Životné a pracovné podmienky v Nemecku

Hľadanie zamestnania

Hľadanie zamestnania

Ak chcete pracovať v Nemecku, užitočné informácie k problematike nájdete  na webovej stránke www.make-it-in-germany.com .
Stránka www.make-it-in-germany.co  vám ponúka rýchlu kontrolu o možnostiach v Nemecku, pomoc pri hľadaní zamestnania a informácie o živote a práci v Nemecku. Odporúčame, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom www.make-it-in-germany.com

Môžete volať alebo chatovať naživo s poradcami, ktorí vám pomôžu pri vyhľadávaní voľného pracovného miesta, poskytnú poradenstvo o spôsobe uchádzania sa o prácu v Nemecku, či životných podmienkach v Nemecku. 

Pod nasledujúcim linkom nájdete najväčší pracovný portál Nemecka - https://con.arbeitsagentur.de/prod/jobboerse/jobsuche-ui/

Ak hľadáte prácu, kde spoločnosti výslovne hľadajú uchádzačov o zamestnanie z oblasti EURES, odporúčame vám pozrieť si portál EURES.

Zamestnávatelia tiež uverejňujú voľné pracovné miesta v dennej tlači a online pracovných portáloch.
V Nemecku je tiež zvyčajné posielať nevyžiadané žiadosti ( bez toho, že by bolo voľné miesto zverejnené), a tak sa pokúsili upútať pozornosť vysnívanej spoločnosti.

Ako napísať žiadosť o prijatie do zamestnania

Písomná žiadosť v Nemecku zvyčajne pozostáva zo sprievodného listu, životopisu s fotografiou a kópií osvedčení, osvedčení, referencií.
Písomnosť / žiadosť  by nemala mať viac ako jednu stránku vo formáte A4 a mala by stručne vyjadriť, prečo hľadáte prácu, čo vás zaujíma a prečo si myslíte, že ste pre túto prácu najlepší. Načrtnite, prečo chcete pracovať v Nemecku. Žiadosť ukončite s nádejou, že sa  čoskoro budete mať príležitosť osobne predstaviť - a samozrejme so slovami: „Mit freundlichen Grüssen .“
Štruktúrovaný životopis má najviac dve strany a je usporiadaný v chronologickom alebo obrátenom chronologickom poradí (najaktuálnejšie údaje sa uvádzajú ako prvé). Životopis rozdeľte do nasledujúcich častí:

 • osobné údaje a kontakt

 • odborné / pracovné skúsenosti

 • údaje o najvyššom ukončenom vzdelaní

 • jazykové znalosti

 • ďalšie odborné znalosti a skúsenosti (napr. IT zručnosti)

 • záľuby / aktivity (napr. Dobrovoľnícke činnosti)

Nezabudnite podpísať svoj životopis a uviesť aktuálny dátum!

K žiadosti priložte kópie dokladov odvolávajúcich sa vo Vašom životopise.  Za určitých okolností (napríklad pri podávaní žiadosti v menšej spoločnosti) by ste si mali nechať preložiť svoje osvedčenia o vzdelaní a zamestnaní do nemčiny. Aj keď už máte nejaké pracovné skúsenosti, často je požadované zo strany zamestnávateľa priložiť svoje školské záznamy.
Napriek súčasným tendenciám k anonymizovanému výberu je v Nemecku súčasťou životopisu reprezentatívna fotografia tváre.
Stále viac nemeckých spoločností prijíma žiadosti iba prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom online prihlasovacích formulárov spoločnosti.
Pri zasielaní e-mailom sa odporúča spracovať časti žiadosti ako  životopis, osvedčenia a fotografia, samotnú žiadosť do jedného dokumentu PDF, aby ste ho mohli poslať ako prílohu. Veľkosť súboru by podľa možnosti nemala prekročiť 2 megabajty (MB).
Často môžete získať informáciou o kontaktnej osobe zo strany zamestnávateľa telefonicky, eventuálne sa telefonicky informovať na koho je možné poslať Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími podkladmi.

Veľa šťastia!

Traineeships & Apprenticeships

Definícia stáže
Stáže poskytujú prehľad o každodennom pracovnom živote. Slúžia buď na prípravu na výber povolania alebo na získanie odbornej praxe. Hoci stáže nie sú odborným vzdelávaním, sú dobrým spôsobom, ako sa pripraviť na kariérny postup . Často sa realizujú pred odborným vzdelávaním alebo počas neho. V niektorých prípadoch sú pre zaradením do ďalšieho vzdelávacie procesu povinné, alebo odporúčané v závislosti od ich požadovaných technických zručností. Pre zamestnávateľov sú stáže dobrým spôsobom, ako spoznať mladých odborníkov. Existuje mnoho druhov stáží:
1.Anerkennungspraktikum -  Povinná stáž po teoretickom a praktickom výcviku na uznanie odbornej kvalifikácie.
2.Praxissemester - pre študentov vysokých škôl v rámci študijných predpisov.
3.Schiffspraktikum- dobrovoľná stáž pre absolventov škôl s cieľom spoznať námornícke technické profesie a ich požiadavky.
4.Schnupperpraktikum – niekoľkodňová stáž pre študentov , aby sa oboznámili s firemnými pracovnými a vzdelávacími podmienkami.
5.Schülerbetriebspraktikum -   Vo väčšine spolkových krajín sú stáže povinné v predposlednom alebo poslednom ročníku. Realizácia sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom školy.
6.Studentská stáž - dobrovoľná dodatočná kvalifikácia súvisiaca s prácou s cieľom zlepšiť príležitosti na trhu práce pre študentov všetkých odborov.
7.Trainee - programy pre mladých profesionálov zamerané na kariéru a spoločnosť. Slúžia predovšetkým na nábor mladých akademikov.

Fachpraktikum - povinná stáž, ktorá musí byť ukončená pred alebo počas učňovskej praxe v príslušnom odbore. 

Vhodnosť pre občanom EU
Občania krajín EÚ a EHP majú voľný prístup na stáže v Nemecku.

Keďže stáž je vždy klasifikovaná ako zárobková činnosť, na štátnych príslušníkov iných štátov sa vzťahujú osobitné pravidlá. Informácie o tom nájdete na  http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/FAQ/ArbeitLebenDeutschland/13-Praktikum.html?nn=350374

 

Definícia a spôsobilosť - učňovská príprava

Duálne vzdelávanie 

Štátom uznané odborné vzdelávanie („firemné“ alebo „duálne“ odborné vzdelávanie). To trvá i.d.R. 3 roky (možné aj 2- a 3,5-ročné vzdelávanie). Titul je uznávaný štátom.
Dve vzájomne prepojené vzdelávacie miesta: spoločnosť/ firma a škola.
Firma: včasné zapojenie školiaceho do reálnych obchodných procesov. Spoznávanie aktuálneho stavu pracovných prostriedkov a prevádzkových pracovných procesov). Inštruktori poznajú priebeh výcviku a môžu v prípade potreby pôsobiť prostredníctvom ďalších kurzov.
Škola: teoretické hodiny v závislosti od výcviku. Štruktúra, postup a obsah súbežne s praktickým školením (zabezpečené spoločnými školiacimi predpismi). Okrem toho malý podiel obsahu všeobecného vzdelávania (i.d.R. ekonomické a sociálne štúdie).

Právne základy
  Obsah, trvanie, titul, vhodnosť školiacich stredísk a školiacich pracovníkov, zúčastnených orgánov (technické a monitorovacie) sa riadi zákonom na celoštátnej úrovni (zákon o odbornom vzdelávaní BBiG v spojení s inými špecializovanými zákonmi, školiacimi predpismi, nariadeniami a profesijným právom). (Odborné) povinné vzdelávanie je upravené vnútroštátnymi školskými zákonmi.

 Iné typy odbornej prípravy
  Okrem toho existuje školské vzdelávanie (i.d.R. na odborných školách) z. Zdravotná sestra, fyzioterapeut, pôrodná asistentka, zdravotník (na základe príslušných osobitných zákonov). V závislosti od modelu odbornej prípravy tieto kurzy obsahujú viac alebo menej rozsiahle praktické skúsenosti, takže sa považujú za duálne vzdelávanie. Existujú tieto školenia, ale aj v čistej školskej forme. Čisto odborné vzdelávanie (pravdepodobne s jednou alebo viacerými krátkymi stážami) sa nepovažuje za duálne vzdelávanie, ale vedie i.d.R. tiež k uznávanej odbornej kvalifikácii. Organizácia a závery sú záležitosťou krajiny, a preto sa môžu v jednotlivých štátoch líšiť.
Minimálny vek pre odborné vzdelávanie: 15 rokov. Výnimky sú možné v niektorých povolaniach odbornej prípravy (napríklad 16 rokov v námornom sektore). Maximálny vek: -

Prehľad rôznych možností:
http://www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen/ausbildung/ausbildung-in-deutschland-was-ist-das

Video vysvetľuje rôzne možnosti odbornej prípravy
http://www.berufe.tv/other-videos/informational-videos/apprenticeship-in-germany/

Vzdelávací systém
 Medzi vzdelávacou spoločnosťou a učňom (porovnateľná s pracovnou zmluvou) sa uzatvára zmluva o odbornej príprave s nárokom na príspevok na školenie pre stážistu. To má za následok povinnosť pre praktikantov prakticky trénovať stážistov v súlade s právnymi a technickými požiadavkami vzdelávacej spoločnosti. Cieľom školenia je absolvovať školenie (zvyčajne skúškou). Zaväzuje sa tiež odškodniť učňovskú školu.
 Učeň má povinnú vzdelávaciu povinnosť a zaväzuje sa navštevovať odborné vzdelávanie. Povinné odborné vzdelávanie existuje počas trvania odbornej prípravy.
 Podiel odbornej školy je zvyčajne 20 až 40%. Existujú rôzne modely (1 - 2 dni v týždni alebo celé bloky niekoľkých týždňov).
 Vzdelávanie v spoločnosti je prepojené s teoretickou prípravou v rámci odbornej školy. V dňoch teoretickej výuky študent nenavštevuje spoločnosť. Tento čas sa využije na spracovanie učebnej látky.

 Systém odmeňovania
Vo väčšine prípadov platí kolektívna zmluva. Ak sa neuplatňuje žiadna kolektívna zmluva, môže byť pre tento sektor platná kolektívna zmluva s odmeňovaním nižším maximálne len o 20%. V opačnom prípade môže vzdelávacia spoločnosť slobodne určovať príspevok na vzdelávanie, pričom táto suma nesmie porušovať tzv.„dobrú morálku“. Tarifautonomiestärkungsgesetz („minimálna mzda“) sa počas školenia neuplatňuje.

