Životné a pracovné podmienky v Nemecku

 
 
3 PRACOVNÉ PODMIENKY
 
 

 

 

1 HĽADANIE PRÁCE

 

1.1 Ako si nájsť prácu

Pre záujemcov o prácu v Nemecku máme k dispozícii širokú ponuku pracovných možností na našom portáli EURES.sk v sekcii Uchádzači.

Užitočné informácie k pracovným príležitostiam v Nemecku ako i v živote v tejto krajine nájdete aj na webovej stránke www.make-it-in-germany.com.

Môžete volať alebo diskutovať naživo s poradcami, ktorí vám pomôžu pri vyhľadávaní voľného pracovného miesta, poskytnú poradenstvo o spôsobe uchádzania sa o prácu v Nemecku, či životných podmienkach v Nemecku. 

Najväčší pracovný portál Nemecka - Bundesagentur für Arbeit.

Ak hľadáte prácu, kde spoločnosti výslovne hľadajú uchádzačov o zamestnanie z oblasti EURES, odporúčame vám pozrieť si portál EURES.

Zamestnávatelia tiež uverejňujú voľné pracovné miesta v dennej tlači a online pracovných portáloch.
V Nemecku je tiež zvyčajné posielať nevyžiadané žiadosti ( bez toho, že by bolo voľné miesto zverejnené), a tak sa pokúsili upútať pozornosť vysnívanej spoločnosti.

 

1.2. Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Písomná žiadosť v Nemecku zvyčajne pozostáva zo sprievodného listu, životopisu s fotografiou a kópií osvedčení, osvedčení, referencií.
Písomnosť / žiadosť  by nemala mať viac ako jednu stránku vo formáte A4 a mala by stručne vyjadriť, prečo hľadáte prácu, čo vás zaujíma a prečo si myslíte, že ste pre túto prácu najlepší. Načrtnite, prečo chcete pracovať v Nemecku. Žiadosť ukončite s nádejou, že sa  čoskoro budete mať príležitosť osobne predstaviť - a samozrejme so slovami: „Mit freundlichen Grüssen .“
Štruktúrovaný životopis má najviac dve strany a je usporiadaný v chronologickom alebo obrátenom chronologickom poradí (najaktuálnejšie údaje sa uvádzajú ako prvé). Životopis rozdeľte do nasledujúcich častí:

  • osobné údaje a kontakt
  • odborné / pracovné skúsenosti
  • údaje o najvyššom ukončenom vzdelaní
  • jazykové znalosti
  • ďalšie odborné znalosti a skúsenosti (napr. IT zručnosti)
  • záľuby / aktivity (napr. Dobrovoľnícke činnosti)

Nezabudnite podpísať svoj životopis a uviesť aktuálny dátum!
K žiadosti priložte kópie dokladov odvolávajúcich sa vo Vašom životopise.  Za určitých okolností (napríklad pri podávaní žiadosti v menšej spoločnosti) by ste si mali nechať preložiť svoje osvedčenia o vzdelaní a zamestnaní do nemčiny. Aj keď už máte nejaké pracovné skúsenosti, často je požadované zo strany zamestnávateľa priložiť svoje školské záznamy.
Napriek súčasným tendenciám k anonymizovanému výberu je v Nemecku súčasťou životopisu reprezentatívna fotografia tváre.
Stále viac nemeckých spoločností prijíma žiadosti iba prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom online prihlasovacích formulárov spoločnosti.
Pri zasielaní e-mailom sa odporúča spracovať časti žiadosti ako  životopis, osvedčenia a fotografia, samotnú žiadosť do jedného dokumentu PDF, aby ste ho mohli poslať ako prílohu. Veľkosť súboru by podľa možnosti nemala prekročiť 2 megabajty (MB).
Často môžete získať informáciou o kontaktnej osobe zo strany zamestnávateľa telefonicky, eventuálne sa telefonicky informovať na koho je možné poslať Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími podkladmi.
Veľa šťastia!

2. PRESŤAHOVANIE SA DO INEJ KRAJINY


2.1 Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci EU je jedným z najväčších európskych úspechov.

Ako spoločný trh funguje?

Väčšina tovaru sa vzťahuje k tomu, čo je známe ako "zásada vzájomného uznávania", čo znamená, že produkty legálne vyprodukované v niektorom z členských štátov môžu byť voľne prevážané a predávané na území členských štátov EÚ.
Niektoré obchodné obmedzenia v určitých sektoroch, ako napríklad stavebníctvo alebo farmácia, však naďalej platia. Členské štáty môžu voľný pohyb tovaru vo svojom vnútornom trhu limitovať za určitých podmienok, vzťahujúcich sa na oblasti ako je zabezpečenie ochrany životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Obyvatelia Európskej únie môžu voľne kupovať tovar v inom členskom štáte na súkromný účel. Vo väčšine prípadov nie je nijak limitované, čo si človek môže kúpiť a zobrať so sebou domov, keď cestuje do inej krajiny Európskej únie. Žiadne ďalšie dane/poplatky pri prechode cez hranice nie sú platené z dôvodu, že daň z pridanej hodnoty (DPH) aj spotrebná daň už sú zahrnuté v cene výrobku, čo znamená, že ostatné krajiny nemôžu požadovať zaplatenie dane/poplatku.
Avšak, existujú isté obmedzenia pre určitý tovar ako je alkohol a tabak. Internetové stránky Daňovej komisie a Colnej únie poskytuje prehľad jednotlivých pravidiel pre kúpu takýchto produktov v inom členskom štáte EU. Tieto pravidlá platia tiež pri kúpe motorového vozidla v členskom štáte a jeho preprave do iného členského štátu na súkromné účely.

Voľný pohyb kapitálu

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právom Spoločenstva a predstavuje základ pre integráciu európskych finančných trhov. Európski občania môžu teraz spravovať a investovať svoje aktíva v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
Liberalizácia kapitálových trhov bola rozhodujúca pre proces hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a jednotnej meny, eura.
Zásada voľného pohybu kapitálu zlepšuje nielen efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod občanom EÚ. Toto umožňuje jednotlivcom v rámci EÚ vykonávať veľké množstvo finančných transakcií bez väčších obmedzení. Napríklad jednotlivci s niekoľkými obmedzeniami sa môžu v inom členskom štáte
- ľahko si otvoriť bankový účet,
- kúpiť akcie,
- investovať aktíva alebo
- nadobúdajte nehnuteľnosti
Spoločnosti so sídlom v EÚ môžu investovať, vlastniť a prevádzkovať spoločnosti v iných európskych krajinách.

Výnimky
V rámci EÚ, ako aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami existujú určité výnimky z tejto zásady. Týka sa to predovšetkým daňového práva, finančného dohľadu, verejnej bezpečnosti a poriadku, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Európska komisia sa naďalej usiluje o dokončenie voľného trhu finančných služieb zavedením nových stratégií integrácie finančných trhov. Toto ďalej pomôže občanom a podnikom spravovať svoje aktíva v EÚ.


2.2 Hľadanie ubytovania

Hľadanie ubytovania v Nemecku nie je vždy ľahké. Ak máte záujem o byt, budete zvyčajne musieť poskytnúť nasledujúce dokumenty: formulár žiadosti, občiansky preukaz, doklad o príjme, potvrdenie, že nie ste dlžníkom a doklad o vašej úverovej bonite.  Pri hľadaní sa uistite, či je ponúkaný byt nezariadený, čiastočne zariadený alebo zariadený. Mnoho bytov sa prenajíma bez kuchyne.
Ponuka ubytovania nájdete v sekciách nehnuteľností miestnych denníkov a na internete. Prenajímatelia obyčajne očakávajú okrem nájmu jednorazový vklad vo výške dvoch až troch mesiacov. Slúži ako záruka za prípadné škody, ktoré sa majú opraviť po presťahovaní sa do bytu a budú vrátené na konci nájomného obdobia, ak nevzniknú žiadne škody.
Ak prídete do Nemecka sami a ste ochotní bývať s ostatnými v byte, komunitné bývanie môže byť dobrou alternatívou k vášmu domovu. V mnohých univerzitných mestách existujú aj komunitné centrá, ktoré za províziu sprostredkúvajú byty na určitý čas.


2.3 Hľadanie školy

Informácie o materských školách, zariadeniach dennej starostlivosti a iných možnostiach starostlivosti možno získať od úradu starostlivosti o deti v meste alebo od miestnej samosprávy.
Väčšie spoločnosti a univerzity majú často svoje vlastné zariadenia starostlivosti o deti.
Vyhľadávanie škôl a univerzít v konkrétnom meste uľahčuje rôzne internetové portály. Adresy škôl a univerzít nájdete aj na inštitúciách  mestskej alebo obecnej samosprávy.


