Životné a pracovné podmienky v Rakúsku

 

Životné a pracovné podmienky v Rakúsku

 Hľadanie práce

Ako si nájsť prácu

Informácie o zamestnávateľoch, kvalifikáciách a o možnostiach zamestnania môžete nájsť v novinách, súkromných poradensko-sprostredkovateľských agentúrach, v rakúskych službách zamestnanosti (úrady práce - AMS) a na príslušných stránkach na internete. Ak si hľadáte zamestnanie, pýtajte sa priateľov, príbuzných a susedov. Úrad práce vo vašej domovskej krajine vám bude schopný poskytnúť informácie o životných a pracovných možnostiach v Rakúsku cez sieť EURES (systém spolupráce medzi úradmi práce členských štátov EÚ).

V EURES-e pracuje viac ako 1000 špeciálne vyškolených EURES poradcov na úradoch služieb zamestnanosti vo všetkých krajinách EÚ/EHP a vo Švajčiarsku. Ich hlavnou pracovnou náplňou je pomáhať pri hľadaní zamestnania v inej krajine EÚ/EHP.

Veľa spoločností požaduje poslať žiadosť online. Vyplňte osobnú záznamovú kartu online a podľa možnosti odovzdajte svoj životopis, žiadosť a certifikáty.

Online job boards

Nezameriavajte sa na inzeráty v novinách pri hľadaní práce. Online pracovné tabule sú užitočným doplnkom. Publikujú nielen voľné pracovné miesta, ale tiež umožňujú nahrávať váš profil a dostávať upozornenie prostredníctvom e-mailu, ak vyhovuje váš profil.

Elektronické pracovné ponuky AMS – rakúskeho úradu práce

Táto služba je k dispozícii ľuďom registrovaným v AMS a iným zainteresovaným stranám. Poskytuje prehľad všetkých voľných pracovných miest nahlásených úradu práce v Rakúsku a ďalších krajinách EHP. Môžete sa tiež zaregistrovať v elektronickom systéme eJob-Room, ak ste sa ešte nepresťahovali do Rakúska. Registrovaní užívatelia môžu zverejňovať svoje žiadosti prostredníctvom elektronického systému e-Job-Room.

V riadiacej oblasti sa stáva čoraz viac a viac bežnejším, že zamestnanci sa priamo získavajú od iných zamestnávateľov alebo náborových agentúr. Vo väčšine prípadov sa však aj naďalej musíte uchádzať o zamestnanie priamo, u príslušného zamestnávateľa.

Predtým, než pošlete svoju žiadosť, je vhodné zamestnávateľa kontaktovať telefonicky alebo mailom a informovať sa, či je pracovné miesto stále voľné. Takisto môžete zaslať svoju žiadosť o prijatie do zamestnania, aj keď ste nenašli žiadny zverejnený inzerát na pracovnú pozíciu, ktorú by ste chceli obsadiť.

V prípade, že ste sa s potenciálnym zamestnávateľom dohodli (telefonicky, mailom alebo osobne) na pohovore, nezabudnite si so sebou zobrať aj svoj životopis, referencie a potvrdenie o predchádzajúcom zamestnaní, ak sa to vyžaduje.

Voľné miesta nájdete na:
http://www.ams.at/
http://www.jobboerse.at/

Sezónne práce nájdete na:
http://www.ams.at/
http://www.jobroom.at/

Práca v inom členskom štáte

Uchádzať sa o zamestnanie

Dokumenty k žiadosti by mali byť napísané v nemčine, pokiaľ oznámenie o voľnom pracovnom mieste nestanovuje iný jazyk. Žiadosti sa často posielajú e-mailom alebo online. Bežnou praxou je tiež posielať žiadosti firmám, ktoré oficiálne neinzerovali voľné pracovné miesto (známe ako špekulatívne).

Kompletná žiadosť o prácu zahŕňa:

• žiadosť o prijatie do zamestnania;

• životopis alebo Europass CV (Curriculum vitae);

• osvedčenia a referencie (vysvedčenia o ukončení školy, osvedčenia o odbornej spôsobilosti potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní, potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach, doklady o absolvovaní dôležitých kurzov súvisiacich s pracovným miestom, odporúčacie listy);

• fotografiu

Žiadosť / sprievodný list:

Overte si meno svojej kontaktnej osoby v spoločnosti (napr. HR manažéra) a oslovte ho správnym menom a titulom (napr. Vážený pán Dr. Müller).

Odvolajte sa na odkaz v novinách alebo telefonický hovor.

Upozornite na tri vaše silné stránky (odborná prax, kvalifikácia, motivácia, angažovanosť alebo odborná prax) a vysvetlite, prečo ste pre túto pozíciu ideálnym kandidátom.

Požiadajte o osobný pohovor.

Životopis alebo životopis Europass:

Váš životopis by mal byť stručný, výstižný a jasne usporiadaný a mal by uvádzať základné fakty. Mal by pozostávať z najviac dvoch - alebo lepšie - jedného - hárku A4. Predchádzajúce obdobia zamestnania by sa mali usporiadať chronologicky, počnúc prvým zamestnaním a končia posledným zamestnaním alebo naopak. Platí to aj pre časť týkajúcu sa vášho vzdelávania a odbornej prípravy. Mnoho spoločností žiada Európsky životopis / Europass.

Stáže a učňovské vzdelávanie
Definícia a oprávnenosť - Stáže

1. Druhy stáží
Existujú rôzne typy stáží, ktoré majú rôzne právne následky v zákone o zamestnanosti a sociálnom poistení:
- povinné stáže
- obdobia praktického výcviku
- zamestnanie počas dovolenky („dovolenkové zamestnanie“)
- postgraduálne stáže.

Stáž sa môže organizovať najmä ako pracovný pomer alebo učňovský vzťah. Druh zmluvného vzťahu sa posudzuje individuálne. Rozhodujúce nie je opis alebo písomné dohody uzatvorené so stážistami, ale spôsob, akým sa stáž skutočne pripravuje.

Pracovné vzťahy

Pracovné vzťahy zahŕňajú odmenu za prácu a sú zabezpečené písomnou alebo ústnou pracovnou zmluvou. Dôležitou črtou pracovného pomeru je „osobná závislosť“ zamestnanca. Hlavné kritériá osobnej závislosti sú:

• Integrácia zamestnanca do organizácie
• Vopred určený pracovný čas
• Pridelené pracovisko
• Pevné pracovné zaradenie
• Záväzok riadiť sa pokynmi zamestnávateľa
• Priebežný dohľad zamestnávateľa.

Ak sa stáž posudzuje ako pracovný pomer, vyššie uvedené kritériá sa porovnávajú s inými aspektmi, ako je napríklad vzájomná výmena znalostí a zručností. Ak tieto kritériá neprevažujú ostatné aspekty a vzájomná výmena vedomostí a zručností je podstatnou súčasťou dohody, potom je to skôr učňovský vzťah. Všetky pracovnoprávne predpisy sa vzťahujú na zamestnanecké vzťahy vrátane všetkých kolektívnych dohôd o mzdách, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť (tieto musia byť k dispozícii na nahliadnutie) a prípadne na všetky obchodné dohody, ktoré sa musia uplatňovať.

Učňovské vzťahy

Vzťahy učňovskej prípravy uprednostňujú výučbu a školenie pred záväzkom vykonávať prácu. Hlavné kritériá pre učňovský vzťah sú tieto:

• Účelu školenia musí byť venovaný dostatočný čas.
• Povinnosti, ktoré má učeň vykonávať, musia zodpovedať účelu školenia.
• Učeň má väčšiu slobodu pri organizovaní svojho času v spoločnosti.

• Práca učňa nie je nevyhnutná pre fungovanie firmy. Učňovské vzťahy nepodliehajú pracovnému právu. Napríklad neexistuje žiadny zákonný nárok na dovolenku, žiadny zákonný nárok na odmenu alebo osobitné odmeňovanie podľa kolektívnej zmluvy a žiadny nárok na vyplácanie mzdy v prípade choroby alebo úrazu.

POVINNÉ TRÉNINGY

Všeobecne: povinné stáže sú predpísané v školských alebo univerzitných smerniciach a plánoch výučby a mali by slúžiť ako doplnok k teoretickému (školskému / vysokoškolskému) vzdelávaniu a mali by zabezpečiť, aby sa študenti školy alebo univerzity oboznámili s realitou zamestnania ako súčasť svojich teoretických výcvikov. Povinné stáže sa môžu absolvovať počas celého roka, ako aj počas prázdnin.

Právna situácia v oblasti zmlúv

1. Učebný obsah a trvanie povinnej stáže musia zodpovedať príslušným školiacim usmerneniam / učebnému plánu, pričom stážista je povinný vykonávať iba prácu v ňom stanovenú. Povinná stáž sa môže ukončiť formou učňovského alebo pracovnoprávneho vzťahu. Rozhodujúcim faktorom je skutočné vytvorenie zmluvy / dohody a nie opis zmluvy /dohody.

2. Učňovské vzťahy uprednostňujú výučbu a odbornú prípravu v príslušnom povolaní. Ak zmluva / dohoda zahŕňa riadiace právomoci a práva nad rámec účelu školenia a / alebo integrácie účastníka do riadenia organizácie, nejde v skutočnosti o učňovské vzťahy, ale o pracovné vzťahy. To znamená, že sa uplatňujú všetky pravidlá pracovného práva. Zahŕňa to aj nárok na kolektívne dohodnuté platby (vrátane odmeny za sviatky a vianočné obdobie). Zamestnávateľ musí platiť príspevky do zamestnaneckého rezervného fondu od druhého mesiaca zamestnania.

3. Povinné stáže vo finančných sférach pre študentov vysokoškolského vzdelávania a sfére cestovného ruchu v hoteloch a reštauráciách pre študentov vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania sa môžu ukončiť iba ako súčasť pracovného pomeru. Podľa kolektívnej zmluvy o mzdách pre pracovníkov v hoteloch a potravinárskom priemysle majú osoby, ktoré vykonávajú povinné stáže v hoteloch a reštauráciách, nárok na výplatu v súlade s príslušnou mzdou za učňovskú prípravu za školiaci rok, ktorý zodpovedá školskému roku (stáže absolvované medzi dvoma školskými rokmi by mali byť priradené k predchádzajúcemu školskému roku).

4. Testovanie učňovskej prípravy je organizované v súlade s pravidlami školského zákona na doplnenie vyučovacích hodín ako vzdelávacie podujatie („dni / týždne pracovnej skúsenosti“), ako vzdelávacie podujatie alebo ako individuálna kariérna orientácia v rámci spoločnosti. Podstatné je, aby žiaci školy získali prvý kontakt so svetom práce ako súčasť učňovskej praxe. Testovanie učňovského vzdelávania nie je pracovným vzťahom.

Právna situácia v oblasti sociálneho poistenia

Zamestnanci povinných stáží v neplatených učňovských vzťahoch majú pri práci v súlade so Všeobecným zákonom o sociálnom poistení (Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, ASVG) - úrazové poistenie pre študentov stredných a vysokých škôl.

Platené povinné stáže, či už ide o pracovné alebo učňovské vzťahy, podliehajú povinnému poisteniu podľa ASVG. Ak sú študenti povinných stáží zamestnaní ako zamestnanci, musia byť registrovaní na sociálne poistenie u príslušných sociálnych poisťovateľov ich zamestnávateľom, rovnako ako každý iný zamestnanec.

Ak zárobok účastníka prekročí hranicu minimálnej mzdy (od roku 2015: 405,98 EUR mesačne), má plný nárok na povinné poistenie podľa ASVG (to zn. má povinné zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie); ak ich zárobok klesne pod hranicu minimálnej mzdy, sú poistení len pre prípad úrazu.

OBDOBIE PRAKTICKÉHO VÝCVIKU

Právna situácia v oblasti zmlúv

Obdobie praktického vyučovania vo všeobecnosti zahŕňa učňovský vzťah. Prioritami sú rozširovanie a uplatňovanie získaných poznatkov v praxi a získavanie nových zručností, ale nevykonávanie práce. Výsledkom je, že pracovné právo a podmienky kolektívnej zmluvy sa obvykle neuplatňujú. Je potrebné poznamenať, že obdobie praktického výcviku musí byť upravené tak, aby osoba vykonávajúca toto školenie nebola osobne závislá, alebo povinná pracovať. Inak, aj keď je dohoda opísaná ako obdobie praktického výcviku, v skutočnosti ide o pracovnoprávny vzťah. To znamená, že by sa mali dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa zamestnávania (vrátane pravidiel týkajúcich sa kolektívnych zmlúv).

2. Právna situácia v oblasti sociálneho poistenia

Osoby, ktoré sa zúčastňujú na praktickom výcviku, majú iba povinné úrazové poistenie a ich zamestnávateľ musí byť zaregistrovaný priamo v inštitúcii všeobecného úrazového poistenia (Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, AUVA).

BRIGÁDA

Právna situácia v oblasti zmlúv

Zamestnanci sú študenti školy a univerzity, ktorí pracujú predovšetkým počas prázdnin, aby zarobili peniaze, a sú zapojení ako konvenční zamestnanci. „Brigáda“ nie je predpísaným povinným doplnkom vzdelávania.

Vo všeobecnosti je zamestnanie – brigáda -  pracovnoprávnym vzťahom, v ktorom sa uplatňujú pracovné právo a pravidlá kolektívnej zmluvy.

Právna situácia v oblasti sociálneho poistenia

Zamestnanci počas brigády podliehajú povinnému poisteniu podľa ASVG a mali by byť zaregistrovaní v príslušných zdravotných poisťovniach.

Ak zárobky brigádnikov prekročia hranicu minimálnej mzdy (od roku 2015: 405,98 EUR mesačne), majú nárok na plné poistenie podľa ASVG; ak ich zárobok klesne pod hranicu minimálnej mzdy, sú poistení len pre prípad úrazu.

POSTRGRADUÁLNE STÁŽE

Právna situácia v oblasti zmlúv

„The traineeship generation“ je úvodná fráza, ktorá opisuje, koľko ľudí, ktorí ukončili univerzitu, vstúpilo do sveta práce prostredníctvom stáží. Ide buď o učňovské vzťahy, v ktorých sa neuplatňujú podmienky pracovnoprávneho práva alebo o dohody, ktoré by sa dali opísať ako „doba praktického výcviku“ alebo „stáž“, ale ktoré by sa mali skutočne kvalifikovať ako pracovné vzťahy.

Pracovné právo a pravidlá kolektívnej zmluvy sa vzťahujú na pracovnoprávne vzťahy.
Právna situácia v oblasti sociálneho poistenia

Stážisti sa musia vždy zaregistrovať v príslušných zdravotných poisťovniach na účely sociálneho poistenia.
V prípade pracovného pomeru by sa potom mali zaregistrovať ako zamestnanec pre  účely sociálneho poistenia. Ak zárobky zamestnanca prekročia hranicu minimálnej mzdy, sú plne poistené; ak ich zárobok klesne pod hranicu minimálnej mzdy, sú poistení len pre prípad úrazu.
Stážisti, ktorí absolvujú stáže, ktorí absolvujú právne predpísané stáže pre budúce povolania (napríklad legálni stážisti alebo učitelia stážistov), ​​sú vždy plne poistení v rámci ASVG, aj keď ich zárobky sú pod hranicou minimálnej mzdy.

OCHRANNÉ USTANOVENIA

Zákon o zamestnávaní detí a adolescentov stanovil obmedzenia týkajúce sa pracovného času a činností povolených pre stážistov, ktorí sa ešte nedosiahli 18 rokov veku. Tento zákon sa uplatňuje tak na pracovnoprávne vzťahy, ako aj na učňovské vzťahy.

Pracovný čas pre stážistov, ktorí už majú 18 rokov, upravuje zákon o pracovnej dobe a zákon o odpočinku. Tieto zákony sa vzťahujú iba na vzťahy počas nezamestnanosti.

1. Zákon o zamestnávaní detí a dospievajúcich (Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz, KJBG)
Zakázané sú: práca v noci, úkolová práca, preprava veľkého množstva peňazí a hmotného majetku, práca v určitých podnikoch (napr. v oblastiach, ktoré sú nebezpečné pre mladých ľudí) a nebezpečné práce, ako napríklad práca pod zemou, obklady striech alebo stavebné práce, prepravujúce ťažké bremená, pracujúce s nebezpečnými látkami (napr. výbušninami) alebo zariadenia (napr. strojové píly, hoblíky, frézky alebo rezacie stroje). Niektoré práce sa môžu vykonávať iba pod dohľadom, určité činnosti od určeného minimálneho veku (16 alebo 17 rokov). Pokiaľ ide o pracovný čas a doby odpočinku, uplatňujú sa tieto obmedzenia:

• Pracovný čas môže byť maximálne osem hodín denne a 40 hodín týždenne. V kolektívnej zmluve sa však môže ustanoviť, že pracovný čas môže v jednotlivých dňoch predstavovať až deväť hodín a v jednotlivých týždňoch až 45 hodín, ak v danom období nepresiahne pracovný čas v priemere 40 hodín týždenne.

• Počas pracovného dňa dlhšieho ako štyri a pol hodiny by sa mal pracovný čas rozdeliť na prestávku najmenej pol hodiny.

• Po skončení pracovného dňa by sa mala dodržať denná doba odpočinku najmenej 12 hodín. Týždenné doby odpočinku sú dva kalendárne dni; práca v nedeľu a sviatky je zakázaná. Existujú výnimky, napr. v pohostinstve, kde sa týždenné doby odpočinku skracujú na 43 nepretržitých hodín a zamestnanci môžu pracovať každú druhú nedeľu.

2. Zákon o pracovnej dobe (Arbeitszeitgesetz, AZG) a zákon o dobách odpočinku (Arbeitsruhegesetz, ARG).

Pokiaľ ide o pracovný čas, existujú tieto nariadenia:

• Normálny denný pracovný čas je 8 hodín, normálny týždenný pracovný čas je 40 hodín; kolektívne dohody o mzdách môžu ustanoviť kratšie týždenné pracovné hodiny (mzdové alebo podnikové dohody však môžu stanoviť kumulatívne obdobia na výpočet, keď je možné flexibilne rozdeliť bežný pracovný čas). Dodatočné hodiny môžu byť odpracované iba vtedy, ak je zvýšený dopyt po práci a pre zamestnanca neexistujú žiadne poľahčujúce okolnosti. Ďalej by sa mal zaplatiť príplatok za nadčasy vo výške 50% hodinovej sadzby.

• Maximálny denný pracovný čas je 10 hodín a maximálny týždenný pracovný čas až 50 hodín (s veľmi malými výnimkami). Tieto limity by sa nemali prekročiť, inak zamestnávateľ dostane pokutu.
• Počas pracovného dňa dlhšieho ako šesť hodín by sa mal pracovný čas rozdeliť prestávkou najmenej pol hodiny.

• Po skončení pracovného dňa by sa mala dodržať denná doba odpočinku 11 hodín. Nepretržité doby týždenného odpočinku trvajú 36 hodín a v zásade sa začínajú v sobotu o 13:00, pokiaľ podľa ARG nie je stanovená výnimka alebo výnimka z plnenia povinností. V týchto prípadoch by sa namiesto víkendového odpočinku mala počas týždňa poskytnúť rovnaká dĺžka odpočinku.

Zákon o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, ASchG)

Všeobecné zdravotné a bezpečnostné podmienky ASchG sa vzťahujú aj na stážistov v pracovnom alebo učňovskom vzťahu.

Ďalšie informácie nájdete na:

www.arbeitsinspektion.gv.at

Stážisti, ktorí majú 15 a viac rokov a nemajú úrazové poistenie (učňovský vzťah), ale počas svojich stáží sú v rámci poistenia v nezamestnanosti úplne poistení (pracovnoprávny vzťah, na voľnej nohe).

To znamená, že ak sú v pracovnom pomere, obdobie stáže by sa malo zahrnúť do obdobia zamestnania, ktoré muselo uplynúť pred podaním žiadosti o dávky v nezamestnanosti. V prípade počiatočnej žiadosti o dávky v nezamestnanosti to spravidla predstavuje 52 týždňov v posledných 24 mesiacoch (obdobie oprávnenosti) a 26 týždňov v posledných dvanástich mesiacoch v prípade nezamestnaných osôb do 25 rokov, ktoré žiadajú o dávky v nezamestnanosti (ďalej len „obdobie oprávnenosti“). Obdobia oprávnenosti sa môžu predĺžiť za určitých okolností uvedených v zákone o poistení pre prípad nezamestnanosti, napríklad počas učňovskej prípravy a / alebo ukončenia vojenskej alebo štátnej služby.