 Uznanie kvalifikácie
 Absolvovaním duálneho vzdelávania  je školiacemu umožnené samostatne vykonať naučenú teóriu. Kombináciou teórie a praxe sa získa aj pracovná schopnosť konať (nezávislé vykonávanie práce vrátane plánovania a kontroly). Obnáša to aj získanie samostatnosti v pracovnom kolektíve a rozvíjanie sociálnych vzťahov na pracovisku.  Záverečnou skúškou sa dokazuje nadobudnutie záverečnej kvalifikácie. Tento typ odbornej prípravy si vyberá takmer 60% všetkých absolventov škôl.
 Pretože učeň pôsobí počas duálneho vzdelávania prevažne v jednej spoločnosti, spoločnosť udržiava aj po 3 rokoch kontakt s takýmto učňom. Násobia sa šance učňa pre presun do stavu spoločnosti vo výške asi 70%. Zostávajúcich 30%  absolventov tohto typu vzdelávania  menia spoločnosť na inú spoločnosť (s rovnakým popisom práce) alebo existuje menšie množstvo tých, ktorí menia svoje pracovné zameranie po ukončení odbornej prípravy, čo je možné vďaka mnohým školiacim kurzom.
V priemysle sa duálne vzdelávanie stále považuje za hlavný zdroj kvalifikovanej pracovnej sily. Tréning je mimoriadne praktický, kvalitný a trvajúci asi 3 roky.
Najmä pre malé a stredné podniky je tento typ odbornej prípravy dobrou voľbou, ale aj veľké spoločnosti pokrývajú týmto typom odbornej prípravy obrovskú časť svojich potrieb v oblasti kvalifikovanej pracovnej sily, pretože sú zamerané na potreby spoločnosti a sú praktické.
 Po zaškolení (a i.d.R. odbornej praxi) je možné ďalšie vzdelávanie a špecializácie rôzneho druhu. Keďže sú často nákladné, v praxi je bežné, že sa na nákladoch podieľa zamestnávateľ. Na oplátku zamestnanec súhlasí s tým, že zostane s týmto zamestnávateľom určitý čas. To má výhody pre obe strany, pretože zamestnávateľ má pri výbere školenia slovo, a tak môže svojich profesionálov vzdelávať individuálne. Zamestnanec nenesie žiadne náklady, naďalej sa kvalifikuje a často má dlhodobú záruku zamestnania alebo zvýšenia platu. V ideálnom prípade celý proces odbornej prípravy prebieha spoločne medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ďalšie vzdelávanie a kvalifikácia sa uskutočňujú v spoločnom záujme.

 Zainteresované strany v procese:
 Okrem vzdelávacej spoločnosti a učňa sú do odbornej prípravy zapojené aj tieto inštitúcie:
 - odborná škola
 - komory (www.handwerkskammer.de; www.ihk.de)
 - Spolkový  inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu (www.bibb.de)
 - štát
 - sociálni partneri (www.arbeitgeber.de a pre odbory, napríklad www.dgb.de)

Teoretická časť odbornej prípravy poskytuje odborná škola. Komory vydávajú školiace a skúšobné predpisy a skúšky.
 Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu (BIBB) je ústredným orgánom pre organizáciu uznávaných odborných povolaní. Tu môže štát a sociálni partneri (asociácie zamestnávateľov a odborové zväzy) ovplyvniť návrh jednotlivých vzdelávacích kurzov. Je to dôležitý prvok vo vývoji a nepretržitom prispôsobovaní odbornej prípravy skutočným potrebám podnikania a ľudí. Duálne vzdelávanie nie je rigidné, historicky sa rozrástlo a neustále sa vyvíja. 

http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/training-learning/training/vocational-training-in-germany-how-does-it-work


Vhodnosť
Občania EÚ, Lichtenštajnska, Islandu, Nórska alebo Švajčiarska môžu kedykoľvek začať s odborným vzdelávaním v Nemecku. Na vstup do Nemecka nepotrebujete vízum na začatie programu odbornej prípravy.
Občania z iných krajín sú vítaní na začatie odbornej prípravy v Nemecku. Na to budete potrebovať vízum. O vízum môžete požiadať na nemeckom veľvyslanectve vo vašej krajine.

 http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/training-learning/training/do-i-qualify-for-vocational-training

Druh zmluvy a odmeňovanie - Stáže

Podmienky stáží závisia od zmluvy medzi oboma stranami - stážistom a spoločnosťou. Zmluva definuje trvanie a odmenu za vykonávanie stáže. Obsahuje aj opis, obsah, oblasť práce, úlohy, ktoré sa majú naučiť, a ciele.
 
Druh zmluvy a odmena - učňovská príprava
Príspevok na vzdelávanie je niekedy veľmi nízky a nie je porovnateľný so všeobecným potenciálom zárobku. Mení sa od ~ 300 do ~ 900 EUR za mesiac, v závislosti od zamestnania a regiónu. Mzda učňa sa zvyšuje s každým učňovským rokom. Časť týchto peňazí bude odpočítaná na sociálne poistenie (zdravotné poistenie, poistenie dlhodobej starostlivosti, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti). Každý, kto zarába viac ako 8 354 EUR ročne, musí platiť dane.
Mnoho učňov stále žije so svojimi rodičmi počas tréningu. Ak to nie je možné, príspevok na vzdelávanie často nestačí na pokrytie výdavkov na bývanie a živobytie. Za určitých podmienok je možné požiadať o grant Agentúru práce/ Bundesagentur für Arbeit. U učňov došlo k určitému zníženiu počtu záujemcov vo verejnej doprave a v sektore kultúry.
S viac ako 350 videami (titulkami v angličtine) je vám k dispozícii portál BERUFE.TV (http://www.berufe.tv/en/), aby ste sa dozvedeli viac o požiadavkách a pracovných podmienkach určitých povolaní. Videá sú k dispozícii aj v bezplatných aplikáciách BERUFE.TV pre smartfóny a tablety používajúce Apple alebo Android.

Pre duálne vzdelávanie sa za určitých podmienok  poskytujú tieto dotácie:
  - Príspevok na odborné vzdelávanie (BAB)
  - sprievodné školiace pomôcky (abH)

Príspevok na odborné vzdelávanie je finančnou výhodou pre stážistov. Základnou požiadavkou je, že učeň už nežije v rodičovskom dome. Ďalšie požiadavky závisia od veku a stavu. Informácie poskytujú agentúry zamestnanosti  (www.arbeitsagentur.de  -> Bürgerinnen&Bürger/Ausbildung/Finanzielle Hilfen))

Ďalšími prvkami ( nefinančnými) nápomocnými pri realizáciivzdelávania je, napr. zníženie jazykových a vzdelávacích deficitov, podpora odbornej praxe a profesijnej teórie a sociálno-vzdelávacia podpora. Táto podpora sa poskytuje iba vtedy, keď je to potrebné, ak návrh podá školiaca spoločnosť alebo odborná škola. Kontaktnými osobami sú tiež agentúry pre prácu- Arbeitsamt.

Kde hľadať príležitosti - Stáže

Nemecká Bundesagentur für Arbeit zverejňuje stáže na portáli práce www.arbeitsagentur.de. Uchádzať sa o stáž musia riadne uchádzať ako je to i v prípade hľadania si zamestnania.
Ďalšie webové stránky, kde môžete získať ponuku na stáž:
• www.unicum.de
• www.praktika.de
• www.meinpraktikum.de
• www.monster.de
www.stepstone.de

 

Kde hľadať príležitosti - učňovské vzdelávanie

Voľné pracovné miesta sa uverejňujú na internete a v regionálnych novinách. Malé podniky často záujemcov o učňovské vzdelávanie z regiónu, pretože môžu zostať doma. Ekonomicky anemusia znášať všetky životné náklady. Naopak, stredné a veľké spoločnosti sa vedome zameriavajú na celoštátne vyhľadávanie uchádzačov.
Tu môžete vyhľadávať učňovské vzdelávanie online:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de   (databáza možností vzdelávania cez Bundesagetur für Arbeit)
www.ihk-lehrstellenboerse.de/   (ponuka miest v priemysle a remeselných komorách)
www.handwerkskammer.de/service/lehrstellenboerse.html  (prístup k regionálnej burze práce premyselných komôr)

Okrem toho existujú rôzne špeciálne platformy, ktoré ponúkajú aj školiace miesta (väčšinou podľa pobočiek). Takmer všetky klasické pracovné portály ponúkajú aj sekciu „Školenie“. Okrem toho sú školiace miesta pravidelne uverejňované na webovej stránke spoločnosti.

Rada:
  Okrem poradenstva pri voľbe povolania, ktoré poskytujú agentúry pre zamestnanosť (www.arbeitsagentur.de -> Bürgerinnen&Bürger/Ausbildung), komory ponúkajú aj poradenstvo (väčšinou online). 

Ponuky môžu byť zverejnené aj na:

• http://jobboerse.arbeitsagentur.de/
• www.unicum.de
• www.praktika.de
• www.meinpraktikum.de
• www.monster.de
• www.stepstone.de

Kde inzerovať príležitosti pre - učňovská príprava

Spoločnosti môžu ohlásiť svoje učňovské vzdelávanie agentúram práce/ Arbeitsamt. Arbeitsam ( úrady práce) – oddelenie pre zamestnávateľov sa stará o umiestňovanie stážistov. Na viac ako 600 miestach v Nemecku je zamestnávateľom k dispozícii kvalifikovaný personál v rámci Arbeitsgeber – Service ( služby zamestnávateľom). Zamestnávateľom poskytujú poradenstvo v súvislosti so súčasnou situáciou na trhu práci, poskytujú informácie o štruktúre uchádzačov o zamestnanie sko i o trhu odbornej kvalifikácie a pomáhajú zamestnávateľom sformulovať ponuku odbornej prípravy.

Pri prvom kontakte Arbeitsgeber Service ( služby zamestnávateľom) pracovných agentúr ( Arbeitsamt) si vyberte celoštátne servisné číslo: 0800 4 5555 20

Ponuky na vzdelávanie môžete nahlásiť i elektronicky:
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangebotMelden.html?execution=e1s1


Finančná podpora pre zamestnávateľov - stáže

Nie sú k dispozícii žiadne všeobecné finančné prostriedky.
Kontakt pre zamestnávateľov týkajúci sa témy „vzdelávanie“ je služba poskytovaná zamestnávateľom prostrednítvom agentúr pre prácu -tel. 0800 4 5555 20 ( Arbeitsamt, Bundesagentur für Arbeit) alebo www.arbeitsagentur.de -> Unternehmen/Ausbildung). Pracovníci poskytujú zamestnávateľovi vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa odbornej prípravy, a to aj v medzinárodnom kontexte, ako je nábor uchádzačov a možnosti financovania. Služby zamestnávateľom podľa potreby spolupracujú v prípade potreby špecializovaných odborníkov napr. so ZAV - Centrálou pre sprostredkovanie práce pre zahraničné pracovné sily.

 

Presťahovanie sa do inej krajiny

Pohyb tovaru a kapitálu

Voľný pohyb tovaru v rámci EU je jedným z najväčších európskych úspechov.

Ako spoločný trh funguje?