2.4 Keď si so sebou vezmete auto ( informácie o vodičských preukazoch)

V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz  EÚ, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz „vzoru ES“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. V zásade sa tu uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Vodičské preukazy sa vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale musia tiež spĺňať ustanovenia o vodičských preukazoch v súlade so vzorom ES. Musia byť napríklad splnené základné požiadavky na vydanie vodičského preukazu.
Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz typu ES a zostávajú v platnosti až do dátumu uplynutia ich platnosti.
Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nevyžaduje sa žiadna výmena preukazu. Z praktických dôvodov však mnoho občanov môže v takom prípade vydať vodičský preukaz v EÚ. Okrem toho správne ustanovenia niektorých členských štátov vyžadujú, aby sa do vodičského preukazu uviedli ďalšie informácie.

Po uplynutí doby platnosti, straty alebo odcudzenia vodičského preukazu môže členský štát bydliska vydať nový vodičský preukaz v súlade s vnútroštátnymi predpismi. V takom prípade by sa mali občania obrátiť na príslušné orgány.
Registrácia motorových vozidiel v hostiteľskej krajine
Ak sa presťahujete do iného členského štátu a vozidlo používate dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť zaregistrovať svoje vozidlo na úradoch hostiteľskej krajiny a zaplatiť príslušnú registračnú daň.

Poistenie motorových vozidiel
Občania EÚ môžu poistiť svoje vozidlo v každej krajine EÚ za predpokladu, že zvolená poisťovňa je orgánmi hostiteľskej krajiny oprávnená vydávať príslušné poistné zmluvy. Poisťovacie spoločnosti založené v inom členskom štáte majú právo predávať zákonné poistenie motorových vozidiel iba za určitých podmienok. Poistenie je platné v celej Európskej únii bez ohľadu na krajinu, v ktorej k poistnej udalosti došlo.

Dane pre motorové vozidlá
Daň z pridanej hodnoty (DPH) pre motorové vozidlá sa obvykle platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené. Za určitých podmienok sa však DPH platí v krajine určenia.
Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú pri kúpe vozidla v členskom štáte EÚ a jeho registrácii v inom členskom štáte, nájdete v odkaze „Dane z motorových vozidiel“.


2.5 Postupy registrácie a povolenie na pobyt

Občania členských štátov EÚ majú úplnú slobodu pohybu pracovníkov a nepodliehajú žiadnym obmedzeniam pracovných povolení. To isté platí pre štátnych príslušníkov krajín EHP, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska. Štátni príslušníci Švajčiarska sa rovnajú štátnym príslušníkom EHP.
Aktuálne informácie týkajúce sa britských občanov nájdete v súčasnosti na webovej stránke Spolkovej agentúry práce.
Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi Únie, potrebujú na vstup do krajiny vízum v súlade s ustanoveniami platnými pre cudzincov, na ktorých sa vzťahuje zákon o pobyte. Držba platného pobytového preukazu vrátane preukazu iného členského štátu Európskej únie oslobodzuje od vízovej povinnosti podľa článku 5 ods. 2 smernice o voľnom pohybe osôb 2004/38 / ES.

Občania krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takzvaní štátni príslušníci tretích krajín, potrebujú na vstup a pobyt povolenie na pobyt (vízum, povolenie na pobyt, modrá karta EÚ, povolenie na pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt) -EÚ).
Prístup na nemecký trh práce sa riadi ustanoveniami zákona o pobyte (AufenthG). Pobyt na účel zárobkovej činnosti si spravidla vyžaduje súhlas Spolkovej agentúry práce (BA). Tento súhlas sa získava na základe vnútornej postupov od miestneho zodpovedného imigračného úradu v Nemecku. Povolenie na začatie zamestnania sa udeľuje na základe povolenia na pobyt.

Súhlas v zásade predpisuje:
1. zákonný prístup na nemecký trh práce
2. existuje nejaká konkrétna pracovná ponuka
3. na konkrétne zamestnanie nie sú k dispozícii žiadni iní pracovníci na domácom TP a pracovné podmienky sú porovnateľné s podmienkami pre domácich zamestnancov (realizuje sa tzv. prieskum trhu práce).
Za udeľovanie pracovných povolení a povolení na pobyt sú zodpovedné špecializované tímy pracovných agentúr / Arbeitsamt v Essen, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom a Mníchov.

 

2.6 Kontrolný zoznam pred vaším príchodom do novej krajiny a po ňom

Krátko po presťahovaní do Nemecka sa požaduje:

- registráciu na registračnom úrade. Nájdete ho spravidla v budove mestskej správy alebo na radnici.
- bankový účet si môžete otvoriť, iba ak máte trvalé bydlisko. Ak si chcete vybrať peniaze, môžete tak urobiť iba vo svojej banke alebo inej banke v rovnakom cash pooli.
- pre zavedenie pevnej linky a internetu existuje niekoľko poskytovateľov - niektorí sú regionálni poskytovatelia.
- zamyslite sa aj nad dodávkou energie: elektrina, plyn a voda sa musia obvykle registrovať osobitne u miestnych zodpovedných spoločností.
- ak máte deti, informujte o zaradení do vzdelávacieho procesu vopred o materských školách a / alebo školách vo vašej oblasti.
- za poskytovanie verejných televíznych a rozhlasových programov platíte v Nemecku poplatky. Registrácia sa uskutočňuje v ARD ZDF Deutschlandradio a to buď online, alebo prostredníctvom formulárov, ktoré nájdete na úradoch a takmer vo všetkých bankách a sporiteľniach. Ďalšou zvláštnosťou v Nemecku je cirkevná daň a daň za psov.


3. PRACOVNÉ PODMIENKY


3.1 Prehľad pracovných podmienok v Európe

Kvalita práce a zamestnanosť - kľúčová otázka s významným dopadom na hospodárstvo a ľudí
Dobré pracovné podmienky sú dôležité pre pohodlný život pracovníkov v Európe. Tie
 - prispievajú k telesnej a duševnej pohode Európanov
 - prispievajú k hospodárskej výkonnosti EÚ.
 Pokiaľ ide o blahobyt ľudí, kvalita pracovného prostredia má výrazný vplyv na celkovú spokojnosť európskych pracovníkov so životom a prácou.
Pokiaľ ide o hospodárstvo, vysokokvalitné pracovné podmienky sú hnacou silou hospodárskeho rastu a jedným zo základov konkurenčného postavenia Európskej únie. Vysoká spokojnosť s prácou je dôležitým faktorom vysokej produktivity hospodárstva EÚ.
Z týchto dôvodov je kľúčovou otázkou podpora vytvárania a udržiavania príjemného pracovného prostredia, ktoré podporuje zdravie a pohodu európskych pracovníkov .

Zlepšovanie pracovných podmienok v Európe: dôležitý cieľ Európskej únie
Zabezpečenie dobrých pracovných podmienok pre európskych občanov je pre EÚ prioritou. Európska únia preto spolupracuje s vládami jednotlivých štátov na zabezpečení pohodlného a bezpečného pracovného prostredia. Členské štáty podporujú tieto opatrenia:
  - výmena skúseností medzi jednotlivými krajinami a vykonávanie spoločných opatrení,
  - stanovenia minimálnych pracovných podmienok a požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci uplatniteľných v celej Európskej únii.
Kritériá kvality práce a zamestnania
Pre vytvorenie udržateľných pracovných podmienok je dôležité definovať hlavné črty dobrého pracovného prostredia, a teda aj kritériá kvality pracovných podmienok.
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) je agentúra EÚ so sídlom v Dubline. Ako už názov napovedá, poskytuje informácie, rady a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality práce a zamestnania vrátane:
 - Zdravie a pohoda v práci: je to rozhodujúce kritérium, pretože dobré pracovné podmienky si vyžadujú prevenciu zdravotných problémov na pracovisku, čím sa znižuje vystavenie rizikám a zlepšuje organizácia práce;
 - rovnováha medzi pracovným a súkromným životom: občania by mali mať príležitosť dosiahnuť rovnováhu medzi pracovným a voľným časom;
 - Rozvoj zručností: Kvalitné zamestnanie ponúka príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj vlastných schopností a kariérne príležitosti.
Nadácie by mala prispievať k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Európska komisia prijala niekoľko opatrení na podporu zdravého pracovného prostredia v členských štátoch EÚ. Komisia okrem iného za pomoci vnútroštátnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií vypracovala stratégiu Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2002 - 2006. Táto stratégia sa zameriava na podporu medzinárodnej spolupráce a potrebu silnej prevencie.
Cieľom politiky Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je dlhodobé zlepšenie blahobytu pracovníkov v EÚ. Zohľadňuje fyzické, duševné a sociálne aspekty pracovných podmienok, ako aj nové výzvy spojené s rozšírením Európskej únie o krajiny strednej a východnej Európy. Zavedenie celoeurópskych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci významne prispelo k zlepšeniu situácie pracovníkov v týchto krajinách.