Ľudia, ktorí sú schopní pracovať, sú ochotní pracovať a nezamestnaní, majú nárok na dávky v nezamestnanosti a musia byť k dispozícii prijať  ponúkané pracovné miesta.

RODINNÉ PRÍDAVKY A ŠTUDENTSKÉ GRANTY

Pri ukončení stáže počas univerzitného štúdia je dôležité mať na pamäti, že výsledná odmena sa musí zohľadniť s ohľadom na to, do akej miery možno získať dodatočný príjem, aby nebol ovplyvnený nárok na rodinné prídavky podľa rakúskeho zákona o rodinných dávkach. (Familienlastenausgleichsgesetz, FLAG) a započítava sa do nároku na štipendium podľa rakúskeho zákona o financovaní univerzitných štúdií (Studienförderungsgesetz, StudFG).

1.Rodinné prídavky

Rodinné prídavky sa v zásade vyplácajú všetkým ľuďom do 24 rokov, ktorí študovali. Od nasledujúceho kalendárneho roka po 18. roku veku, dospelí  môžu získať dodatočnú sumu navyše 10 000 EUR za kalendárny rok (zdaniteľný príjem, hrubý plat mínus odpočty dane a osobitné osobné odpočty bez 13. a 14. mesiaca), aby si zachovali si nárok na rodinné prídavky. Ak dospelý učeň dosiahne vyšší ročný príjem, nárok na rodinné prídavky za príslušný kalendárny rok sa zruší. Rodinné prídavky, ktoré už boli vyplatené, by sa potom museli vrátiť.

2. Študentské granty

Na získanie študentského grantu je povolený limit príjmu 10 000 EUR za kalendárny rok. V tomto prípade by sa okrem zdaniteľného príjmu mali zahrnúť aj sociálne služby, ako sú náklady na starostlivosť o dieťa, nemocenské alebo sociálne dávky a mzda v 13. a 14. mesiaci (dovolenka a Vianoce). Limit je zvýšený na 2 988 EUR do 5 172 EUR na dieťa, ak má študent nárok na výživné pre svoje vlastné deti. Keďže limit pre ďalšie zárobky - vo všeobecnosti - ešte stále nie je jasný pred obdobím, na ktoré sa bude študentský grant vzťahovať, musí študent pri podávaní žiadosti o študentský grant poskytnúť vyhlásenie o svojom očakávanom príjme. Po skončení obdobia, na ktoré sa vzťahuje štipendium, sa priznaný príjem porovná so skutočným príjmom. Ak bol prekročený limit príjmu, štipendium pre študentov bude znížené o tú istú čiastku, o ktorú príjem prekročil limit.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všeobecné informácie

www.help.gv.at

www.arbeiterkammer.at

www.wko.at

Informácie o sociálnom zabezpečení:

www.sozialversicherung.at

Informácie o zdraví a ochrane zamestnancov:

www.arbeitsinspektion.gv.at

Zákon o zamestnanosti a informácie o poistení v nezamestnanosti:

www.sozialministerium.at

www.ams.at

Informácie o rodinných dávkach:

www.bmfj.gv.at

Informácia o daniach:

www.bmf.gv.at


Stáže pre cudzincov

Všeobecne

Na stážistov, ktorí sú občanmi členského štátu EÚ, sa nevzťahuje zákon o zamestnávaní cudzincov (Ausländerbeschäftigungsgesetzes, AuslBG). Medzi nimi a domácimi stážistami nie je žiadny rozdiel (výnimka: stážisti z Chorvátska).

Na pracovníkov z Chorvátska sa naďalej vzťahujú dočasné ustanovenia zákona o zamestnávaní cudzincov. Na to, aby mohli nastúpiť do zamestnania, potrebujú úradné povolenie na trhu práce od služby trhu práce (Arbeitsmarktservice, AMS). Pokiaľ ide o vstup na trh práce, malo by sa s nimi ako s domácimi pracovníkmi zaobchádzať iba v prípade, ak majú potvrdenie o voľnom pohybe.
So stážistami z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, sa zaobchádza rovnako ako s domácimi pracovníkmi, ak majú:

- povolenie na trvalý pobyt EÚ,
- červeno-bielo-červenú kartu plus,
- právo na pobyt plus,
- povolenie na pobyt rodinného príslušníka,
- pracovné povolenie,
- bezpodmienečné povolenie na pobyt,
- neobmedzené povolenie na pobyt,
- a povolenie na trvalý pobyt ES.

Na stážistov z Chorvátska a tretích krajín, ktorí nevlastnia žiaden z uvedených dokumentov, sa uplatňujú tieto ustanovenia:

 - Ustanovenia pre stážistov zo zákona o zamestnávaní cudzincov

Pracovné stáže alebo pracovné skúsenosti počas brigády a doba praktického výcviku

Aus lBG rozlišuje medzi stážistami na brigádach alebo na získanie pracovných skúseností na jednej strane a tými, ktorí absolvujú určité obdobie praktického výcviku na druhej strane. Stážistami na stážach alebo získaných pracovných skúsenostiach sú cudzinci, ktorí študujú na rakúskom štátnom vzdelávacom inštitúte s licenciou  (škola, vysoká škola alebo univerzita) a vykonávajú prácu ako súčasť svojho kurzu alebo tradičnú prácu počas alebo priamo v priebehu štúdia alebo vysokoškolského štúdia.

Účastníkmi praktického výcviku sú pracovníci, ktorí sa zaoberajú rozširovaním a uplatňovaním vedomostí a zručností v praxi, bez nároku na odmenu alebo povinnosť pracovať (zvyčajne maximálne tri mesiace). Neskúsené, čiastočne kvalifikované alebo (akékoľvek) stavebné práce sa nemôžu vykonávať ako súčasť obdobia praktického výcviku.

Stážisti by mali byť registrovaní na príslušnom regionálnom úrade práce (Arbeitsmarktservice, AMS) a daňovom úrade (daňový úrad) spoločnosťou, v ktorej cudzí štátny príslušník dokončuje štúdium/ svoju stáž. Toto by sa malo uskutočniť najneskôr dva týždne pred začiatkom stáže. Regionálny úrad práce - AMS do dvoch týždňov skontroluje, či boli splnené zákonné požiadavky na obdobie praktického výcviku, pracovnej brigády alebo získanie pracovnej skúsenosti, a ak je to tak, vydá potvrdenie o registrácii. Ak niektorá z vyššie uvedených požiadaviek nie je splnená, potom je brigádnické pracovné miesto, miesto na získanie pracovných skúseností alebo doba praktického výcviku zakázaná. Zamestnanie sa môže začať až po prijatí potvrdenia o registrácii.

Brigádnici

Zahraniční brigádnici nie sú rovnakí ako stážisti pri umiestňovaní na brigády. Môžu byť zamestnaní len s pracovným povolením. Zamestnávateľ o to musí požiadať AMS a udelí sa to iba vtedy, ak nebude možné voľné pracovné miesto obsadiť žiadnym domácim pracovníkom alebo zahraničným pracovníkom, ktorí už sú integrovaní na trhu práce.

Právna situácia v oblasti sociálneho poistenia

Pokiaľ ide o stážistov, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi, odporúča sa kontaktovať ďalšie zdravotné poisťovne a požiadať o ďalšie informácie.

Definícia a oprávnenosť - Učňovská príprava

Členský štát

Právny rámec

V Rakúsku existuje 199 učňovských povolaní v obchode, obchode a priemysle učňovských povolaní a 15 v poľnohospodárstve a lesníctve. Sú zriadené ako individuálne, skupinové, špecializované alebo modulárne učňovské vzdelávanie a sú regulované federálnymi zákonmi. Všetky právne uznané učňovské odbory v podnikaní, obchode a priemysle sú uvedené v zozname učňovských povolaní, v ktorých sú tiež uvedené učňovské obdobia a vzťahy k iným učňovským povolaniam vrátane kreditov udelených za už ukončené učňovské obdobia.

Ich právne základy sú stanovené v zákone o odbornom vzdelávaní (Berufsausbildungsgesetz)
alebo BAG). Pre každé jednotlivé učňovské povolanie vydáva minister hospodárstva nariadenie o odbornej príprave, ktoré je záväzné pre odborné vzdelávanie poskytované vzdelávacími spoločnosťami. Pre učňovské vzdelávanie v poľnohospodárstve a lesníctve boli vydané osobitné predpisy: Zásady odbornej prípravy v týchto povolaniach sú stanovené v zákone o odbornom vzdelávaní v poľnohospodárstve a lesníctve (Land- und forstwirtschaftlichesBerufsausbildungs gesetz alebo LFBAG). Regióny na tomto základe prijímajú podrobné nariadenia.

Predpisy o odbornej príprave stanovujú profil zamestnania špecifický pre príslušné učňovské povolanie. Tento profil práce je učebným plánom vzdelávacej spoločnosti. Obsahuje - v členení podľa učňovských rokov - odborné spôsobilosti, ktoré musí učeň absolvovať v podnikovom vzdelávaní. Pre novo regulované učňovské povolanie sa formulujú nielen profily pracovných miest, ale aj opisy činností, ktoré vo forme užšieho zoznamu ustanovujú pracovné požiadavky, ktoré učeň musí splniť. Osnovy odbornej prípravy na čiastočný úväzok sú rovnocenné s nariadením o odbornej príprave. V mnohých povolaniach je profil práce doplnený podpornými pokynmi pre výcvik materiálom a príručkami.

Vďaka inkluzívnej schéme OVP, na základe komplexných prípravných prác sociálnych partnerov, vytvoril zákonodarca flexibilný model pre ľudí, ktorí sú na trhu práce znevýhodnení. Cieľom je umožniť týmto ľuďom získať odbornú kvalifikáciu a začleniť sa do pracovného života.

Inkluzívne OVP sú otvorené pre tieto skupiny ľudí:

• jednotlivci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na konci povinnej školskej dochádzky, ktorí sa aspoň čiastočne učili podľa učebných osnov školy so špeciálnymi potrebami;
• osoby, ktoré nezískali žiadnu kvalifikáciu na nižšej sekundárnej úrovni alebo nezískali negatívne hodnotenie v záverečnej skúške

• osoby so zdravotným postihnutím v zmysle zákona o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím (Behinderteneinstellungsgesetz) a príslušného regionálneho zákona o ľuďoch so zdravotným postihnutím (Landesbehindertengesetz);

• ľudia, u ktorých sa musí v rámci opatrenia kariérového poradenstva alebo z dôvodu neúspešného pokusu o umiestnenie na učňovskom mieste predpokladať, že v dohľadnej budúcnosti nebude pre nich možné nájsť žiadne voľné miesto pre učňovskú prax z dôvodov týkajúcich sa výlučne samotných jednotlivcov.

Možné sú dve formy inkluzívneho OVP: V prípade predĺženia učňovského obdobia sa zákonné učňovské obdobie zvyčajne predlžuje o jeden rok, vo výnimočných prípadoch až o dva roky. V prípade získania čiastočnej kvalifikácie sa vyučuje iba časť učňovského povolania alebo viacerých povolaní.
Záruka odbornej prípravy (Ausbildungsgarantie) pre mladých ľudí bola zavedená v roku 2008 a sľubuje vzdelávanie pre každého mladého človeka. Aby sa tento sľub dodržal, Rakúsko začalo vytvárať nadštandardné školiace priestory (ÜBA). Registrovaní uchádzači o štúdium, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku a nie sú schopní nájsť vhodné vzdelávacie pozície v spoločnostiach napriek snahám o umiestnenie, alebo, ktorí predčasne ukončili učňovskú prax, môžu vstúpiť do niektorého z nadregionálnych vzdelávacích programov.

ÜBA1 je výcvikový kurz, ktorý si vyžaduje absolvovanie celého kurzu, ktorý ponúka výcvikový subjekt alebo taký subjekt v spolupráci s podnikovým školiacim strediskom. Hoci celý kurz ÜBA1 musí byť ukončený, kľúčovým cieľom je zapojiť účastníkov do podnikového učňovského vzdelávania počas odbornej prípravy.

ÜBA2 je založená na zmluvách o odbornej príprave, ktoré nepokrývajú celé obdobie učňovskej prípravy. ÜBA2 je skôr určený ako cesta k umiestneniu a ukončeniu učňovskej prípravy v spoločnosti.
Vekové limity: Podmienkou pre začatie učňovskej prípravy je vek 15 rokov s ukončeným povinným vzdelaním.

Opis schém

Absolventi učňovského programu získajú úplnú odbornú kvalifikáciu na vysokej úrovni. Odborná príprava v učňovskom odbore je otvorená pre všetkých mladých ľudí, ktorí ukončili deväť rokov povinnej školskej dochádzky. Na prístup k učňovskému vzdelaniu sa nevyžaduje osobitná školská kvalifikácia.
Školenie vzdelávacím zariadením a odbornou školou

Existujú významné rozdiely medzi duálnym vzdelávaním v učňovskom povolaní a odborným vzdelávaním a prípravou (OVP) na školách:

• V systéme učňovského vzdelávania sú dve miesta vzdelávania školiaca inštitúcia a učňovská škola na čiastočný úväzok.

• Učeň je vo vzdelávacom vzťahu so svojou vzdelávacou spoločnosťou a súčasne študentom na odbornej škole.

• Školenie inštitúciou duálneho odborného vzdelávania tvorí hlavnú časť učňovského obdobia.
• Záverečná skúška sa robí pred odborníkmi. Táto skúška je zameraná na kompetencie požadované pre príslušnú profesiu.

Firemné školenie sa vyznačuje týmito vlastnosťami:

 • Počiatočné odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v reálnych pracovných podmienkach. Učeň získava požadované vedomosti a zručnosti, ktoré sú stanovené v profile práce pre príslušné učňovské povolanie. Ihneď po ukončení odbornej prípravy je schopný vykonávať kvalifikovanú odbornú činnosť ako kvalifikovaný pracovník.

• Väčšina školení sa poskytuje ako súčasť produktívnych aktivít; to znižuje náklady a zvyšuje motiváciu učňa učiť sa.

• Spoločnosti, ktoré nedokážu úplne poskytnúť profil práce, majú možnosť využiť doplnkové praktické školenie vo výcvikovom stredisku. V niektorých odvetviach podniky zakladajú nadregionálne školiace strediská (napr. „školiace staveniská“).

Vzdelávanie na externej odbornej škole:

Vzdelávanie v stredných odborných učilištiach sa zameriava na odbornú výučbu orientovanú na povolanie (s asi 65%); všeobecné predmety tvoria asi 35% školského obdobia. Odborná výučba zahŕňa aj praktický výcvik v dielňach a / alebo laboratóriách.

Zriaďujú sa odborné učilištia na čiastočný úväzok pre jednotlivé učňovské povolania. Učeň je povinný navštevovať strednú odbornú školu. Predvolá sa na odbornú školu na čiastočný úväzok v závislosti od toho, kde sa vzdelávací podnik nachádza v príslušnej provincii. Triedy sú zoskupené podľa jednotlivých učňovských povolaní alebo v niektorých prípadoch podľa skupín príbuzných učňovských povolaní.

Na stredných odborných učilištiach existujú tieto organizačné formy výučby:

• počas celého roka, t.j. najmenej jeden celý školský deň alebo dva pol školské dni v týždni
 po blokoch, t.j. najmenej 8 týždňov nepretržite

 sezónne, t.j. v blokovej forme v konkrétnom ročnom období

Učňovská skúška

Cieľom skúšky na učňovskej škole je zistiť, či uchádzač získal zručnosti a kompetencie požadované pre dané učňovské povolanie a či je schopný primeraným spôsobom vykonávať činnosti súvisiace s povolaním. Učňovská skúška pozostáva z praktickej a teoretickej skúšky. Od teoretickej skúšky sa upúšťa za určitých podmienok, napríklad ak uchádzač o skúšku môže preukázať úspešné absolvovanie externej odbornej školy.

Spôsobilosť
Štátni príslušníci EHP môžu využívať učňovské vzdelávanie, ak ich zamestnáva zamestnávateľ, ktorý je registrovaným štátnym zamestnávateľom. Znalosť nemeckého jazyka nie je povinná, ale vo väčšine prípadov je predpokladom zamestnávateľov.

Druh zmluvy a odmena - Učňovská príprava

Informácie pre uchádzačov

Životné a pracovné podmienky

Výška učňovskej odmeny je stanovená pre každé jednotlivé učňovské povolanie v dohodách o kolektívnom vyjednávaní. Ak neexistujú dohody o kolektívnom vyjednávaní, je potrebné individuálne sa dohodnúť na odmene v učňovskej zmluve.

Odmena sa zvyšuje s každým učňovským rokom. V poslednom roku dosiahne približne 80% mzdy zodpovedajúcej kvalifikovanému pracovníkovi.

Kde hľadať príležitosti - Učňovské vzdelávanie

Hľadanie príležitostí

www.ams.at/ejobroom - pracovná platforma poskytovaná verejnými službami zamestnanosti (PES) www.ams.at/lehrstellen - špeciálna pracovná platforma pre voľné pracovné miesta učňovskej prípravy, ktorú poskytuje PES Rakúsko a Rakúska hospodárska komora

Financovanie a podpora

Dotácie prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti (AMS)

Dotácie sú k dispozícii pre:

· mladé ženy v povolaniach s nízkym podielom žien

· znevýhodnená mládež na trhu práce

· účastníci integračných programov OVP

· ľudia vo veku 18 a viac rokov na začiatku učňovského vzdelávania, ktorých ťažkosti s hľadaním zamestnania z dôvodu ich nedostatočnej kvalifikácie je možné vyriešiť učňovským vzdelaním (medzi nich patria aj stredoškolsky vzdelaní ľudia).

Viac informácií nájdete na:

www.ams.at  _ Service for Unternehmen _ Förderungen

Presťahovanie sa do iného členského štátu

Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovaru cez jednotný európsky trh je jedným z veľkých úspechov EÚ.

Ako funguje jednotný trh?

Väčšina tovaru podlieha tzv. Zásade vzájomného uznávania, čo znamená, že výrobky legálne vyrobené v jednom členskom štáte sa môžu voľne pohybovať a predávať vo všetkých ostatných krajinách EÚ.

Niektoré obchodné obmedzenia zostávajú v určitých citlivých odvetviach, napríklad v stavebníctve a farmaceutickom priemysle. Okrem toho môžu členské štáty obmedziť voľný pohyb tovaru na svoje domáce trhy za určitých okolností týkajúcich sa otázok, ako je ochrana životného prostredia alebo verejné zdravie.

Občania EÚ majú vo všeobecnosti voľnosť nákupu tovaru v iných členských štátoch na osobné použitie. Vo väčšine prípadov neexistuje žiadny limit na to, čo si človek môže kúpiť a vziať so sebou, keď cestuje do rôznych krajín EÚ. Pri prechode medzi členskými štátmi sa neplatí žiadna daň, pretože daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebná daň sú zahrnuté v kúpnej cene, čo znamená, že iné krajiny nemôžu vyberať ďalšie clá.

Existujú však určité obmedzenia pre konkrétne výrobky, ako napríklad alkohol a tabak. Webová stránka Komisie pre dane a colnú úniu poskytuje praktický prehľad pravidiel nákupu tohto tovaru v inom členskom štáte EÚ. Osobitné pravidlá sa uplatňujú aj pri nákupe motorového vozidla z jedného členského štátu a pri jeho osobnom použití v inom členskom štáte.

Voľný pohyb kapitálu

Vďaka právnym predpisom občania EÚ majú slobodu spravovať a investovať svoje peniaze v ktoromkoľvek členskom štáte.

Každý jednotlivec má s obmedzením možnosť otvoriť si záložný účet, kúpiť akcie, investovať a kúpiť nehnuteľnosť v iných krajinách EÚ. Podniky EÚ môžu navyše investovať, vlastniť a riadiť ďalšie európske spoločnosti.

Niektoré výnimky z voľného pohybu kapitálu sa v rámci členských štátov vzťahujú najmä na dane, finančný dohľad, úvahy o verejnej politike, pranie špinavých peňazí a finančné pokuty.

Hľadanie ubytovania

Informácie o ponuke bytov a iných nehnuteľností môžete nájsť v novinách (napr. Kurier – špeciálne víkendové vydanie), realitných agentúrach (www.herold.at) a na rôznych internetových stránkach. Miestne úrady tiež ponúkajú informácie ohľadom dostupného ubytovania.

Priemerné náklady na ubytovanie (nájomné za meter štvorcový vrátane prevádzkových nákladov) je 7,9 EUR/ m2. Regionálne je nájomné najnižšie v Burgenlande a najvyššie v Salzburgu.