Väčšina tovaru sa vzťahuje k tomu, čo je známe ako "zásada vzájomného uznávania", čo znamená, že produkty legálne vyprodukované v niektorom z členských štátov môžu byť voľne prevážané a predávané na území členských štátov EÚ.
Niektoré obchodné obmedzenia v určitých sektoroch, ako napríklad stavebníctvo alebo farmácia, však naďalej platia. Členské štáty môžu voľný pohyb tovaru vo svojom vnútornom trhu limitovať za určitých podmienok, vzťahujúcich sa na oblasti ako je zabezpečenie ochrany životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Obyvatelia Európskej únie môžu voľne kupovať tovar v inom členskom štáte na súkromný účel. Vo väčšine prípadov nie je nijak limitované, čo si človek môže kúpiť a zobrať so sebou domov, keď cestuje do inej krajiny Európskej únie. Žiadne ďalšie dane/poplatky pri prechode cez hranice nie sú platené z dôvodu, že daň z pridanej hodnoty (DPH) aj spotrebná daň už sú zahrnuté v cene výrobku, čo znamená, že ostatné krajiny nemôžu požadovať zaplatenie dane/poplatku.
Avšak, existujú isté obmedzenia pre určitý tovar ako je alkohol a tabak. Internetové stránky Daňovej komisie a Colnej únie poskytuje prehľad jednotlivých pravidiel pre kúpu takýchto produktov v inom členskom štáte EU. Tieto pravidlá platia tiež pri kúpe motorového vozidla v členskom štáte a jeho preprave do iného členského štátu na súkromné účely.

Voľný pohyb kapitálu

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou fungovania vnútorného trhu je voľný pohyb kapitálu. Je jednou zo štyroch základných slobôd zaručených právom Spoločenstva a predstavuje základ pre integráciu európskych finančných trhov. Európski občania môžu teraz spravovať a investovať svoje aktíva v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.
Liberalizácia kapitálových trhov bola rozhodujúca pre proces hospodárskej a menovej integrácie v EÚ. Bol to prvý krok k vytvoreniu Európskej hospodárskej a menovej únie (EMU) a jednotnej meny, eura.
Zásada voľného pohybu kapitálu zlepšuje nielen efektívnosť finančných trhov v Únii, ale prináša aj množstvo výhod občanom EÚ. Toto umožňuje jednotlivcom v rámci EÚ vykonávať veľké množstvo finančných transakcií bez väčších obmedzení. Napríklad jednotlivci s niekoľkými obmedzeniami sa môžu v inom členskom štáte
- ľahko si otvoriť bankový účet,
- kúpiť akcie,
- investovať aktíva alebo
- nadobúdajte nehnuteľnosti
Spoločnosti so sídlom v EÚ môžu investovať, vlastniť a prevádzkovať spoločnosti v iných európskych krajinách.

Výnimky
V rámci EÚ, ako aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami existujú určité výnimky z tejto zásady. Týka sa to predovšetkým daňového práva, finančného dohľadu, verejnej bezpečnosti a poriadku, prania špinavých peňazí a finančných sankcií dohodnutých v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Európska komisia sa naďalej usiluje o dokončenie voľného trhu finančných služieb zavedením nových stratégií integrácie finančných trhov. Toto ďalej pomôže občanom a podnikom spravovať svoje aktíva v EÚ.


Hľadanie ubytovania


Hľadanie ubytovania v Nemecku nie je vždy ľahké. Ak máte záujem o byt, budete zvyčajne musieť poskytnúť nasledujúce dokumenty: formulár žiadosti, občiansky preukaz, doklad o príjme, potvrdenie, že nie ste dlžníkom a doklad o vašej úverovej bonite.  Pri hľadaní sa uistite, či je ponúkaný byt nezariadený, čiastočne zariadený alebo zariadený. Mnoho bytov sa prenajíma bez kuchyne.
Ponuka ubytovania nájdete v sekciách nehnuteľností miestnych denníkov a na internete. Prenajímatelia obyčajne očakávajú okrem nájmu jednorazový vklad vo výške dvoch až troch mesiacov. Slúži ako záruka za prípadné škody, ktoré sa majú opraviť po presťahovaní sa do bytu a budú vrátené na konci nájomného obdobia, ak nevzniknú žiadne škody.
Ak prídete do Nemecka sami a ste ochotní bývať s ostatnými v byte, komunitné bývanie môže byť dobrou alternatívou k vášmu domovu. V mnohých univerzitných mestách existujú aj komunitné centrá, ktoré za províziu sprostredkúvajú byty na určitý čas.

 

Hľadanie školy

Informácie o materských školách, zariadeniach dennej starostlivosti a iných možnostiach starostlivosti možno získať od úradu starostlivosti o deti v meste alebo od miestnej samosprávy.
Väčšie spoločnosti a univerzity majú často svoje vlastné zariadenia starostlivosti o deti.
Vyhľadávanie škôl a univerzít v konkrétnom meste uľahčuje rôzne internetové portály. Adresy škôl a univerzít nájdete aj na inštitúciách  mestskej alebo obecnej samosprávy.

 

Vodičský preukaz v EÚ

V súčasnosti neexistuje spoločný vodičský preukaz  EÚ, ale členské štáty EÚ zaviedli vodičský preukaz „vzoru ES“. Tento spoločný model zabezpečuje, aby vodičské preukazy vydané v rôznych krajinách EÚ boli ľahko rozpoznateľné v iných členských štátoch. V zásade sa tu uplatňuje zásada vzájomného uznávania. Vodičské preukazy sa vydávajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ale musia tiež spĺňať ustanovenia o vodičských preukazoch v súlade so vzorom ES. Musia byť napríklad splnené základné požiadavky na vydanie vodičského preukazu.
Staré vodičské preukazy vydané pred rokom 1996 sa nemusia vymeniť za nový vodičský preukaz typu ES a zostávajú v platnosti až do dátumu uplynutia ich platnosti.
Ak sa občan EÚ presťahuje do iného členského štátu, nevyžaduje sa žiadna výmena preukazu. Z praktických dôvodov však mnoho občanov môže v takom prípade vydať vodičský preukaz v EÚ. Okrem toho správne ustanovenia niektorých členských štátov vyžadujú, aby sa do vodičského preukazu uviedli ďalšie informácie.

Po uplynutí doby platnosti, straty alebo odcudzenia vodičského preukazu môže členský štát bydliska vydať nový vodičský preukaz v súlade s vnútroštátnymi predpismi. V takom prípade by sa mali občania obrátiť na príslušné orgány.
Registrácia motorových vozidiel v hostiteľskej krajine
Ak sa presťahujete do iného členského štátu a vozidlo používate dlhšie ako šesť mesiacov, budete musieť zaregistrovať svoje vozidlo na úradoch hostiteľskej krajiny a zaplatiť príslušnú registračnú daň.

 Poistenie motorových vozidiel

Občania EÚ môžu poistiť svoje vozidlo v každej krajine EÚ za predpokladu, že zvolená poisťovňa je orgánmi hostiteľskej krajiny oprávnená vydávať príslušné poistné zmluvy. Poisťovacie spoločnosti založené v inom členskom štáte majú právo predávať zákonné poistenie motorových vozidiel iba za určitých podmienok. Poistenie je platné v celej Európskej únii bez ohľadu na krajinu, v ktorej k poistnej udalosti došlo.

Dane pre motorové vozidlá

Daň z pridanej hodnoty (DPH) pre motorové vozidlá sa obvykle platí v krajine, kde bolo vozidlo zakúpené. Za určitých podmienok sa však DPH platí v krajine určenia.
  Viac informácií o pravidlách, ktoré sa uplatňujú pri kúpe vozidla v členskom štáte EÚ a jeho registrácii v inom členskom štáte, nájdete v odkaze „Dane z motorových vozidiel“.

Registrácia a povolenie na pobyt

Občania členských štátov EÚ majú úplnú slobodu pohybu pracovníkov a nepodliehajú žiadnym obmedzeniam pracovných povolení. To isté platí pre štátnych príslušníkov krajín EHP, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska. Štátni príslušníci Švajčiarska sa rovnajú štátnym príslušníkom EHP.
Aktuálne informácie o britských občanoch nájdete v súčasnosti na webovej stránke Spolkovej agentúry práce: https://www.arbeitsagentur.de/informationen-zum-brexit-briten.
Rodinní príslušníci, ktorí nie sú občanmi Únie, potrebujú na vstup do krajiny vízum v súlade s ustanoveniami platnými pre cudzincov, na ktorých sa vzťahuje zákon o pobyte. Držba platného pobytového preukazu vrátane preukazu iného členského štátu Európskej únie oslobodzuje od vízovej povinnosti podľa článku 5 ods. 2 smernice o voľnom pohybe osôb 2004/38 / ES.

Občania krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takzvaní štátni príslušníci tretích krajín, potrebujú na vstup a pobyt povolenie na pobyt (vízum, povolenie na pobyt, modrá karta EÚ, povolenie na pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt) -EÚ).
Prístup na nemecký trh práce sa riadi ustanoveniami zákona o pobyte (AufenthG). Pobyt na účel zárobkovej činnosti si spravidla vyžaduje súhlas Spolkovej agentúry práce (BA). Tento súhlas sa získava na základe vnútornej postupov od miestneho zodpovedného imigračného úradu v Nemecku. Povolenie na začatie zamestnania sa udeľuje na základe povolenia na pobyt.

Súhlas v zásade predpisuje:
1. zákonný prístup na nemecký trh práce
2. existuje nejaká konkrétna pracovná ponuka
3. na konkrétne zamestnanie nie sú k dispozícii žiadni iní pracovníci na domácom TP a pracovné podmienky sú porovnateľné s podmienkami pre domácich zamestnancov (realizuje sa tzv. prieskum trhu práce).
Za udeľovanie pracovných povolení a povolení na pobyt sú zodpovedné špecializované tímy pracovných agentúr / Arbeitsamt v Essen, Kolín nad Rýnom, Frankfurt nad Mohanom a Mníchov.

Kontrolný zoznam za obdobie pred a po presťahovaní sa do iného členského štátu
Krátko po presťahovaní do Nemecka požaduje:

zákonodarca registráciu na registračnom úrade. Nájdete ho spravidla v budove mestskej správy alebo na radnici.
- bankový účet si môžete otvoriť, iba ak máte trvalé bydlisko. Ak si chcete vybrať peniaze, môžete tak urobiť iba vo svojej banke alebo inej banke v rovnakom cash pooli.
- pre zavedenie pevnej linky a internetu existuje niekoľko poskytovateľov - niektorí sú regionálni poskytovatelia.
- zamyslite sa aj nad dodávkou energie: elektrina, plyn a voda sa musia obvykle registrovať osobitne u miestnych zodpovedných spoločností.
 • - ak máte deti, informujte o zaradení do vzdelávacieho procesu vopred o materských školách a / alebo školách vo vašej oblasti.
  - za poskytovanie verejných televíznych a rozhlasových programov platíte v Nemecku poplatky. Registrácia sa uskutočňuje v ARD ZDF Deutschlandradio a to buď online, alebo prostredníctvom formulárov, ktoré nájdete na úradoch a takmer vo všetkých bankách a sporiteľniach. Ďalšou zvláštnosťou v Nemecku je cirkevná daň a daň za psov.