Zlepšenie pracovných podmienok stanovením spoločných minimálnych požiadaviek pre všetky krajiny EÚ

Zlepšenie životných a pracovných podmienok v členských štátoch EÚ do značnej miery závisí od vymedzenia spoločných pracovných noriem. Príslušné právne predpisy a nariadenia EÚ, ktoré sú v súčasnosti uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, stanovujú minimálne požiadavky na udržateľné pracovné prostredie. Zlepšenie týchto noriem posilnilo práva pracovníkov a je jedným z hlavných úspechov sociálnej politiky EÚ.


3.2 Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Dôležitosť transparentnosti a vzájomného uznávania univerzitných titulov ako zásadného doplnku voľného pohybu pracovníkov
Schopnosť uznávať nadobudnuté zručnosti a schopnosti môže zohrávať kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o práci v inej krajine EÚ. Preto je potrebné vypracovať európske nariadenie, ktoré zaručuje vzájomné uznávanie odborných zručností jednotlivými členskými štátmi. Iba takéto nariadenie môže zabrániť tomu, aby bola mobilita pracovníkov v EÚ brzdená nedostatočným uznaním odbornej kvalifikácie.

Základné zásady uznávania odborných kvalifikácií v EÚ
V zásade by mal mať každý občan EÚ možnosť vykonávať svoje povolanie v ktoromkoľvek členskom štáte. Praktické vykonávanie tejto zásady bohužiaľ často vylučuje vnútroštátne požiadavky týkajúce sa prístupu k povolaním v hostiteľskej krajine.
S cieľom odstrániť tieto rozdiely vytvorila EÚ systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa rozlišuje medzi regulovanými povolaniami (pre ktoré sa vyžaduje určitá kvalifikácia podľa zákona) a povolaniami, ktoré nereguluje hostiteľský členský štát.

Opatrenia na podporu transparentnosti kvalifikácií v Európe
Európska únia podnikla dôležité kroky na dosiahnutie cieľa transparentnosti kvalifikácií v Európe:
  - Zvýšená spolupráca v odbornom vzdelávaní. Cieľom je spojiť všetky nástroje na podporu transparentnosti osvedčení a diplomov do jediného užívateľsky prístupného nástroja. Patria sem napríklad európske životopisy a Europass odborné vzdelávanie.
  - Vypracovanie konkrétnych opatrení, pokiaľ ide o uznávanie odbornej kvalifikácie a kvalitu odbornej prípravy

Prekonanie rozdielov medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ
Stále existujú výrazné rozdiely medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v členských štátoch EÚ. S nedávnym rozšírením EÚ o krajiny s rôznymi vzdelávacími tradíciami sa táto rozmanitosť ešte zväčšila. Preto je potrebné stanoviť spoločné pravidlá na zabezpečenie uznávania kompetencií.

S cieľom prekonať túto rozmanitosť vnútroštátnych kvalifikačných štandardov, vzdelávacích systémov a štruktúr odbornej prípravy Európska komisia zaviedla súbor nástrojov zameraných na zabezpečenie lepšej transparentnosti a uznávania kvalifikácií na akademické aj profesijné účely.

1.Európsky kvalifikačný rámec
Európsky kvalifikačný rámec má pre Európsku komisiu zásadný význam v procese uznávania odborných spôsobilostí. Kľúčovými cieľmi kvalifikačného rámca je vytvorenie prepojení medzi rôznymi vnútroštátnymi kvalifikačnými systémami a zabezpečenie hladkého prenosu a uznávania diplomov.
2. Sieť národných informačných stredísk pre akademické uznávanie (NARIC)
Sieť národných informačných centier pre akademické uznávanie bola založená v roku 1984 z podnetu Európskej komisie. Národné informačné centrá poskytujú poradenstvo o akademickom uznávaní študijných období ukončených v zahraničí. Táto sieť pokrýva všetky členské štáty EÚ a krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a zohráva kľúčovú úlohu v procese uznávania kvalifikácií v EÚ.
3.Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov (ECTS)
Cieľom európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov je uľahčenie uznávania študijných období ukončených v zahraničí. Tento systém, ktorý bol zavedený v roku 1989, sa používa na zaznamenávanie učebných osnov prideľovaním kreditov jednotlivým komponentom. Je to dôležitý doplnok k úspešnému programu mobility študentov Erasmus.
4.Europass je nástroj určený na zabezpečenie transparentnosti odborných zručností. Obsahuje päť štandardizovaných dokumentov:
- životopis

- jazykový pas

- vysvedčenia

- dodatky k diplomu

Europass  
Systém Europass zaručuje, že zručnosti a kvalifikácie v rôznych častiach Európy sú jasne zrozumiteľné. Vo všetkých krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru boli zriadené národné strediská Europass. Slúžia ako prvé kontaktné miesto pre všetkých občanov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o systéme Europass.


3.3 Druhy zamestnania

Minimálny vek pre riadne zamestnanie v podniku je 15 rokov. Hoci vzdelávajúci sa pracujú v spoločnosti ako súčasť ich odborného vzdelávania, nie sú zamestnaní v tradičnom slova zmysle, a preto s touto vzdelávacou spoločnosťou uzatvárajú zmluvu o odbornej príprave.

Podľa ukazovateľov Bundesagentur für Arbeit bolo v decembri 2018 zaregistrovaných 33,32 milióna zamestnancov, ktorí podliehajú príspevkom na sociálne poistenie. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bol nárast o 708 000 alebo 2,2 percenta.

Podiel pracovníkov na kratší pracovný čas na všetkých zamestnaných osobách bol v roku 2017 27%. Takmer jedna z dvoch zamestnaných žien (47%) pracovala na čiastočný úväzok. U mužov bol tento podiel iba 9%.
Práca na kratší pracovný čas má mnoho aspektov: Okrem „pravidelnej“ práce na kratší pracovný čas v sociálnom poistení existujú aj tzv. Minipracovné miesta, kde je mesačný limit zárobku  450 EUR. Približne 7,2 milióna Minijobov v súčasnosti pracuje hlavne v maloobchode, údržbe a opravách motorových vozidiel, pohostinstve a zdravotnej starostlivosti.


3.4 Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva na dobu neurčitú sa môže uzavrieť písomne alebo ústne. Lehota jej vypršania sa však musí vždy zaznamenať písomne. Ak to tak nie je, pracovná zmluva sa považuje za neobmedzenú. Písomná forma pracovnej zmluvy sa však vyžaduje v prípade v prípade zmluvy o vzdelávaní.
V prípade, že nedošlo k písomnému uzavretiu pracovnej zmluvy, je zamestnávateľ povinný podľa zákona písomne ustanoviť a odovzdať zamestnancovi základné pracovné podmienky / povinnosti; najneskôr jeden mesiac po dohodnutom začiatku pracovného pomeru.
Písomná pracovná zmluva má obsahovať nasledujúce body:
- meno a priezvisko zamestnávateľa
- meno a priezvisko zamestnanca
- miesto výkonu práce
- popis pracovných činností
- dátum nástupu do zamestnania
- dĺžka skúšobnej doby
- pri určitej pracovnej zmluve: dĺžka pracovného pomeru
- pri meurčitej pracovnej zmluve: podmienky rozviazania pracovnej doby
- týždenný / mesačný pracovný čas
- výška platu a príplatky
- dátum a spôsob vyprácania
- dĺžka dovolenky
- odvolávky na tarifné zmluvy, kolektívne zmluvy, pravidlá platné v spoločnosti


3.5 Špeciálne katagérie

Podľa zákona o ochrane práce s mládežou je detská práca v Nemecku zakázaná. Zákon rozlišuje medzi deťmi (do 14 rokov) a mladistvými (od 15 do 18 rokov). Pre dospievajúcich, ktorí sú stále školopovinní, platia rovnaké pravidlá ako pre deti. Deti, ktoré majú najmenej 14 rokov a ktoré už nepodliehajú dennému povinnému vzdelávaniu, však môžu byť zamestnané ľahkými a vhodnými činnosťami až sedem hodín denne a 35 hodín týždenne. Patria sem služby kopírovania a zasielania správ. Minimálny vek na pravidelné zamestnanie mladistvého na pracovisku je 15 rokov.