Nájomné za meter štvorcový závisí od mnohých faktorov, ako sú dopravné spojenia, infraštruktúra, obytná zóna a vybavenie a vybavenie ubytovacieho zariadenia atď. Vnútorné a prímestské nehnuteľnosti s dobrým dopravným spojením a infraštruktúrou sú drahé. Menšie nehnuteľnosti sú často drahšie na meter štvorcový ako tie väčšie. Do úvahy sa musia brať aj prevádzkové náklady (približne 25% čistého nájomného) a poplatky za kúrenie, plyn a elektrinu.

Prevádzkové náklady zahŕňajú napríklad náklady na vodu / kanalizáciu, čistenie kanalizácie, likvidáciu odpadu, čistenie, vykurovanie, detskú izbu, práčovňu atď., na ktoré musí každý nájomca prispievať mesačne.

Nájomná zmluva v Rakúsku je ústna alebo písomná dohoda medzi majiteľom alebo hlavným nájomcom a nájomníkom.

Odporúčanie: uzavrite nájomnú zmluvu písomne, takže v prípade akýchkoľvek sporov budete mať k dispozícii písomný dôkaz.

Nájomné zmluvy majú buď fixný termín (zvyčajne na obdobie troch rokov) alebo neobmedzené. V prípade, že zmluva o prenájme na dobu určitú nie je zrušená, bude automaticky obnovená na dobu stanovenú v zmluve. Ak sa nájomná zmluva nezruší po uplynutí druhého obdobia, stane sa neobmedzenou zmluvou.

Nájomné u väčšiny prenajatých bytov, bytov miestnych samospráv a družstevných bytov je regulované na celom území Rakúska zákonom, ktorý upravuje vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom (Mietrechtsgesetz) a ktorý, okrem iného, kategorizuje prenajímané byty (staršie budovy) podľa zariadenia (kúrenie, WC v hale alebo v apartmáne, dodávka teplej vody, atď.), a taktiež stanovuje maximálne hranice nájomného a štandardné nájomné sadzby, lehoty pre výpoveď nájmu, atď. Ako všeobecné pravidlo, rodinné domy nepodliehajú pod účinnosť uvedeného zákona, okrem lehôt pre uplatnenie výpovede nájmu.

Nájomné zmluvy sú buď na dobu určitú (zvyčajne na obdobie troch rokov) alebo na dobu neurčitú. Ak sa zmluva o prenájme na dobu určitú neukončí, automaticky sa predĺži na dobu stanovenú v zmluve. Ak sa nájomná zmluva neukončí po uplynutí tohto druhého obdobia, považuje sa za predĺženú na dobu neurčitú.

Pred podpísaním nájomnej zmluvy máte možnosť si pozrieť byty. Apartmány ponúkané v novinách, alebo na internete spravujú často realitné kancelárie. Počas prehliadania nezabudnite klásť čo najviac otázok a vyhýbajte sa podpísaniu akejkoľvek nájomnej zmluvy alebo ponuky lízingu bez náležitého zváženia, a to aj vtedy, ak ich k tomu vyzve prenajímateľ alebo realitný agent.

Ponuka na prenájom slúži ako potvrdenie, že si prajete nehnuteľnosť prenajať za určitých podmienok. Ak prenajímateľ akceptuje túto ponuku nájmu, nájomná zmluva sa uzavrie.
Mali by ste sa tiež vyhnúť „rezervovaniu“ nehnuteľnosti. Rezervácia je často skrytou lízingovou ponukou.

Predtým ako uzavriete nájomnú alebo kúpnu zmluvu, je vhodné vyhľadať realitnú kanceláriu (napr. Asociácia nájomcov www.mietervereinigung.at, Asociácia na ochranu nájomcov: www.mieterschutzverband.at Asociáciu spotrebiteľov: www.konsument.at, Pracovná komora - Arbeiterkammer), za účelom právneho posúdenia vašej nájomnej zmluvy.

Hľadanie školy

O deti vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov sa starajú opatrovateľky alebo navštevujú materské škôlky (Kinderkrippen). Mnohé väčšie mestá majú zriadené škôlky (Kindergärten – zvyčajne pre deti
vo veku od 3 – 6 rokov maximálne a základné školy (Volksschule). Vo vidieckych oblastiach je
v mestách zvyčajne stredná škola (Hauptschule) alebo stredná škola (Neue Mittleschule) a / alebo spojená stredná škola (Kooperative Mittelschule). Ak chcete navštevovať vyššiu všeobecnú strednú školu (allgemeinbildende höhere Schule (AHS)), napr. gymnázium alebo odbornú školu, napr. obchodnú školu (Handelsschule), obchodnú akadémiu alebo inú vyššiu strednú školu, niekedy môžete očakávať pomerne dlhé časy cestovania vo vidieckych oblastiach. V mestách je rozsiahla sieť škôl, v reginálnych hlavných mestách a vo Viedni sú akadémie, vysoké technické školy a univerzity.

Informácie o miestnych materských školách a jasliach môžete získať od príslušnej obecného úradu  alebo na mestskom úrade. Nájdete tu informácie, kedy prihlásiť svoje dieťa do materskej škôlky a školy.

Rovnako môžete získať informácie o miestnych školách, nielen od príslušného obecného úradu alebo na mestskom úrade, ale aj od miestnych školských rád, školských poradenských centier a školských psychologických zariadení. Mnoho škôl má svoju vlastnú webovú stránku, kde môžete nájsť informácie o cieľoch školy, jej filozofii vzdelávania, osnovách a možnosti zápisu.

Otázky týkajúce sa voľných miest na školách, uznávania dosiahnutého vzdelania a zatriedenia je najlepšie adresovať priamo školskej inštitúcii (riaditeľovi), ktorú si vyberiete.

Keď si so sebou vezmete auto

Realizácia zásady voľného pohybu osôb je jedným zo základných pilierov európskej štruktúry, čo znamená zavedenie celého radu praktických pravidiel na zabezpečenie, aby občania mohli slobodne a jednoducho cestovať do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

Vezmite si so sebou auto, keď sa sťahujete do iného členského štátu (vrátane informácií o vodičských preukazoch)
Snaha EÚ uľahčiť svojim občanom čo najjednoduchšie cestovanie naprieč členskými štátmi viedla k zavedeniu spoločných pravidiel upravujúcich vzájomné uznávanie vodičských preukazov, platnosť poistenia vozidla a evidenciu vozidiel. Do spolupráce v tejto oblasti patria aj krajiny EHP, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Vodičský preukaz v EÚ

V súčasnosti nie je zavedený spoločný vodičský preukaz, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz. Tento spoločný model zabezpečuje, že vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ môžu byť ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch.

Tieto preukazy sa stále vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, platia však pre jazdu aj v iných krajinách EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Malo by sa však poznamenať, že dočasné licencie alebo osvedčenia vydané v domovskej krajine držiteľa nebudú uznané v iných členských štátoch.

Ak občan EÚ / EHP odchádza do iného členského štátu, môže tam jazdiť so súčasným preukazom, pokiaľ zostáva v platnosti. (Držitelia však budú musieť skontrolovať, či spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa preukazov spôsobilosti v novej krajine, ako napríklad kratšie doby platnosti alebo lekárske kontroly.) Keď platnosť existujúcej licencie uplynie, alebo, ak je stratená alebo odcudzená, musí držiteľ požiadať o nový v krajine jeho súčasného bydliska.

Zaregistrovanie vášho vozidla v hostiteľskej krajine

Ak občan EÚ / EHP odchádza do iného členského štátu EÚ / EHP menej ako šesť mesiacov, nemusí tam registrovať svoje auto ani platiť dane. Vozidlo zostáva zaregistrované v pôvodnej krajine pobytu.

Ak však majiteľ zostane dlhšie ako šesť mesiacov, musí zaregistrovať svoje auto v novej krajine pobytu a zaplatiť registračnú daň hostiteľskej krajiny. Pri registrácii musí vlastník predložiť aj tieto dokumenty: osvedčenie o evidencii vozidla; poistné krytie; doklad o vlastníctve; doklad o zaplatení DPH; doklad o technickej spôsobilosti; doklad o registrácii a platbách cestnej dane.

V niektorých krajinách môžu mať vlastníci nárok na oslobodenie od dane pri registrácii svojho vozidla, keď sa pohybujú z inej krajiny EÚ / EHP, ak spĺňajú príslušné podmienky a termíny. Pred presťahovaním sa do krajiny, by sa mali obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány.

Poistenie vozidla

Občania EÚ a EHP si môžu dať poistiť svoje auto v inom členskom štáte EÚ / EHP prostredníctvom poisťovacej spoločnosti, ktorá má buď základňu v hostiteľskej krajine, alebo ktorá má v tejto krajine licenciu na predaj poistenia. Je dôležité overiť si u poisťovateľa, či bude súčasná zmluva platná v krajine, do ktorej sa vozidlo presúva. Ľudia, ktorí musia získať nové poistenie v inej krajine EÚ / EHP, by si mali uvedomiť, že poisťovacie spoločnosti nie sú povinné zohľadniť žiadne predchádzajúce záznamy „bez nárokov“.

Zdaňovanie pri kúpe vozidla

Daň z pridanej hodnoty alebo DPH na motorové vozidlá sa obvykle platí v krajine, kde sa vozidlo kupuje, aj keď za určitých podmienok, sa DPH platí v krajine určenia. Viac informácií o pravidlách, ktoré platia pri nadobudnutí vozidla v jednom z členských štátov EÚ a ktoré je určené na registráciu v inom členskom štáte EÚ, sa nachádzajú na  webovej stránke o daniach a colnej únii.

Postupy registrácie a povolenie na pohyb

Do troch dní od usadenia sa v Rakúsku sa musíte zaregistrovať na príslušnom úrade.

Príslušné úrady sú:

registrácia pobytu (Meldeservice) na miestnych úradoch (Gemeindeamt) alebo mestských  úradoch (Magistrat);

vo Viedni: registrácia pobytu na mestských obvodných úradoch (Magistratisches Bezirksamt);

Musíte si so sebou priniesť:
- Správne vyplnený formulár registrácie pobytu (Meldezettel), ktorý je k dispozícii na príslušných registračných úradoch a
v niektorých obchodoch s tabakovými výrobkami, alebo si ho môžete stiahnuť z internetu.
- Pas alebo občiansky preukaz;
- Rodný list;

- Formuláre registrácie pobytov zo všetkých predchádzajúcich miest pobytu.

Vyplnený registračný formulár (Meledzette)l musí byť podpísaný osobou, ktorá vám poskytuje ubytovanie a osobou podliehajúcou oznamovacej povinnosti (meldepflichtige Person).

Občania EÚ / EHP a ich rodiny (s občianstvom EÚ / EHP / občianstvo Švajčiarska) nevyžadujú vízum na vstup na územie Rakúska alebo povolenie na pobyt na pobyt; sú oslobodení od vízovej povinnosti a môžu sa usadiť tam, kde chcú. To znamená, že môžete zostať v Rakúsku až tri mesiace bez akýchkoľvek ďalších formalít, avšak musíte mať platný cestovný pas alebo preukaz totožnosti. Ak chcete zostať v Rakúsku dlhšie, musíte sa preukázať, že ste v zamestnaní, samostatne zárobkovo činná osoba alebo absolvujete odbornú prípravu v Rakúsku. Musíte mať zdravotné poistenie
a dostatočné finančné prostriedky pre seba a svojich príbuzných. Príslušný orgán musí byť upovedomený do jedného mesiaca od príchodu do Rakúska. Úrad vydáva „dokument o práve na pobyt“ (Anmeldebescheinigung). Občania krajín EÚ / EHP môžu navyše požiadať
o ‘Lichtbildausweis für EWR-Bürger’ (oficiálna identifikačná karta – ID – občiansky preukaz
s fotografiou pre občanov EHP).  „Lichtbildausweis“ sa považuje za dôkaz totožnosti.

Kompetentný orgán vydávajúci doklad je:

• príslušný okresný úrad (Bezirkshauptmannschaft)

• kompetentné príslušné oddelenie mestského úradu (Magistratsabteilung)
• vo Viedni: MA 35 (Magistratsabteilung 35).

Osobitné opatrenia sa vzťahujú na "privilegovaných štátnych príslušníkov tretích krajín", závislé osoby štátnych príslušníkov krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, ktoré nemajú občianstvo EÚ/EHP/ Švajčiarska.

Kontrolný zoznam pred vašim príchodom do novej krajiny a po ňom

Pred príchodom do Rakúska:

Získajte informácie o pracovnom trhu a možnostiach zamestnania sa v príslušnom regióne: http://www.ams.at – rakúsky úrad práce alebo na stránke EURES - http://ec.europa.eu/eures/ (EURES homepage).

Pripravte si nasledujúce dokumenty:

1. Cestovný pas alebo občiansky preukaz: maloleté deti  potrebujú doklad totožnosti,

2. Zoberte si ostatné osobné dokumenty – napr. rodný list, sobášny list;

3. Príslušné E-formuláre/ PD – prenosné formuláre pre vás a vašich rodinných príslušníkov (štandardizované formuláre po celej Európe - príslušné pre vašu sociálnu situáciu a situáciu v oblasti zamestnanosti);

4. Prenosný dokument U2 a U1: tieto formuláre vám vydá úrad práce alebo sociálna poisťovňa vo vašej krajine pôvodu a preukazujete ním dobu zamestnania pre prípad nároku na dávky v nezamestnanosti. Obidva dokumenty musia byť potvrdené príslušnou inštitúciou v krajine pôvodu.
5. Európsku kartu zdravotného poistenia alebo porovnateľný formulár (E 111) alebo iný doklad potvrdzujúci poistenie pre pobyt v zahraničí; 

6. Doklady od vozidla, vodičský preukaz;

7. Originály vysvedčení, diplomov, osvedčení, potvrdenie o poslednom zamestnaní, referencie od zamestnávateľov a ich preklady do nemeckého jazyka;

8. Životopis a žiadosť v nemeckom jazyku;

9. Vysvedčenia vašich detí preložené do nemčiny a dôkaz o školskej dochádzke preložený do nemeckého jazyka, pre bezodkladné zaradenie detí do príslušného ročníka/typu školy.

 Ďalej je dôležité:

1. Zabezpečiť si ubytovanie (byt, prenájom, dom alebo hotel)

2. Mať dostatočné finančné prostriedky na pokrytie výdavkov za prvý mesiac (nájomné, životné náklady...);

3. Zabezpečiť nemocenské a úrazové poistenie v Rakúsku;

4. Oboznámiť úrady v rodnej krajine o presťahovaní sa;

5. Vybaviť cestovný pas pre domáce zvieratá.

 Po príchode do Rakúska:

1. Otvorte si bankový účet.
2. Prihláste si motorové vozidlo.
3. Prihláste sa na príslušnom daňovom úrade (Steuern, Familienbeihilfe).
4. Nahláste si plyn, elektriku, telefón, televíziu a rádio.
5. Prihláste deti do príslušnej školy (kontaktujte príslušnú školu).
6. Podajte prihlasovací formulár na príslušný správny úrad (Bezirkshauptmannschaft), miestny okresný úrad ( Magistratisches Bezirksamt), ak chcete zostať dlhšie ako 3 mesiace.


Registrácia vášho pobytu v Rakúsku:


Prihláste sa v priebehu 3 dní po príchode do Rakúska na príslušnom úrade (Meldebehörde).

Ak už máte prácu:

·         Ihneď sa nahláste u zamestnávateľa. Pri nástupe do práce, žiadajte potvrdenie o registrácii
v systéme sociálneho poistenia. Zamestnávateľ vás musí prihlásiť do systému sociálneho poistenia ako aj závislé osoby vašej domácnosti.

·         Osoby zamestnané na čiastočný úväzok,osoby samostatne zárobkovo činné“ (Neue Selbständige)  a samostatne zárobkovo činné osoby: prihláste seba a svojich rodinných príslušníkov v príslušnej sociálnej poisťovni v  Rakúsku. Dostanete číslo sociálneho zabezpečenia e-card (österreichische Krankenversicherungskarte).


Ak si hľadáte zamestnanie

Zaregistrujte sa na príslušnom regionálnom úrade rakúskych služieb zamestnanosti (AMS - úrad práce), v lehote  stanovenej  prenosným formulárom U1 alebo U2.

Pracovné podmienky

 Prehľad pracovných podmienok v Európe

EÚ sa zaviazala zlepšovať pracovné podmienky v celej Európe. Úzko spolupracuje s vládami jednotlivých štátov s cieľom zabezpečiť, aby ľudia mohli pracovať v príjemnom a bezpečnom prostredí. Podpora EÚ členským štátom sa poskytuje prostredníctvom:

 

• výmeny skúseností a rozvoji spoločných aktivít;

• stanovením minimálnych požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok a zdravia a bezpečnosti.

 

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe:

Na zlepšenie blahobytu a bezpečnosti európskeho pracovníka je dôležité určiť, čo vytvára priaznivé prostredie na pracovisku a stanoviť kritériá pre kvalitné pracovné podmienky.

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline, ktorá poskytuje informácie, rady a odborné znalosti v tejto oblasti.

Agentúra stanovila niekoľko kritérií pre zamestnanosť a kvalitu pracovných miest, medzi ktoré patria:

• zdravie a pohodu na pracovisku - dobré pracovné podmienky pomáhajú predchádzať zdravotným problémom, znižujú riziko nehôd a zvyšujú efektívnosť;

• zosúladenie pracovného a nepracovného života - občania EÚ by mali mať možnosť nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

• rozvoj zručností - kvalitné zamestnanie je miestom, ktoré poskytuje príležitosti na vzdelávanie, zlepšovanie a kariérny postup.

 

Kritériá na kvalitu práce a zamestnania

Na účely vytvorenia trvalo udržateľných pracovných podmienok je dôležité určiť hlavné charakteristiky vhodného pracovného prostredia a teda aj kritérií na kvalitu pracovných podmienok.

 

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline je agentúrou EÚ, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo a odborné poznatky, ako už meno naznačuje, o životných a pracovných podmienkach. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií na kvalitu práce a zamestnania, ktoré zahŕňajú:

- ochranu zdravia a spokojnosť na pracovisku - sú to mimoriadne dôležité kritériá, pretože dobré pracovné podmienky umožňujú predchádzať zdravotným problémom na pracovisku, znížiť vystavenie rizikám a zlepšiť organizáciu práce;

- zosúladenie pracovného a mimopracovného života - občanom by sa mala poskytnúť príležitosť, aby si našli rovnováhu medzi časom stráveným v práci a voľným časom;

- rozvoj schopností - kvalitná práca je taká práca, ktorá poskytuje možnosti pre odborné vzdelávanie, zdokonaľovanie a príležitosti na kariérny postup.

Práca nadácie Eurofound prispieva k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Sociálny dialóg

Európska únia úzko spolupracuje s rôznymi sociálnymi partnermi ako sú: obchodné organizácie a odborové zväzy – v takom rozmedzí pôsobnosti,. Pokiaľ sa jedná o pracovné podmienky. Sociálny dialóg prináša dva pohľady – spoločné dohody medzi priemyslom a spoločnosťami a pracovníkmi, priemysel môže mať na zamestnancov významné vplyvy.

Dohody na základe sociálneho dialógu sa zakotvujú v legislatíve. Tieto dohody môžu byť napríklad podmienky v rámci rodičovskej dovolenky, brigádnickej práci, zmlúv na dobu určitú a pod.

Sociálni partneri majú práva na štrajk, keď sa jedná o problémové situácie, ktoré nie je možné riešiť dohodami ako napr. stres v práci, obťažovanie a násilie na pracovisku. Sociálny dialóg je obsiahnutý aj v odvetviach bankovníctva, chemického priemyslu, poisťovníctva, telekomunikácií, spracovania ocele...
Pre viac informácií kliknite na web stránku európskej komisie pre sociálny dialóg.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Politika Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa zameriava na dlhodobé zlepšovanie spokojnosti pracovníkov EÚ. Zohľadňuje fyzické, morálne a sociálne dimenzie pracovných podmienok, ako aj nové výzvy vyplývajúce z rozšírenia Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie noriem EÚ na ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku významne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Zamestnávatelia majú povinnosť zabezpečiť svojim zamestnancom spravodlivé a bezpečné pracovné podmienky, a zaistiť ochranu zdravia pri práci To znamená, že zamestnávateľ musí vyhodnotiť všetky rizikové negatívne vplyvy a použiť také opatrenia aby riziko nebezpečnosti práce bolo čo najviac obmedzené alebo vylúčené.