3. Pracovné podmienky

3. 1. Prehľad pracovných podmienok v Európe

 Prioritou EÚ je zabezpečenie priaznivých pracovných podmienok pre občanov. Preto s národnými vládami spolupracuje na zabezpečení príjemného a bezpečného pracovného prostredia.
Členské štáty sú podporované prostredníctvom:
- výmeny skúseností a spoločnými krokmi
- zriadenia minimálnych požiadaviek na pracovné podmienky, zabezpečenie a bezpečnosť na pracovisku v rámci celej Európskej únie

Zlepšovanie pracovných podmienok

K dosiahnutiu udržateľných pracovných podmienok je nutné určiť hlavné parametre priaznivého pracovného prostredia a stanoviť tak kritériá pre kvalitu pracovných podmienok.
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, Eurofound) v Dubline je agentúra EU, ktorá, ako naznačuje už jej názov, poskytuje informácie, poradenstvo a odborné znalosti o životných a pracovných podmienkach. Táto agentúra stanovila niekoľko kritérií kvality práce a zamestnania, medzi ne patrí:

 •  zdravie a duševná pohoda na pracovisku – veľmi podstatné kritérium, keďže dobrými pracovnými podmienkami sa dá predchádzať zdravotným problémom z pracoviska, znižuje sa riziko úrazu a zlepšuje organizácia práce
 •  vyváženie pracovného života a voľného času - občania by mali mať šancu nájsť medzi týmito dvoma oblasťami rovnováhu
 •  rozvíjanie zručností – kvalitná práca je taká, ktorá poskytuje priestor na tréning, zlepšovanie sa a kariérny rast

 


Sociálny dialóg

Európska únia úzko spolupracuje so sociálnymi partnermi, vrátane obchodných a odborových organizácií, na celom rade otázok týkajúcich sa zamestnanosti a pracovných postupov. Sociálny dialóg vedie obe strany priemyslu k vzájomnej dohode, ktorá môže mať závažný dosah na európskych pracovníkov. Niektoré sociálne medziodborové dialógy boli zahrnuté do európskeho práva, zahrňujúc zmeny podmienok súvisiacich s  rodičovskou dovolenkou, prácou na dohodu a zmlúv na dobu určitú.    

 

Niekedy sociálni partneri uzatvárajú takzvané autonómne dohody týkajúce sa práce z domova, stresu v práci, obťažovania a násilia na pracovisku. Sociálny dialóg tiež prebieha v rôznych priemyselných odvetviach, kde boli vytvorené výbory v oblastiach, ako je bankovníctvo, chemický priemysel, poisťovníctvo, telekomunikácie a oceliarstvo.

 

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Komisie pre sociálny dialóg. Organizácie zapojené do medziodborového sociálneho dialógu zahrňujú : Európsku konfederáciu odborových organizácií a Bussinesseurope.

 

 Zdravie a bezpečnosť pri práci

Podľa pravidiel EU, zamestnávatelia majú povinnosť zaistiť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. To znamená, že zamestnávateľ musí rozvinúť politiku bezpečnosti a ochrany zdravia, čo so sebou nesie zhodnotenia rizík, zdravotné a bezpečnostné školenia súvisiace so zamestnaním, konzultácie s pracovníkmi, poskytnutie prvej pomoci a protipožiarne a evakuačné procedúry. Od zamestnancov, na druhej strane, sa očakáva, že budú dodržiavať pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia a nahlásiť akékoľvek možné nebezpečenstvá.  

Viac informácií o princípoch EÚ v rámci ochrany zdravia a bezpečnosti, a ako ovplyvňujú jednotlivcov a podniky, je k dispozícii na internetovej stránke Komisie.
Európska agentúra pre zdravie a bezpečnosť pri práci poskytuje mnoho užitočných informácií pre podniky aj zamestnancov.


Určenie minimálnych požiadaviek

Zlepšovanie pracovných podmienok v členských štátoch do značnej miery závisí na stanovení spoločných pracovných noriem. Pracovné zákony a predpisy EÚ stanovujú minimálne požiadavky pre udržateľné pracovné prostredie a sú teraz uplatňované vo všetkých členských štátoch.

Pravidlá Európske únie vzťahujúce sa na pracovné podmienky pokrývajú širokú škálu záležitostí ako pracovný čas, zamestnávania dočasných pracovníkov, práv pracovníkov pracujúcich na čiastočný úväzok a ochranu pre tých, ktorí pracujú na dobu určitú.

Cieľom právnych predpisov v týchto oblastiach je vždy zaistiť vysokú úroveň zamestnanosti, pričom sa dodržujú práva občanov na pracovisku. Napríklad, smernice EÚ zabezpečujú, aby pracovné podmienky zamestnancov na čiastočný úväzok boli porovnateľné s ich kolegami pracujúcimi na plný úväzok.. A takisto zamestnávatelia majú zakázané zaobchádzať inak s pracovníkmi na čiastočný úväzok, ako s pracovníkmi pracujúcimi na plný úväzok.

 

3. 2. Uznávanie diplomov a kvalifikácií

Možnosť uznania vašej kvalifikácie a kompetencií môže vo vašom rozhodovaní sa, či sa zamestnať v inom štáte EÚ, zohrať rozhodujúcu úlohu. Nanešťastie, odlišné vzdelanie v každej krajine spôsobuje zamestnávateľom ťažkosti pri správnom posudzovaní kvalifikácie uchádzačov z iných krajín.

Základné princípy uznávania odbornej kvalifikácie v EÚ

Jedným zo základných princípov EÚ je, že každý jej občan má mať možnosť voľne vykonávať svoju profesiu v akomkoľvek členskom štáte. Tento princíp sa žiaľ nedá uplatniť všade, pretože niektoré profesie môžu byť obmedzované národnými reštrikciami hostiteľských štátov.
Na prekonanie týchto prekážok EÚ vytvorila systém uznávania odborných kvalifikácií. V rámci tohto systému sa profesie rozdeľujú na regulované (na ktorých výkon je zo zákona potrebná istá odbornosť) a zákonom hostiteľského členského štátu neregulované profesie.

Rada Európy predstavila sériu nástrojov, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie v rámci transparentnosti a uznávania kvalifikácií či už v rámci vzdelania alebo práce.

1. Systém Európskych kvalifikácií (EQF) - Jeho zásadným cieľom je vytvorenie prepojení medzi rozdielnymi národnými kvalifikačnými systémami a zabezpečenie hladkého prenosu a uznania diplomov. Jednotlivci aj zamestnávatelia budú ľahšie chápať a porovnávať kvalifikácie získané v inej krajine. Krajiny budú môcť spájať svoje kvalifikačné systémy a od roku 2012 všetky nové kvalifikácie môžu zverejňovať údaje v systéme.

2. Národné informačné centrá pre uznávanie dokladov o vzdelaní (NARICs) - V roku 1984 bola na podnet Európskej komisie vytvorená sieť Národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelaní. NARICs poskytujú informácie ohľadom uznávania štúdií, ktoré prebehli v zahraničí. Tieto informačné centrá sa nachádzajú v každom členskom štáte Európskej únie, tak isto aj v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru a v procese uznávania kvalifikácii v rámci Európy zohrávajú rozhodujúcu úlohu.

3. Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) - Snahou Európskeho systému prenosu kreditov je uľahčiť uznávanie štúdia medzi členskými krajinami. Poskytuje prenos štúdia z jednej vzdelávacej inštitúcie na druhú a ponúka mnoho spôsobov, ako získať diplom.

4. Europass - Europass je nástroj na zabezpečenie prehľadnosti odborných zručností. Skladá sa z 5 štandardizovaných dokumentov:

 1. CV (Europass životopis),
 2. jazykový pas Europass,
 3. Europass doplnok k osvedčeniu
 4. Europass doplnok k diplomu a
 5. Europass mobilita

Systém Europass umožňuje jasné a jednoduché pochopenie zručností a kvalifikácií kdekoľvek v Európe. Centrá Europass, fungujúce v každom štáte Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, boli zriadené ako hlavné miesta, kde môžu obyvatelia o systéme Europass nájsť potrebné informácie
Databáza Európskej komisie pre regulované profesie zahŕňa vyhľadávač profesií v štátoch EÚ a EHP, kontaktné body a informácie o kompetentných úradoch.

3. 3. Druhy zamestnania

Minimálny vek na riadne zamestnanie v podniku je 15 rokov. Učni pracujú síce v rámci ich profesijného vzdelania v podniku, no nie sú v klasickom slova zmysle zárobkovo činní a uzatvárajú preto zmluvu o vyučení so zaúčajúcou spoločnosťou.
Najbežnejší typ zamestnania v Nemecku je zmluva na plný úväzok, na dobu neurčitú s týždenným pracovným časom 40 hodín. Napriek tomu tento typ zamestnania klesol od roku 1997 a 2008 do roku 2011 z 82,5 % na 66 %. Na druhej strane sa v tomto období vyskytujú čoraz viac nové typy zamestnania (práca na dobu určitú, čiastočný pracovný úväzok, dočasná práca). Počet takto zamestnaných narástol zo 17,5 % na 22,2 %.

Čiastočný pracovný úväzok má veľa foriem. Popri "bežnom" zamestnaní na čiastočný úväzok s povinným sociálnym poistením existujú ešte tzv. Minijob, s ktorým je možné zarobiť maximálne 450 € mesačne. V súčasnosti je zamestnaných približne 7,3 milióna ľudí na Minijob a to najmä v oblasti maloobchodu, gastronómii, stavebnom priemysle a záhradníctve.
V Nemecku rapídne rastie počet zamestnaných prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania v dôsledku dopadov svetovej ekonomickej krízy. V súčasnosti (november 2013) je takto zamestnaných 840 000 ľudí.

Samostatná zárobková činnosť zastáva v posledných rokoch veľký význam a tvorí približne 10% zárobkovo činných. Obzvlášť rastie podiel samostatne zárobkovo činných osôb bez spolupracovníkov.

 

3. 4. Pracovné zmluvy

Pracovná zmluva na dobu neurčitú môže byť uzavertá písomne alebo ústne. V prípade zamestnania na dobu určitú sa vyžaduje písomná forma pracovnej zmluvy s uvedeným dátumom ukončenia pracovného pomeru. Ak tento nie je uvedený, posudzuje sa pracovná zmluva za zmluvu na dobu neurčitú. Písomná forma sa vyžaduje pri dohodách o vykonávaní praxe počas vzdelávania.
Ak nie je podpísaná písomná pracovná zmluva, zamestnávateľ je podľa zákona (Nachweisgesetz) povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 1 mesiaca od dohodnutého začiatku pracovného pomeru písomne podpísané základné pracovné podmienky.

