá, siete a multilaterálne projekty)
· Prípravné návštevy,
· Sprievodné aktivity a iné.

SAAIC okrem iného koordinuje programy Erasmus Mundus a Tempus. Predovšetkým program Erasmus Mundus je určený mladým ľuďom.  Tento program Európskej únie je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi EÚ a ostatnými krajinami sveta. Program poskytuje štipendiá na absolvovanie celého magisterského, inžinierskeho alebo doktorandského štúdia v rámci spoločných študijných programov. Študenti počas štúdia absolvujú pobyt v min. 2 rôznych krajinách a majú možnosť získať skúsenosti, ktoré sú žiadané na trhu práce. Viac informácií nájdete na www.saaic.sk

Slovenská akademická informačná agentúra  SAIA

SAIA pozornosť venuje predovšetkým moblitám študentov a výskumných pracovníkov tak verejných ako i sukromných vedeckých inštitúcií prostredníctvom rôznych štipendijných programov (CEEPUS, Národný štipendijný program, SCIEX a iné). Študenti a výskumní pracovníci môžu požiadať o štipendiá do viac ako 30tich krajín celého sveta.

SAIA ponúka mobility, štipendijné pobyty a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí. Realizuje akademické pobyty v rámci ktorých organizuje výberové konania na štipendijné pobyty do 30 krajín sveta.
Prostredníctvom národného štipendijného programu na podporu mobilít www.stipendia.sk podporuje mobility slovenských aj zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských pedagógov a výskumných pracovníkov.
Okrem týchto programov realizuje SAIA i ďalšie:

CEEPUS (stredoeurópsky výmenný program zameraný na mobilitu študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov formou podpory spolupracujúcich sietí a individuálnych mobilít, pričom prioritou je podpora sietí spolupracujúcich na vytváraní spoločných študijných programov)
Akcia Rakúsko?Slovensko (cieľom je podpora a zintenzívnenie spolupráce medzi vysokoškolskými a vedeckými inštitúciami na Slovensku a v Rakúsku, a to formou grantovej podpory spoločných projektov a individuálnych štipendií)
Vedecký výmenný program Sciex-NMSch (poskytuje štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov - doktorandov a postdoktorandov, na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci a pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a Slovenska spolupracovať).

Viac informácií nájdete na www.saia.sk

 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom činností inštitútu je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

· poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné aktivity pre mládež a rôzne skupiny pracovníkov s mládežou;

· koordinuje a realizuje aktivity na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže;

· administruje grantové programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ADAM) a Európskej únie (Mládež v akcii);

· pôsobí v oblasti podpory práce s talentovanou mládežou (olympiády a predmetové súťaže);

· je sídlom Eurodesku – Európskej informačnej siete pre mládež a mládežníckych pracovníkov.

· Administruje a koordinuje projekty Európskeho sociálneho fondu (ESF) – KomPrax a Praktik.


Viac informácií nájdete na www.iuventa.sk. Program Erasmus+

1. januára 2014 sa začal nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, Erasmus+. Sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR – o 40 % vyšší než súčasné programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac než 4 milióny ľudí vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Žiadatelia tak budú mať lepší prehľad o ponúkaných možnostiach a vďaka ďalšiemu zjednodušeniu sa zlepší aj dostupnosť programu.

Kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

1. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA, Búdková 2, Bratislava

2. Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, Svoradova 1, Bratislava