Zlepšovanie pracovných podmienok stanovením minimálnych spoločných požiadaviek pre všetky krajiny EÚ

Zlepšovanie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ závisí z veľkej časti od ustanovenia spoločných pracovných noriem. V pracovnoprávnych predpisoch a nariadeniach EÚ sa stanovili minimálne požiadavky na trvalo udržateľné pracovné prostredie a v súčasnosti sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a sú jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.

Pravidlá pre pracovné podmienky pokrývajú široké spektrum postupov – zahŕňajúc pracovný čas, zamestnávanie dočasných pracovníkov, práva brigádnikov, ochrana pri zmluve na dobu určitú.

Cieľmi Európskej únie je zaistiť čo najvyšší štandard kvalitných pracovných podmienok. Napríklad aby brigádnik mal rovnaké pracovné podmienky a výhody ako pracovník na plný pracovný pomer.
Zatiaľ je zamestnancom znemožnené, aby nakladali so zmluvou na dobu určitú menej výhodne ako brigádnici. 

Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Získanie uznania kvalifikácie a kompetencií môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri rozhodovaní o začatí práce v inej krajine EÚ. Rôzne vnútroštátne požiadavky v skutočnosti blokujú prístup k určitým povolaniam v hostiteľskej krajine.

V zásade by občania EÚ mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

Na riešenie týchto rozdielov vytvorila EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (povolaniami, pre ktoré sa vyžaduje určitá kvalifikácia) a povolaniami, ktoré nie sú právne upravené v hostiteľskom členskom štáte.
Európska komisia zaviedla súbor nástrojov na zabezpečenie väčšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické aj profesionálne účely:

Európsky kvalifikačný rámec (EQF). Hlavným cieľom rámca je vytvoriť prepojenia medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami, aby sa uľahčilo uznávanie diplomov. Jednotlivci a zamestnávatelia budú môcť využívať EQF na lepšie porozumenie a porovnanie kvalifikácií dosiahnutých v rôznych krajinách. Krajiny budú môcť prepojiť svoje kvalifikačné systémy s EQF - a od roku 2012 môžu všetky nové kvalifikácie odkazovať na EQF.

Národné informačné centrá pre akademické uznávanie (NARIC). Sieť národných informačných centier akademického uznávania bola založená v roku 1984 z iniciatívy Európskej komisie. NARIC poskytuje rady o akademickom uznávaní obdobia štúdia v zahraničí. NARIC, ktoré sa nachádza vo všetkých členských štátoch EÚ, ako aj v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, zohrávajú zásadnú úlohu pri uznávaní kvalifikácií.

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS). Cieľom tohto systému je uľahčiť uznanie obdobia štúdia v zahraničí. Umožňuje prenos vzdelávania medzi rôznymi vzdelávacími inštitúciami a ponúka flexibilný spôsob získania titulu.

Europass. Europass je nástroj na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Pozostáva z piatich štandardizovaných dokumentov: životopis (Curriculum Vitae); jazykový pas; dodatky k osvedčeniam; doplnky k diplomu; a dokument Europass-mobilita. Systém Europass umožňuje jasne a ľahko pochopiť zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy. Národné strediská Europassu boli zriadené vo všetkých krajinách EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Databáza Komisie o regulovaných povolaniach obsahuje prehľad regulovateľných povolaní, ktoré je možné prehľadávať v členských štátoch EÚ, krajinách EHP a Švajčiarsku, plus kontaktné miesta a informácie o príslušných orgánoch.

Druhy zamestnania

V Rakúsku môžete riadne pracovať od veku 15 rokov, dovtedy musia mladiství plniť povinnú školskú dochádzku. Zamestnávanie mladých ľudí vo veku do 18 rokov je upravené v legislatíve o ochrane mladistvých.

Práca na čiastočný pracovný úväzok je rozšírená najmä v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu. Zamestnanci na čiastočný úväzok majú rovnaký nárok na poistenie a vzťahujú sa na nich rovnaké ustanovenia ako na manuálnych pracovníkov a úradníkov, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer.

Sezónna práca je obyčajne v oblasti turizmu, hotelierstva, gastronómie vo veľkých mestách a v regiónoch so zahraničným cestovným ruchom. V stavebníctve sa niekedy uzatvárajú pracovné zmluvy na dobu určitú. Slobodné povolania a zmluvy o dielo nahrádzajú klasické pracovné zmluvy vo všetkých oblastiach zamestnanosti.

Sezónni pracovníci v oblasti turizmu - hotelových a reštauračných služieb sú predmetom osobitných ustanovení, pokiaľ ide o ich pracovný čas; využívajú plnú ochranu sociálneho poistenia.

Avšak bežná pracovná zmluva pri trvalom pracovnom pomere zahŕňa všetky práva (nárok na dovolenku, ochrana proti prepusteniu, sociálne poistenie, atď.) a povinnosti.

Pracovné zmluvy na voľnej nohe a pracovné zmluvy čoraz viac nahrádzajú konvenčné pracovné zmluvy vo všetkých oblastiach zamestnania. Majú plnú ochranu sociálneho poistenia.

Práca na voľnej nohe (napr. jazykoví lektori) má obmedzenú ochranu z oblasti pracovného práva, okrem niekoľkých výnimiek( napr. práceneschopnosť je hradená zo systému zdravotného poistenia od  4. dňa choroby) plnú ochranu zo systému sociálneho poistenia. Od 1.1.2008 si osoby na voľnej nohe musia hradiť poistenie v nezamestnanosti. Odvádzajú poplatky Komore práce (povinné členstvo v rakúskej Komore práce Arbeiterkammer) a príspevky do dôchodkového fondu (MitarbeiterInnenvorsorge) a  sú krytí odstupným (Abfertigung neu) zo Zamestnaneckého zaopatrovacieho fondu. Ak však neexistuje osobitná dohoda medzi klientom a zamestnávateľom, pracovníci na voľnej nohe nemajú žiadny nárok na zákonné dávky, ako sú minimálne výpovedné lehoty, platy za dovolenku, minimálne mzdy atď. Sami musia zdaniť svoj príjem.

Zamestnanci, ktorí pracujú na skrátený úväzok (Geringfúgig Beschäftigte) (ich mesačný zárobok v roku 2019 nesmel presiahnuť 446,81 EUR) musia mať uzavreté úrazové poistenie. Zamestnávateľ musí takýchto zamestnancov nahlásiť zdravotnej poisťovni. Pracovníci na skrátený úväzok si môžu dobrovoľne platiť zdravotné a dôchodkové poistenie. Podľa zákonníka práce (ochrana proti prepusteniu, výplata odstupného) sa s takýmito pracovníkmi jedná rovnako ako s tými na plný úväzok. Výnimka: ak pracovná doba neprekročí 1/5 bežnej pracovnej doby (teda 8 hodín týždenne v prípade 40 hodinovej bežnej týždennej pracovnej doby) a pracovná zmluva neustanovuje inak, výpovedná lehota je len 14 dní. Tento druh pracovných zmlúv je rozšírený v určitých odvetviach, napr. vo veľkoobchode a maloobchode.

Kategória  „nových samostatne zárobkovo činných zamestnancov“ zahŕňa tie osoby a ich aktivity, pre ktoré nie je potrebné živnostenské oprávnenie (Gewerbeschein), a prostredníctvom ktorého sa príjmy z podnikania získajú na základe zmluvy. Nové samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej en SZČO) používajú svoje vlastné zariadenie (počítač, nástroje, atď.) a nie sú kryté poistným zo sociálneho zabezpečenia, ako je to v prípade zamestnania. Táto skupina zahŕňa napr. spisovateľov, konzultantov, prekladateľov, lektorov, psychoterapeutov. SZČO musia nahlasovať svoje aktivity Inštitúcii sociálneho poistenia pre obchod a priemysel. Platia si nemocenské, dôchodkové a úrazové poistenie. Od 1. januára 2009, samostatne zárobkovo činné osoby majú možnosť poistiť sa proti riziku nezamestnanosti na základe "opt-in" modelu.

Kategória „samostatne zárobkovo činných osôb“ zahŕňa všetky obchodné činnosti, na ktoré sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie (Gewerbeschein), a prostredníctvom ktorých sa podnikateľské príjmy získavajú na základe zmluvy. Samostatne zárobkovo činní pracovníci preto používajú hlavne svoje vlastné vybavenie (počítač, náradie atď.) A nie sú v dôsledku tejto činnosti poistení sociálneho zabezpečenia inde. Do tejto kategórie patria napríklad autori, prekladatelia, lektori a psychoterapeuti. Samostatne zárobkovo činné osoby musia svoju činnosť oznámiť Inštitútu sociálneho poistenia v obchode a priemysle. Ako samostatne zárobkovo činný pracovník  musí platiť príspevky na zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie, iba ak prekročí určitú hranicu príjmu pre samostatnú zárobkovú činnosť. Hraničná hodnota je 6 090 EUR ročne v roku 2019. Občania sa môžu poistiť proti riziku nezamestnanosti podľa modelu „opt-in“. Táto prahová hodnota sa neuplatňuje, ak samostatne zárobkovo činná osoba má niekoľko príjmov.

Učni vo všetkých odboroch musia uzatvárať pracovné zmluvy písomne, využívajú plnú poistnú ochranu (zdravotné, úrazové, nezamestnanecké, dôchodkové poistenie) a sú špeciálne chránení pred výpoveďou.

Agentúrni zamestnanci (podľa zákona o personálnom leasingu - Arbeitskräfteüberlassungsgesetz) majú úplné poistenie, ale v niektorých prípadoch podliehajú zákonným ustanoveniam, ktoré sú pre nich špecifické.

Pracovný čas pri sezónnom zamestnaní v hoteloch a stravovacích zariadeniach podlieha príslušným predpisom. Títo zamestnanci sú plne krytí zo systému sociálneho poistenia.

Zastupujúci zamestnanci sú pod plnou poistnou ochranou, ale podliehajú z časti vlastným pracovnoprávnym predpisom (napr. majú kratšiu ochrannú výpovednú lehotu).

Dobrovoľníci majú status študenta. Nemajú žiadnu povinnosť vykonávať prácu a nemajú ani nárok na mzdu.

Občania EÚ/EHP/Švajčiarska majú rovnaké práva ako Rakúšania, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

Au pair

Zamestnávanie au pair sa riadi zákonom o domácich zamestnancoch (Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz - HGHAG). Pracovníci sú platení v súlade s minimálnou mzdou pre au pair zamestnancov.
Väčšina au pair agentúr ponúka pomoc pre potenciálnych zamestnancov au pair (výber hostiteľskej rodiny, organizovanie cestovania atď.) ako aj pre existujúcich au pair zamestnanov (kontaktné miesto v prípade problémov, organizovanie pravidelných au pair stretnutí, atď.).

Au pair zamestnaci musia byť zaregistrovaní v systéme  zákonného sociálneho poistenia (gesetzliche Sozialversicherung (ASVG)).

Au pair zamestnanci z EÚ / EHP alebo Švajčiarska majú právo usadiť sa v krajine a nevyžadujú povolenie na pobyt. Štátni príslušníci EÚ / EHP, ktorí sa zdržiavajú v Rakúsku dlhšie ako tri mesiace, však musia získať doklad o pobyte (Anmeldebescheinigung) od príslušného okresného úradu (Bezirkshauptmannschaft) alebo obecného úradu (Magistrat)).

Hostiteľská rodina musí mať vždy osvedčenie vydané rakúskymi verejnými službami zamestnanosti (AMS), aby preukázali, že v rodine zamestnáva osobu ako au pair.

 

Občania EÚ / EHP a Švajčiari majú rovnaké práva ako Rakúšania, s výnimkou prípadov, keď  právne predpisy upravujúce zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov ustanovuje inak.

Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva môže byť uzavretá písomne, ústne alebo implicitne (napríklad začatím činnosti s následnou platbou). Dohody o učňovskej príprave musia byť uzavreté písomne.

Z právneho hľadiska sa rozlišuje medzi pracovnou zmluvou (Arbeitsvertrag), zmluvou na voľnej nohe (freier Dienstvertrag) a zmluvou o dielo (Werkvertrag).

Ak sa nepodpíše žiadna písomná pracovná zmluva, zamestnanci a nezávislí dodávatelia musia dostať ihneď po začatí pracovného pomeru vyhlásenie o zmluvných podmienkach (Dienstzettel).

 

Dienstzettel napríklad stanovuje miesto výkonu práce, základný plat, bežný pracovný čas, atď. Pre zamestnancov a nezávislých dodávateľov. Ak je pracovný pomer na dobu určitú, Dienstzettel uvedie aj dátum skončenia pracovného pomeru.

Zmeny pracovnej zmluvy nesmú byť pre zamestnancov menej priaznivé ako ustanovenia platných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv alebo dohôd o dielo. V prípade nezákonných alebo nepriaznivých podmienok obráťte sa na zamestnaneckú radu, Komoru práce alebo odborovú organizáciu!
Na zmluvy na práce (Werkverträge) sa vzťahujú osobitné ustanovenia.

Pracovná zmluva na dobu neurčitú môže byť jednostranne ukončená (Kündigung). Zamestnávatelia a zamestnanci podliehajú výpovedným lehotám stanoveným v pracovnej zmluve, v pracovných zmluvách, v zmluve o kolektívnom vyjednávaní, v zákone o zamestnancovi alebo vo všeobecnom občianskom zákonníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB). Ak má byť vypovedanie zmluvy právne účinné, musia sa dodržať stanovené lehoty.

Pracovný pomer možno ukončiť aj prepustením (Entlassung) (ukončenie bez oznámenia pracovného pomeru zamestnávateľom), alebo ukončením na základe vzájomného súhlasu (einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses).

Špeciálne kategórie

Invalidi a zamestnanci so zdravotným postihnutím

Zamestnanci so zdravotným postihnutím:

Federálny zákon o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím (Behinderteneinstellungsgesetz) stanovuje, že na pracovisku nesmie existovať žiadna diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia. Ochrana pred diskrimináciou sa vzťahuje na osoby s telesným, duševným a psychologickým postihnutím alebo so zmyslovým postihnutím a ich rodinných príslušníkov. Ak ste diskriminovaní, môžete svoje nároky uplatniť na súde. V prípadoch predložených arbitráži ministerstvu sociálnych vecí (Sozialministeriumservice) sú mediačné služby k dispozícii bezplatne. O náhradu škody a súdnom príkaze v prípadoch diskriminácie na základe obťažovania sa možno domáhať pred súdom, iba ak zlyhá pokus o rozhodcovské konanie. Ombudsman pre zdravotne postihnuté osoby (Behindertenanwalt / Behindertenanwältin) je zodpovedný za poradenstvo a podporu jednotlivcom, ktorí sa domnievajú, že boli diskriminovaní. Ďalšie informácie možno získať od ministerstva sociálnych vecí.

Deti a mladí ľudia:

Zákon o zamestnávaní detí a mladých ľudí (Kinder und Jugendlichen Beschäftigungsgesetz (KJBG)) chráni deti, t.j. neplnoleté osoby do dovŕšenia 15 rokov veku a do konca povinnej školskej dochádzky a pre mladých pracovníkov do dovŕšenia 18. roku veku. zákon sa vzťahuje na zamestnávanie detí a zamestnávanie mladých ľudí v služobnom pomere alebo v učňovskej alebo inej forme. Zamestnávanie detí existuje všeobecný zákaz - výnimky: práca v rodinnom podniku (od 13 rokov) alebo ako súčasť školských podujatí.

V Rakúsku boli zmenené a doplnené právne predpisy o ochrane maloletých. Napríklad deti a mladí ľudia podliehajú zákazu fajčenia a liehoviny môžu navyše kupovať a konzumovať iba ľudia vo veku 18 a viac rokov.

Ženy

Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami na pracovisku a ochranu žien voči sexuálnemu obťažovaniu upravuje Ústava a Zákon o rovnakom zaobchádzaní (Gleichbehandlungsgesetz). Zamestnávateľ musí prijať všetky opatrenia, aby ochránil ženy proti sexuálnemu obťažovaniu. Sexuálne obťažovanie je definované ako kriminálny čin. Ďalšie opatrenia pre ochranu žien na pracovisku: zákaz práce v noci (veľa výnimiek); ochrana tehotných žien a dojčiacich matiek. Bezplatné poradenstvo poskytne Komora práce, rakúska Federácia odborových zväzov
a Ombudsman pre rovnosť príležitostí.

V prípade diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity môžete konzultovať
aj s podnikovou radou, s pracovnou komorou alebo s ombudsmanom za rovnaké zaobchádzanie.

Imigranti

Prisťahovalci podliehajú tým istým zákonom (pracovné právo, zákon o sociálnom poistení, zdravie a bezpečnosť pri práci, atď.) ako rakúski štátni príslušníci. Existujú určité rozdiely týkajúce sa prístupu na trh práce. Rezidencia a prístup na trh práce sa riadia rôznymi zákonmi v Rakúsku. Nie každý, kto môže legálne bývať v Rakúsku, môže pracovať bez pracovného povolenia. Ak sú pracovníci diskriminovaní z dôvodu ich pôvodu, môžu sa obrátiť na Ombudsmana za rovnaké zaobchádzanie.

 Samostatná zárobková činnosť

Ak začínate podnikať, preberáte existujúci podnik alebo zakladáte nový, mali by ste predtým kontaktovať Obchodnú komoru vo vašom okolí, ktorá poskytne užitočné informácie pre úspešné podnikanie.

Príručka pre začínajúcich podnikateľov - Rakúska obchodná komora:

http://www.gruendeservice.at

 

Pred začiatkom podnikania si stanovte ciele, zistite si príležitosti na trhu, formu podnikania, umiestnenie, náklady a financovanie a preštudujte si akékoľvek dostupné programy pomoci. Ak chcete vykonávať obchodnú činnosť, musíte požiadať živnostenský úrad o povolenie na obchod a pravdepodobne budete potrebovať aj povolenie na prevádzkovanie podniku. Okrem toho musíte požiadať o daňové referenčné číslo na príslušnom daňovom úrade a musíte sa zaregistrovať v inštitúcii sociálneho poistenia pre obchod a priemysel (Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft). Budete krytý nemocenským, úrazovým a dôchodkovým poistením, ako aj poistením v nezamestnanosti.

Všetkých zamestnancov / externých dodávateľov musíte zaregistrovať v príslušnej regionálnej inštitúcii zdravotného poistenia.

Ak si želáte prevziať existujúcu spoločnosť ako nový vlastník, obráťte sa na Nachfolgerbörse für Jungunternehmer / Jungunternehmerinnen:  www.nachfolgeboerse.at

 

 

Wirtschaftsagentur Vienna:

www.wirtschaftsagentur.at

  Platové podmienky     

Každý zamestnanec dostáva za výkon práce odmenu špecifikovanú v jeho pracovnej zmluve. Za odmenu je považovaný akýkoľvek príjem, ktorý poskytne zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu. Zahŕňa to: mzdu (manuálni robotníci), plat (úradníci), príspevky pre učňov. Výška odmeny sa riadi zákonom, kolektívnymi zmluvami a vnútropodnikovými zmluvami a na druhej strane výška odmeny závisí od individuálnych faktorov ako napríklad od veku, kvalifikácie, pracovného času, pracovnej pozície, zadelených povinností, atď.

Neexistuje zaručená minimálna mzda. Avšak, o právne vymáhateľných minimálnych mzdách v jednotlivých sektoroch sa rokuje medzi zamestnávateľmi a odborovými zväzmi pre zamestnancov a učňov. Kolektívne zmluvy týkajúce sa minimálnych podmienok sa vzťahujú na všetkých zamestnancov v konkrétnom sektore.

Kolektívne zmluvy sú písomnými zmluvami, ktoré obsahujú ustanovenia o pracovnom čase, pracovných podmienkach, odmeňovaní atď., a ktoré boli vyjednané medzi zástupcami zamestnancov (odborové organizácie) a zástupcami zamestnávateľov (Obchodná komora - Industriellenvereinigung). Pracovné dohody sú písomné dohody uzatvorené medzi zamestnancami a radou práce, aby sa mohli stanoviť právne normy, ale aj nastaviť odmeňovanie v sporných otázkach.

V rôznych odvetviach existujú dohody o minimálnej mzde. O minimálnej mzde sa rokuje medzi odborovými zväzmi a zástupcami zamestnávateľov.

Vo väčšine prípadov sa odmena za prácu vypláca na konci mesiaca alebo v prvý deň nasledujúceho pracovného mesiaca. V niektorých prípadoch zamestnanci dostávajú svoje mzdy týždenne šekom alebo v hotovosti. Väčšinou, ak je to stanovené v kolektívnej zmluve alebo vnútropodnikovej zmluve, odmena sa vypláca 14 krát do roka a pozostáva z 12 mesačných mzdových platieb a dvoch špeciálnych platieb (vianočná prémia a dovolenková prémia, každá sa rovná jednej mesačnej mzde).