Osoby so zdravotným postihnutím majú špeciálnu ochranu pred prepustením. Ukončenie pracovného pomeru ťažko zdravotne postihnutej osoby zamestnávateľom si vyžaduje predchádzajúci súhlas integračného úradu. Prepustenie takéhoto zamestnanca oznámením od zamestnávateľa bez súhlasu tejto inštitúcie je neúčinné.

Zákon „Muterschutzgesetz“ - v zásade chráni tehotnú ženu a matku pred prepustením a vo väčšine prípadov aj pred dočasným znížením príjmu. Zákon chráni aj zdravie (nastávajúcej) matky a dieťaťa pred rizikami na pracovisku. Ochranné obdobie sa v zásade začína šesť týždňov pred vypočítaným dátumom narodenia a obvykle sa končí osem týždňov( v prípade predčasne narodených lekárskych detí a viacnásobných pôrodov dvanásť týždňov) po pôrode.


3.6 Samostatná zárobková činnosť

Sloboda usadiť sa v Európskej únii zaručuje, že každý občan EÚ, spoločnosť a ktorákoľvek spoločnosť z členského štátu EÚ, si môže v Európskej únii založiť stálu prevádzkareň v krajine podľa svojho výberu. Požiadavky vnútroštátneho obchodného práva na založenie podniku však musia spĺňať aj cudzinci, takže na rezidentov sa nevzťahujú prísnejšie pravidlá ako na cudzincov.

V prípade remeselnej činnosti musí remeselná komora skontrolovať, či sa požadovaná činnosť má zapísať do tzv. Handwerksrolle a či sú splnené potrebné podmienky.  Každý, kto chce otvoriť živnosť informuje o tom živnostenský úrad mesta / obce, kde by malo byť sídlo spoločnosti. Výnimkou sú činnosti na voľnej nohe; nie sú zaregistrovaní v Gewerbeamt, ale iba v daňovom úrade.

Informácie a poradenstvo poskytujú začínajúcim spoločnostiam v Nemecku obchodné a priemyselné komory, remeselnícke komory a profesijné združenia a úverové inštitúcie. Každý štát má samostatnú kanceláriu, ktorá vám poskytuje poradenstvo. Každá z týchto inštitúcií má zriadený i internetový portál.


3.7 Platové podmienky 

Pracovný príjem sa určuje na základe kolektívnych zmlúv alebo individuálnych dohôd so zamestnávateľom. V prípade kvalifikovaných pracovníkov zamestnávatelia často platia mzdy nad rámec platu. Netarifné mzdové a platové bonusy sú charakterizované skutočnosťou, že v podniku sa uplatňujú kolektívne zmluvy o mzdách, a preto je kolektívne regulovaná základná mzda spolupracovníka. Okrem tejto základnej odmeny sa vypláca dobrovoľný, slobodne dohodnutý príplatok.

Od 1. januára 2019 je všeobecná zákonná minimálna mzda podľa zákona o minimálnej mzde 9, 17 € brutto za hodinu. Od 1. januára 2020 bude dosahovať 9,35 EUR. Okrem toho existujú všeobecne záväzné minimálne mzdy podľa zákona o základnom kolektívnom vyjednávaní, zákona o vysielaní pracovníkov a zákona o dočasnom zamestnaní.

Osoby mladšie ako 18 rokov sú v Nemecku oslobodené od minimálnej mzdy. Stážisti a osoby, ktoré absolvujú povinnú stáž, tiež nemajú právo na minimálnu mzdu. Minimálna mzda sa vypláca len za dobrovoľnú stáž, ktorá trvá viac ako tri mesiace.

Doteraz existujú iba minimálne normy pre pracovné podmienky (najmä predpisy o mzdách a dovolenkách) stanovené zákonom spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, 1996). V súčasnosti sa okrem iného vzťahujú na stavebníctvo a pomocné stavebné práce, čističe budov, poskytovateľov listových služieb, sektor starostlivosti, bezpečnostné služby a nakladanie s odpadmi (s čistením ulíc a zimnou údržbou).

Plat sa spravidla prevádza na bežný účet zamestnanca v strede alebo na konci mesiaca. Podľa živnostenských predpisov je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prehľad o zložení odmeny v zrozumiteľnej textovej podobe. Odpočítané z dohodnutej hrubej mzdy a prevedené priamo zamestnávateľom na zodpovedné orgány, daň zo mzdy, príplatok za solidaritu, prípadne daň z cirkvi, ako aj podiel zamestnancov na príspevkoch na sociálne zabezpečenie (zdravotné, dôchodkové, dlhodobé poistenie) a poistenie v nezamestnanosti.


3.8 Pracovná doba

Pracovné hodiny a prestávky sú stanovené v zákone o pracovnej dobe [Arbeitszeitgesetz]. Týka sa to pracovníkov, zamestnancov, ako aj osôb v odbornom vzdelávaní. Výkonní zamestnanci nespadajú do rozsahu tohto zákona.

Pracovný týždeň sa v súčasnosti pohybuje medzi 38 a 40 hodinami v závislosti od kolektívnej dohody o mzdách. Pracovný deň by spravidla nemal presiahnuť osem hodín a zo zákona je obmedzený na najviac desať hodín. Po šiestich hodinách práce je povinná prestávka v trvaní najmenej 30 minút a ďalšia prestávka v trvaní 15 minút po deviatich hodinách. Po celom pracovnom dni musí byť dodržaná doba odpočinku najmenej 11 hodín. Od zamestnancov sa zvyčajne nevyžaduje, aby pracovali v nedeľu a vo sviatok. Pre mnohých pracovníkov je obvyklý pracovný čas vo forme ôsmich pracovných hodín od 6:00 do 18:00. viac ako päť pracovných dní nie je obvyklé, nie v prípadoch ako (napríklad pohotovostné a záchranné služby, hasiči, pracovníci verejnej bezpečnosti, nemocnice, hotely a penzióny, kultúrne inštitúcie, doprava). Musí byť zabezpečené, že zamestnanci majú voľných min. 15 nediel v roku.

Mnoho pracovníkov má teraz flexibilný pracovný čas, napríklad „flexibilný“. „Flexibilný“ vo všeobecnosti poskytuje základné hodiny, počas ktorých musia byť všetci zamestnanci v zamestnaní. Zamestnanci majú možnosť pracovať viac alebo menej hodín v rámci stanovených limitov. Spravidla sa nadčasové hodiny môžu zrátať a "vyplatia" sa formou voľného dňa. V podnikoch boli zriadené systémy elektronického zaznamenávania času a účty pracovného času, ktoré zaznamenávajú odpracované hodiny každého jednotlivca. Ak takéto systémy nie sú k dispozícii, mali by ste si svoju pracovnú dobu zdokumentovať sami. Na webovej stránke Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (BMAS) nájdete informácie o tom, ako zdokumentovať svoj pracovný čas (vzorové tlačivo alebo aplikácia).

 

3.9 Dovolenka (ročná dovolenka, rodičovská dovolenka, atď.)

Zákonný minimálny nárok na dovolenku je 24 pracovných dní ročne (zákon o federálnych sviatkoch [Bundesurlaubsgesetz]). Na určité skupiny ľudí vrátane mladých ľudí mladších ako 18 rokov a ľudí so zdravotným postihnutím sa vzťahujú osobitné pravidlá.

V kolektívnych zmluvách sa stanovuje väčšina pracovných dní v trvaní 30 pracovných dní. Počas tohto obdobia je mzda osoby vyplácaná v plnej výške. Každý, kto vykonáva ťažkú ​​alebo zdraviu škodlivú prácu, bude za normálnych okolností dostávať + ďalšiu dovolenku. Niektoré kolektívne dohody o mzdách zahŕňajú opatrenia na konkrétne udalosti v súkromnom živote. Niektoré spoločnosti napríklad poskytujú individuálne a dodatočné dni dovolenky napr. pri uzavratí manželstva, smrť blízkeho príbuzného alebo na presťahovanie, ak ste presťahovaní na iné miesto. Úplný nárok na dovolenku sa získa až po tom, ako zamestnanecký pomer existuje 6 mesiacov.

V zásade existuje zákaz pracovať počas sviatkov, s výnimkou niektorých povolení.  Zákony o sviatkoch (Feiertagsgesetz) jednotlivých spolkových krajín (spolkových krajín) určujú dátumy štátnych sviatkov. Štátnymi sviatkami sú Nový rok, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa a pondelok, Deň práce, Deň Nanebovstúpenia Panny Márie, Nedeľa a pondelok, Nemecký deň zjednotenia, prvý a druhý sviatok vianočný.

