Užitočné webové stránky

https://europa.eu – Oficiálna web stránka Európskej únie 

https://europa.eu/youth – Európsky portál pre mládež

https://ec.europa.eu/ploteus – Európsky portál o možnostiach vzdelávania

www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra

www.euroguidance.sk/ - Euroguidance centrum

https://aiesec.sk - študenstská oganizácia (stáže)

https://www.4icu.org/ – zoznam univerzít z celého sveta

https://eacea.ec.europa.eu – Agentúra pre vzdelávanie, kultúru a audiovizuálnu oblasť

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ - národné systémy vzdelávania

www.studyineurope.eu – informácie o možnostiach štúdia v Európe

www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

www.iuventa.sk – Slovenský inštitút mládeže

www.mladezvakcii.sk - Národná agentúra programu Mládež v akcii

www.visegradfund.org – Medzinárodný višegrádsky fond

www.internationalscholarships.com – vyhľadávač štipendií v zahraničí

www.scholarships.sk – Národný štipendijný program SR

www.minedu.sk– Ministerstvo školstva SR

www.dobrovolnictvo.sk - Národné dobrovoľnícke centrum

www.erasmusplus.sk/ - Program ERASMUS+

https://europa.eu/europedirect/index_sk.htm - EUROPE DIRECT

https://europa.eu/youreurope/ - Vaša Európa

https://eurodesk.eu/ - EURODESK

www.euraxess.sk - Pracovné príležitosti pre výskumníkov

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/home - EUROPASS

https://ec.europa.eu/solvit/ - SOLVIT

www.enic-naric.net - Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní

https://een.ec.europa.eu/ - Enterprise EUROPE network