Dane, odvody do sociálneho poistenia a ostatné odvody (napr. členské príspevky) sú odvádzané
z hrubej mzdy zamestnávateľom, ktorý tieto výdavky prevedie na účty príslušných inštitúcií (daňový úrad, sociálna poisťovňa, atď.).

Spolu s výplatou dostávajú zamestnanci každý mesiac aj výplatnú pásku, na ktorej je podrobne rozpísaná kalkulácia mzdy a odvodov (dane, sociálne poistenie, povinné a dobrovoľné príspevky atď.). Ak sa zamestnanec rozhodne odísť z podniku, od zamestnávateľa dostane výplatnú pásku s konečným vyúčtovaním, ktorá zahŕňa napr. aj výšku odstupného.

Osoby na voľnej nohe sú platené za obdobie výkonu svojich pracovných úloh. V prípade absencie akejkoľvek špecifickej dohody, nemajú nárok na vyplácanie mzdy stanovenej v kolektívnej zmluve alebo osobitných platieb. Na druhej strane, ak nebola uzavretá písomná pracovná zmluva, tieto osoby majú nárok na písomné vysvetlenie základných práv a povinností vznikajúcich z pracovného pomeru - pracovnú kartu (Dienstzettel). Ak ich dohoda platí dlhšie časové obdobie, plat je im zvyčajne vyplácaný mesačne. Osoby na voľnej nohe si odvádzajú dane samostatne. Odvody/príspevky  na sociálne poistenie  uhrádza  zamestnávateľ. V tomto prípade nie je stanovená žiadna minimálna mzda. Čo sa týka dohôd o vyplácaní „nového odstupného“, osoby na voľnej nohe sú v rovnakej pozícii ako bežní zamestnanci; sú členmi Komory práce a odvádzajú jej poplatky.

 V protiklade k pracovným zmluvám alebo kontraktačným zmluvám s osobami na voľnej nohe, alebo zmluvám o dielo, alebo poskytnutí služby je dodanie príslušnej práce/služby. Odmena sa bežne vypláca až po splnení predmetu zmluvy. Pre tento druh zmluvy nie je nárok na vyplácanie mzdy stanovenej v kolektívnych zmluvách alebo osobitných platieb. Osoby, ktoré uzavreli zmluvu o vykonaní práce alebo poskytnutí služby si platia dane a odvody samostatne.

Viac informácií vám poskytne Komora práce, odborové zväzy, alebo Obchodná komora (zodpovedná napr. za podnikateľov).

Pracovná doba

Zákonník práce (Arbeitszeitgesetz) upravuje vek pracujúcich osôb v súkromnom sektore na minimálne 18 rokov. Štandardný pracovný čas podľa zákona je:

- 8 hodinový denný pracovný čas (v priebehu 24 hodín)

- 40 hodinový týždenný pracovný čas (od pondelka do nedele)

Kolektívne zmluvy vo viacerých oblastiach ustanovili kratší týždenný pracovný čas, napríklad 38 hodín.

Výnimky: získať dlhšie nepretržité obdobie mimo prácu (napr. predĺžený víkend), bežný pracovný deň môže byť predĺžená z ôsmich hodín do maximálne deviatich hodín denne. Okrem toho, aby ste si mohli dovoliť extra dni voľna rozložené medzi dovolenkou a víkendom, bežný pracovný deň môže byť predĺžený na desať hodín v priebehu 13 týždňov.

Mnoho kolektívnych zmlúv stanovuje, že bežný pracovný týždeň, musí byť dodržaný v priemere za určité obdobie (za jeden rok, alebo dlhšie v osobitných prípadoch), ale v niektorých týždňoch môže byť dlhší alebo kratší (napr. cestovný ruch, ubytovacie a stravovacie služby a veľkoobchod a maloobchod).

Prestávky a dni voľna

Ak je denná pracovná doba medzi 6 – 9 hodín, zamestnancom musí byť poskytnutá prestávka v práci najmenej v trvaní 30 minút. Ak pracovná doba prekročí 9 hodín za deň, prestávka musí trvať minimálne 45 minút. Prestávka sa neprepláca a nezapočítava do celkového pracovného času. Na konci pracovného dňa majú zamestnanci nárok na nerušené voľno minimálne 11 hodín. Dobu pracovného voľna upravuje zákon (Arbeitsruhegesetz). Zamestnanci majú vo všeobecnosti nárok na oddych 36 hodín, ktorý začína o 13:00 v sobotu a platí aj v nedeľu (víkendové voľno). Existuje však veľa výnimiek tohto pravidla.

Práca na skrátený úväzok

Zamestnanci na skrátený úväzok nesmú byť diskriminovaní voči zamestnancom na plný úväzok jednoducho preto, že pracujú na čiastočný úväzok. Extra práca je klasifikovaná ako akákoľvek pracovná doba medzi zmluvne dohodnutou pracovnou dobou (napr. 25 hodín) a pracovnou dobou zníženou kolektívnou zmluvou (napr. 38 hodín) alebo normálne stanovenou pracovnou dobou.

Ak dôjde k prekročeniu normálnej zákonnej pracovnej doby, to predstavuje prácu  nadčas. Stanovená prémia vo výške 25% sa aplikuje na nadčasy, ale iba pod podmienkou, že nárok na náhradné voľno nebol využitý v rámci štvrťroka, alebo v inom dohodnutom čase počas trojmesačnej lehoty.

Práca na zmeny

Práca na zmeny je vykonávaná niekoľkými zamestnancami v priebehu stanovenej doby. Jedna zmena sa môže vykonávať maximálne 12 hodín.

Pohyblivý pracovný čas

Tam, kde je to možné a pracovná zmluva to povoľuje, zamestnanec sa môže rozhodnúť, kedy sa jeho pracovná doba začne a skončí. Tomuto sa hovorí flexibilná pracovná doba. Pracovník musí byť v práci v rámci stanoveného (dohodnutého) bloku pracovných hodín. Flexibilná pracovná doba musí byť stanovená v pracovnej zmluve alebo dohode o flexibilnej pracovnej dobe.

 Práca v noci

Muži aj ženy rovnaké právo pracovať počas noci. Jedine tehotné a dojčiace ženy a mladiství do veku 18 rokov nie sú oprávnení pracovať v noci alebo v nedeľu a počas štátnych sviatkov. Existujú výnimky, napríklad, v hoteloch, reštauráciách a nemocniciach.

Práca nadčas

Nadčasy sa časovo rozlišujú, ak je prekročená bežná pracovná doba (8 hodín denne alebo 40 hodín týždenne) alebo bežný pracovný čas dohodnutý v kolektívnej zmluve (napríklad 38 hodín týždenne). Podľa Zákona o pracovnom čase (Arbeitszeitgesetz)  sú nadčasy odmeňované finančným bonusom alebo časovým úverom (50% bonus alebo 1,5 hodiny kreditu za odpracovanú hodinu).

Dovolenka (platená dovolenka, materská dovolenka)

Zamestnanci a učni majú minimálny nárok na platenú ročnú dovolenku v trvaní piatich týždňov v každom pracovnom roku. Pokiaľ ide o pracovné dni, máte nárok na 30 dní dovolenky alebo 25 pracovných dní, vrátane sobôt, v každom pracovnom roku. Pracovný rok začína dňom, kedy zamestnanec nastúpil do práce. Pracovníci na skrátený úväzok majú rovnaké nároky ako tí na plný úväzok.

Okrem ich mesačnej mzdy môžu zamestnanci v Rakúsku tiež získať dovolenkový bonus, ktorý je známy ako 14. mesačná šeková mzda alebo peniaze na dovolenku, ak je to zahrnuté v kolektívnej zmluve alebo v jej pracovnej zmluve.

Je potrebné rozlišovať od rekreačnej odmeny a odmeny za dovolenku. Nárok na odmenu počas vašej dovolenky máte aj vtedy, keď v tomto čase nepracujete.

Počas prvých 6 mesiacov pracovného pomeru je dovolenka kalkulovaná proporčne v závislosti od odpracovanej doby. Od začiatku 7. mesiaca v práci máte plný nárok na úplnú dovolenku a začiatkom druhého roka v zamestnaní sa nárok na dovolenku za pracovný rok berie od začiatku kalendárneho roka.

Musíte včas dohodnúť načasovanie vašej dovolenky u svojho zamestnávateľa a musíte získať súhlas zamestnávateľa. Informujte sa, kedy by ste sa mali uchádzať o dovolenku (najlepšie písomne).

Ak ochoriete na viac ako 3 dni počas čerpania dovolenky, tieto dni sa vám nebudú zarátavať ako dovolenka, avšak musíte to ohlásiť zamestnávateľovi ihneď a preukázať sa lekárskym potvrdením
od vášho obvodného lekára.

Invalidné osoby a mladiství nemajú nárok na viac dní dovolenky, pokiaľ kolektívna alebo pracovná zmluva neustanoví inak.

 Štátne sviatky:

1. január – Nový rok (Neujahr)

6. január - Traja králi (Dreikônigstag)

Veľkonočný pondelok (Ostermontag)

1. máj – Sviatok práce, (Staatsfeiertag)

Nanebovstúpenie Pána - Christi Himmelfahrt

Svätodušný pondelok (Turíce) – Pfingstmontag

Božie telo - Fronleichnam

15. august – Nanebovzatie Panny Márie (Maria Himmelfahrt)

26. október – národný sviatok (Nationalfeiertag)

1. november – Sviatok všetkých svätých (Allerheiligen)

8. december – Nepoškvrnené počatie (Mariä Empfängnis)

25. December – 1. sviatok vianočný (Christtag)

26. December – 2. sviatok vianočný (Stephanitag)

Pre evanjelikov, katolíkov a metodistov má veľký význam aj veľkonočný Veľký piatok (Karfreitag)

Choroba a plat počas PN

V prípade choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania a v prípade potreby odpočinku a rekonvalescencie, máte nárok na pravidelné vyplácanie dávok. To, ako dlho vám budú dávky vyplácané, závisí od veku, odlišné podmienky môžu byť zavedené pri úradníkoch, či pri manuálnych robotníkoch. Dávky vám vypláca inštitúcia, ktorá poskytuje zdravotné poistenie. Ich výška závisí od vášho zárobku v poslednom mesiaci pred ochorením. Ako zamestnanec ste povinný informovať svojho zamestnávateľa o práceneschopnosti. Požiadajte vášho obvodného lekára o vystavenie PN-ky (Krankenstandsbestätigung).

Keď prestane bežná odmena, dostanete od svojho poskytovateľa zdravotného poistenia nemocenskú odmenu. Výška nemocenskej výplaty závisí od vášho zárobku v poslednom mesiaci pred vašou chorobou a od výšky pokračujúcej odmeny, ktorá vám bola vyplatená.

Materstvo

Ochranné obdobie (Mutterschutz) pre tehotné ženy začína 8 týždňov pred očakávaným narodením dieťaťa a končí 8 týždňov po ňom. Počas tohto obdobia nesmie žena vykonávať svoju prácu, avšak pracovný pomer pokračuje a namiesto platu sa vypláca dávka v materstve, v závislosti od predchádzajúceho zamestnania alebo jednoducho na základe pravidelných odvodov do systému zdravotného poistenia. Od 1.1.2008 majú nárok na materskú aj podnikateľky v slobodnom povolaní (ženy na voľnej nohe).

Rodičovská dovolenka

Rodičia majú nárok na neplatenú rodičovskú dovolenku pokým dieťa nedovŕši 2 roky, ak preukážu, že žijú v spoločnej domácnosti ako dieťa. Minimálne obdobie rodičovskej dovolenky je 2 mesiace. Počas tejto doby a po splnení podmienok sa môžu čerpať príspevky na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungsgeld). Od 1. januára 2010 si rodičia, ktorých deti sa narodili po 30. septembri 2009, môžu vybrať z 5 druhov príspevkov. Jeden z modelov je založený na výške príjmu. Po ukončení rodičovskej dovolenky ste chránený pred prepustením z práce počas 4 týždňov nasledujúcich po rodičovskej dovolenke alebo obdobia po skončení rodičovskej dovolenky.

 

Študijná dovolenka

Platí tu pravidlo, že musíte mať odpracovaných 6 mesiacov so súhlasom zamestnávateľa.  Na poskytnutie študijného voľna nie je právny nárok. Minimálne obdobie tejto dovolenky je stanovené na 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov. Ak sa vzdelávanie alebo študijná dovolenka vyberá po častiach, každá časť môže trvať maximálne 2 mesiace. Rovnako ako predtým, je možné, aby bolo študijné voľno v jednotlivých obdobiach rozložené do 4 rokov. V tomto prípade môže byť maximálne 12 mesiacov plateného študijného voľna. Mzda alebo plat nie je vyplácaná počas tohto obdobia, zamestnanec dostáva na ďalšie vzdelávanie príspevok od služieb zamestnanosti (AMS), ktorý je na úrovni dávky v nezamestnanosti, na ktorú majú nárok. Zamestnanec sa pritom musí zúčastniť na ďalšom vzdelávaní najmenej 20 hodín týždenne.

Ošetrovateľské voľno - starostlivosť o člena rodiny

Ak sa staráte o člena rodiny žijúceho s vami v domácnosti, môže vám byť poskytnuté voľno pričom naďalej dostávate svoj plat, za určitých podmienok. Pracovné voľno na opatrovanie je poskytované po dobu jedného týždňa. V prípade detí, ktoré vyžadujú starostlivosť, ďalší týždeň za kalendárny rok, je možný, ak dieťa, ktoré vyžaduje starostlivosť ešte nedosiahlo dvanásť rokov veku. O choré dieťa sa môže starať aj rodič, ktorý nežije v spoločnej domácnosti.

Osobitné voľno pri starostlivosti závislej osoby a špeciálny čiastočný úväzok pri starostlivosti
o závislú osobu

 
Osobitné voľno pri starostlivosti závislej osoby a špeciálny čiastočný úväzok pri starostlivosti
o závislú osobu sa poskytuje po dobu jedného mesiaca a maximálne na tri mesiace, môže byť poskytnuté, ak rodinný príslušník je v prijatie dlhodobej starostlivosti so stupňom 3 alebo vyšším, alebo v prípade detí do veku 18 rokov, príspevok na dlhodobú starostlivosť so stupňom 1 alebo
v prípade demencie člena rodiny. Je potrebná písomná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Počas obdobia mimoriadneho voľna pri starostlivosti o závislé osoby, závislým osobám sa vypláca osobitný príspevok.

 

Hospicová starostlivosť

Zamestnanci si môžu vziať voľno na tzv. hospicovú starostlivosť, aby sa starali o vážne choré deti, alebo o zomierajúcich príbuzných,  alebo v takýchto prípadoch môžu požiadať o skrátenie alebo zmenu  pracovnej doby. Zamestnanci počas hospicovej starostlivosti majú zákonné právo na osobitný príspevok v predpokladanej výške dávok v nezamestnanosti.

 

Rodičovská práca na čiastočný úväzok

To sa vzťahuje na zákonom upravenom nároku na zmenu predtým dohodnutej pracovnej doby, alebo pohyblivú pracovnú dobu. Za určitých podmienok rodičovskej čiastočný úväzok, práce je možné najneskôr do sedem rokov veku dieťaťa.

Podmienky (štart, trvanie, rozsah a harmonogram) sa stanoví dohodou so zamestnávateľom. Ak nie je nárok na rodičovskú čiastočný úväzok môže byť dohodnuté najneskôr kým dieťa je štyri roky veku.

Ukončenie pracovného pomeru

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

Na začiatku pracovného pomeru nadobúda účinnosť skúšobná doba. V skúšobnej dobe môže tak zamestnávateľ ako aj zamestnanec skončiť pracovný pomer kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Skúšobná doba je dohodnutá prevažne na jeden mesiac (pri zaúčaní sa sú to 3 mesiace).

 

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovný pomer sa skončí automaticky uplynutím doby trvania pracovnej zmluvy. Posledný deň zmluvy na dobu určitú je uvedený v pracovnej zmluve alebo v Dienstzettel.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Základnou podmienkou pre skončenie pracovného pomeru dohodou je vzájomný súhlas s ukončením pracovného pomeru medzi zamestnancom zamestnávateľom. Pri skončení pracovného pomeru dohodou nie je žiadna výpovedná doba.

Ak zamestnanec a zamestnávateľ ukončí pracovný pomer po vzájomnej dohode, nevyžaduje sa žiadna výpovedná lehota. Možno ju ukončiť ústne alebo písomne. Písomné ukončenie sa odporúča.

Jednostranné vypovedanie pracovného pomeru

Môže sa podať písomne, ústne alebo implicitne. Nemusí sa udať žiadny dôvod skončenia. Ako preventívne opatrenie by ste mali písomne oznámiť a byť si vedomí termínov upozornení a termínov oznámenia stanovených v kolektívnej zmluve, zákonom alebo v obchodných dohodách!

Výpoveď daná zamestnávateľom:

U zamestnancov (úradníkov): výpovedná doba je najmenej 6 týždňov (na konci každého kvartálu, pokiaľ nie je inak špecifikovaná v pracovnej alebo kolektívnej zmluve).

Pre úradníkov, ktorých pracovná doba je kratšia ako 1/5 normálneho pracovného času, zamestnávateľ ako aj zamestnanec podliehajú minimálnej výpovednej lehote 14 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.


U zamestnancov (manuálnych pracovníkov): výpovedná doba je 2 týždne v súlade s Občianskym zákonníkom (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch (ABGB)); dlhšie výpovedné doby sú zvyčajne stanovené v kolektívnych zmluvách alebo vnútropodnikových zmluvách.

Výpoveď daná zamestnancom:

U zamestnancov odmeňovaných platom - úradníkov: výpovedná doba je jeden mesiac (v posledný deň mesiaca), pokiaľ nie je dohodnuté inak.

U zamestnancov odmeňovaných mzdou- manuálne pracujúcich robotníkov: dva týždne (ABGB), ak nie je dohodnuté inak. Oznámenie môže byť podané písomne; nie sú potrebné žiadne dôvody.

Skončenie pracovného pomeru prepustením

Prepustením sa ukončí pracovný pomer okamžite. Osoba môže byť prepustená len z určitých dôvodov.  Musí existovať relevantný dôvod na prepustenie (napríklad neustále pretrvávajúce neplnenie si svojich pracovných povinností). Prepustenie sa môže vykonať písomne, ústne alebo implicitne - formálne. Dokonca aj neodôvodnené prepustenie ukončí pracovný pomer s okamžitým účinkom, ale môžete sa obrátiť a dožadovať sa práv na pracovnom súde.

 Odstúpenie

Vzdaním sa funkcie taktiež ukončíte pracovný pomer s okamžitým účinkom. Väčšina odstúpení sú výsledkom hrubého porušenia povinností zo strany zamestnávateľa. Ak odstúpenie je oprávnené, zamestnancom sa zachovávajú všetky vzniknuté nároky ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou.

Pri skončení pracovného pomeru sú zamestnávatelia povinní poskytnúť prehľadné vyúčtovanie
(v podobe pracovných dokumentov) a vyplatiť niektoré nevyplatené mzdové nároky zamestnanca.

 Pracovnými dokumentmi sú:
- vyhlásenie o mzde
- pracovné osvedčenie
- odhláška zo systému zdravotného poistenia
- potvrdenie o zamestnaní a odmeňovaní
- výplatnú pásku (L16)
- pracovný posudok

 Viac informácii môžete získať na príslušnej závodnej rade, komore práce alebo na odborovom zväze.

Čiastočný odchod do dôchodku (práca na skrátený úväzok pre staršie osoby)

Starší zamestnanci môžu požiadať o skrátenie svojho pracovného času až o 60% a môžu získať až 50% mzdovú kompenzáciu. Príspevky na sociálne zabezpečenie na zdravotné, dôchodkové a nezamestnanecké poistenie naďalej platí zamestnávateľ ako predtým.

Čiastočný dôchodok sa môže čerpať 5 rokov pred riadnym dôchodkovým vekom.

Muži, ktorí sa narodili 31. decembra 1960 alebo skôr a ženy, ktoré sa narodili 1. januára 1964 alebo skôr, sú z tohto systému vylúčení. Títo ľudia môžu získať čiastočný dôchodok 7 rokov pred ich riadnym dôchodkovým vekom.

O čiastočný odchod do dôchodku sa môže požiadať najskôr päť rokov pred nástupom na dôchodok.