Písomná pracovná zmluva obsahuje tieto náležitosti:
• meno a adresu zamestnávateľa a zamestnanca,
• miesto výkonu práce,
• opis činností,
• dátum vzniku pracovného pomeru,
• trvanie skúšobnej doby, v prípade zmluvy na dobu určitú trvanie pracovného pomeru, v prípade zmluvy na dobu neurčitú prípustný dátum ukončenia a trvanie výpovednej lehoty,
• dohodnutý týždenný alebo denný pracovný čas,
• výška zárobku,
• ďalšie príplatky,
• termín a spôsob vyplácania mzdy,
• dĺžka ročnej platenej dovolenky,
• upozornenie na kolektívne dohody,
• dohody o práci a službách.

3. 5. Špeciálne kategórie

Práca detí je v Nemecku zakázaná. Zákon rozlišuje medzi deťmi ( do 14 rokov ) a mladistvými (od15 do 18 rokov). Pre mladistvých, ktorí sú ešte školopovinní platia rovnaké nariadenia ako pre deti. Deti, ktoré sú najmenej 14 rokov staré a majú ukončenú povinnú školskú dochádzku, môžu byť zamestnané na ľahké práce na 7 hodín denne a 35 hodín týždenne. Najnižší vek mladistvého na riadne zamestnanie v podniku je 15 rokov.
Ťažko zdravotne postihnuté osoby majú špeciálnu ochranu. Prepustenie zo zamestnania nejakého postihnutého človeka zamestnávateľom je možné až po odsúhlasení úradu pre integráciu. Ak zamestnávateľ vysloví výpoveď pre takéhoto človeka bez súhlasu tohto úradu, je takáto výpoveď neplatná.
Zákon na ochranu matky a dieťaťa chráni tehotnú ženu a matku pred výpoveďou a v mnohých prípadoch aj v prípadoch pred prípadným znižovaním príjmu. Zvláštna ochrana pred výpoveďou trvá počas tehotenstva do štyroch mesiacov po pôrode.
Materská dovolenka začína spravidla šesť týždňov pred očakávaným termínom pôrodu a končí osem týždňov po pôrode. Pri predčasnom pôrode, alebo pri narodením dvojičiek a viac detí, tak materská končí 12 týždňov po pôrode.

 

3. 6. Samostatná zárobková činnosť

Voľný pohyb v rámci Európskej Únie zabezpečuje, že každý občan EU môže podnikať v inej krajine EU a každý podnik z členského štátu EU si môže založiť prevádzku v krajine v rámci Európskej Únie podľa svojej vôle.
Aj cudzinci musia splniť požiadavky podľa národného priemyselného práva na založenie spoločnosti, ale domáci obyvatelia nie sú podrobení prísnejším pravidlám než cudzinci.
V prípade remeselnej činnosti (Handwerkskammer) je remeselnou komorou preverené, či je žiadaná činnosť uvedená v registri remesiel (Handwerksrolle), a či podlieha potrebným predpisom. Keď si chce niekto otvoriť živnosť, prihlási sa na živnostenskom úrade mesta (Gewerbeamt), kde chce mať sídlo podniku. Vyňaté sú odtiaľto príslušníci slobodných povolaní ktorí sa neprihlasujú na živnostenskom úrade, ale len na daňovom úrade (Finanzamt).

Informácie a poradenstvo môžu zakladatelia podnikov v Nemecku získať na Priemyselnej a remeselnej komore ako aj na odborných spolkoch či úverových inštitúciách.

 

3. 7. Platové podmienky

 

Výška príjmu je v Nemecku určené kolektívnymi zmluvami alebo individuálnymi dohodami so zamestnávateľom. Kvalifikovaným pracovníkom zamestnávatelia ale často vyplácajú mzdy nad hranicu platnej tarify.
Od 1. januára 2019 je všeobecná zákonná minimálna mzda podľa zákona o minimálnej mzde hrubá 9,19,- EUR za hodinu. Pri pracovnom fonde 168 hodín mesačne zarobíte približne 1544€. Za jeden deň pri 8 hodinovej smene zarobíte 73,52€.  Okrem toho existujú všeobecne záväzné minimálne mzdové sadzby v súlade so Zákonom o základnom kolektívnom vyjednávaní, zákonom o vysielaní pracovníkov a zákonom o dočasnom zamestnaní. Osoby mladšie ako 18 rokov sú oslobodené od minimálnej mzdy v Nemecku. Stážisti a osoby, ktoré absolvujú povinnú stáž, tiež nemajú nárok na minimálnu mzdu. Len stáž v dobrovoľnej orientácii, ktorá trvá viac ako tri mesiace, je odmeňovaná minimálnou mzdou

 

Doteraz existujú len minimálne štandardy pre pracovné podmienky (najmä pre mzdové a dovolenkové predpisy) stanovené zákonom Spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, 1996). Okrem iného sa v súčasnosti vzťahujú na stavebníctvo a pomocné stavebné obchody, čističe budov, poskytovateľov listových služieb, opatrovateľský priemysel, bezpečnostné služby a odpadové hospodárstvo (s čistením ulíc a zimnou údržbou).

 

Plat sa zvyčajne prevedie na bežný účet zamestnanca v strede alebo na konci mesiaca. Podľa platných predpisov je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi výpis o zložení platu v zrozumiteľnej textovej podobe. Odvody z dohodnutej hrubej mzdy sú prevedené priamo zamestnávateľom na zodpovedné orgány, a to: daň zo mzdy, solidárny príplatok, cirkevnú daň ( ak je to možné), ako aj na príspevok  na sociálne poistenie (zdravotné, dôchodkové, dlhodobé poistenie) a poistenie v nezamestnanosti.

 

3. 8. Pracovná doba

Pracovný čas a prestávky sú regulované podľa tzv Arbeitszeitgesetz (zákon o pracovnom čase) na základe kolektívnej zmluvy alebo individuálnej dohody. Týždenný pracovný čas je 38 až 40 hodín, záleží to od kolektívnej zmluvy. Denný pracovný čas spravidla nepresahuje 8 hodín. Po šiestich hodinách práce je predpísaná prestávka v rozsahu najmenej 30 minút. Po pracovnom dni sa dodržiava doba na odpočinok 11 hodín. Zamestnanci nemusia pracovať počas víkendov a sviatkov.

Pre pracovníkov na kvalifikovaných pozíciách s vysokým príjmom, špeciálne pre vedúce pozície neplatia všeobecne platné rozpisy o pracovnom čase. Nadčasy bez príslušnej náhrady mzdy sú pri takýchto profesiách samozrejmé. Ale je aj množstvo ďalších profesií u ktorých 8 hodinový denný pracovný čas neplatí. (napríklad: pohotovostné a záchranné služby, hasiči, policajní príslušníci v službe verejnej ochrany, nemocnice, hotely a pohostinstvá, kultúrne inštitúcie, prepravcovia...).
Viac ako 36% zamestnaných pracuje dnes v tzv. „Gleitzeitmodellen“., tzn. že majú pružný pracovný čas. Počas pružnej pracovnej doby je zadaný časový koridor, kedy zamestnanci musia byť v podniku. Zamestnanci majú možnosť pracovať viac alebo menej hodín v rámci stanovených limitov. Nadčasy nesmú prekročiť určitú hranicu a zamestnanec si môže ako kompenzáciu vybrať náhradné voľno. Na zaznámenavanie odpracovaných hodín každého jednotlivca slúži systém elektronického zaznamenávania času a účty pracovného času.

 

3. 9. Dovolenka ( ročná dovolenka, materská dovolenka)

Zákonný nárok na dovolenku je 24 dní v roku.( Bundesurlaubsgesetz) Zvláštne pravidlá platia pre isté skupiny ľudí, zahŕňajúce mladistvých do 18 rokov a zdravotne postihnutých ľudí.

V kolektívnych zmluvách je pre väčšinu zárobkovo činných osôb 30 dní dovolenky. Počas týchto dní je mzda hradená v plnej výške. Kto pracuje v ťažkých alebo života nebezpečných pracovných podmienkach, obdrží príslušné navŕšenie dovolenky. V niektorých kolektívnych zmluvách sú tiež dohodnuté dni dovolenky navyše na významné životné okamihy. Takto poskytujú niektorí zamestnávatelia zvláštne dovolenky pri uzavretí manželstva, pohreboch blízkych rodinných príslušníkov, ale tiež aj pri presťahovaní. Plný nárok na dovolenku je možné najskôr získať najskôr po šiestich mesiacoch od začatia pracovného pomeru. Dohodnite si svoju dovolenku včas so svojim zamestnávateľom a kolegami.
Pre neprítomnosť v práci kvôli chorobe sú jasné pravidlá. V prípade choroby musí zamestnanec tak rýchlo ako je to len možné, oznámiť svojmu zamestnávateľovi svoju pracovnú neschopnosť a jej pravdepodobnú dĺžku. Pri chorobe, ktorá bude trvať dlhšie ako tri dni, predloží zamestnanec zamestnávateľovi potvrdenie od lekára najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Počas rodičovskej dovolenky sú rodičia svojim zamestnávateľom bez nároku na mzdu uvoľnení za účelom starostlivosti o svoje deti. Rodičovská dovolenka ale umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam čiastočný pracovný úväzok, tak sa môžete venovať svojim deťom a zároveň nestratíte kontakt so zamestnaním. Jeden z rodičov môže zostať na rodičovskej- materskej dovolenke do tretieho roka života dieťaťa.

Tiež je možné využiť možnosť dovolenky za účelom ďalšieho vzdelávania. Podľa práva Spolkovej republiky Nemecko je dovolenka za účelom ďalšieho vzdelávania sa platenou dovolenkou. Túto môžete využiť na vlastné politické vzdelávanie, jazykové kurzy alebo odborné vzdelávanie. Tak ako pri ročnej dovolenke, aj v tomto prípade je potrebné, aby ste si to včas dohodli so svojim zamestnávateľom.

 

3. 10. Ukončenie pracovného pomeru; dôchodkový systém

Pracovný pomer na dobu určitú končí vtedy, keď ste prepustený zo zamestnania minimálne jedným zamestnávateľom, ale aj vtedy keď dosiahnete dôchodkový vek.
Za normálnych okolností začína pracovný pomer na dobu neurčitú so šesťmesačnou skúšobnou dobou. Počas tohto „testovacieho obdobia“ platí skrátená výpovedná lehota 14 dní. Výpoveď sa musí uskutočniť písomne a byť riadne oznámené. Výpovedné lehoty sú stanovené občianskym zákonníkom, v Nemecku tzv. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Čím dlhšie ste v podniku, tým dlhšie je oboma partnermi akceptovaná výpovedná lehota. Zamestnanci musia upovedomiť zamestnávateľa o podaní výpovede 4 týždne dopredu. Ak napr. pracovný pomer trvá 20 rokov, predlžuje sa výpovedná lehota na sedem mesiacov. Ak je pracovný pomer krátkodobý, výpovedná lehota trvá mesiac. Pracovný pomer na dobu určitú s písomnou pracovnou zmluvou končí automaticky po uplynutí dohodnutého času/dátumu – vypršaním pracovnej zmluvy. Výpoveď zo strany zamestnávateľa v tomto prípade nie je nevyhnutné dávať. Po ukončení pracovného záväzku ste oprávnení dostať od zamestnávateľa pracovný posudok – referencie.

