Nárok na dávky v nezamestnanosti

Nezamestnanosť

Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti?
Na všetkých zamestnancov, praktikantov a účastníkov rekvalifikačných školení s príjmami nad minimálnou prahovou hodnotou (Geringfügigkeitsgrenze ) sa vzťahuje poistenie v nezamestnanosti.

Dobrovoľné poistenie nie je možné. Od začiatku roka 2010 však môžu samostatne zárobkovo činné osoby dobrovoľne vstúpiť do systému poistenia v nezamestnanosti.

Na dávku v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld) máte nárok, ak ste poistenie v nezamestnanosti platili minimálne 52 týždňov počas posledných 24 mesiacov alebo 26 týždňov za posledných 12 mesiacov v prípade poistencov vo veku do 25 rokov.

Ak sa nárok na dávky v nezamestnanosti vyčerpal a vy sa nachádzate v tiesni, je možné požiadať o sociálnu podporu v nezamestnanosti (Notstandshilfe). Táto podmienka je splnená, keď z rodinného príjmu, ktorý je k dispozícii, nie je možné uspokojiť základné životné potreby vás a vašej rodiny.

Čo kryje poistenie?
Preskúmanie nároku na dávky v nezamestnanosti a ich vyplácanie zabezpečuje úrad práce (Arbeitsmarktservice). Hlavnými dávkami sú dávky v nezamestnanosti a sociálna podpora. Okrem toho úrad práce poskytuje informácie o nárokoch na dávky, zabezpečuje sprostredkovanie práce osobám bez zamestnania a pomáha nájsť školiace a vzdelávacie kurzy.

Dávka v nezamestnanosti.
Na získanie nároku na dávky v nezamestnanosti musí byť osoba nezamestnaná, schopná a ochotná pracovať (prijať vhodné zamestnanie), byť k dispozícii úradu práce a nesmie vyčerpať trvanie poskytovania dávok. Okrem toho je potrebné dodržať príslušnú kvalifikačnú lehotu.

Výška dávky v nezamestnanosti sa vypočítava na základe priemerného príjmu za posledný úplný kalendárny rok s definovanou hornou hranicou . Proporčne sa zohľadňujú aj mimoriadne platby (13. a 14. plat). Základná suma je 55 % denného čistého príjmu s určitou odchýlkou (v závislosti od vyplácania rodinných príplatkov). Určená je aj najnižšia a najvyššia denná sadzba.

Ste oprávnený na dávku v nezamestnanosti, ak:
• ste boli zamestnaný v priebehu posledných 12 mesiacov najmenej 26 týždňov (vzťahuje sa to na osoby mladšie ako 26 rokov) alebo,
• ste boli zamestnaný v priebehu posledných 24 mesiacov najmenej 52 týždňov (vzťahuje sa to na osoby staršie ako 25 rokov pri prvom nároku na priznanie dávky) alebo,
• ste boli zamestnaný v priebehu posledných 12 mesiacov najmenej 28 týždňov (vzťahuje sa to na nový nárok na priznanie dávky).

Dĺžka obdobia vyplácania dávok v nezamestnanosti závisí od dĺžky poistenia a vášho veku. Predstavuje najmenej 20 týždňov a predlžuje sa na
- 30 týždňov, ak ste boli poistený počas troch z piatich rokov;
- 39 týždňov v prípade poistenia v trvaní šesť rokov z posledných 10 rokov, ak máte minimálne 40 rokov, a
- 52 týždňov v prípade poistenia v trvaní deväť rokov, ak ste odpracovali deväť rokov v priebehu 15 rokov a ak máte aspoň 50 rokov.

Toto obdobie je možné predĺžiť o obdobie, počas ktorého sa príjemca zúčastňuje následného školenia alebo rekvalifikačného opatrenia alebo reintegračného opatrenia,
ktoré mu uložil úrad práce. Je možné ho predĺžiť o tri alebo štyri roky, ak sa príjemca angažuje v nadácii práce (osobitné vzdelávacie opatrenie).

Ak odmietnete pracovné miesto, ktoré vám bude ponúknuté alebo účasť na odbornej príprave alebo nevyviniete snahu v tomto smere, bude vám uložený postih vo forme pozastavenia vyplácania dávok v nezamestnanosti na dobu najmenej 6 týždňov.Podpora v nezamestnanosti sa vypláca odo dňa, kedy ste o ňu požiadali. Ak vám však bola ukončená pracovná zmluva v dôsledku vašej činnosti alebo bez uvedenia dôvodu, vyplácanie dávok sa pozastaví na štyri týždne.