Čiastočný dôchodok

Čiastočný dôchodok nie je vyplácaný ako dôchodok ako taký. Čiastočný dôchodok je založený na presne stanovených kritériách oprávnenosti dôchodkového poistenia. Namiesto dôchodku sa odporúča práca na čiastočný úväzok až do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku. Čiastočný dôchodok je možné poberať od veku 62 rokov.

Dôchodok

Osoby narodené pred 1. januárom 1955:

Nárok na odchod do dôchodku vniká mužom, ktorý dovŕšili 65 rokov a ženám, ktoré dovŕšili vek 60 rokov veku. Podmienkou je byť 180 mesiacov poistený za posledných 360 kalendárnych mesiacov, alebo mať vyplatené odvody do systému sociálneho poistenia 180 mesiacov, alebo mať 300 mesiacov poistenia bez časového obmedzenia do dovŕšenia dôchodkového veku.

Osoby narodené po 1. januári 1955 (vrátane):

Zákonný vek odchodu do dôchodku je 65 rokov pre mužov a 60 rokov pre ženy. Od roku 2024 sa vek odchodu do dôchodku pre ženy postupne zvyšuje a zosúlaďuje s dôchodkovým vekom mužov. Od roku 2033 bude jednotný zákonom stanovený  dôchodkový vek 65 rokov.

Ukončenie zamestnania z dôvodu invalidity

Pravidlá týkajúce sa veku a požiadaviek sú rôzne pre zamestnancov, pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Od roku 2017 bude existovať možnosť reintegrácie na čiastočný úväzok: normálny týždenný pracovný čas sa môže skrátiť po dlhom období choroby a občania budú mať právny nárok na profesionálnu rehabilitáciu v prípade hroziaceho zdravotného postihnutia -bezprostrednej invalidity a / alebo  zdravotného postihnutia z dôvodu výkonu práce.

Pojem invalidita sa líši v závislosti od kategórie zamestnania: Berufsunfähigkeit alebo Invalidität sa používa pre pracovníkov s pracovnými pomôckami alebo pre manuálnych pracovníkov a Erwerbsunfähigkeit pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Zastupovanie pracovníkov

Odborové organizácie

V Rakúsku majú odborové organizácie dlhoročnú tradíciu a výrazný politický vplyv. 13 odborových organizácií je pridružených do Zväzu rakúskych odborových organizácií (Österreichischer Gewerkschaftsbund – ÖGB). Avšak existujú aj odbory na regionálnej úrovni. V Rakúsku zastupujú odbory asi 1,2 milióna zamestnancov. Členom odborovej organizácie sa stanete na základe žiadosti (prihlášky). Členské poplatky sú odvádzané priamo zo mzdy sťahovaním z vášho účtu. Záleží aj od vašej pozície, platu a doby školenia sa. Záujem o členstvo v odboroch vzrastá v závislosti od druhu pracovnej činnosti a od faktu, že pracujete v priemyselnom odvetví. Odbory reprezentujú sociálne, ekonomické a politické záujmy zamestnancov voči zamestnávateľom, vláde a politickým stranám. Medzi hlavné úlohy ÖGB patrí vyjednávanie kolektívnych zmlúv, vnútropodnikové usmerňovanie v rámci ekonomického a sociálneho partnerstva, implementácia zdokonalení v sociálnej oblasti, zabezpečenie sociálnych štandardov, zabezpečenie reálnych miezd, konzultácie s členmi, atď.

 Pracovná komora – Arbeiterkammer

Komory práce (Arbeiterkammer) zastupujú približne tri milióny zamestnancov a nezávislých dodávateľov v celom Rakúsku. Členstvo je povinné pre všetkých zamestnancov a externých dodávateľov okrem vyšších úradníkov a štátnych zamestnancov. Príspevok do práce, Arbeiterkammerumlage, sa odpočíta priamo z vášho platu a predstavuje 0,5% hrubého príjmu. Pracovná komora, rovnako ako ÖGB, zastupuje sociálne, ekonomické a politické záujmy zamestnancov voči spoločnostiam, vláde a politickým stranám. Medzi priamo ponúkané služby patria napríklad poradenstvo v oblasti pracovného práva, právne zastúpenie na pracovnom a sociálnom zabezpečení v spolupráci s ÖGB, poradenstvo v oblasti monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana učňov a mladých ľudí, poradenstvo o veciach sociálneho poistenia a o mzdovom účtovníctve a daňových záležitostiach, ochrana spotrebiteľa. Komory práce tiež poskytujú veľké množstvo programov základného a ďalšieho vzdelávania. Komora práce je rozdelená na regionálne organizácie.

Zamestnanecká rada

V práci sú zamestnanci zastupovaní zamestnaneckými radami. Hlavnou povinnosťou zamestnaneckých rád je zastupovať zamestnancov voči zamestnávateľom. Zamestnanecká rada je volená zamestnancami príslušného podniku. Ak zamestnávateľ zamestnáva menej ako 5 zamestnancov, zamestnaneckú radu nie je možné založiť. Zamestnanecké rady konajú najmä, keď sa prijímajú noví zamestnanci, alebo ak sa zamestnancom dáva výpoveď, alebo pri skončení pracovného pomeru pre nadbytočnosť, alebo pri poskytovaní informácií o zmenách v pracovnom práve.

Záujmy samostatne zárobkovo-činných osôb sú reprezentované prostredníctvom špeciálnych organizácií, komôr (napr. Komora lekárnikov (Apothekerkammer)), asociácie a federácie (ako napr. Federácia rakúskeho priemyslu – Industriellenvereinigung.) Ďalšie informácie získate od rakúskej spolkovej obchodnej komory Wirtschaftskammer Österreich a jej regionálnych inštitúcií.

 

Pracovné spory – štrajky

Pracovné spory (štrajky, výluky a bojkoty) sú upravené v Zákonníku práce (Arbeitsverfassungsgesetz), pričom aj štrajk, aj výluka napĺňajú skutkovú podstatu, ktorá môže byť trestným činom. Niektoré takéto konania v zásade napĺňajú skutkovú podstatu donútenia (§105 Trestného zákonníka (Strafgesetzbuch)). Taktiež môžu niekedy napĺňať skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia (§107 Trestného zákonníka).

Napriek tomu, prevažuje právny názor, že tieto ustanovenia paragrafov Trestného zákonníka sa neuplatňujú na pracovné spory. Vo väčšine prípadov štrajky a výluky vyjadrujú nedodržanie pracovnej zmluvy.

Oblasť práva tykajúca sa štrajkov a výluk je zložitá, a tak ak sa zúčastníte na štrajku alebo ste v pôsobení výluky, potom by ste mali hľadať poradenstvo u zástupcov pracovných komôr alebo odborových organizácií.

Pre iné formy pracovných sporov (napr. šikanovanie) by ste sa mali nakontaktovať na dôveryhodnú osoba na vašom pracovisku (napr. zástupcu zamestnaneckej rady) alebo sa ísť poradiť na pracovnú komoru, ktorá má na to odborných poradcov.

V Rakúsku majú štrajky a výluky svoju tradíciu. Väčšina pracovných sporov býva riešená za stolom so zástupcami jednotlivých sporných strán (Rada práce, odborová organizácia, Obchodná rada atď.).

Odborná príprava

Pojem odborné vzdelávanie a príprava zahŕňa praktické aktivity a kurzy súvisiace s konkrétnym povolaním alebo zamestnaním, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúce povolanie. Odborné vzdelávanie je základným prostriedkom na získanie profesionálneho uznania a na zlepšenie podmienok na získanie práce. Preto je mimoriadne dôležité, aby systémy odbornej prípravy v Európe zodpovedali potrebám občanov a trhu práce a uľahčovali prístup k zamestnaniu.

Odborné vzdelávanie a príprava sú základnou súčasťou politiky EÚ od samého počiatku existencie Európskeho spoločenstva. Sú základným prvkom aj tzv. Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá sa zameriava na premenu Európy na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu vedomostne orientovanú spoločnosť sveta. V roku 2002 Európska rada túto základnú úlohu opätovne potvrdila a stanovila aj ďalšiu ambicióznu úlohu - docieliť do roku 2010, aby európske vzdelávanie a odborná príprava boli celosvetovo uznávané - podporovaním prvotriednych iniciatív, a najmä posilňovaním spolupráce v oblasti odbornej prípravy.

 Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odbornej prípravy

Vo svojom úsilí na podporu atmosféry spolupráce pri rozvoji systémov odborného vzdelávania v Európe Európska únia využíva množstvo nástrojov a realizuje celý rad programov a iniciatív. Veľa z nich sa realizuje pod Celoživotným vzdelávacím programom.

Celoživotné vzdelávanie má postupy, ktoré zahŕňajú všetky formy vzdelávania od predškolského veku až do dôchodku. Podstatou je umožniť občanom aby boli oprávnení voľne sa pohybovať medzi pracovnými ponukami a miestami v ktoromkoľvek regióne alebo krajine.

Financovanie je možné rôznymi formami, od výmenných pobytov až po financovanie študijných ciest cez rôzne programy a pod.

 

Študijné programy:

Erasmus - Považovaný za európsku vlajkovú loď vzdelávacieho programu, Erasmus umožňuje okolo 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí každý rok. Financované je to vyššími vzdelávacími inštitúciami, ktoré medzi sebou spolupracujú.

Leonardo da Vinci - Hlavným cieľom programu Leonardo da Vinci, ktorý bol prijatý v roku 1994, je realizácia politiky EÚ v oblasti odborného vzdelávania. Je jedným z hlavných nástrojov na podporu nadnárodnej mobility v Európe a poskytuje finančné prostriedky verejným a súkromným organizáciám aktívnym v oblasti odborného vzdelávania. Program Leonardo poskytuje podporu okrem iného aj na stáže a výmenné projekty, študijné návštevy a nadnárodné siete.

Grundtvig - Grundtvig je jednou z aktivít vzdelávacieho programu Socrates a zameriava sa na skvalitnenie odborného vzdelávania dospelých. Cieľom je aj podporovať výmeny a spoluprácu, ktoré napomáhajú vytvárať príležitosti a zlepšujú prístup k celoživotnému vzdelávaniu pre občanov EÚ.

Organizácie EÚ, ktoré podporujú pracovné vzdelávanie a školenie

Európska únia disponuje zopár agentúrami na zlepšovanie kooperácie a výmennými pobytmi v praxi:

- Európske centrum pre školenie zamestnancov (CEDEFOP/ Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle)

Bola vytvorená v roku 1975 na podporu a rozvoj vzdelávania zamestnancov v Európe. Založené v Thessaloniki (Grécko), uskutočňuje výskum a analýzy školenia zamestnancov a odborného vzdelávania a svoje poznatky rozširuje rôznym európskym partnerom, ako napríklad príslušným výskumným inštitúciám, univerzitám alebo školiacim zariadeniam.

- Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola zriadená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej úlohou je podporovať partnerské krajiny (mimo EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odbornej prípravy.

Životné podmienky

Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života – vrchol Európskej sociálnej agendy

Priaznivé životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako napríklad kvalita zdravotníckych služieb, možnosti vzdelávania a odbornej prípravy alebo kvalitných dopravných štruktúr, uvádzané len ako ukážka niektorých aspektov, ktoré ovplyvňujú každodenný život. Európska únia si dala za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a zohľadňovať nové výzvy súčasnej Európy, ako napríklad sociálne znevýhodnené osoby alebo starnutie jej populácie.


Zamestnanie v Európe

Zlepšovanie pracovných príležitostí je pre Európsku komisiu hlavnou kľúčovou prioritou. S vyhliadkou riešiť problémy nezamestnanosti a zvyšovať mobilitu medzi zamestnaniami a regiónmi sa na európskej úrovni vytvára množstvo iniciatív na podporu Európskej stratégie zamestnanosti. Tá zahŕňa Európske služby zamestnanosti (EURES).

A samozrejme, zlepšovanie vyhliadok na zamestnanie každého Európana je ťažiskom Európskej desaťročnej stratégie pre ekonomický rast (Európa, 2020). Kľúčová úloha je zaistiť, že 75% Európanov vo veku od 20-64 rokov bude pracovať, do konca dekády.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii

Zdravie má neoceniteľnú hodnotu, ovplyvňuje každodenný život a je preto dôležitou prioritou pre všetkých Európanov. Zdravé prostredie je nevyhnutné pre náš individuálny a profesionálny rozvoj a nároky občanov EÚ na bezpečnosť a prostredie pri práci a kvalitu služieb zdravotnej starostlivosti sú vyššie ako kedykoľvek predtým. Pri cestovaní v rámci Európskej únie požadujú rýchly a jednoduchý prístup k lekárskemu ošetreniu. Európska zdravotná politika sa zameriava na riešenie týchto potrieb.
Európska komisia vypracovala koordinovaný prístup k zdravotnej politike, čím zaviedla do praxe rad iniciatív, ktoré dopĺňajú aktivity národných štátnych orgánov. Spoločné akcie a ciele Únie sú zahrnuté do zdravotných programov a stratégií EÚ.

Súčasný Program verejného zdravia EÚ pracuje na zlepšovaní schopnosti EÚ reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a na zlepšovaní informovanosti o najnovších trendoch v sektore verejného zdravia. V oblasti ochrany zdravia a spotrebiteľa bola navrhnutá nová stratégia, ktorá ďalej zdôrazňuje potreby zlepšovania zdravotnej bezpečnosti občanov a šírenie zdravotníckych informovanosti. Súčasný program verejného zdravia (na roky 2008 -2013) má tri hlavné ciele:


- Zlepšovanie občianskej zdravotnej bezpečnosti.

- Podpora zdravia a redukcia škodlivých činiteľov na zdravie.

- Vytvorenie a rozšírenie informácií a poznatkov o zdraví.

Vzdelanie a odborná príprava v EÚ

Vzdelanie má v Európe hlboké korene a oplýva veľkou rôznorodosťou. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli zriadiť informačnú sieť na lepšie porozumenie rôznych vzdelávacích politík a systémov v Spoločenstve, pozostávajúcom vtedy z deviatich krajín. Táto sieť odrážala zásadu, že akýkoľvek špecifický charakter systému vzdelávania ktoréhokoľvek členského štátu je potrebné plne rešpektovať a že je potrebné zlepšovať koordináciu vzájomného pôsobenia medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a systémami zamestnanosti.

Členské štáty majú pod dohľadom vlastný systém vzdelania a odbornej prípravy. EÚ spája hodnoty, koordinuje tie aktivity, ktoré môžu mať dopad na kvalitu vzdelania, aby sa dosiahli spoločné ciele a poskytuje svojím občanom rôzne príležitosti na štúdium a odbornú prípravu počas celého ich života.

Aby sa toto mohlo uskutočniť, je potrebné spolupracovať s rôznymi medzinárodnými inštitúciami a spoluúčastníkmi organizácií v oblasti vzdelania, aby sa zlepšila politika a vymieňali skúsenosti. EÚ rozbieha početné množstvo nadačných programov v oblasti vzdelávania v rozsahu svojej pôsobnosti.

Schengenský priestor

Nadobudnutím platnosti v marci 1995 Schengenský dohovor zrušil pohraničné kontroly v priestore signatárskych štátov a vytvoril jednotné vonkajšie hranice, kde sa kontroly musia vykonávať v súlade so spoločným súborom pravidiel členských štátov.

Dodnes Schengenskú dohodu podpísalo v plnom rozsahu 25 štátov EÚ: Z toho 22 štátov je členom EÚ (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko a Švédsko), 3 krajiny EHP (Lichtenštajsko, Nórsko a Island) a Švajčiarsko. Veľká Británia a Írsko dohovor nepodpísali.

Doprava v EÚ

Európska dopravná politika je zameraná na odstraňovanie prekážok medzi členskými štátmi, vďaka čomu umožňuje rýchlejší a lacnejší presun tovaru a osôb cez hranice. Cieľom je poskytnúť bezpečné, čistejšie a efektívne cestovanie po Európe, tým aj posilňovanie domáceho trhu pre voľný pohyb osôb a tovaru, vytvoriť dynamickú ekonomiku a súdržnú spoločnosť EÚ je taktiež expertom v oblasti práv pasažierov.

Letecká doprava a práva pasažierov

Vytvorenie jednotného európskeho trhu v leteckej doprave prinieslo v dôsledku nižšie ceny leteniek a väčší výber prepravcov a služieb pre cestujúcich. EU rovnako vytvorila súbor práv s cieľom zaistiť spravodlivé zaobchádzanie s cestujúcimi v leteckej doprave.

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Ako cestujúci v leteckej doprave máte určité práva v oblasti informácií o letoch a rezerváciách, poškodenia batožiny, omeškanie a zrušenie letov, odmietnutie nástupu do lietadla, odškodnenie v prípade nehody. Tieto práva platia na pravidelné a chartrové lety, domáce s medzinárodné, z letiska EU alebo na letisko EU pri prílete z letiska EU, pokiaľ ho prevádzkuje letecká spoločnosť z EU.

Vaša letecká spoločnosť by Vás mala vždy informovať o Vašich právach a akomkoľvek dôvode zamietnutého nalodenia, zrušenia alebo dlhého omeškania (viac než dve hodiny). Takisto máte nárok na občerstvenie, jedlá, komunikačné spojenie (napríklad telefonický hovor zadarmo) a prenocovanie. Všetko závisí od vzdialenosti letu a doby omeškania. Dodatočne, ak Vám zamietnu nalodenie, Váš let zrušili, prípadne priletíte do cieľového miesta s omeškaním dlhším ako sú tri hodiny, máte nárok na finančnú kompenzáciu od 200 do 600 eur v závislosti od letovej vzdialenosti.

Železničná doprava

Európsky železničný dopravný systém je charakteristický množstvom prekážok s prepojeniami národných sietí. Rozdielne šírky koľajníc, rôzne systémy dodávok elektrického prúdu a veľké rozdiely v systémoch riadenia železničnej dopravy spôsobujú výrazné meškania na hraničných prechodoch a tým aj dodatočné náklady. Železničná doprava je preto v porovnaní napr. s cestnou dopravou v posledných rokoch menej konkurencieschopná.

Na vyriešenie týchto problémov Európske spoločenstvo v rámci svojej spoločnej dopravnej politiky vytvorilo právne predpisy, ktoré Integrovanej európskej železničnej oblasti umožňujú postupné ustálenie po právnej aj technickej stránke.

Práva cestujúcich železničnou dopravou

Ak váš vlak mešká alebo je zrušený, máte právo na kompenzáciu škody. Taktiež máte právo na adekvátne informácie o meškaní.

Ak meškanie vlaku presahuje 1 hodinu (podľa rozpisu zaznačenom na cestovnom lístku), môžete vykonať nasledujúce kroky:

- zrušiť celú plánovanú trasu a žiadať o okamžité nahradenie škody v plnej cene lístka alebo časť trasy. Môžete si nárokovať i na časť trasy a jej odškodnenie a zvyšok pokračovať v ceste, alebo cestu ktorú ste už prekonali, ale meškanie vám bráni v užívaní už zaplatenej destinácie alebo výletu.

- spýtať sa vášho dopravcu, či nie je možné presmerovať spojenie do vašej konečnej destinácie na skorší čas, alebo čo možno najskôr alebo aj neskorší dátum podľa vašej voľby.

- pokračovať v ceste aj napriek meškaniu po svojej trase.

 Ak sa rozhodnete pokračovať vo svojej ceste, máte právo na kompenzáciu. Ak sa vlak omešká 1- 2 hodiny máte nárok na zľavu 25 % z cestovného lístka. Ak meškanie trvá viac ako 2 hodiny, máte nárok na zľavu 50% z ceny lístka. Kompenzácia vám bude vyplatená mesiac po podaní žiadosti o kompenzáciu škody.

Politický, administratívny a právny systém

Rakúsko je demokratická republika. Územie federálnej republiky sa skladá z 9 federatívnych krajín (Land, plurál: Länder), ktoré vytvárajú jednotný peňažný, hospodársky a colný subjekt. Viedeň je hlavným mestom a sídlom najvyšších federálnych orgánov.

Nasledujúce politické strany sú v súčasnosti zastúpené v rakúskej národnej rade a v rakúskych parlamentných komorách: nová rakúska ľudová strana (ÖVP), rakúska sociálnodemokratická strana (SPÖ), rakúska strana slobody (FPÖ) Nové Rakúsko a liberálne fórum (NEOS) a Peter Pilzov zoznam pre Rakúsko.

