PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE

 

Prihlasovacia povinnosť

Kto sa prisťahuje do Rakúska, alebo sa v rámci Rakúska presťahuje, alebo zmení svoje hlavné miesto bydliska [Hauptwohnsitz], musí sa prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho lístku [Meldezettel] na príslušnom úrade.
Upozornenie: Hlavné miesto bydliska [Hauptwohnsitz] označuje to bydlisko, ktoré platí ako centrum životných záujmov bývajúceho/bývajúcej.
Je možné mať viacero bydlísk, takže napríklad, ak aj hlavné miesto bydliska [Hauptwohnsitz] zmeníte, môžete si miesto, kde ste doteraz bývali, ponechať ako druhé alebo ďalšie miesto bydliska.
termíny:

 • prihlásenie: do troch dní
 • odhlásenie: do troch dní pred alebo po presťahovaní

Príslušné úrady

 • v spolkových krajinách: prihlasovacia služba [Meldeservice] na Obecných úradoch
 • vo Viedni: prihlasovacia služba [Meldeservice] na Magistrátnych obvodných úradoch potrebné doklady:
 • cestovný pas [Reisepass]
 • prihlasovací lístok [Meldezettel]

Prihlásenie k pobytu, odhlásenie alebo nahlásenie zmeny pobytu je možné vykonať

 • osobne
 • alebo
 • prostredníctvom dôveryhodnej osoby (s originálmi dokladov osoby, ktorá je povinná registrovať sa, alebo s overenými kópiami týchto dokladov)

 

Prihlasovací lístok [Meldezettel]

Prihlasovací lístok [Meldezettel] je žiadosť vo forme formulára, ktorá slúži prihlasovacím úradom neues Fenster| k zadaniu registračných údajov do Centrálneho evidenčného registra.
Prihlasovcí lístok dostanete

 • priamo na prihlasovacích úradoch
 • v niektorých trafikách
 • ako formulár prihlasovacieho lístku [Meldezettel-Formular] (možno stiahnuť z internetu)

V každom prípade treba vyplniť:

 • meno (vrátane všetkých predošlých mien),
 • dátum narodenia,
 • miesto narodenia,
 • pohlavie
 • a štátnu príslušnosť

Otázku vierovyznania nemusíte vyplniť.
Upozornenie: Prihlasovací lístok [Meldezettel] musí byť v prípade, ak ide o byt s hlavným nájmom [Hauptmietwohnung], podpísaný domovou správou; pri byte v podnájme [Untermietwohnung] ho musí podpísať hlavný nájomník, a v prípade bytov v osobnom vlastníctve [Eigentumswohnung] alebo vlastných domov musí byť lístok podpísaný ich vlastníkom.

 

Prihlásenie novorodenca

pozor:
Novorodenca možno prihlásiť na trvalý pobyt už súčasne s oznámením o narodení na matričnom úrade , ak bol predtým (spravidla v zdravotníckom zariadení) vyplnený formulár prihlasovacieho lístka. V takom prípade už nie je nutné prihlásenie na prihlasovacom úrade.
Ďalej platí:
termíny:
Novorodenca treba prihlásiť najneskôr tri dni po príchode z pôrodnice.
pozor:
Vyzdvihnite si prosím najskôr rodný list [Geburtsurkunde] na Matričnom úrade, pretože ten je potrebný na prihlásenie.

Príslušné úrady:

 • v spolkových krajinách: prihlasovacia služba [Meldeservice] na Obecných úradoch 
 • vo Viedni: prihlasovacia služba [Meldeservice] na Magistrátnych obvodných úradoch neues Fenster

potrebné doklady:

 • cestovný pas [Reisepass] toho, kto novorodenca prihlasuje
 • rodný list [Geburtsurkunde] dieťaťa
 • prihlasovací lístok| [Meldezettel]

Upozornenie: Ak je miesto narodenia dieťaťa a jeho hlavné miesto bydliska Viedeň , vystavia vám na Matričnom úrade jeho rodný list [Geburtsurkunde] aj prihlasovací lístok [Meldezettel] zároveň.

Hlásenia pri presťahovaní

V Rakúsku existuje celý rad povinných hlásení, ktoré sú spojené s bývaním a ktoré uvádzame nižšie. Upozorňujeme, že občan je povinný urobiť príslušné hlásenia aj v prípade, ak sa presťahuje v rámci Rakúska!

Diaľkové teplo

V niektorých domácnostiach sa príprava teplej vody, resp. vykurovanie realizuje prostredníctvom diaľkového tepla.

V takom prípade pred odsťahovaním sa zo starého bytu treba podať písomnú žiadosť o vypovedanie účtovania nákladov na vykurovanie [Aufkündigung der Heizkostenverrechnung] a zároveň oznámiť novú adresu kvôli zaslaniu účtu. Písomné vypovedanie treba vykonať pred ukončením nájomnej zmluvy. Pri nájomných bytoch [Mietwohnung] alebo bytoch v osobnom vlastníctve [Eigentumswohnung] treba požiadať o termín odpočtu v teplárni.
Upozornenie: Ak bývate vo Viedni, ďalšie informácie dostanete v Teplárni Viedeň.

Plyn a elektrina

Ak si prenajímate alebo ak kupujete byt, môže sa stať, že elektrinu a plyn treba nanovo prihlásiť. To znamená, že elektromer a plynomer sú síce namontované, ale užívanie elektriny a/alebo plynu v byte môže sprevádzkovať až príslušný energetický podnik.
Termín zapnutia - prípadne aj energetického odpočtu v starom byte - si treba dohodnúť s pracovníkom učtárne energetického podniku.
pozor:

 • nájomník/nájomníčka musí byť osobne prítomný/á
 • cestovný pas [Reisepass] alebo nájomnú zmluvu

Ak sa v dome nenachádza elektromer a/alebo plynomer, musí koncesionovaný elektrikár, resp. inštalatér pre plyn vystaviť potvrdenie, ktoré sa podá energetickému podniku.

Rozhlas a televízia

V Rakúsku treba rozhlasové a televízne prijímače prihlásiť.
Na prihlásenie rozhlasu a televízie sú k dispozícii online na internetovej adrese Poplatkovej služby ORF (GIS) a získate ich takisto na všetkých poštových úradoch, v trafikách a bankách, kde ich možno vyplnené aj odovzdať.
Formuláre na nahlásenie zmeny ["Änderungsmeldung"] sú k dispozícii online na internetovej adrese Poplatkovej služby ORF (GIS) a získate ich takisto na všetkých poštových úradoch, v trafikách a bankách, kde ich možno vyplnené aj odovzdať.
Nahlásenie zmeny ["Änderungsmeldung"] môžete urobiť aj telefonicky neues Fenster(v rámci Rakúska za miestnu tarifu).
Upozornenie: ďalšie informácie získate aj v Poplatkovej službe ORF (GIS).

Telefón

Pri súkromných telefónnych uveďte prosím novú účtovaciu adresu. Zvyčajne na to stačí poslať obyčajné oznámenie listom alebo faxom, kde uvediete svoju novú adresu a svoje zákaznícke číslo.

Ostatné prihlásenia/odhlásenia

Nasledovné by ste mali takisto zohľadniť:

 • banky, poisťovne
 • daňový úrad
 • zdravotná poisťovňa
 • káblová televízia
 • univerzita
 • dopravné podniky (ročné cestovné karty)
 • splnomocnenia
 • presmerovanie poštových zásielok

 

Zdroj: http://www.help.gv.at

Aktualizácia: 07.2019