Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť?
Poistenci
K zdravotnej starostlivosti máte prístup, ak máte zdravotné poistenie. Poistenie je povinné pre: všetkých zamestnancov v platených zamestnaniach a osoby v odbornej príprave, nezamestnané osoby poberajúce dávky v nezamestnanosti, osoby poberajúce dôchodok alebo žiadajúce o dôchodok, účastníkov rekvalifikačných školení, osoby vykonávajúce vojenskú alebo civilnú službu, samostatne zárobkovo činné osoby a všetkých rodinných príslušníkov pracujúcich v ich podnikoch. Patria sem aj osoby, ktoré nemajú formálnu pracovnú zmluvu, ale pracujú v podstate rovnako ako zamestnanec (freie Dienstnehmer).

Osoby poberajúce za jednu alebo niekoľko zárobkových činností (celkovú) mzdu nižšiu, ako je minimálna mzda (Geringfügigkeitsgrenze), sú oslobodené od povinného poistenia. Môžu uzavrieť osobitné dobrovoľné poistenie.

Všetky osoby bez povinného poistenia, ktoré majú bydlisko v Rakúsku, majú právo uzavrieť dobrovoľné poistenie. Dobrovoľní poistenci majú nárok na dávky zdravotnej starostlivosti iba vtedy, ak sú poistení minimálne šesť mesiacov. V prípade študentov sa vyžaduje len pobyt v Rakúsku.

Rodinní príslušníci
Nezaopatrení rodinní príslušníci, ktorí majú bydlisko v Rakúsku, majú rovnako ako vy nárok na zdravotnú starostlivosť. Spravidla sa nezaopatrenými rodinnými príslušníkmi rozumejú deti mladšie ako 18 rokov alebo 27 rokov, ak pokračujú v štúdiu alebo odbornom vzdelávaní.
Manželský partner má poistenie ako rodinný príslušník len vtedy: ak vychováva deti alebo ich vychovával minimálne štyri roky; ak poberá príspevky za dlhodobú bezvládnosť minimálne kategórie 3; alebo ak poskytuje dlhodobú starostlivosť poistencovi (kategória 3). Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí platiť dodatočné poistenie (3,4 percenta z hrubej mzdy).
Na partnera (platí aj v prípade partnera rovnakého pohlavia) žijúceho v spoločnej domácnosti (osoba, ktorá nie je v manželskom zväzku) sa vzťahujú ďalšie podmienky. S poistencom nesmie mať príbuzenský vzťah, v spoločnej domácnosti musia žiť minimálne 10 rokov a vedenie domácnosti sa musí uskutočňovať bez odmeny.

Čo kryje poistenie?
Preventívne prehliadky
Na zabezpečenie včasného zisťovania ochorení vás a vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov máte právo na preventívne prehliadky. Pre mladých ľudí vo veku do 19 rokov existujú osobitné programy, každoročné prehliadky na včasné zisťovanie rakoviny, cukrovky a srdcovocievnych ochorení. Zdravotné poistenie kryje aj náklady na kúpeľnú liečbu a rehabilitačné opatrenia, ktoré majú za cieľ predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu.

Zdravotná starostlivosť
Vy a vaši nezaopatrení rodinní príslušníci máte nárok na liečbu u praktických lekárov, odborníkov a zubných lekárov. Môžete mať nárok aj na lieky a zdravotnícke pomôcky, ak sú predpísané lekárom.
Zdravotná poisťovňa môže poskytovať a hradiť aj domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Patria k nej určité druhy lekárskej starostlivosti, ktoré poskytujú diplomované zdravotné sestry (napr. podávanie injekcií, vyživovanie sondou, preväzy atď.).
Ak si to povaha choroby vyžaduje, budete mať nárok na nemocničnú liečbu. Nemocničná liečba, na ktorú máte nárok, nie je časovo obmedzená, ak ste si zvolili štandardnú tarifnú kategóriu.

Ako získať zdravotnú starostlivosť?


Zdravotná starostlivosť
Pred ošetrením musíte lekárovi predložiť svoju elektronickú kartu (ďalej len „e-karta“). Táto
e-karta je národným zdravotným preukazom, ktorým osoba preukazuje svoj nárok na dávky zdravotného poistenia v Rakúsku. Vystavuje sa automaticky (nie je potrebná žiadna žiadosť) každému poistencovi a všetkým osobám oprávneným na poistenie. V súvislosti s kartou sa vyžaduje vaša osobná finančná spoluúčasť vo výške 10 EUR ročne (okrem detí, dôchodcov a osôb v hmotnej núdzi). V akútnom prípade vás lekár ošetrí aj vtedy, ak pri sebe e-kartu nemáte. V takom prípade musíte uviesť informácie o svojej zdravotnej poisťovni a e-kartu predložiť po vyšetrení.
Zdravotnú starostlivosť poskytujú lekári a zubní lekári, ktorí majú zmluvu s zdravotnou poisťovňou (Vertragsärzte). Patrí k nim väčšina praktických lekárov. Na začiatku liečby, na začiatku kalendárneho štvrťroka alebo na začiatku mesiaca si vybrať jedného z týchto lekárov. Ich zoznam je k dispozícii vo vašej zdravotnej poisťovni.
Obrátiť sa môžete aj na nezmluvných lekárov. V takom prípade však musíte uhradiť až 80 percent sumy, ktorú by musela uhradiť zdravotná poisťovňa, ak by vás ošetril zmluvný lekár.
Ak váš ošetrujúci lekár bude považovať za potrebné poslať vás k odborníkovi, na kliniku alebo do ktoréhokoľvek obdobného zdravotníckeho zariadenia, vystaví vám tzv. Überweisungsschein (poukaz, na základe ktorého vás ošetrujúci lekár zverí do starostlivosti odborného lekára).