Všetky politické inštitúcie zriadené ústavou odvodzujú svoje právomoci priamo alebo nepriamo z volieb tajným, osobným a rovnocenným hlasovaním. Rakúska populácia (ľudia s rakúskou štátnou príslušnosťou) hlasuje vo voľbách na vytvorenie Národného zhromaždenia (Nationalrat, národná parlamentná komora) a provinčného parlamentu (Landtag, parlament provincie alebo krajiny), obecnej rady (občania EÚ s bydliskom v obec môže tiež hlasovať, aj keď vo Viedni platí osobitné pravidlá), vo voľbách rakúskych poslancov Európskeho parlamentu, v ktorých majú občania iných krajín EÚ s ich hlavným bydliskom v Rakúsku právo voliť a vo voľbách Federálny prezident. Ďalšími nástrojmi demokracie sú referendum alebo plebiscit (Volksbefragung a Volksabstimmung) a Volksbegehren, petícia na referendum.

Národné zhromaždenie (Nationalrat) je volené každých päť rokov. Existuje systém proporcionálneho hlasovania, v ktorom sa môže hlasovať za stranu a okrem toho môže byť pre individuálnych kandidátov daný preferenčný hlas. Odovzdané hlasy sa zlučujú v trojstupňovom procese s cieľom určiť rozdelenie kresiel.

Federálny prezident je volený priamo ľuďmi každých šesť rokov.

Krajinské zhromaždenie (Landtag) je volené každých päť až šesť rokov, rovnako ako obecná rada (Gemeinderat). Všetci Rakúšania, ktorí vo volebný deň dosiahli vek 16 rokov, môžu hlasovať.

Národné zhromaždenie je hlavným legislatívnym orgánom. Príprava a implementácia legislatívy sa uskutočňuje v spolkovej vláde alebo v krajinských vládach. Legislatívne úlohy sa vykonávajú na federálnej úrovni národným zhromaždením v spolupráci s federálnou radou (Bundesrat). Spolková rada zastupuje záujmy provincií (Länder) v Parlamente..

Jednou z úloh spolkovej vlády je schvaľovať návrh legislatívy, ktorá sa potom predkladá parlamentu. Spolková vláda je vedená federálnym kancelárom (Bundeskanzler), ktorý spolu s vicekancelárom, federálnymi ministrami a štátnymi tajomníkmi vykonáva vládny obchod.

Rakúske verejné služby zamestnanosti (AMS) majú v každom regióne svoje zastúpenie v podobe regionálnych centier alebo regionálnych agentúr, poskytujú poradenské služby, dohľad a podporu ľuďom hľadajúcim zamestnanie a uchádzačom o zamestnanie. Priamy dohľad vykonávajú regionálne úrady služieb zamestnanosti zodpovedné podľa miesta pobytu.

 

Príjmy a dane

Priemerný ročný hrubý príjem zamestnaných pracovníkov v plnom pracovnom pomere v Rakúsku v roku 2017 bol 27 545 EUR. Priemerný ročný čistý príjem bol 20 821 EUR. Priemerný príjem je najnižší v Tirolsku a najvyšší v Dolnom Rakúsku.

 

V roku 2017 zamestnané ženy naďalej zarábali podstatne menej ako ich mužskí kolegovia. Ich čistý príjem bol len 62, 7% z príjmu mužov.

 

Informácie o priemernom ročnom čistom príjme v členení podľa povolania možno nájsť na adrese: www.statistik.at/

Medzi odvetvia hospodárstva s najväčším počtom zamestnancov v roku 2018 patria: 1. výroba;
2. verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie; 3. veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov; 4. stavebníctvo; 5. zdravotníctvo a sociálna práca; 6. služby na podporu podnikania; 7. doprava a skladovanie; 8. ubytovacie a stravovacie služby; 9. odborné, vedecké a technické činnosti; 10. finančné a poisťovacie činnosti; 11. vzdelávanie.

Daň z príjmu

Zákon o dani z príjmu (Einkommensteuergesetz) rozlišuje niekoľko druhov príjmov: príjmy z poľnohospodárstva a lesníctva, zo samostatnej zárobkovej činnosti, z obchodných a remeselných činností, zo zamestnania, z kapitálového majetku, z prenájmu a lízingu, atď. V Rakúsku sa uplatňuje progresívna sadzba dane z príjmu (0 – 55%). Daň z príjmov z príjmov zo zamestnania je tiež nazývaný Lohnsteuer (mzdy daň). Úroveň dane z príjmu závisí od zdaniteľných príjmov zarobených v kalendárnom roku. Kalendárny rok sa zhoduje s podnikateľským rokom a zahŕňa obdobie dvanástich mesiacov.

Daň z príjmov zo zamestnania je odvádzaná zamestnávateľom priamo zo mzdy alebo platu spolu s odvodmi do systému sociálneho zabezpečenia(Quellensteuer - withholding tax). Mesačné daňové zrážky tvoria preddavky povinnej ročnej dane a sú potrebné pre ročné zúčtovanie dane (Arbeitnehmerveranlagung, predtým Lohnsteuerausgleich) korešpondujúce s daňovým priznaním.

Rôzne výdavky môžu byť kompenzované v dani z príjmov, v závislosti od okolností, napr. príspevok pre jediného živiteľa rodiny, príspevok pre osamelého rodiča, príspevky a mimoriadne výdavky, ako je príspevok na deti, paušálne príspevky pre dochádzajúcich, profesionálne výdavky napr. na internet, a mimoriadne náklady (napr. nemocničné poplatky, výdavky na lieky).

Náklady na starostlivosť o deti, ako sú náklady na škôlku a popoludňajšiu starostlivosť (Nachmittagsbetreuung), sú vyňaté zo zdaňovania. Daňové priznanie musí byť predložené daňovému úradu, môže sa predtým vykonať aj ročné zúčtovanie dane. V mnohých prípadoch, ako výsledok ročného zúčtovania dane, vám je vrátená určitá suma z celkovej dane, ktorú ste odviedli za rok.

Poplatky do systému sociálneho poistenia sa uhrádzajú ako zamestnávateľom, tak aj zamestnancami (výnimka: úrazové poistenie uhrádza len zamestnávateľ). V roku 2019 musia zamestnanci a zamestnávatelia odvádzať tieto sadzby z hrubých miezd:

-          nemocenské poistenie: manuálni robotníci, administratívni pracovníci, osoby na voľnej nohe a SZČO (Zákon o sociálnom poistení pre podnikateľov – Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) – 7,65%;

-          úrazové poistenie: manuálni robotníci, administratívni pracovníci, osoby na voľnej nohe – 1,20%; nové samostatne zárobkovo činné osoby: paušálnu pevnú sumu: 9,79 EUR za mesiac;

-          poistenie v nezamestnanosti: manuálni robotníci, administratívni pracovníci, osoby na voľnej nohe – 6%;

-          dôchodkové poistenie: manuálni robotníci, administratívni pracovníci, osoby na voľnej nohe – 22,8%;

-          dôchodkové poistenie pre nové SZČO (Neue Selbständige) (kryté GSVG) – 18,5%

Ďalej manuálni robotníci, administratívni pracovníci a osoby na voľnej nohe platia 0,5% z hrubých miezd členský poplatok Komore práce. Zamestnanci platia ďalšie 1% poplatok na podporu bytovej výstavby (osoby na voľnej nohe tento poplatok platiť nemusia). Ak ste členom odborov, platíte členské príspevky a v prípade, že ste členom určitej cirkevnej komunity, priamo z hrubej mzdy sa vám odvádza príspevok (daň) za členstvo, ktoré je zrážané priamo zo mzdy.

Ostatné dane.

Daň z prevodu pozemkov, daň z nehnuteľností, daň zo zisku z majetkových transakcií, cestná daň, čo je daň z registrácie vozidla na základe kapacity motora, daň z kapitálových výnosov atď. Daň z pridanej hodnoty (DPH), čo je nepriama daň z kúpy výrobku alebo služby konečnému spotrebiteľovi (súčasné sadzby sú 10%, 13% a 20%), daň z príjmu právnických osôb, ktorá je splatná vo výške 27,5% právnickými osobami (napr. spoločnosťami) namiesto dane z príjmu, miestnej dane , ktorú podniky platia obci, v ktorej sa nachádzajú (3% zo zdaniteľného príjmu), DPH, ktorá je splatná vo výške 10%, 13% alebo 20% vlastníkmi podnikov, ktorých ročný obrat presahuje 30 000 EUR.

Ročný výpis dane a podanie daňového priznania sú viazané k určitému termínu, ktorý musí byť dodržaný.

Rakúsko uzavrelo dohody o zamedzení dvojitého zdanenia so všetkými členskými štátmi EÚ / EHP, Švajčiarskom a mnohými ďalšími krajinami. Dane, daňové priznania k dani z príjmu a platby ostatných daní podliehajú špecifickej uzávierke.

Na cezhraničných pracovníkov sa vzťahuje viacero osobitných pravidiel.

Ďalšie informácie o výške jednotlivých daní možno získať od finančného úradu a zo spolkového ministerstva financií. Všetky dane sú platené príslušnému daňovému úradu.

.

 4.4. Životné náklady

Ceny niektorých spotrebných tovarov (iba orientačne)

• 1 liter mlieka: 0,99 EUR,

• 1 kg pšeničného alebo ražného chleba: od 1,49 EUR

• 500 g celozrnného chleba: od 0,75 EUR

• 1 kg cukru: od 0,89 EUR

• 1 kg múky: 0,45 EUR

• 1 kg jabĺk: od 1,99 EUR

• 1,5 litra minerálnej vody: od 0,25 EUR

• 1,5 litra pomarančového džúsu: od 0,99 EUR

• 250 g masla: od 1,99 EUR

• 0.5 litra piva: od 0,45 EUR

• 500 g kávy: 2,19 EUR

• 1 liter vína: od 2,49 EUR

• 1 lístok do kina: 6 - 10 EUR

• noviny: 1,20 EUR

• verejná doprava (jednorazový lístok MHD) 2,40 – 2,60 EUR

• 1 liter benzínu: (bezolovnatý) priemerne 1,134 EUR (december 2018)

• 1 liter nafty: od 1,044 EUR (december 2018)

• 1 tričko: od 10 EUR podľa kvality

• 1 rifle: od 30 EUR podľa kvality

• 1 kWh plynu: od 0,05 EUR

• 1 kWh elektriky: od 0,17 EUR

Náklady na energie (plyn a elektrina), na domácnosť, na benzín, naftu a vykurovací olej za posledné obdobie vzrástli. Výdavky na voľný čas, koníčky, šport, domácnosť a energie sú relatívne vyššie než je priemer krajín EÚ.

Viac informácií:
Porovnanie cien:

ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=de&pcode=tec00120

Ubytovanie

 Vlastná nehnuteľnosť

Ak si kúpite dom alebo byt, získate k tomu aj pozemok alebo časť pozemku, ktorá k domu/bytu patrí. Kúpna zmluva môže byť uzavretá písomne a ústne. Pred uzavretím zmluvy, po jednej alebo viacerých obchádzkach nehnuteľnosti, od vás predajca alebo agentúra požaduje váš písomný súhlas, že máte záujem o kúpu v stanovenej cene. Po maximálne 2 týždňoch vás predajca oboznámi so svojím rozhodnutím. Ak vás predajca s niečím slovne uistí, musí to podložiť aj písomne. Pred uzavretím zmluvy by ste si mali zistiť, či predávajúci je súčasne aj vlastníkom nehnuteľnosti. Pri tom vám pomôžu informácie z katastra nehnuteľností. Kataster nehnuteľností môžete nájsť okresnom súde, ale niektoré jeho kľúčové časti môžu overované.

Cena za nákup nehnuteľností závisí od mnohých faktorov, ako: umiestnenie, dopravná dostupnosť, infraštruktúra, atď. Nákupná cena by nemala zahŕňať vyššiu ziskovú prirážku ako 5%. Ak si chcete overiť nákupnú ceny, informujte sa na okresnom súde alebo v sprostredkovateľskej agentúre
(ak existuje). K nákupnej cene sa prirátavajú aj výdavky na realitnú agentúru (3 - 4% z nákupnej ceny plus 20% DPH), daň z predaja nehnuteľnosti (3,5% z nákupnej ceny), registračný poplatok (1,1% z nákupnej ceny), výdavky na notára, atď.

Keďže nadobudnutie nehnuteľnosti v Rakúsku nie je jednoduché, mali by ste vždy požiadať o radu odborníkov na bývanie v poradenských centrách alebo notárov. Vhodných notárov môžete nájsť
na stránke:
www.notar.at

Prenájom

Pred podpísaním nájomnej zmluvy si môžete prezrieť byty. Byty, ktoré sú inzerované v novinách alebo na internete, sú často riešené realitnými agentmi. Ak si byt pozerá viacero zainteresovaných strán súčasne, nazýva sa to kolektívne sledovanie ("Sammelbesichtigung"). Schôdzka prehliadky bytu sa často organizuje telefonicky. Počas prehliadky bytu sa pýtajte čo najviac otázok a nepodpíšte nájomnú zmluvu alebo ponuku nájomného v skratke, a to ani vtedy, ak na vás prenajímateľ alebo realitný agent naliehajú.

S nájomnou ponukou potvrdzujete, že si za určitých podmienok chcete byt prenajať. Ak prenajímateľ akceptuje túto ponuku nájmu, nájomná zmluva je konečná.

Poplatky za nájom u väčšiny bytov, obecných (Gemeindewohnungen) a družstevných (Genossenschaftswohnungen) bytov je stanovené v zákone, ktorý upravuje vzťah prenajímateľa a nájomcu (Mietrechtsgesetz). Tento zákon kategorizuje staršie prenajímané byty podľa zariadenia (kúrenie, WC v hale alebo v apartmáne, dodávka teplej vody, atď.), a taktiež stanovuje maximálne hranice nájomného a štandardné nájomné sadzby, lehoty pre výpoveď nájmu, atď. Rodinné domy a bytové priestory pre vykonávanie podnikateľskej činnosti tento zákon neupravuje.

Náklady za väčšinu nájomných bytov v celom Rakúsku upravuje zákon o prenajímateľovi a nájomcovi (Mietrechtsgesetz). Zákon klasifikuje staršie nájomné byty podľa ich príslušenstva (kúrenie, WC na chodbe alebo v byte, teplá voda atď.), ale zároveň stanovuje maximálne a odporúčané hodnoty prenájmu, výpovednú lehotu atď. Rodinné domy a byty spoločností alebo služieb sú vo všeobecnosti vylúčené zo zákona o prenajímateľovi a nájomcovi. Prevod nábytku alebo majetku je povolený. Zálohy na nájomné a vklady sú obvyklé pri prenájme bytov v starých budovách. Splatné nájomné za meter štvorcový závisí od mnohých faktorov, ako sú dopravné spojenia, infraštruktúra, umiestnenie a poskytované zariadenia. V roku 2018 boli priemerné náklady na byt na primárny nájom (nájomné a prevádzkové náklady, hlavné bývanie) 7,90 EUR za meter štvorcový podlahovej plochy. V roku 2018 boli najvyššie náklady na nehnuteľnosť zistené vo Vorarlbergu v priemere 594 EUR, nasledovali Salzburg (573 EUR), Tirolsko (560 EUR) a Viedeň (523 EUR). Medzi najvýhodnejšie spolkové krajiny patrí Horné Rakúsko (482 EUR), Dolné Rakúsko (474 ​​EUR), Štajersko (462 EUR), Burgenland (444 EUR) a Korutánsko (410 EUR). Menšie byty sú často drahšie na meter štvorcový ako väčšie. Do úvahy sa musia brať aj prevádzkové náklady (približne 25% čistého nájomného) a poplatky za vykurovanie, plyn a elektrinu. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy je vhodné poradiť sa s príslušnými poradnými orgánmi, ako sú Združenie nájomcov (Mietervereinigung), Združenie na ochranu nájomcov (Mieterschutzverband), Združenie informácií o spotrebiteľoch (Verein für Konsumenteninformation) alebo komora práce (Arbeiterkammer).

Zdravotníctvo

Každá rakúska krajina (provincia) má svoju vlastnú zdravotnú administratívu a každý okres má zdravotný úrad. Všetky väčšie obce sú zo zákona povinné zamestnávať obecného lekára (praktického lekára), ktorého môžete kedykoľvek počas ordinačných hodín konzultovať.

V princípe každý je oprávnený využívať zariadenia rakúskej zdravotnej služby (preventívne vyšetrenie, preventívne vyšetrenie, konzultácie počas tehotenstva, pľúcne vyšetrenie, röntgen atď.). Náklady sú hradené rakúskym systémom sociálneho poistenia alebo prostredníctvom systému platného vo vašej domovskej krajine.

Zdravotná poisťovňa uhrádza náklady za návštevy lekárov, lieky (časť príspevku pacienta, ktorý v súčasnosti (v roku 2019) predstavuje 6,10 EUR za liek) a hospitalizáciu, pričom príspevok pacienta v roku 2018 sa pohyboval medzi 12 EUR a 20 EUR na deň v priemere za maximálne 28 dní) vo verejných nemocniciach, ako aj poskytovanie nemocenských dávok po uplynutí nároku na nemocenské. Lieky je možné získať od lekární alebo v malých obciach od praktického lekára.

Praktického lekára môžete nájsť v mieste vášho bydliska alebo okolí. Praktický lekár vykonáva bežné vyšetrenia, prehliadky, ale aj vyšetrenie krvi, srdca (EKG). Ak je to potrebné, praktický lekár vám vystaví odporúčanie na návštevu špecialistu alebo ambulancie v nemocnici. Špecialistu vo vašom okolí však môžete navštíviť aj priamo, bez odporúčania. Vo väčších mestách sídlia aj miestni zubári. Pred návštevou špecialistu alebo zubára sa vždy objednajte. Obvykle si nemusíte dohodnúť stretnutie s praktickým lekárom, ale čakacia doba v čakárni môže byť dlhá.


Ak potrebujete lekárske ošetrenie vy alebo vaši rodinní príslušníci, musíte predložiť preukaz poistenca (Európsky zdravotný preukaz), a to pri každej návšteve lekára. Pri preukázaní sa týmto preukazom je vyšetrenie väčšinou zadarmo (u tých doktorov, ktorí majú podpísanú zmluvu so zdravotnou poisťovňou). Niektoré poisťovne požadujú zaplatenie časti nákladov na liečbu, alebo vrátia časť poplatku, ak už bol uhradený.

 

Návštevníci a uchádzači o zamestnanie sú zvyčajne ošetrení zdarma na lekárskej pohotovosti. V každom prípade by ste mali priniesť príslušný E-formulár so sebou. U súkromných lekárov sa za vyšetrenie zvyčajne platí, pomerne malá časť nákladov je vrátená po predložení faktúry vašej zdravotnej poisťovni. Počet súkromných nemocníc a kliník je relatívne malý, pretože v Rakúsku je pomerne veľké a kvalitné zastúpenie poskytovateľov verejných zdravotných služieb. Avšak, môžete byť súkromne ošetrený vo verejných nemocniciach. Pre tento prípad sa uzatvára doplnkové poistenie s vašou zdravotnou poisťovňou alebo súkromnou poisťovňou.

Adresy lekárov vo vašom okolí môžete nájsť v telefónnom zozname, v obchodnom adresári a na internete, na webových stránkach Komory lekárov.

Informácie o tom, ktorý z lekárov a zubárov je v službe počas víkendov a sviatkov môžete získať na mestskom úrade, v novinách (napr. Krone, Kurier) a na internetových stránkach regionálnej lekárskej asociácie (víkend / prvá pomoc). Pohotovostná lekárska služba je k dispozícii pondelok – piatok od 19:00 – 7:00, ako aj počas víkendu a sviatkov po celý deň, v prípade potreby použite linku 141 (toto národné telefónne číslo platí v celom Rakúsku).

Užitočné telefónne čísla:

Požiarna služba: 122
Polícia: 133

Záchranná služba: 144

Európske číslo tiesňového volania: 112

Lekáreň: 1455
Nočné a víkendové služby lekární:
www.apotheker.or.at

Hľadanie zubného lekára: www.zahnaerztekammer.at/

 

Elektronický zdravotný systém vedenia zdravotných kariet (elektronische Gesundheitsakte (ELGA)) je informačný systém. Umožňuje vám ako účastníkovi a všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ELGA (nemocnice, lekári, laboranti, zdravotnícke zariadenia) vzdialene pristupovať k vašim zdravotným údajom uloženým v ELGA. ELGA sa postupne rozšíri do všetkých oblastí.


Systém vzdelávania

Deti v predškolskom veku navštevujú predškolské zariadenia – jasle (pre veľmi malé deti), škôlky (od 3 – 6 rokov) a predškolské triedy (od veku 5 rokov). O veľmi malé deti, väčšinou od veku
2 rokov, sa starajú vo veľmi malých skupinkách opatrovateľky (Tagesmütter). Funguje to najmä
v malých mestách a vo vidieckych oblastiach.