Existujú jasné pravidlá upravujúce neprítomnosť z dôvodu choroby. V prípade choroby musí zamestnanec čo najskôr informovať zamestnávateľa o svojej práceneschopnosti a predpokladanom trvaní tejto práceneschopnosti. V prípade choroby trvajúcej dlhšie ako tri dni, musí zamestnanec predložiť lekárske osvedčenie/ PN najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Počas rodičovskej dovolenky môžu byť rodičia uvoľnení zo zamestnania, aby sa starali o svoje dieťa. „Rodičovská dovolenka“ poskytuje zamestnancom mužského a ženského pohlavia tiež príležitosť pracovať na čiastočný úväzok, aby sa mohli venovať svojmu dieťaťu a zároveň držať krok s prácou. Každý rodič má nárok na rodičovskú dovolenku, až do dosiahnutia troch rokov dieťaťa.

Zamestnanci môžu čerpať tzv. Bildungsurlaub dovolenkuu za účelom ďalšieho vzdelávania. Krajiny majú svoje vlastné zákony vzťahujúce sa ma Bildungsurlaub. Môžete ich použiť na svoje vlastné občianske vzdelávanie, jazykové kurzy (napr. „Nemčina ako cudzí jazyk“) alebo na ďalšie odborné vzdelávanie. Pokiaľ ide o čerpanie riadnej ročnej dovolenky, mali by ste sa so zamestnávateľom včas vopred dohodnúť na skorej školskej dovolenke.i o čerpaní "Bildungsurlaub".

 

3.10 Ukončenie pracovného pomeru

Pracovné vzťahy na dobu neurčitú sa skončia ukončením najmenej jednou zmluvnou stranou (zamestnancom alebo zamestnávateľom), najneskôr však po dosiahnutí dôchodkového veku.

Pracovný pomer na dobu neurčitý sa zvyčajne začína šesťmesačnou skúšobnou dobou. Počas tohto skúšobného obdobia sa uplatňuje skrátená výpovedná lehota 14 dní. Ukončenie pracovného pomeru sa musí uskutočniť písomne. Zákonné výpovedné lehoty sú stanovené v Občianskom zákonníku [Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)] Zamestnanci majú výpovednú lehotu štyri týždne, od pätnásteho alebo posledného dňa v mesiaci. Čím dlhšie bol zamestnanec v podniku, tým dlhšia je výpovedná lehota, ktorú musí poskytnúť zamestnávateľ.

Krátky prehľad výpovedných dôb so zreteľom na dĺžku pracovného pomeru:
0 - 6 mesiacov                  2 týždne k akémukoľvek dňu v mesiaci
7 mesiacov - 2roky           4 týždne k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci
2 roky                                1 mesiac k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci
5 rokov                              2 mesiace k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci
8 rokov                              3 mesiace k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci
10 rokov                            4 mesiace k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci
12 rokov                             5 mesiacov k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci
15 rokov                             6 mesiacov k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci
20 rokov                             7 mesiacov k 15.alebo poslednému dňu v mesiaci

Pracovné vzťahy na dobu určitú s písomnou pracovnou zmluvou zanikajú automaticky po uplynutí dohodnutej doby. V týchto prípadoch sa od zamestnávateľa nevyžaduje vypovedanie zmluvy.

Ukončenie pracovného pomeru a odchod na štandardný starobný dôchodok sa v súčasnosti menia postupne. V prípade osôb, ktoré sa narodili do roku 1946, bol dôchodkový vek 65 rokov. Dôchodkový vek osôb, ktoré sa narodili po tomto roku, sa v súčasnosti postupne zvyšuje. Od roku 2019 bude zákonný vek odchodu do dôchodku pre tých, ktorí sa narodili od roku 1964 a neskôr, bude 67 rokov. Predčasný odchod do dôchodku je však stále možný, napríklad v prípade vážneho zdravotného ochorenia alebo zaplatenia príspevkov mnoho rokov. Čím dlhšie boli príspevky do dôchodkového systému zaplatené, tým vyšší je dôchodok. Rodičovská dovolenka a starostlivosť o príbuzných sa tiež započítavajú do dôb prispievania.

Okrem toho sa vypláca dôchodok za zníženú pracovnú schopnosť, napríklad, ak už nemôžete pracovať alebo môžete pracovať iba na čiastočný úväzok z dôvodu choroby alebo zdravotného postihnutia. Výška dôchodku v tomto ohľade závisí od vašich príspevkových období a stupňa práceneschopnosti.

 

3.11 Zastupovanie pracovníkov

Odborové zväzy dojednávajú so zamestnávateľmi kolektívne zmluvy, ktoré upravujú príjem, pracovný čas a dovolenku organizácie. V prípade pracovného sporu organizujú štrajk a platia svojim členom štrajkovné. Pomáhajú zriaďovať zamestnanecké rady a pomáhajú zamestnancom v konfliktoch spoločností a zastupujú ich v sporoch so zamestnávateľom. Členovia odborov majú bezplatnú právnu ochranu v sporoch týkajúcich sa pracovného a sociálneho práva. Niektoré odbory tiež poskytujú bezplatné poistenie pre voľný čas a úraz. Členstvo v odboroch je dobrovoľné a podlieha príspevkom.

Nemecká odborová federácia [Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)] je zastrešujúcou organizáciou ôsmich samostatných odborových zväzov s celkovým počtom členov takmer 7 miliónov.3.12 Pracovné spory – štrajky

Pracovná rada a zamestnávateľ sa bežne snažia hľadať kompromisy a spoluprácu v duchu vzájomnej dôvery. Ak sa však ich záujmy stávajú odlišnými, môžu vzrásť až do urputných sporov. Pri zlyhaní rokovaní o mzde a arbitrážnych pokusoch, sú odborové organizácie oprávnené pristúpiť k štrajku.

Odbory môžu tajným hlasovaním, pri ktorom najmenej 75 percent zamestnancov s organizovaným štrajkom súhlasí, po stroskotaní kolektívneho vyjednávania a bezvýsledného pokusu o dohodu zrealizovať štrajk. Tiež sú prípustné tzv. výstražné štrajky, ktoré sa realizujú počas prebehajúceho kolektívneho vyjednávania na zvýraznenie požiadaviek zamestnancov. Štrajkovať môžu všetci zamestnanci podnikov, pre ktoré odbory vyhlásili štrajk bez ohľadu na to, či sú členmi odborov alebo nie.
Štrajk nesmie mať pracovnoprávne následky, pretože si zamestnanci len uplatňujú svoje práva. Štrajk zodpovedá legálnemu pracovnému odopreniu. Pracovná zmluva zostáva teda naďalej platná, ale neprináleží počas tejto doby zamestnancom plat. Náhrada platu pre členov odborovej organizácie je vyplácaná z tzv. Streikkasse. Neorganizovaní štrajkujúci, ktorí ale nie sú riadnymi členmi odborov zostávajú naprázdno.

Zamestnávatelia môžu na odborový štrajk reagovať vylúčením štrajkujúcich. Vylúčenie znamená predbežné vylúčenie viacerých zamestnancov zo zamestnania bez nároku na mzdu, čiže prerušenie prevádzky.


3.13 Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava - zlepšujú vaše vyhliadky na získanie práce
Pojem odborné vzdelávanie a príprava sa vzťahuje na praktické aktivity a kurzy týkajúce sa konkrétneho povolania alebo zamestnania, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je nevyhnutným základom pre dosiahnutie profesionálneho uznania a na zlepšenie vyhliadok na získanie práce.
EÚ podporuje odbornú prípravu na zamestnanie
Podpora vzdelávania a rozvíjania kvalifikácie v Európe je zabezpečovaná iniciatívou EÚ pod názvom Celoživotný vzdelávací program.
Proces celoživotného vzdelávania zahŕňa formálne, neformálne i všedné formy a trvá od predškolského obdobia až do dôchodku. Poskytuje ľudom možnosť rozvíjať a udržiavať ich hlavné zručnosti počas celého života, a takisto občanom umožňuje voľne sa pohybovať medzi zamestnaniami, regiónmi a krajinami. Financovanie je možné v širokom spektre aktivít, zahŕňajúc výmenný pobyt, štúdium, získavanie informácií. Existuje mnoho rozmanitých projektov zameraných na študentov aj ich učiteľov a lektorov.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odbornej prípravy
V úsilí podporiť atmosféru európskej spolupráce v rámci rozvoja systémov odborného vzdelávania, Európska únia využíva množstvo nástrojov a realizuje celý rad programov a podnetov.