Pracovný život človeka končí v 65. roku života. Každý, kto dovŕšil 65. rok života a vie preukázať , že prispieval na poistenie minimálne 5 rokov, má nárok na obyčajný starobný dôchodok. Starobný dôchodok dostane poistený aj vtedy, keď dosiahne 63.  rok života, narodil sa medzi rokmi 1949-1963 a vie preukázať, že bol 35 rokov poistený.
Skorší odchod do penzie je možný len s určitými obmedzeniami. Od roku 2012 do 2029 narástol vek odchodu do penzie zo 65 rokov na 67. Nárok na zákonnú penziu a výška každého dôchodku je stanovená podľa obdobia na základe spôsobu a trvania pracovného pomeru v zmysle dôchodkového práva. Sú to tie obdobia, ktoré sa počítajú z vašej dĺžky pracovného života a odbornej prípravy.

Do dôchodku sa započítava rôzne individuálne minimálne obdobie poistenia a tým je ovplyvnená výška dôchodku. Započítava sa dĺžka medzi obdobím vzdelávania a začiatkom obdobia nároku na dôchodok. Do dôchodku sa započítava rôzne individuálne minimálne obdobie poistenia a tým je ovplyvnená výška dôchodku. Rozličné obdobie nároku na dôchodok sa rozlične zohľadňuje pri zhodnocovaní dôchodku a pri naplnení čakacej doby. Započítavané obdobie sa člení na príspevkové, nepríspevkové a obdobie prihliadajúce na osobitný zreteľ. Príspevkové obdobie zahŕňa povinný príspevok a dobrovoľný príspevok. Nepríspevkové obdobie zahŕňa obdobie, keď sa neprispievalo do dôchodkového konta. Výška príspevku sa líši, ked nie je možné prispievať na konto, kvôli osobitným dôvodom a udalostiam, napríklad výchova detí do veku 10 rokov.

 

3. 11. Zastupovanie pracovníkov

Odborové organizácie rokujú o dohode o mzdách so zamestnávateľom, najmä vo vzťahu k vyplácaniu, pracovnému času a dovolenke. V prípade zamestnaneckých sporov, organizujú štrajky a platia svojím členom štrajkovný poplatok. Pomáhajú zriadiť aj pracovnú radu a povzbudzujú zamestnancov v spoločnosti počas konfliktu a reprezentujú v sporoch so zamestnávateľom. Odborová organizácia má slobodnú legálnu ochranu v sporoch so spojením s pracovným a sociálnym právom. Niektoré odborové organizácie poskytujú tiež úrazové poistenie. Členstvo v odborovej organizácii je dobrovoľné.
V Nemecku sa spojilo 8 osobitných odborových organizácií na Nemeckú odborovú organizáciu (Deutscher Gewerkschaftsbund –DGB) a má niečo cez 6,2 milióna členov.
Rada pracujúcich je demokraticky volená zamestnancami. Jej hlavnými úlohami sú:

 • Reprezentuje zamestnancov v komunikácii so zamestnávateľom, vzťahujúce sa personálne a sociálne vzťahy,
 • Monitoruje dodržiavanie zákonov, regulatív, zdravie a bezpečnosť pri práci, provízie, kolektívne zmluvy a dohody a pracovné dohody,
 • Spolupracuje pri úpravách pracovísk, regulácii pracovného času, personálnom plánovaní a služobných školeniach,
 • Musí poskytnúť informácie kedykoľvek je zamestnanec podá výpoveď, inak je výpoveď neplatná

Zastupovanie pracovníkov je regulované ustanoveniami zákonníka práce (Betriebsverfassungsgesetz), alebo v prípade verejného sektora, relevantného zákona o zastupovaní pracovníkov. Pri menovaní alebo volení rady pracujúcich, rada sa musí skladať z najmenej 5 zamestnancov, ktorí dosiahli 18. vek života.

Cudzinci – zamestnanci majú rovnaké hlasovacie právo a právo na kandidatúru ako ich nemeckí kolegovia.
V konečnom dôsledku, odborové organizácie pomáhajú zastupovať aj zamestnancov zdravotne ťažko postihnutých, a podobné rizikové skupiny tým že sa starajú o ich záujmy.


3. 12. Pracovné spory – štrajky

Pracovná rada a zamestnávateľ sa bežne snažia hľadať kompromisy a spoluprácu v duchu vzájomnej dôvery. Ak sa však ich záujmy stávajú odlišnými, môžu vzrásť až do urputných sporov. Pri zlyhaní rokovaní o mzde a arbitrážnych pokusoch, sú odborové organizácie oprávnené pristúpiť k štrajku.

Odbory môžu tajným hlasovaním, pri ktorom najmenej 75 percent zamestnancov s organizovaným štrajkom súhlasí, po stroskotaní kolektívneho vyjednávania a bezvýsledného pokusu o dohodu zrealizovať štrajk. Tiež sú prípustné tzv. výstražné štrajky, ktoré sa realizujú počas prebehajúceho kolektívneho vyjednávania na zvýraznenie požiadaviek zamestnancov. Štrajkovať môžu všetci zamestnanci podnikov, pre ktoré odbory vyhlásili štrajk bez ohľadu na to, či sú členmi odborov alebo nie.

Štrajk nesmie mať pracovnoprávne následky, pretože si zamestnanci len uplatňujú svoje práva. Štrajk zodpovedá legálnemu pracovnému odopreniu. Pracovná zmluva zostáva teda naďalej platná, ale neprináleží počas tejto doby zamestnancom plat. Náhrada platu pre členov odborovej organizácie je vyplácaná z tzv. Streikkasse. Neorganizovaní štrajkujúci, ktorí ale nie sú riadnymi členmi odborov zostávajú naprázdno.

Zamestnávatelia môžu na odborový štrajk reagovať vylúčením štrajkujúcich. Vylúčenie znamená predbežné vylúčenie viacerých zamestnancov zo zamestnania bez nároku na mzdu, čiže prerušenie prevádzky.

 

3. 13. Odborná príprava

Odborné vzdelávanie a príprava - zlepšujú vaše vyhliadky na získanie práce
Pojem odborné vzdelávanie a príprava sa vzťahuje na praktické aktivity a kurzy týkajúce sa konkrétneho povolania alebo zamestnania, ktorých cieľom je pripraviť účastníkov na ich budúcu kariéru. Odborné vzdelávanie je nevyhnutným základom pre dosiahnutie profesionálneho uznania a na zlepšenie vyhliadok na získanie práce.

EÚ podporuje odbornú prípravu na zamestnanie
Podpora vzdelávania a rozvíjania kvalifikácie v Európe je zabezpečovaná iniciatívou EÚ pod názvom Celoživotný vzdelávací program.
Proces celoživotného vzdelávania zahŕňa formálne, neformálne i všedné formy a trvá od predškolského obdobia až do dôchodku. Poskytuje ľudom možnosť rozvíjať a udržiavať ich hlavné zručnosti počas celého života, a takisto občanom umožňuje voľne sa pohybovať medzi zamestnaniami, regiónmi a krajinami. Financovanie je možné v širokom spektre aktivít, zahŕňajúc výmenný pobyt, štúdium, získavanie informácií. Existuje mnoho rozmanitých projektov zameraných na študentov aj ich učiteľov a lektorov.

Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti odbornej prípravy
V úsilí podporiť atmosféru európskej spolupráce v rámci rozvoja systémov odborného vzdelávania, Európska únia využíva množstvo nástrojov a realizuje celý rad programov a podnetov.

1. ERASMUS
Považovaný za európsku vlajkovú loď vzdelávacieho programu, Erasmus umožňuje okolo 200 000 študentom študovať a pracovať v zahraničí každý rok. Financované je to vyššími vzdelávacími inštitúciami, ktoré medzi sebou spolupracujú.

2. LEONARDO DA VINCI
Rovnako ako pomáha  jednotlivcom dosiahnuť nové zručnosti, tento program pomáha aj organizáciám z oblasti odborného vzdelávania a prípravy spolupracovať s partnermi z celej , aby si mohli vymieňať osvedčené postupy. Leonardo program financuje rad praktických projektov odborného vzdelávania a prípravy od tých, ktoré dovoľujú ľuďom zaškoliť sa v zahraničí až po tie rozsiahle, ktoré podporujú spoluprácu a vytváranie sietí po celej Európe.

3. GRUNDTVIG
Tento program poskytuje podporu pre výukové a študijné potreby ľudí, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích kurzov pre dospelých. Tento program zahŕňa formálne aj neformálne učenie.

EÚ organizácie, ktoré podporujú pracovné vzdelávanie a školenie
Európska únia disponuje zopár agentúrami na zlepšovanie kooperácie a výmennými pobytmi v praxi:

- Európske centrum pre školenie zamestnancov (CEDEFOP/ Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle)
Bola vytvorená v roku 1975 na podporu a rozvoj vzdelávania zamestnancov v Európe. Založené v Thessaloniki (Grécko), uskutočňuje výskum a analýzy školenia zamestnancov a odborného vzdelávania a svoje poznatky rozširuje rôznym európskym partnerom, ako napríklad príslušným výskumným inštitúciám, univerzitám alebo školiacim zariadeniam.

- Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie bola zriadená v roku 1995 a úzko spolupracuje s CEDEFOP. Jej úlohou je podporovať partnerské krajiny (mimo EÚ) v modernizácii a rozvoji ich systémov odbornej prípravy.

Celoživotné vzdelávanie - http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Program Grundtvig
Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania

 

Životné podmienky
Prehľad životných podmienok v Európe

Kvalita života - vysoko na prioritnom zozname sociálnej agendy EÚ
Vhodné životné podmienky závisia od celého radu faktorov, ako sú kvalitné zdravotnícke služby, vzdelávanie a odborná príprava alebo dobrá dopravná infraštruktúra. Tieto a mnohé ďalšie faktory ovplyvňujú každodenný a pracovný život občanov. Európska únia si stanovila za cieľ neustále zlepšovať kvalitu života vo všetkých členských štátoch a čeliť novým výzvam modernej Európy, ako sú sociálne vylúčenie a starnutie obyvateľstva.


 Zamestnanosť v Európe
Zlepšenie pracovných podmienok v Európe je pre Európsku komisiu prioritou. S cieľom riešiť problém nezamestnanosti a zlepšiť mobilitu medzi pracovnými miestami a regiónmi sa na úrovni EÚ spracováva  a zavádza široká škála opatrení na podporu európskej stratégie zamestnanosti. Patrí medzi ne Európska služba zamestnanosti (EURES) a program PROGRESS (2007 - 2013). Program nahradí všetky existujúce programy  Spoločenstva v oblasti zamestnanosti, sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, pracovných podmienok, rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii.