Lieky, prístroje a protézy
Lieky predpisuje zmluvný lekár a vydávajú sa vo všetkých lekárňach. Spravidla musíte zaplatiť paušálny poplatok za každý predpísaný liek. V prípade určitých infekčných chorôb alebo v prípade osôb v hmotnej núdzi sa doplácanie nevyžaduje. Zdravotná poisťovňa hradí obvykle náklady na protézy, v opodstatnenom prípade najviac
do výšky stanovenej hornej hranice.

Poskytovanie zubnej starostlivosti
Zdravotná poisťovňa prepláca aj náklady na preventívnu starostlivosť a chirurgickú zubnú liečbu, ortodontickú liečbu a potrebné zubné náhrady. Náklady na ortodontickú liečbu a zubné náhrady sa nepreplácajú v celej výške. Budete musieť uhradiť od 25 do 50 percent nákladov.

To isté sa týka ortodontickej liečby
Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe lekárskeho predpisu.

Hospitalizácia
Hospitalizáciu vám poskytnú v najbližšej nemocnici na základe zmluvných dohôd uzavretých medzi zdravotnými poisťovňami a príslušnými zdravotníckymi zariadeniami.
V zamestnaneckom systéme bola pre rodinných príslušníkov ustanovená spoluúčasť na nákladoch vo výške 10 % sadzby za hospitalizáciu počas prvých štyroch týždňov. Pokiaľ ide o poistenca, ten uhrádza iba malý príspevok za každý deň hospitalizácie (za rok najviac 28 kalendárnych dní). Od piateho týždňa je liečenie v nemocnici bezplatné pre poistenca, aj pre jeho rodinných príslušníkov.

Za určitých podmienok môže zdravotná poisťovňa úplne alebo sčasti nahradiť cestovné náklady vynaložené na účely získania zdravotnej starostlivosti.

Váš nárok na využívanie zdravotnej starostlivosti pri pohybe v rámci Európy
Ak sa zdržiavate alebo máte pobyt v inej krajine Európskej únie, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo Švajčiarsku, vy a vaši rodinní príslušníci môžete využívať služby verejného zdravotníctva, ktoré sa v danej krajine poskytujú. Neznamená to však zároveň, že liečba bude bezplatná; závisí to od vnútroštátnych predpisov.
Ak plánujete krátkodobý pobyt (dovolenka, služobné cesty, atď.) v inej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, ešte pred cestou si nechajte vystaviť európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Ďalšie informácie o preukaze EHIC
a o jeho vystavení sú k dispozícii na adrese: http://ehic.europa.eu.
Ak plánujete natrvalo sa presťahovať do inej krajiny EÚ, ďalšie informácie o právach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti nájdete na webovej stránke koordinácia sociálnych dávok .

 

Bydlisko v jednom členskom štáte – práca v inom členskom štáte EÚ/EHP/E106

Osoba s bydliskom na Slovensku a vykonávajúca závislú, príp. samostatnú zárobkovú činnosť v Rakúsku, kde je aj prihlásená k pobytu, podlieha automaticky právnym predpisom Rakúska.

V príslušnej poisťovni, v tomto prípade SVA (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft) môže po otvorení živnosti požiadať o vystavenie formuláru E106.

Tento formulár je potvrdením, že osoba podlieha právnym predpisom Rakúska, kde je aj sociálne a zdravotne poistená.

Tento formulár je potrebné odniesť do pobočky zdravotnej poisťovne v mieste bydliska na Slovensku, v ktorej je osoba poistená.

Spolu s formulárom je potrebné predložiť aj originál rakúskeho živnostenského listu.

Poistencovi bude vydaná európska kartička zdravotného poistenia, s ktorou má poistenec nárok na každé zdravotné a zubárske ošetrenie na Slovensku, aj keď už nie je zdravotne poistený na Slovensku. Príslušná poisťovňa v Rakúsku,  v ktorej je poistenec poistený, prepláca lekárovi všetky úkony.

Aktualizácia: 07/2019