Peňažné nemocenské dávky

Peňažné nemocenské dávky

Kedy máte nárok na nemocenské dávky?
Ak ste zamestnanec v platenom zamestnaní, nezamestnaná osoba poberajúca dávky z poistenia v nezamestnanosti alebo účastník rekvalifikačných školení a v dôsledku choroby nemôžete pracovať, máte nárok na dennú nemocenskú dávku (Krankengeld).
Nemocenské dávky sa nevyplácajú, ak dostávate mzdu na základe pracovného práva.
Plná mzda sa môže vyplácať v obdobní od šiestich do 12 týždňov, v závislosti od odpracovaného obdobia. Po uplynutí tohto obdobia sa ďalšie štyri týždne vypláca polovica mzdy a môže sa poskytnúť polovica nemocenskej dávky.
Poistenie nie je povinné a nárok na nemocenské dávky nevzniká, ak celková výška zárobku neprekročí úroveň (Geringfügigkeitsgrenze). V takom prípade je k dispozícii osobitné dobrovoľné poistenie.

Čo kryje poistenie?
Od začiatku práceneschopnosti začína plynúť trojdňová čakacia lehota. Nemocenské dávky sa zvyčajne začínajú vyplácať od štvrtého dňa. Ak svoju práceneschopnosť do týždňa nenahlásite, nemocenské dávky sa budú vyplácať až odo dňa oznámenia.
Denná výška nemocenských dávok sa vypočíta na základe poslednej mzdy. Jej výška je do 50 percent mzdy a až 60 percent od 43. dňa. Ak to stanovy fondu zdravotného poistenia umožňujú, tieto sadzby sa môžu zvýšiť o určité percento za manžela/manželku a/alebo ostatných nezaopatrených rodinných príslušníkov. Zvýšená dávka nesmie presiahnuť 75 % zo mzdy.

V prípade osôb, ktorých mzda neprekračuje minimálnu úroveň pre povinné poistenie a ktoré sú zároveň dobrovoľne poistené, je nemocenská dávka stanovená.
Nemocenské dávky môžete poberať 52 týždňov (jeden rok). Ich poberanie možno predĺžiť maximálne na 78 týždňov (rok a pol).

Ako získať nemocenské dávky?
Nárok na poberanie nemocenských dávok vzniká vystavením potvrdenia o práceneschopnosti lekárom.

Váš nárok na nemocenské peňažné dávky pri pohybe v rámci Európy
Vo všeobecnosti platí, že peňažné nemocenské dávky (t. j. dávky určené na náhradu príjmov stratených v dôsledku choroby) sa vždy vyplácajú na základe právnych predpisov krajiny, v ktorej ste poistení, bez ohľadu na to, kde sa zdržiavate alebo kde máte pobyt ∗.
Ak je na získanie nároku na nemocenské dávky pri presťahovaní do inej krajiny Európskej únie, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska potrebné splniť určité podmienky, musí príslušná inštitúcia (t. j. inštitúcia v krajine, v ktorej ste poistení) zohľadniť obdobia poistenia, pobyt alebo zamestnanie podľa právnych predpisov každej zo spomínaných krajín. Tým sa zabezpečí, že ľudia pri zmene zamestnania alebo pri presťahovaní do iného štátu neprídu o svoje zdravotné poistenie.

Ďalšie informácie o koordinácii práv sociálneho zabezpečenia pri presťahovaní alebo cestovaní sa nachádzajú na webovej stránke koordinácia sociálnych dávok

∗ Niektoré osobitné nepríspevkové peňažné dávky sa poskytujú výhradne v krajine, v ktorej má príjemca trvalý pobyt, a preto sú neprenositeľné.

Aktualizácia: 07/2019