 Zdravie a zdravotná starostlivosť v Európskej únii
Zdravie je cenným prínosom. Ovplyvňuje každodenný život občanov, a preto má pre všetkých Európanov mimoriadny význam. Zdravé prostredie je nevyhnutné pre náš osobný a profesionálny rozvoj a občania EÚ čoraz viac požadujú ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb. Pri cestovaní v rámci Európskej únie vyžadujú rýchly a ľahký prístup k lekárskemu ošetreniu. Cieľom zdravotnej politiky EÚ je splniť tieto potreby.
Európska komisia vyvinula koordinovaný prístup k zdravotnej politike, ktorý implementuje množstvo iniciatív, ktoré dopĺňajú činnosť vnútroštátnych orgánov. Spoločné politiky a ciele Európskej únie boli zakomponované do programov a stratégií Spoločenstva v oblasti zdravia.
Cieľom súčasného programu EÚ v oblasti verejného zdravia je zlepšiť schopnosť EÚ reagovať na cezhraničné ohrozenia zdravia a úroveň informácií a poznatkov o najnovšom vývoji v oblasti verejného zdravia. V oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľa sa vypracovala nová stratégia, ktorá vo väčšej miere zohľadňuje potrebu lepšej ochrany zdravia občanov a šírenie informácií o zdravotných otázkach.


  Všeobecné vzdelávanie v EÚ
Vzdelávanie je v Európe hlboko zakorenené a veľmi rozmanité. Už v roku 1976 sa ministri školstva rozhodli vytvoriť informačnú sieť na lepšie porozumenie vzdelávacích politík a štruktúr vo vtedajšom deväťčlennom Európskom spoločenstve. Odráža to zásadu, podľa ktorej sa musí striktne rešpektovať osobitná povaha vzdelávacích systémov v členských štátoch a zároveň lepšia koordinácia interakcie medzi systémami vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania. Informačná sieť o vzdelávaní v Európe Eurydice bola oficiálne založená v roku 1980.
So spustením programu Erasmus, ktorý sa často označuje ako jedna z najúspešnejších iniciatív EÚ, sa v roku 1986 záujem o zdieľanie informácií zmenil na výmenu študentov.
Skúsenosti z štvrťstoročia boli konsolidované a rozvíjané v programe Sokrates, ktorý pokrýva všetky oblasti vzdelávania - pre všetky vekové kategórie a úrovne zručností. 
S cieľom uľahčiť začatie európskych štúdií na univerzitách Komisia podporuje aj akciu Jean Monnet, ktorá poskytuje počiatočné financovanie na zriadenie katedier Jean Monnet, stále prednášky a európske moduly v oblasti práva Spoločenstva, európskej ekonomiky, politických štúdií o európskej integrácii a histórii európskej integrácie. Projekt Jean Monnet tiež podporuje vytváranie európskych vedeckých centier Jean Monnet.

 Doprava v EÚ
Doprava bola jednou z prvých politík, ktorými sa Európske spoločenstvo zaoberalo po svojom vytvorení. Od nadobudnutia platnosti Rímskej zmluvy v roku 1958 bolo odstránenie prekážok na hraniciach medzi členskými štátmi v centre dopravnej politiky EÚ. Cieľom je rýchla, efektívna a nákladovo efektívna preprava osôb a tovaru.
Táto zásada úzko súvisí s ústredným cieľom EÚ, ktorým je vytvorenie dynamického hospodárstva a sociálnej súdržnosti. Odvetvie dopravy produkuje približne 1 bilión EUR ročne, a to 10% bohatstva EÚ meraného hrubým domácim produktom (HDP). Na tomto odvetví závisí viac ako 10 miliónov pracovných miest.

 Schengenský priestor
Schengenský implementačný dohovor, ktorý nadobudol účinnosť v marci 1995, zrušil kontroly na vnútorných hraniciach signatárskych štátov a vytvoril jednotnú vonkajšiu hranicu, kde sa kontroly uplatňujú na všetkých schengenských signatárov podľa spoločného súboru pravidiel.
Schengenskú dohodu podpísalo 13 členských štátov EÚ: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko a Švédsko. Hoci Dánsko dohovor podpísalo, môže rozhodnúť, či ho bude uplatňovať alebo neuplatňuje v akomkoľvek novom rozhodnutí podľa tejto dohody.Túto dohodu podpísali aj tretie krajiny, Island, Nórsko a Švajčiarsko, hoci Švajčiarsko ešte tieto ustanovenia neuplatňuje.

Letecká doprava
Európsky vnútorný trh s leteckou dopravou viedol k zníženiu cestovného, väčšej ponuke leteckých spoločností a zlepšeniu osobnej dopravy. EÚ okrem toho prijala množstvo právnych predpisov na zabezpečenie spravodlivého zaobchádzania s cestujúcimi.

Práva cestujúcich v leteckej doprave
Ako cestujúci máte určité práva v súvislosti s informáciami o letoch a rezerváciách, poškodení batožiny, meškaniach a zrušeniach, odmietnutí prepravy, kompenzácii v prípade nehôd alebo problémov s cestovným balíčkom. Tieto práva sa vzťahujú na vnútroštátne a medzinárodné pravidelné a charterové lety s odletom z letísk v krajinách EÚ alebo na letiská EÚ s odletom z tretej krajiny, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť z členského štátu.

 Železničná doprava
Európsky železničný systém sa vyznačuje mnohými prekážkami v interoperabilite vnútroštátnych sietí. Rôzne obrysy, rôzne systémy dodávok energie a významné rozdiely v organizácii systémov riadenia železničnej dopravy spôsobujú značné oneskorenia na hraničných priechodoch, a teda aj ďalšie náklady. V dôsledku toho sa konkurencieschopnosť železničnej dopravy v posledných rokoch znížila, napríklad v porovnaní s cestnou dopravou.
S cieľom prekonať existujúce problémy prijalo Európske spoločenstvo v rámci svojej spoločnej dopravnej politiky právne predpisy, ktoré pripravia pôdu pre postupné vytvorenie právne a technicky integrovaného európskeho železničného priestoru.
  Rozsiahle financovanie sa poskytuje na transeurópske projekty, ako sú železničné spojenia z Lyonu na poľsko-ukrajinské hranice, z Berlína do Palerma, z Paríža do Bratislavy a z Varšavy do Helsínk. Nové medzinárodné vysokorýchlostné trate sa plánujú na trase Paríž - Brusel - Kolín - Amsterdam a cez juhozápadnú Európu od Lisabonu do Bordeaux.

4. 2. Politický, administratívny a právny systém

 Spolková republika Nemecko je parlamentná federatívna republika s dvojkomorovým systémom, ktorý pozostáva zo Spolkového snemu (Bundestag) a Spolkovej rady (Bundesrat). V Spolkovom sneme sú zastúpené nasledujúce politické strany: Kresťanská demokratická únia - CDU (Christlich Demokratische Union), Kresťanská sociálna únia - CSU (Christlich-Soziale Union), Sociálnodemokratická Strana Nemecka - SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), Strana ľavice (Die Linke) a Aliancia 90/Zelených (Bündnis 90/Die Grünen).
Spolkový snem – parlament má svoje stále sídlo v budove ríšskeho snemu – Reichstagsgebäude v Berlíne. Zloženie Spolkového snemu sa určuje každé štyri roky voľbami. Spolkový snem volí Spolkového kancelára, ktorý navrhuje ministrov. Spolkový snem tvorí právo a legislatívu. Spolková rada, ktorej členmi sú zástupcovia hláv jednotlivých spolkov, má zastúpenie 16 spolkových krajín. Počet hlasov za jednotlivé krajiny závisí od počtu obyvateľstva jednotlivých krajín a obmieňa sa od 3 do 5 hlasov.

 V Spolkovej republike Nemecko sú riadiace úlohy prerozdelené na spolok, krajiny a na obce.
Záťaž administratívnych činností leží na krajinách a obciach. Spolok im prideľuje úlohy a zodpovedajúce finančné prostriedky. V rámci autonómie realizujú obce vlastné a dobrovoľné úlohy podľa vlastného uváženia a finančných možností, ako aj úlohy z poverenia od Spolku a krajiny.

 

4. 3. Príjmy a dane

Priemerný hrubý zárobok zamestnancov v hlavnom pracovnom záväzku závisí od odvetvia. Tak sú napr. priemerné hrubé zárobky v oblasti hotelových a reštauračných službách najnižšie 1 910,- € a v energetickom sektore – dodávky energií sú najvyššie, cca 4 281,- €. Výrazné rozdiely v zárobkoch pretrvávajú aj medzi východným a západným Nemeckom. Tiež chýba rovnocennosť odmeňovania medzi pohlaviami: ženy zarábajú na rovnakej pozícii menej ako muži.

Každý zamestnanec žijúci v Nemecku poberajúci mzdu musí platiť dane. Pri výpočte zdaneného príjmu sa berú do úvahy individuálne životné podmienky. Podmienky zdaňovania určujú a zverejňujú miestne úrady na daňových kartách pre všetkých zamestnávateľov v územnej oblasti vždy pred začiatkom kalendárneho roka. Slobodné osoby musia siahnuť do svojej peňaženky najhlbšie. Kto žije v manželstve, zarába a má dieťa je menej daňovo zaťažený.

Potom, čo zamestnávateľ zdaní príjem svojho zamestnanca, odvádza ich priamo finančnému úradu. Každá zárobkovo činná osoba je povinná prispievať na sociálne poistenie. Príspevky sú platené 50% zamestnávateľom a 50% zamestnancom. Priemerné odvody na sociálne poistenie sú približne 21 % z hrubej mzdy. Okrem toho sa ešte uplatňujú zrážky zo mzdy vo výške 5,5% z dane z príjmu na tzv. Solidaritätszuschlag od r. 1995 na vzrast ekonomiky východného Nemecka a 8 – 9 % zo stanovenej dane z príjmu - cirkevná daň pre cirkevných členov v závislosti od federálnej krajiny, v ktorej žijú. Na konci roka musí každý kto platí dane, podávať finančnému úradu daňové priznanie. Tiež musia byť priznané ďalšie formy príjmov (úspory, kapitálové zisky atď.). DPH na získanie tovaru a obstaranie sa služieb sa pohybuje medzi 7% a 19 %.

 

4. 4. Životné náklady

Cenový index ukazuje každoročný nárast cien o 1,9% (merania v júli 2013).  Hlavným dôvodom zvyšovania miery inflácie v júli minulého roka bol prudký nárast cien potravín. Ceny energií tiež prudko vzrástli oproti predošlému roku.

Ceny každodenných bežných vecí ako sú napríklad potreby pre domácnosť, kancelárske potreby a noviny sú v Nemecku oveľa nižšie než v ostatných krajinách EÚ. Ceny potravín sú v Nemecku porovnateľne nižšie. Daň (DPH) sa pohybuje od 7% (knihy, periodiká, drogéria) do 19% (ostatné produkty a služby).

