Užitočné webové stránky

www.europa.eu – Oficiálna web stránka Európskej únie 

www.europa.eu/youth – Európsky portál pre mládež

www.ec.europa.eu/ploteus – Európsky portál o možnostiach vzdelávania

www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra

www.euroguidance.sk - Euroguidance centrum

www.aiesec.sk - študenstská oganizácia (stáže)

www.euroeducation.net – databáza univerzít v Európe

www.eacea.ec.europa.eu – Agentúra pre vzdelávanie, kultúru a audiovizuálnu oblasť

www.eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ - národné systémy vzdelávania

www.studyineurope.eu – informácie o možnostiach štúdia v Európe

http://univ.cc/– zoznam univerzít celého sveta

www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

www.iuventa.sk – Slovenský inštitút mládeže

www.mladezvakcii.sk - Národná agentúra programu Mládež v akcii

www.visegradfund.org – Medzinárodný višegrádsky fond

www.internationalscholarships.com – vyhľadávač štipendií v zahraničí

www.scholarships.sk – Národný štipendijný program SR

www.minedu.sk– Ministerstvo školstva SR

www.dobrovolnictvo.sk - Národné dobrovoľnícke centrum

http://www.erasmusplus.sk/ - Program ERASMUS+

http://europa.eu/europedirect/index_sk.htm - EUROPE DIRECT

http://europa.eu/youreurope/ - Vaša Európa

http://www.eurodesk.eu/ - EURODESK

www.euraxess.sk - Pracovné príležitosti pre výskumníkov

http://europass.cedefop.europa.eu/sk/home - EUROPASS

http://ec.europa.eu/solvit/ - SOLVIT

http://enic-naric.net - Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ - Enterprise EUROPE network


EURES Slovakia
facebook EURES Slovakia  LinkedIn EURES Slovakia  Twitter EURES Slovakia  Instagram EURES Slovakia    YouTube EURES Slovakia