1. ERASMUS
Považovaný za európsku vlajkovú loď vzdelávacieho programu, Erasmus umožňuje okolo 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí každý rok. Financované je to vyššími vzdelávacími inštitúciami, ktoré medzi sebou spolupracujú.

2. LEONARDO DA VINCI
Rovnako ako pomáha  jednotlivcom dosiahnuť nové zručnosti, tento program pomáha aj organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy spolupracovať s partnermi z celej , aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Leonardo program financuje rad praktických projektov odborného vzdelávania a prípravy od tých, ktoré dovoľujú ľuďom zaškoliť sa v zahraničí až po tie rozsiahle, ktoré podporujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.

3. GRUNDTVIG
Tento program poskytuje podporu pre výukové a študijné potreby ľudí, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích kurzov pre dospelých. Tento program zahŕňa formálne aj neformálne učenie.

EÚ organizácie, ktoré podporujú pracovné vzdelávanie a školenie
Európska únia disponuje zopár agentúrami na zlepšovanie kooperácie a výmennými pobytmi v praxi:

- Európske centrum pre školenie zamestnancov (CEDEFOP/ Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle)
Bola vytvorená v roku 1975 na podporu a rozvoj vzdelávania zamestnancov v Európe. Založené v Thessaloniki (Grécko), uskutočňuje výskum a analýzy školenia zamestnancov a odborného vzdelávania a svoje poznatky rozširuje rôznym európskym partnerom, ako napríklad príslušným výskumným inštitúciám, univerzitám alebo školiacim zariadeniam.

- Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola zriadená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej úlohou je podporovať partnerské krajiny (mimo EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odbornej prípravy.

Celoživotné vzdelávanie
Program Grundtvig
Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania

 

4. ŽIVOTNÉ PODMIENKY

 

4.1 Prehľad životné podmienky v Európe

Kvalita života - vysoko na prioritnom zozname sociálnej agendy EÚ
Vhodné životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako sú kvalitné zdravotnícke služby, vzdelávanie a odborná príprava alebo dobrá dopravná infraštruktúra. Tieto a mnohé ďalšie faktory ovplyvňujú každodenný a pracovný život občanov. Európska únia si stanovila za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a čeliť novým výzvam modernej Európy, ako sú sociálne vylúčenie a starnutie obyvateľstva.

Zamestnanosť v Európe
Zlepšenie pracovných podmienok v Európe je pre Európsku komisiu prioritou. S cieľom riešiť problém nezamestnanosti a zlepšiť mobilitu medzi pracovnými miestami a regiónmi sa na úrovni EÚ spracováva  a zavádza široká škála opatrení na podporu európskej stratégie zamestnanosti. Patrí medzi ne Európska služba zamestnanosti (EURES) a program PROGRESS (2007 - 2013). Program nahradí všetky existujúce programy Spoločenstva v oblasti zamestnanosti, sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, pracovných podmienok, rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii.

Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie je cenným prínosom. Ovplyvňuje každodenný život občanov, a preto má pre všetkých Európanov mimoriadny význam. Zdravé prostredie je nevyhnutné pre náš osobný a profesionálny rozvoj a občania EÚ čoraz viac požadujú ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb. Pri cestovaní v rámci Európskej únie vyžadujú rýchly a ľahký prístup k lekárskemu ošetreniu. Cieľom zdravotnej politiky EÚ je splniť tieto potreby.
Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike, ktorý implementuje množstvo iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych orgánov. Spoločné politiky a ciele Európskej únie boli zakomponované do programov a stratégií Spoločenstva v oblasti zdravia.
Cieľom súčasného programu EÚ v oblasti verejného zdravia je zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a úroveň informácií a poznatkov o najnovšom vývoji v oblasti verejného zdravia. V oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa sa vypracovala nová stratégia, ktorá vo väčšej miere zohľadňuje potrebu lepšej ochrany zdravia občanov a šírenie informácií o zdravotných otázkach.

Všeobecné vzdelávanie v EÚ
Vzdelávanie je v Európe hlboko zakorenené a veľmi rozmanité. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli vytvoriť informačnú sieť na lepšie porozumenie vzdelávacích politík a štruktúr vo vtedajšom deväťčlennom Európskom spoločenstve. Odráža to zásadu, podľa ktorej sa musí striktne rešpektovať osobitná povaha vzdelávacích systémov v členských štátoch a zároveň lepšia koordinácia interakcie medzi systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Informačná sieť o vzdelávaní v Európe Eurydice bola oficiálne založená v roku 1980.
So spustením programu Erasmus, ktorý sa často označuje ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ, sa v roku 1986 záujem o zdieľanie informácií zmenil na výmenu študentov.
Skúsenosti z štvrťstoročia boli konsolidované a rozvíjané v programe Sokrates, ktorý pokrýva všetky oblasti vzdelávania - pre všetky vekové kategórie a úrovne zručností. 
S cieľom uľahčiť začatie európskych štúdií na univerzitách Komisia podporuje aj akciu Jean Monnet, ktorá poskytuje počiatočné financovanie na zriadenie katedier Jean Monnet, stále prednášky a európske moduly v oblasti práva Spoločenstva, európskej ekonomiky, politických štúdií o európskej integrácii a histórii európskej integrácie. Projekt Jean Monnet tiež podporuje vytváranie európskych vedeckých centier Jean Monnet.

Doprava v EÚ
Doprava bola jednou z prvých politík, ktorými sa Európske spoločenstvo zaoberalo po svojom vytvorení. Od nadobudnutia platnosti Rímskej zmluvy v roku 1958 bolo odstránenie prekážok na hraniciach medzi členskými štátmi v centre dopravnej politiky EÚ. Cieľom je rýchla, efektívna a nákladovo efektívna preprava osôb a tovaru.
Táto zásada úzko súvisí s ústredným cieľom EÚ, ktorým je vytvorenie dynamického hospodárstva a sociálnej súdržnosti. Odvetvie dopravy produkuje približne 1 bilión EUR ročne, a to 10% bohatstva EÚ meraného hrubým domácim produktom (HDP). Na tomto odvetví závisí viac ako 10 miliónov pracovných miest.

Schengenský priestor
Schengenský implementačný dohovor, ktorý nadobudol účinnosť v marci 1995, zrušil kontroly na vnútorných hraniciach signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly uplatňujú na všetkých schengenských signatárov podľa spoločného súboru pravidiel.
Schengenskú dohodu podpísalo 13 členských štátov EÚ: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko a Švédsko. Hoci Dánsko dohovor podpísalo, môže rozhodnúť, či ho bude uplatňovať alebo neuplatňuje v akomkoľvek novom rozhodnutí podľa tejto dohody.Túto dohodu podpísali aj tretie krajiny, Island, Nórsko a Švajčiarsko, hoci Švajčiarsko ešte tieto ustanovenia neuplatňuje.

Letecká doprava
Európsky vnútorný trh s leteckou dopravou viedol k zníženiu cestovného, väčšej ponuke leteckých spoločností a zlepšeniu osobnej dopravy. EÚ okrem toho prijala množstvo právnych predpisov na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi.

Práva cestujúcich v leteckej doprave
Ako cestujúci máte určité práva v súvislosti s informáciami o letoch a rezerváciách, poškodení batožiny, meškaniach a zrušeniach, odmietnutí prepravy, kompenzácii v prípade nehôd alebo problémov s cestovným balíčkom. Tieto práva sa vzťahujú na vnútroštátne a medzinárodné pravidelné a charterové lety s odletom z letísk v krajinách EÚ alebo na letiská EÚ s odletom z tretej krajiny, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť z členského štátu.

Železničná doprava
Európsky železničný systém sa vyznačuje mnohými prekážkami v interoperabilite vnútroštátnych sietí. Rôzne obrysy, rôzne systémy dodávok energie a významné rozdiely v organizácii systémov riadenia železničnej dopravy spôsobujú značné oneskorenia na hraničných priechodoch, a teda aj ďalšie náklady. V dôsledku toho sa konkurencieschopnosť železničnej dopravy v posledných rokoch znížila, napríklad v porovnaní s cestnou dopravou.
S cieľom prekonať existujúce problémy prijalo Európske spoločenstvo v rámci svojej spoločnej dopravnej politiky právne predpisy, ktoré pripravia pôdu pre postupné vytvorenie právne a technicky integrovaného európskeho železničného priestoru.
Rozsiahle financovanie sa poskytuje na transeurópske projekty, ako sú železničné spojenia z Lyonu na poľsko-ukrajinské hranice, z Berlína do Palerma, z Paríža do Bratislavy a z Varšavy do Helsínk. Nové medzinárodné vysokorýchlostné trate sa plánujú na trase Paríž - Brusel - Kolín - Amsterdam a cez juhozápadnú Európu od Lisabonu do Bordeaux.


