Užitočné webové stránky

https://europa.eu – Oficiálna web stránka Európskej únie 

https://europa.eu/youth – Európsky portál pre mládež

www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra

www.euroguidance.sk - Euroguidance centrum

https://aiesec.sk - Študenstská oganizácia 

https://www.4icu.org – Zoznam univerzít z celého sveta

www.eacea.ec.europa.eu – Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice - Eurydice (národné systémy vzdelávania)

www.studyineurope.eu – Informácie o možnostiach štúdia v Európe

www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

https://nivam.sk/ – Národný inštitút vzdelávania a mládeže

www.visegradfund.org – Medzinárodný vyšehradský fond

www.internationalscholarships.com – Vyhľadávač štipendií v zahraničí

www.scholarships.sk – Národný štipendijný program SR

www.minedu.sk– Ministerstvo školstva SR

www.dobrovolnictvo.sk - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

www.erasmusplus.sk - Program ERASMUS+

https://europa.eu/europedirect/index_sk.htm - EUROPE DIRECT

https://europa.eu/youreurope - Vaša Európa

https://eurodesk.sk - EURODESK

www.euraxess.sk - Pracovné príležitosti pre výskumníkov

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/home - EUROPASS

https://ec.europa.eu/solvit - SOLVIT

www.enic-naric.net - Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní

https://een.ec.europa.eu - Enterprise EUROPE network

https://zborsolidarity.eu - Európsky zbor solidarity