Školy sú povinné po dobu deviatich rokov v Rakúsku vo veku od 6 do 15 rokov. Prvé štyri roky povinného vzdelávania sú ukončené v základných školách (Volksschule); od veku 10 rokov môžu deti navštevovať buď nižšiu strednú školu (Kooperative Mittelschule / Hauptschule) alebo novú strednú školu (Neue Mittelschule), alebo nižšie triedy vyššej strednej školy (allgemeinbildende höhere Schule (AHS). Existujú aj špeciálne školy pre deti, ktoré potrebujú podporu (vážne problémy s učením, zmyslovo postihnuté osoby atď.) Počas prvých osem až deviatich rokov svojho školského vzdelávania (napr. Školy so špeciálnymi potrebami (Sonderschulen) a centrá pre špeciálne pedagogické vzdelávanie (Sonderpädagogische Zentren), ale v mnohých prípadoch sú tieto deti vzdelávané vedľa ostatných v bežných školách v tzv. Integračných triedach.

Deväťročnú školskú dochádzku  (vo veku 14 – 15 rokov) môžu žiaci ukončiť aj na polytechnických školách (Polytechnische Schule), ktoré sú odborne zamerané a pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie, alebo aj v iných typoch škôl stredoškolského vzdelávania, ako sú napr.: stredné odborné školy (od veku 14 rokov a  9. – 11. alebo12. trieda), ukončené všeobecnou a odbornou skúškou – maturitou.

Povinná odborná príprava vo veku do 18 rokov sa uplatňuje od júla 2017 pre všetkých mladých ľudí, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2016/2017 alebo neskôr.
Rodičia a zákonní zástupcovia majú povinnosť zabezpečiť, aby mladí ľudia absolvovali toto ďalšie vzdelávanie až do veku 18 rokov po ukončení povinnej všeobecnej školskej dochádzky. Môžu buď navštevovať strednú školu, dokončiť učňovskú prípravu, alebo absolvovať nejaký iný typ školenia (napr. stáž).

Iné typy škôl zahŕňajú:  stredné odborné školy (od veku 14 rokov, zahŕňajúc  9. do 11. alebo 12. ročník školskej dochádzky) ukončené odbornou skúškou; vyššie odborné školy (od 14 rokov, zahŕňajúce 9. 13. ročník školskej dochádzky) ukončený  odbornou skúškou a záverečnou skúškou (maturita). Vyššia všeobecná stredná škola a gymnázium (od 14 rokov, zahŕňajúca 9. 12. ročník školskej dochádzky), tiež ukončené maturitou.

Odbornú prax v približne 200 remeslách možno získať v základnej odbornej príprave od 15. roku veku. Väčšina učňovských odborných vzdelávacích systémov trvá od troch do štyroch rokov. Odborná prax v obchode a výučba na odbornej škole prebiehajú súčasne. Po skončení odbornej (učňovskej) školy, mladý človek absolvuje záverečnú skúšku a stáva sa tak kvalifikovaným odborníkom -  technikom alebo živnostníkom (Gesell / Gesellin).

 

Maturita tvorí základný predpoklad pre vyššie vzdelávanie na univerzitách, vysokých školách, či technických vysokých školách. Absolventi stredných škôl sa môžu pripraviť na vysokú školu formou odbornej kvalifikačnej skúšky (Berufsreifeprüfung alebo Berufsmatura).

Absolventi nižších stredných škôl (Hauptschule) alebo žiaci, ktorí prepadli, sa môžu na vysokú školu dostať prostredníctvom prijímacích skúšok. V Rakúsku môžete študovať mnoho odborov a špecializácií, ako napr.: technický, humanitný, umelecký a iný študijný program.

Technické vysoké školy ponúkajú praktický výcvik, aby tým absolventom uľahčili začlenenie sa do pracovného života. Vysoké školy (Vysoké školy pedagogické) ponúkajú prax pre učiteľov na základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a polytechnických školách. Väčšina programov trvá štyri roky. Vysokoškolské kurzy poskytujú štúdium aj pre pracujúcich, a prebiehajú vo večerných hodinách.

Existujú aj všeobecné a odborné školy a technickej univerzity a univerzitné kurzy pre pracujúcich ľudí, ktoré sú ponúkané ako večerné kurzy.

Súkromné školy tvoria asi 8% z celkového počtu škôl. Väčšinu verejne autorizovaných súkromných škôl tvoria cirkevné školy; v Rakúsku okrem toho sú niektoré školy, ktoré vyučujú podľa osobitného školského systému. Súkromné školy sú spoplatnené. Štátne školy spoplatnené nie sú! Kvalita rakúskych štátnych škôl je veľmi vysoká v porovnaní s inými vzdelávacími systémami
v Európe.

Kultúrny a spoločenský život

Mnoho Rakúšanov míňa značnú časť svojich príjmov na voľný čas v kluboch a spoločnostiach. Víkendy trávia návštevou priateľov či príbuzných, exkurziami alebo aktivitami v kluboch, združeniach alebo spoločenstvách. Rakúšania zvyknú večerné chvíle tráviť v kine, divadle alebo opere, podľa toho, čo je dostupné. Na vidieku zvyknú ľudia tráviť večery v miestnych hostincoch. Šport má v živote Rakúšanov významnú úlohu. Beh a chôdza, bicyklovanie a plávanie patria k najobľúbenejším. Samozrejme je tu mnoho futbalových klubov v takmer všetkých mestách či obciach. Väčšinou v západných krajinách je veľmi populárne najmä medzi mladými ľuďmi. Rieky a veľké vodné plochy sa využívajú na plachtenie a veslovanie.

Dokonca aj v dedinách a v menších mestách môžete objaviť množstvo klubov a spoločností (futbalové kluby, dobrovoľní hasiči, zbory, folklórne skupiny, skautské oddiely, športové kluby atď.). Vo väčších mestách a veľkomestách nájdete širokú škálu kultúrnych atrakcií (divadlá, kiná, výstavy umenia) a športových zariadení (tenis, volejbal, fitnes centrá).

Informácie o voľno časových a klubových aktivitách nájdete vo vašom obecnom úrade a v regionálnych a národných denníkoch.

Vo väčšine oblastí má cirkev rodinné, ženské a detské skupiny (Jungschar), ktoré sa zameriavajú na širokú škálu tém súvisiacich s cirkvou. Veľmi často sa cirkev angažuje aj v miestnych, regionálnych a medziregionálnych sociálnych projektoch (napríklad v projektoch sponzorovaných Sternsingerom – deti - koledníci, ktoré chodia z domu do dverí v období epifánskeho spevu). V mestách náboženské spoločenstvá ponúkajú aj ďalšie príležitosti na spoločenskú angažovanosť a kultúrne a rekreačné aktivity.
Nájdete tu prehľad možností pre rekreačné a klubové aktivity v obecnej radnici a v regionálnych a národných denníkoch.

Súkromný život (narodenie, život, úmrtia)

 Narodenie dieťaťa

Ak zistíte, že ste tehotná, mali by ste okamžite oznámiť túto skutočnosť vášmu zamestnávateľovi. Následne ste chránená proti prepusteniu alebo proti výpovedi počas 4 mesiacov od pôrodu. Budúca matka má nárok na vykonanie bezplatnej prehliadky (Mutter-Kind-Pass). Aj keď nemáte uzavreté nemocenské poistenie, ste oprávnená na bezplatné vyšetrenie. Mutter-Kind-Pass žiadajte od vášho ženského lekára alebo praktického lekára, od miestneho štátneho zdravotného strediska, z mobilných zariadení regionálneho systému nemocenského poistenia. Mali by ste sa zaregistrovať v nemocnici alebo pôrodnici, alebo osloviť pôrodnú asistentku, ktorá tiež vykonáva návštevy po pôrode, poskytnú vám všetky informácie, ktoré potrebujete k pôrodu. Mali by ste požiadať o materský príspevok (Wochengeld) z príslušného fondu zdravotného poistenia.

Po narodení dieťaťa

Zaregistrujte narodenia dieťaťa do jedného týždňa na príslušnom úradu – na matrike (Standesamt), kde vám vydajú rodný list. Musíte tiež informovať svojho zamestnávateľa od narodenia, aby príslušná zdravotná poisťovňa poistila vaše dieťa vo svojom zdravotnom systéme poistenia bezplatne. E-karta pre vaše dieťa vám bude následne poslaná. Požiadajte o príspevok na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungsgeld) od svojej zdravotnej poisťovne a požiadajte o vyplácanie rodinných prídavkov (Familienbeihilfe) od príslušného finančného úradu. Okrem toho, mali by ste sa registrovať dieťa na príslušnom miestnom alebo mestskom úrade (Meldeamt) a požiadať o pas pre dieťa (v tomto prípade, obráťte sa na ambasádu). Všetky administratívne služby súvisiace s pôrodom (registrácia, vydanie rodného listu, etc.) sú  bezplatné.

Manželstvo

V Rakúsku je manželstvo platné, ak je vykonané matrikárom. Náboženský svadobný obrad nie je platný pred zákonom. Svadba príslušníkov rovnakého pohlavia nie je povolená, ale od 1.1.2010 je možné uzavrieť registrované partnerstvo rovnakého pohlavia na príslušnom úrade (obecné úrady) (Magistrát) v mestách, inde sú to okresné administratívne úrady (Bezirkshauptmannschaft). A od roku 2017 to možno uzavrieť v matrike (Standesamt).Viac informácií získate od matričného úradu (Standesamt) v mestských alebo okresných administratívnych centrách.

Smrť

Ak niekto zomrie doma za normálnych okolností, prirodzeným spôsobom, mali by ste to oznámiť lekárovi, ktorý vyšetrí telo (vo Viedni môžete tiež oznámiť na špecializovanom úrade  - Zentrale Anmeldestelle zur Totenbeschau). Potom by ste mali okamžite informovať príslušnú pohrebnú službu (Bestattungsinstitut). Pokiaľ si to prajete, pohrebný ústav sa bude zaoberať všetkými potrebnými formalitami (organizovaním pohrebu, odhlásením z úradov atď.). Ak niekto zomrie v nemocnici, v opatrovateľskej službe, v sanatóriu alebo v inej verejnej budove, príslušná prevádzkareň zabezpečí obhliadku tela.

4.10. Doprava

Rakúsko má jednu z najrozvinutejších dopravných sietí zo všetkých krajín EÚ. Krajina je pokrytá rozsiahlymi železničnými a autobusovými cestami. Viedeň má jednu z najhustejších verejných dopravných sietí v Európe.

Diaľnice

Používanie rakúskych diaľnic podlieha vyberaniu poplatkov. Predtým ako použijete diaľnicu, mali by ste si zakúpiť diaľničnú známku (Autobahnvignette). Tú môžete získať na hraničných prechodoch. Taktiež ich môžete kúpiť na niektorých poštách v Rakúsku alebo v trafikách.

Verejná doprava

Hromadná doprava: vo veľkých mestách sa ponúkajú rôzne ceny za cestu verejnou dopravou. Jediný lístok (na výlet cez mesto jedným smerom) stojí v priemere 1,00 EUR - 2,80 EUR. V mnohých mestách však existujú denné, týždenné, mesačné alebo ročné prechody, ako aj špeciálne ponuky pre turistov. Vo väčších mestách je možné získať jednotné lístky a viacúrovňové karty zo strojov buď na zastávke alebo stanici alebo na vozidle vo väčšine foriem verejnej dopravy (napríklad od vodiča). Jednotlivé lístky a karty s viacerými jazdnými pruhmi si môžete kúpiť aj vopred od obchodníkov s tabakom (Trafik) v mestách ako je Viedeň. Vo vidieckych oblastiach zvyčajne musíte kúpiť lístky, mesačné lístky atď. od vodiča.

Vidiecke oblasti sú obsluhované autobusmi a vlakmi. Cestovné lístok na päť kilometrov stojí za dospelých v priemere 2,20 EUR. Ak používate dopravné služby v rámci mesta, často platia nižšie miestne cestovné. Pre niektoré kategórie cestujúcich sú zľavy, napr. deti / mládež, dôchodcovia a študenti.

Rakúske železnice (ÖBB)

Cestovné lístky si môžete kúpiť na všetkých železničných staniciach, v cestovných agentúrach s právom predávať železničné cestovné lístky, v automatoch na predaj lístkov (pre regionálnu dopravu) a od vlakových sprievodcov. Pri dlhších tratiach je možné cestovný lístok zakúpiť aj prostredníctvom SMS alebo Internet.

Železničná doprava: www.oebb.at

 

Letecká doprava

Rakúsko prevádzkuje niekoľko leteckých spoločností.

Letecké spoločnosti nájdete:

Austrian: www.austrian.com

 

Tyrolean Airways: www.esky.com

                               www.esky.sk

 

Sociálne poistenie a zabezpečenie

Sociálne zabezpečenie v Európe

Nové pravidlá ohľadom sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ nadobudli platnosť od 1. mája
2010. Aktualizácie taktiež zahŕňajú nové pravidlá týkajúce sa formulárov. Pre viac informácií si môžete preštudovať nasledujúce linky:

Towards an improved coordination of social security systems http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10521_en.htm

Gateway to the European Union http://europa.eu/index_en.htm

Podmienky sociálneho zabezpečenia - zásadná otázka pre osoby uplatňujúce svoje právo slobodného pohybu

Rešpektovanie zásady slobodného pohybu pracovníkov vyžaduje od všetkých členských štátov EÚ jednoznačný záväzok, aby migrujúci pracovníci, ktorí vykonávajú svoje povolanie v inom členskom štáte, mali právo na rovnaké dávky sociálneho zabezpečenia ako miestni zamestnanci. Poskytovanie sociálnej ochrany občanom EÚ pracujúcim mimo krajiny, kde majú trvalý pobyt, je pre Európsku úniu zásadná otázka.

Ustanovenia EÚ o sociálnom zabezpečení sa vzťahujú tak na členské štáty, ako aj na Európsku úniu a Európsky hospodársky priestor (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Ustanovenia Spoločenstva o sociálnom zabezpečení

Systémy sociálneho zabezpečenia v krajinách EÚ stále vykazujú významné rozdiely a je potrebné uskutočniť koordináciu predpisov o sociálnom zabezpečení. Spoločné pravidlá, ktoré zabezpečujú prístup k sociálnym dávkam, sú dôležité, aby sa zabránilo znevýhodňovaniu európskych pracovníkov, ktorí uplatňujú svoje právo slobodného pohybu. Sú navrhnuté tak, aby chránili občanov EÚ pred rizikom, že budú poistení dvakrát, alebo prídu o dávky sociálneho zabezpečenia, keď sa presťahujú do inej krajiny.

Aj keď neexistuje žiadny jednotný európsky systém sociálneho zabezpečenia, EÚ stanovila v oblasti sociálnej ochrany spoločné ustanovenia. Zahŕňa to koordináciu národných systémov sociálneho zabezpečenia bez snahy o zosúladenie národných predpisov. Právne predpisy EÚ ustanovujú spoločné pravidlá a zásady, ktoré musia národné miestne orgány a sociálne poisťovne dodržiavať a ktoré nenahrádzajú, ale dopĺňajú predpisy členských štátov o sociálnom zabezpečení.

Cieľom spoločných ustanovení týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia je:

- podnietiť slobodný pohyb pracovníkov zaručením rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi EÚ v zmysle rôznych vnútroštátnych právnych predpisov;

- zaručiť sociálnu ochranu zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám (a ich rodinám) bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ vykonávajú činnosť;

- zabezpečiť zohľadnenie všetkých potrebných dôb zamestnania, pričom je potrebné zabrániť, aby sa systémy sociálneho zabezpečenia prekrývali.

Uplatňovanie spoločných ustanovení
Spoločné predpisy sa nevzťahujú na všetky národné právne predpisy o sociálnom zabezpečení. Týkajú sa týchto dávok:
- nemocenské a materské dávky
- rodinné príspevky
- pracovné úrazy
- starobné a invalidné dôchodky
- vdovské a sirotské dávky
- dávky v nezamestnanosti.

Kto môže využívať sociálnu ochranu v rámci EÚ?


Dávky sociálneho zabezpečenia dostupné v iných členských štátoch sú stanovené spoločnými ustanoveniami EÚ a týkajú sa nasledujúcich kategórií osôb:
- pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ a ktorí sú alebo boli poistení podľa právnych predpisov tohto členského štátu, ako aj ich rodinní príslušníci;
- dôchodcovia, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ;
- štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú poistení podľa právnych predpisov členského štátu;
- osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci a ich rodiny, ak pracujú v EÚ a sú poistení podľa právnych predpisov jedného z členských štátov EÚ.

Registrácia migrujúcich pracovníkov do národných systémoch sociálneho zabezpečenia
Ak občan EÚ pracuje v inom členskom štáte, je dôležité určiť, ktorému národnému systému sociálneho zabezpečenia podlieha - či tomu, v ktorom je poistený alebo tomu, kde vykonáva svoje povolanie. Je nutné zabrániť tomu, aby pracovník bol poistený dvakrát, alebo vôbec nemal sociálne zabezpečenie. Vyžadujú sa pritom určité pravidlá stanovujúce základné zásady registrácie do jedného a/alebo druhého systému.

Poberanie dôchodku v inom členskom štáte

Štátni príslušníci EÚ majú právo tráviť dôchodok v inom členskom štáte. Krajiny, kde pracovník prispieval na dôchodkové poistenie, sa na vyplácaní dôchodku podieľajú proporcionálne, na základe doby zamestnania.

 Systém sociálneho zabezpečenie v tejto krajine

V systéme sociálneho zabezpečenia sú zahrnuté všetky zákonné opatrenia, ktoré zaručujú životné potreby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prípade: choroby, práceneschopnosti, invalidity, materstva, nezamestnanosti, staroby, smrti, pozostalostných dôchodkov, ošetrovateľskej starostlivosti a chudoby.

Charakteristické znaky systému sociálneho poistenia sú:

- poistenie je povinné pre zamestnané osoby alebo SZČO a ich rodinných príslušníkov,
- poistenci majú nárok na niektoré príspevky (pokiaľ splnia podmienky),
- príspevky pochádzajú hlavne z príjmov z uhrádzania poistného a zo štátneho rozpočtu.
Princíp solidarity sa uplatňuje pri: tých s vyššími príjmami (ktorí platia vyššie príspevky na sociálne poistenie), čo umožňuje financovať príspevky pre tých, ktorí sa nachádzajú v menej priaznivej situácii. Niektoré skupiny (napr. pracovníci s minimálnou mzdou) podliehajú systému povinného poistenia len v obmedzených oblastiach, napr. úrazové poistenie.

Nemocenské poistenie (choroba, materstvo, ošetrovateľská starostlivosť) spravujú fondy nemocenského poistenia; úrazové poistenie spravuje Všeobecná inštitúcia úrazového poistenia (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt); poistenie v nezamestnanosti spravujú služby zamestnanosti (Arbeitsmarkt Service - ATM); a dôchodkové poistenie zas Dôchodková poisťovňa (Pensionsversicherungsanstalt). Fondy nemocenského poistenia sú organizované regionálne, podľa provincií (Bundesländer). SZČO, poľnohospodári, zamestnanci železníc, baníci a úradníci majú svoje vlastné inštitúcie sociálneho poistenia, ktoré nezávisia od miesta ich pracoviska. Všetky poisťovacie subjekty majú svoje provinčné a okresné kancelárie, a sú centrálne zoskupené v hlavnom Zväze rakúskych sociálnych poisťovní (Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger).

Ako zamestnanec s pracovnou zmluvou a pracovnou kartou (Dienstzettel) ste automaticky krytý v systéme sociálneho poistenia. Váš zamestnávateľ zabezpečí vašu registráciu u poisťovacích inštitúcií. Poistné platené zamestnancami je každý mesiac odpočítané zamestnávateľom z ich hrubej mzdy. Dobrovoľne poistené osoby, napr. SZČO, si svoje poistné príspevky hradia sami a rovnako sa sami musia zaregistrovať u poisťovacích subjektov.

Okrem sociálneho poistenia, existuje aj systém sociálnej pomoci: sociálna pomoc v Rakúsku má úlohu vyplniť medzery v sociálnom poistení. Občania EÚ/EHP môžu požiadať o sociálnu pomoc na mestskom úrade (Gemeindeamt) v mieste svojho pobytu, alebo na inom samosprávnom úrade (Magistratisches Bezirksamt) (Odbor sociálnych služieb).

Všetky informácie o sociálnom zabezpečení nájdete na: ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Austria_sk.pdf

Podnikanie v Rakúsku:

www.sbagency.sk/sites/default/files/file/podnikanie_v_rakusku.pdf

Posledná úprava textu: august 2019