4.2 Politický, administratívny a právny systém

Spolková republika Nemecko je parlamentná federatívna republika s dvojkomorovým systémom, ktorý pozostáva zo Spolkového snemu (Bundestag) a Spolkovej rady (Bundesrat). V Spolkovom sneme sú zastúpené nasledujúce politické strany: Kresťanská demokratická únia - CDU (Christlich Demokratische Union), Kresťanská sociálna únia - CSU (Christlich-Soziale Union), Sociálnodemokratická Strana Nemecka - SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), Strana ľavice (Die Linke) a Aliancia 90/Zelených (Bündnis 90/Die Grünen).
Spolkový snem – parlament má svoje stále sídlo v budove ríšskeho snemu – Reichstagsgebäude v Berlíne. Zloženie Spolkového snemu sa určuje každé štyri roky voľbami. Spolkový snem volí Spolkového kancelára, ktorý navrhuje ministrov. Spolkový snem tvorí právo a legislatívu. Spolková rada, ktorej členmi sú zástupcovia hláv jednotlivých spolkov, má zastúpenie 16 spolkových krajín. Počet hlasov za jednotlivé krajiny závisí od počtu obyvateľstva jednotlivých krajín a obmieňa sa od 3 do 5 hlasov.

 V Spolkovej republike Nemecko sú riadiace úlohy prerozdelené na spolok, krajiny a na obce.
Záťaž administratívnych činností leží na krajinách a obciach. Spolok im prideľuje úlohy a zodpovedajúce finančné prostriedky. V rámci autonómie realizujú obce vlastné a dobrovoľné úlohy podľa vlastného uváženia a finančných možností, ako aj úlohy z poverenia od Spolku a krajiny.

 

4.3 Príjmy a dane

Priemerný hrubý zárobok zamestnancov v hlavnom pracovnom záväzku závisí od odvetvia. Tak sú napr. priemerné hrubé zárobky v oblasti hotelových a reštauračných službách najnižšie 1 910,- € a v energetickom sektore – dodávky energií sú najvyššie, cca 4 281,- €. Výrazné rozdiely v zárobkoch pretrvávajú aj medzi východným a západným Nemeckom. Tiež chýba rovnocennosť odmeňovania medzi pohlaviami: ženy zarábajú na rovnakej pozícii menej ako muži.

Každý zamestnanec žijúci v Nemecku poberajúci mzdu musí platiť dane. Pri výpočte zdaneného príjmu sa berú do úvahy individuálne životné podmienky. Podmienky zdaňovania určujú a zverejňujú miestne úrady na daňových kartách pre všetkých zamestnávateľov v územnej oblasti vždy pred začiatkom kalendárneho roka. Slobodné osoby musia siahnuť do svojej peňaženky najhlbšie. Kto žije v manželstve, zarába a má dieťa je menej daňovo zaťažený.

Potom, čo zamestnávateľ zdaní príjem svojho zamestnanca, odvádza ich priamo finančnému úradu. Každá zárobkovo činná osoba je povinná prispievať na sociálne poistenie. Príspevky sú platené 50% zamestnávateľom a 50% zamestnancom. Priemerné odvody na sociálne poistenie sú približne 21 % z hrubej mzdy. Okrem toho sa ešte uplatňujú zrážky zo mzdy vo výške 5,5% z dane z príjmu na tzv. Solidaritätszuschlag od r. 1995 na vzrast ekonomiky východného Nemecka a 8 – 9 % zo stanovenej dane z príjmu - cirkevná daň pre cirkevných členov v závislosti od federálnej krajiny, v ktorej žijú. Na konci roka musí každý kto platí dane, podávať finančnému úradu daňové priznanie. Tiež musia byť priznané ďalšie formy príjmov (úspory, kapitálové zisky atď.). DPH na získanie tovaru a obstaranie sa služieb sa pohybuje medzi 7% a 19 %.

 

4.4 Životné náklady

Priemerné mesačné výdavky v Nemecku:
Celkové výdavky: 2517,577EUR
36% ubytovanie a energie, 14% jedlo = 348,- EUR
Oblečenie a obuv: 110,- EUR
Ubytovanie, energie, domácnosť: 897,-EUR
Zdravie: 98,-EUR
Doprava: 348,-EUR
Poštové služby a telekomunikácia: 64,-EUR
Rekreácia a kultúra: 259,-EUR
Vzdelanie: 18,-EUR
Hotelové a reštauračné služby: 146,-EUR
Ostatný tovar a služby: 90,-EUR

Cenový index ukazuje každoročný nárast cien o 1,9% (merania v júli 2013).  Hlavným dôvodom zvyšovania miery inflácie v júli minulého roka bol prudký nárast cien potravín. Ceny energií tiež prudko vzrástli oproti predošlému roku.

Ceny každodenných bežných vecí ako sú napríklad potreby pre domácnosť, kancelárske potreby a noviny sú v Nemecku oveľa nižšie než v ostatných krajinách EÚ. Ceny potravín sú v Nemecku porovnateľne nižšie. Daň (DPH) sa pohybuje od 7% (knihy, periodiká, drogéria) do 19% (ostatné produkty a služby).

Predajne nájdete všade vo svojej blízkosti. Veľké nákupné domy s potravinami sú často lacnejšie a umiestnené na okraji miest. Obchody majú rôzne otváracie hodiny. Veľa obchodov zatvára najneskôr o 20 hod., niektoré ale aj o 22 hod.. Na vidieku alebo v malých mestách si v sobotu musíte nakúpiť do 13 alebo 14 hodiny. V centrách veľkých miest zostávajú obchody v sobotu otvorené do 16 až 20 hod. Väčšina obchodov je v nedeľu zavretá okrem istých prípadov ako štátne sviatky, kedy môžu byť otvorené. A napríklad čerpacie stanice sú otvorenéí aj v nedeľu pre malé nákupy.

Každé potraviny majú týždennú ponuku/akciu. Niektoré obchody týždenne tlačia takéto ponukové letáky a umiestňujú ich do schránok domov či bytov. Oplatí sa ich sledovať, nakoľko ceny takéhoto akciového tovaru sú nižšie. Takmer v každom meste sú dostupné lokálne noviny zdarma, kde inzerujú obchodníci. V takejto tlači je vyhradené miesto na predaj a kúpu širokého spektra rozličného tovaru pre fyzické osoby i pre právnické osoby. Vo väčších mestách sa nachádzajú obchody, ktoré ponúkajú obnosené oblečenie, použité hračky či elektroniku.

 

4.5 Ubytovanie

Viac ako polovica všetkých Nemcov býva v nájomných bytoch, ktoré sa zväčša prenajímajú nezariadené. Nájdenie výhodného podnájmu v oblasti s dopravným uzlom môže byť ťažké. Najvyššie sú ceny podnájmu vo veľkomestách ako Mníchov, Cologne, Hamburg alebo Düsseldorf. Na vidieku a vo východnom Nemecku klesajú podnájmy až na polovicu. K tomu prislúchajú prevádzkové náklady ako spotreba vody, elektriny a kúrenia. Tieto predstavujú približne 25% z mesačného nájmu. Nájomné sa vypláca prenajímateľovi vopred, pr
Zväčša prenajímateľ žiada zálohu k nájomnému vo výške od dvoch do troch mesačných prenájmov. Tá slúži ako istota v prípade, že by došlo k poškodeniu bytu. Ak vstúpite do nájomného vzťahu na dobu určitú alebo neurčitú, záloha môže byť uhradená na základe akéhokoľvek želania prenajímateľa. V tomto prípade nestrácajte záujem. Keď si prenajímate byt, uzatvorte si písomnú zmluvu s prenajímateľom. Nájomná zmluva taktiež pokrýva otázky malých úprav, často opisuje opatrenia ohľadom nájmu, a stanovuje lehoty. V prípade neistoty, sa môže každá strana odvolávať na dohodu.


4.6 Zdravotníctvo

Ak hodláte pracovať v Nemecku, ako náhle podpíšete pracovnú zmluvu, mali by ste ako zamestnanec v každom prípade uzavrieť zdravotné poistenie. Aby nedošlo počas choroby k žiadnemu riziku, zdravotná poisťovňa takto zabezpečuje v prípade choroby svojich členov a ich rodinu. Manžel/-ka, ktorý/-rá nie je zamestnaný a deti môžu byť spolupoistení.