Sociálna podpora v nezamestnanosti
Sociálna podpora v nezamestnanosti sa vypočítava ako 92 % (v niektorých prípadoch 95 %) základnej výšky dávok v nezamestnanosti. V prípade krátkodobého nároku na dávky v nezamestnanosti môže po šiestich mesiacoch dôjsť k určitému zníženiu. Sociálna podpora v nezamestnanosti sa vypláca neobmedzený čas, ale vždy len jeden rok.

Čiastočná nezamestnanosť
Existujú dávky poskytované v prípade čiastočnej nezamestnanosti, napr. podpora zamestnávateľovi v pri skrátení pracovného času (Kurzarbeitsunterstützung). V tomto prípade neexistuje zákonný nárok, pretože ide o podporu vyplácanú zamestnávateľovi.

Zamestnávatelia v stavebníctve musia zamestnancom vyplácať náhradu v prípade nepriaznivého počasia (Schlechtwetterentschädigung) za neodpracované hodiny v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prácu.

Za určitých podmienok sa môže vyplácať aj príspevok na ďalšie vzdelávanie (Weiterbildungsgeld). Zamestnancom, ktorí prekročili určitý vek a skrátia svoj pracovný úväzok, sa vyplácajú príspevok na skrátený pracovný úväzok pre starších zamestnancov (Altersteilzeitgeld).

Ďalšie dávky
Počas obdobia vašej nezamestnanosti sa z poistenia v nezamestnanosti za vás odvádzajú príspevky na zdravotné a zdravotné poistenie a na dôchodkové poistenie. Okrem toho ste poistený aj proti niektorým úrazom.

Vyplácanie podpory v prípade platobnej neschopnosti zabezpečuje spoločnosť Insolvenz- Ausfallgeld-Fonds-Service GmbH (IAF-Service GmbH). Táto dávka sa vypláca v prípade, že je podnik v konkurze alebo súdnom vyrovnaní, aby boli zamestnanci chránení pred stratou príjmu alebo omeškaním výplaty ich mzdy.

Rodinné príplatky (Familienzuschläge) sa môžu vyplácať manželskému partnerovi, deťom a vnúčatám.

Dočasné dávky (Übergangsgeld) a dočasné dávky po ukončení práce na čiastočný úväzok v prípade starších zamestnancov (Übergangsgeld nach Altersteilzeit) sa môžu vyplácať dovtedy, kým sa nesplnia podmienky na priznanie starobného dôchodku. Starší zamestnanci môžu mať nárok na predčasný dôchodok z dôchodkového poistenia. V rámci poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje osobitná podpora (Sonderunterstützung) nezamestnaným osobám, ktoré prekročili vek 52 rokov a pracujú v baníctve.

Ako získať dávky v nezamestnanosti?
Ak sa stanete nezamestnaným, musíte sa prihlásiť na úrade práce a požiadať o dávky v nezamestnanosti. Počas obdobia poberania dávok ste povinný dostaviť sa v stanovených termínoch na úrad práce, aby ste urobili rozbor situácie s osobou, ktorá má na starosti váš spis.
Ste povinný sám a bezodkladne oznámiť úradu práce každú zmenu vašej osobnej situácie, ako aj zmenu situácie vašich rodinných príslušníkov, ktorá môže mať vplyv na váš nárok na dávky (napríklad možnosť uplatnenia na trhu práce alebo akákoľvek zmena týkajúca sa výšky vášho príjmu).

Váš nárok na dávky v nezamestnanosti pri pohybe v rámci Európy
Zvyčajne je za vyplácanie dávok v nezamestnanosti zodpovedný členský štát, v ktorom máte zamestnanie. Na pracovníkov v pohraničných oblastiach a iných cezhraničných pracovníkov, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, než je štát, v ktorom pracujú, sa vzťahujú osobitné ustanovenia.
Na splnenie podmienok na priznanie príspevkov sa môžu zohľadniť obdobia poistenia alebo zamestnania v iných krajinách Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku.
Ak chcete hľadať prácu v inej krajine Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, môžete za určitých podmienok na obmedzený čas nárok na tieto dávky preniesť.

Ďalšie informácie o koordinácii práv sociálneho zabezpečenia pri presťahovaní alebo cestovaní sa nachádzajú na webovej stránke: http://ec.europa.eu/social-security-coordination