Založenie živnosti v skratke

 

Pred začiatkom podnikania musí byť špecifikovaný predmet činnosti. Konkrétne činnosti sú upravené v „Gewerbeordnung“ (Živnostenský zákon), rovnako sú v ňom obsiahnuté aj zásady,  ktoré musí žiadateľ spĺňať pre danú oblasť podnikania.

Podľa tohto právneho rámca rozlišujeme tri typy činností:

 

1. Živnosť (napr. pekár, mäsiar, truhlár a tesár) – vyžadujú sa profesijné a manažérske skúšky (alebo podobná kvalifikácia).

2. Ďalšie upravené činnosti (malo a veľkoobchod, obchodní zástupcovia, fotografisti, hotely a reštaurácie, kozmetičky, poisťovací agenti a atď.) – vyžadujú sa odborné a manažérske skúšky.

3. Neregulované voľné činnosti: všetky činnosti, ktoré nie sú predmetom špeciálnej úpravy v Živnostenskom poriadku. V týchto prípadoch nie je požadovaná profesijná skúška. Podnikateľ však musí zaregistrovať predmet podnikania na príslušnom úrade.

Podnikatelia z EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí spĺňajú požiadavky podľa smernice 1999/42/EC o uznávaní profesijnej kvalifikácie, nemusia spĺňať požiadavky podľa národných úprav. Registrácia predmetu podnikateľskej činnosti je však povinná vždy.


Podnik musí byť vo väčšine prípadov registrovaný v obchodnom registri na príslušnom miestnom súde.

Právne formy spoločností v Rakúsku sú podobné ako na Slovensku. Rakúsky Obchodný zákonník rozoznáva akciovú spoločnosť (AG, so základným imaním 70 000 eur), spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH, so základným imaním 35 000eur), verejnú obchodnú spoločnosť (OHG), komanditnú spoločnosť (KG) a podnik jednotlivca. Pri založení spoločnosti musí byť zaplatená kapitálová daň vo výške 1% kapitálových vkladov. Súdny alebo správny poplatok za registráciu spoločnosti je pri jednom konateľovi a dvoch spoločníkoch 276 eur. Ďalším poplatkom je správny poplatok 216 eur. Založenie GmbH formou notárskej zápisnice stojí okolo 1500 eur.

V prípade, že máte záujem o založenie živnosti v Rakúsku, bližšie informácie o založení  spoločnosti nájdete tu:
http://www.gruenderservice.net


Informácie o podmienkach živnostenského podnikania v Rakúsku získate na živnostenských úradoch (Gewerbeamt), ktoré sa nachádzajú na jednotlivých okresných úradoch v Rakúsku (Bezirkshauptmannschaft) www.wko.at

 
Kontaktné miesto:
Artikeltext

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
A-1011 Wien, Stubenring 1
Tel.: +43/1/71100-0

http://www.bmwf.gv.at

  

Kompetentný úrad je v regióne, kde chce podnikateľ prevádzkovať činnosť.

Informácie ďalej poskytuje Servis pre podnikateľov na federálnom ministerstve hospodárstva a práce.

 

Tel: +43 0810/73572
Fax: +43 171100 2207
[email protected]
http://www.bmwfw.gv.at/

Musíte byť zaregistrovaný v obchodnej komore, ktorá vám tiež poskytne bližšie informácie.

 

Informácie nájdete na stránke obchodnej komory:

https://www.wko.at

 

Zápis do Registra  je v Rakúsku povinný.

 


Všetky spoločnosti založené v Rakúsku sú členmi obchodnej komory. Členstvo je povinné.
Obchodný register vedú príslušné súdy (nie Obchodná komora).

 

Kontaktné miesta:

Servis pre začínajúcich podnikateľov poskytuje Rakúska hospodárska komora.

Tel: +43 1 50105-3028, Fax: +43 1 50105-253

 

 

Zároveň sa môžete obrátiť na agentúru NADSME na Slovensku: http://www.sbagency.sk/kontakt

 

Ako podnikať v krajinách EÚ:

http://www.sbagency.sk/ako-podnikat-v-krajinach-eu#.U3xIb9IW0uc

 

Aktualizácia: 07/2019