Možnosť súkromného poistenia sa otvára pre zamestnancov, ktorých hrubý mesačný príjem dosiahol povinný poistný limit, ktorý zodpovedá ročnému príjmu 52 200,- EUR. Ďalšou skupinou sú SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), nezávislí profesionáli a umelci, nezávislí od príjmu, verejní činitelia a ostatní verejní pracovníci, ktorí sú oprávnení udeľovať vládne povolenia (sudcovia, členovia parlamentu).

Obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru potrebujú len kartičku európskeho poistenia EHIC, aby mohli byť v prípade choroby v inom členskom štáte ošetrení. Pred návštevou lekára je potrebné sa telefonicky objednať.  Pri akútnych ochoreniach alebo úrazoch Vám bude priradený termín na vyšetrenie hneď alebo v ten istý deň. V iných prípadoch musíte rátať s čakacou dobou od niekoľkých dní až dokonca do niekoľko týždňov, predovšetkým u zubárov alebo odborníkov. Malý počet odborníkov má otvorené soboty, a nedele máte prístup len na pohotovosť.
Po prehliadke obdržíte recept s predpísanými liekmi , za ktorý bežne zaplatíte v lekárni od 5€ do 10€ za preparát. Pri ľahkých ťažkostiach obdržíte lieky bez receptu a poradenstvo zdarma bez nutnej návštevy u lekára priamo v lekárni.

Ak potrebuje lekársku pomoc v noci, počas víkendov alebo voľných dní, pomôže Vám lekár na telefóne a pohotovostná služba. Buď ju nájdete pri nemocniciach alebo zavolajte lekárovi vo Vašej blízkosti. Na telefonickej linke prvej pomoci vám poradia, aké sú otváracie hodiny vášho najbližšieho lekára a poskytne zoznam lekárov a odborníkov v danom mieste. Niektoré lekárne sú otvorené tiež počas víkendov alebo voľných dní. Informácie tohto druhu nájdete spravidla na oznamovacej tabuli pri vchode.
Ak potrebujete lekársku pohotovosť, volajte 112.

 

4.7 Systém vzdelávania

Oblasť predškolského vzdelávania zahŕňa zoraďovanie detí vo veku od jedného do troch, od troch do šiestich rokov – najmä v materských škôlkach ale aj v predškolských zariadeniach. Návšteva týchto zariadení je síce dobrovoľná ale spoplatňovaná.
Povinná školská dochádzka začína po zavŕšení šiesteho roku života dieťaťa so základnou školou ( 1.-4. trieda ). Školská dochádzka na verejných školách je bezplatná. Len učebnice, pomôcky na vyučovanie ako aj triedne výlety musia financovať rodičia.
Po základnej škole sa rodičia a deti rozhodujú o ďalšom pokračovaní štúdia na:
tzv. Hauptschule ( po 9.alebo 10.triedu), Realschule ( ukončenie štúdia maturitou) alebo Gymnasium ( končí sa maturitou po 12. alebo 13.triede a štúdium je spojené s prípravou na vysokoškolské štúdium).
Všeobecná škola je špeciálna forma štúdia, ktorá ponúka viac možností škôl od 5.triedy pod jednou strechou. Tieto školy sa však nenachádzajú vo všetkých spolkových krajinách.
V nemeckých školách prebieha vyučovanie najmä v čase od ôsmej hodiny rannej do jednej hodiny poobedňajšej. Ponuka na celodenné školy a ponuka na dozor v poobedňajších hodinách bola v posledných rokoch nedostatočná, ale už sa rozrastá.
Prvé praktické vzdelávanie môže začať najskôr po ukončení povinnej školskej dochádzky, normálne od 15. roku života. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje formou na plný alebo skrátený čas na prevádzke, ktorá ponúka vzdelávanie v duálnom systéme. Takéto ďalšie vzdelávanie trvá 2 až 3,5 roka. Mladí ľudia majú možnosť si vybrať z okolo 340 učňovských odborov.
Prehľad o možnostiach vysokoškolského vzdelávania a možnostiach štúdia nájdete na stránke
www.hochschulkompass.de.

 

4.8 Kultúrny a spoločenský život

V Nemecku majú aj malé mestá divadlo, orchester a múzeum a takmer všade nájdete bohatú a rozličnú ponuku kultúrnych podujatí. Vo veľkých mestách môžete vzhliadnuť zaujímavých umelcov alebo podujatia, divadelné alebo filmové predstavenia. Môžete mať problém rozhodnúť sa pre jedno z nich.
Najlepší prehľad o ponuke kultúrnych podujatí získate z dennej tlače alebo v mestských turistických informačných kanceláriách. Najmä v univerzitných mestách je k dispozícii bezplatný zošit/brožúra, ktorý obsahuje typy na predstavenia a program v kinách spolu s krátkym popisom. Samozrejme sa k týmto informáciám viete dostať aj prostredníctvom internetovej stránky mesta.
Vo veľkomestách a v ich okolí je tiež veľa možností na výlety, sú dostupné aj turistické chodníčky. Veľmi obľúbené je tiež objavovanie krás okolia na bicykloch alebo kolieskových korčuliach.
Veľa Nemcov trávi voľný čas v spolkoch. Je tu zapísaných cca 600 000 spolkov. Okrem toho je ich tu ešte množstvo neoficiálnych. Najobľúbenejšie sú športové spolky.

Typické pre Nemecko sú krčmy, niekde s malými predstaveniami, divadlami, muzikantmi či kabaretmi. V lete sú populárne predovšetkým pivárne a vinárne, kde sa tá po večeroch ešte dlho vonku sedieť. Určite by ste mali navštíviť rôzne slávnosti ako Karneval v zime, pouličné festivaly v lete, či pivové a vínne festivaly na jeseň.


4.9 Súkromný život (narodenie, život, úmrtia)

Či je to narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod alebo úmrtie príbuzného – keď stojíte pred novou životnou situáciou alebo vybavujete úradné záležitosti, sú tu pre Vás k dispozícii služby občanom Vášho mesta alebo obce. Prehľad o ponúkaných službách a konkrétnych postupoch, či formuláre získate na internetovom portáli mesta a obecných úradoch.
Po narodení dieťaťa majú rodičia jeden týždeň, aby prihlásili novorodenca na matrike. Často existuje medzi klinikou a matričným úradom dohoda, že príslušné inštitúcie vybavia formality jednoducho medzi sebou. Inak vystaví predlohu o narodení dieťaťa pre matričný úrad pôrodná asistentka alebo rodinný lekár.
V Nemecku sa koná civilný sobáš na mestskom úrade. Cirkevné manželstvo je možné uzavrieť len medzi občiansko-právne zosobášenými, čiže až po civilnom sobáši. Od 1. októbra 2017 je možné, aby v Nemecku uzatvárali manželstvo homosexuáli. 
Smrť človeka je potvrdená písomne lekárom. V prípade, že nie je známa príčina smrti, musí byť upovedomená polícia.


4.10 Doprava

Spolková republika Nemecko disponuje s cestnou sieťou v dĺžke 230 000 km. Z toho predstavujú takmer      12 900 km diaľnice. Na Nemeckých diaľniciach je spoplatňovaná len nákladná doprava na základe prejdenej vzdialenosti. Nemecko je vďaka svojej výhodnej polohe v strede strednej Európy zároveň dopravným uzlom pre medzinárodnú leteckú dopravu. Dobré a miestami aj výhodné letecké spojenie je k dispozícii aj medzi veľkomestami a regionálnymi letiskami v Nemecku.
Železnice sú najšetrnejšie k životnému prostrediu oproti motorovým dopravným prostriedkom (autám alebo lietadlám). Prehľad diaľkových železničných sietí Nemeckej železničnej spoločnosti, a. s. a miestnych sietí na stránke www.bahn.de.
Lacné ponuky lístkov železníc a jednotlivých leteckých spoločností pre diaľkové cesty v Nemecku sa pohybujú od 30EUR, pri niektorých prípadoch je táto cena nižšia. Niektoré lacné ponuky sú zvyčajne predmetom časového obmedzenia: či si objednáte lístok na konkrétny dátum alebo zarezervujete v predstihu.
Bežná cena za lístok na vlak na trase Hamburg – Mníchov je 140 €. Letenka na tej istej trase stojí medzi 100 – 300 €.

5. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A POISTENIE

Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Nemecku

 

 

Posledná aktualizácia textu: 09/2019