Predajne nájdete všade vo svojej blízkosti. Veľké nákupné domy s potravinami sú často lacnejšie a umiestnené na okraji miest. Obchody majú rôzne otváracie hodiny. Veľa obchodov zatvára najneskôr o 20 hod., niektoré ale aj o 22 hod.. Na vidieku alebo v malých mestách si v sobotu musíte nakúpiť do 13 alebo 14 hodiny. V centrách veľkých miest zostávajú obchody v sobotu otvorené do 16 až 20 hod. Väčšina obchodov je v nedeľu zavretá okrem istých prípadov ako štátne sviatky, kedy môžu byť otvorené. A napríklad čerpacie stanice sú otvorenéí aj v nedeľu pre malé nákupy.

Každé potraviny majú týždennú ponuku/akciu. Niektoré obchody týždenne tlačia takéto ponukové letáky a umiestňujú ich do schránok domov či bytov. Oplatí sa ich sledovať, nakoľko ceny takéhoto akciového tovaru sú nižšie. Takmer v každom meste sú dostupné lokálne noviny zdarma, kde inzerujú obchodníci. V takejto tlači je vyhradené miesto na predaj a kúpu širokého spektra rozličného tovaru pre fyzické osoby i pre právnické osoby. Vo väčších mestách sa nachádzajú obchody, ktoré ponúkajú obnosené oblečenie, použité hračky či elektroniku.

 

4. 5. Ubytovanie

Viac ako polovica všetkých Nemcov býva v nájomných bytoch, ktoré sa zväčša prenajímajú nezariadené. Nájdenie výhodného podnájmu v oblasti s dopravným uzlom môže byť ťažké. Najvyššie sú ceny podnájmu vo veľkomestách ako Mníchov, Cologne, Hamburg alebo Düsseldorf  a na vidieku,a vo východnom Nemecku klesajú až na polovicu. K tomu prislúchajú prevádzkové náklady ako spotreba vody, elektriny a kúrenia. Kalkulujte tu s približne 25% mesačný nájom. Nájomné sa vypláca prenajímateľovi vopred, prevádzkové náklady a vedľajšie náklady sú splatné do konca mesiaca.
Zväčša prenajímateľ žiada zálohu k nájomnému vo výške od dvoch do troch mesačných prenájmov. Tá slúži ako istota v prípade, že by došlo k poškodeniu bytu. Ak vstúpite do nájomného vzťahu na dobu určitú alebo neurčitú, záloha môže byť uhradená na základe akéhokoľvek želania prenajímateľa. V tomto prípade nestrácajte záujem. Keď si prenajímate byt, uzatvorte si písomnú zmluvu s prenajímateľom. Nájomná zmluva taktiež pokrýva otázky malých úprav, často opisuje opatrenia ohľadom nájmu, a stanovuje lehoty. V prípade neistoty, sa môže prvá strana odvolávať na dohodu.

Pre niekoho, kto príde do Nemecka a je pripravený s niekým iným bývať spolu v byte sú, spoločenstvá bývajúcich dobrou alternatívou. Vo veľa univerzitných mestách existujú na to tzv. “ Mitwohnzentralen“, ktoré za poplatok včas sprostredkujú bývanie na určitú dobu.

 

4. 6. Zdravotníctvo

Ak hodláte pracovať v Nemecku, ako náhle podpíšete pracovnú zmluvu, mali by ste ako zamestnanec v každom prípade uzavrieť zdravotné poistenie. Aby nedošlo počas choroby k žiadnemu riziku, zdravotná poisťovňa takto zabezpečuje v prípade choroby svojich členov a ich rodinu. Manžel/-ka, ktorý/-rá nie je zamestnaný a deti môžu byť spolupoistení.

Možnosť súkromného poistenia sa otvára pre zamestnancov, ktorých hrubý mesačný príjem dosiahol povinný poistný limit, ktorý zodpovedá ročnému príjmu 52 200,- EUR. Ďalšou skupinou sú SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby), nezávislí profesionáli a umelci, nezávislí od príjmu, verejní činitelia a ostatní verejní pracovníci, ktorí sú oprávnení udeľovať vládne povolenia (sudcovia, členovia parlamentu).

Obyvatelia Európskeho hospodárskeho priestoru potrebujú len kartičku európskeho poistenia EHIC, aby mohli byť v prípade choroby v inom členskom štáte ošetrení. U každého lekára sa môžete telefonicky objednať.  Pri akútnych ochoreniach alebo úrazoch Vám bude priradený termín na vyšetrenie v ten istý deň. V iných prípadoch musíte rátať s čakacou dobou od niekoľkých dní až dokonca do niekoľko týždňov, predovšetkým u zubárov alebo odborníkov. Máloktorý odborník má otvorené soboty, a nedele máte prístup len na pohotovosť.
Po prehliadke obdržíte recept s predpísanými liekmi , za ktorý bežne zaplatíte v lekárni 5€ za preparát. Pri ľahkých sťažnostiach obdržíte lieky bez receptu a poradenstvo zdarma bez nutnej návštevy u lekára priamo v lekárni.

Ak potrebuje lekársku pomoc v noci, počas víkendov alebo voľných dní, pomôže Vám pohotovostná služba. Buď ju nájdete pri nemocniciach alebo zavolajte lekárovi vo Vašej blízkosti. Na telefonickej linke prvej pomoci vám poradia, aké sú otváracie hodiny vášho najbližšieho lekára a poskytne zoznam lekárov a odborníkov v danom mieste. Niektoré lekárne sú otvorené tiež počas víkendov alebo voľných dní. Informácie tohto druhu nájdete spravidla na oznamovacej tabuli pri vchode.

 

4. 7. Systém vzdelávania

Oblasť predškolského vzdelávania zahŕňa zoraďovanie detí vo veku od troch do šiestich rokov – najmä v materských škôlkach ale aj v predškolských zariadeniach. Návšteva týchto zariadení je síce dobrovoľná ale spoplatňovaná.
Povinná školská dochádzka začína po zavŕšení šiesteho roku života dieťaťa so základnou školou ( 1.-4. trieda ). Školská dochádzka na verejných školách je bezplatná. Len učebnice, pomôcky na vyučovanie ako aj triedne výlety musia financovať rodičia.
Po základnej škole sa rodičia a deti rozhodujú o ďalšom pokračovaní štúdia na:
tzv. Hauptschule ( po 9.alebo 10.triedu), Realschule ( ukončenie štúdia maturitou) alebo Gymnasium ( končí sa maturitou po 12. alebo 13.triede a štúdium je spojené s prípravou na vysokoškolské štúdium).
Všeobecná škola je špeciálna forma štúdia, ktorá ponúka viac možností škôl od 5.triedy pod jednou strechou. Tieto školy sa však nenachádzajú vo všetkých spolkových krajinách.
V nemeckých školách prebieha vyučovanie najmä v čase od siedmej hodiny rannej do jednej hodiny poobedňajšej. Ponuka na celodenné školy a ponuka na dozor v poobedňajších hodinách bola v posledných rokoch nedostatočná, ale už sa rozrastá.
Prvé praktické vzdelávanie môže začať najskôr po ukončení povinnej školskej dochádzky, normálne od 15. roku života. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje formou na plný alebo skrátený čas na prevádzke, ktorá ponúka vzdelávanie v duálnom systéme. Takéto ďalšie vzdelávanie trvá 2 až 3,5 roka. Mladí ľudia majú možnosť si vybrať z okolo 350 učňovských odborov.
Prehľad o možnostiach vysokoškolského vzdelávania a možnostiach štúdia nájdete na stránke
www.hochschulkompass.de.

 

4. 8. Kultúrny a spoločenský život

V Nemecku majú aj malé mestá divadlo, orchester a múzeum a takmer všade nájdete bohatú a rozličnú ponuku kultúrnych podujatí. Vo veľkých mestách môžete vzhliadnuť zaujímavých umelcov alebo podujatia, divadelné alebo filmové predstavenia. Môžete mať problém rozhodnúť sa pre jedno z nich.
Najlepší prehľad o ponuke kultúrnych podujatí získate z dennej tlače alebo v mestských turistických informačných kanceláriách. Najmä v univerzitných mestách je k dispozícii bezplatný zošit/brožúra, ktorý obsahuje typy na predstavenia a program v kinách spolu s krátkym popisom. Samozrejme sa k týmto informáciám viete dostať aj prostredníctvom internetovej stránky mesta.
Vo veľkomestách a v ich okolí je tiež veľa možností na výlety, sú dostupné aj turistické chodníčky. Veľmi obľúbené je tiež objavovanie krás okolia na bicykloch alebo kolieskových korčuliach.
Veľa Nemcov trávi voľný čas v spolkoch. Je tu zapísaných cca 600 000 spolkov. Okrem toho je ich tu ešte množstvo neoficiálnych. Najobľúbenejšie sú športové spolky.

Typické pre Nemecko sú krčmy, niekde s malými predstaveniami, divadlami, muzikantmi či kabaretmi. V lete sú populárne predovšetkým pivárne a vinárne, kde sa tá po večeroch ešte dlho vonku sedieť. Určite by ste mali navštíviť rôzne slávnosti ako Karneval v zime, pouličné festivaly v lete, či pivové a vínne festivaly na jeseň.

 

4. 9. Súkromný život (narodenie, život, úmrtia)

Či je to narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, rozvod alebo úmrtie príbuzného – keď stojíte pred novou životnou situáciou alebo vybavujete úradné záležitosti, sú tu pre Vás k dispozícii služby občanom Vášho mesta alebo obce. Prehľad o ponúkaných službách a konkrétnych postupoch, či formuláre získate na internetovom portáli mesta a obecných úradoch.
Po narodení dieťaťa majú rodičia 15 pracovných dní čas, aby prihlásili novorodenca na matrike. Často existuje medzi klinikou a matričným úradom dohoda, že príslušné inštitúcie vybavia formality jednoducho medzi sebou. Inak vystaví predlohu o narodení dieťaťa pre matričný úrad pôrodná asistentka alebo rodinný lekár.
V Nemecku sa koná civilný sobáš na mestskom úrade. Cirkevné manželstvo je možné uzavrieť len medzi občiansko-právne zosobášenými, čiže až po civilnom sobáši. Od roku 2001 je možné, aby v Nemecku uzatvárali manželstvo homosexuáli. Sobáš je povolený len civilný, pretože cirkev ešte stále nepovoľuje manželstvo rovnakých pohlaví.
Smrť človeka je potvrdená písomne lekárom. V prípade, že nie je známa príčina smrti, musí byť upovedomená polícia.

 

4. 10. Doprava

Spolková republika Nemecko disponuje s cestnou sieťou v dĺžke 231 000 km. Z toho predstavujú takmer 12 044 km diaľnice. Na Nemeckých diaľniciach je spoplatňovaná len nákladná doprava na základe prejdenej vzdialenosti. Nemecko je vďaka svojej výhodnej polohe v strede strednej Európy zároveň dopravným uzlom pre medzinárodnú leteckú dopravu. Dobré a miestami aj výhodné letecké spojenie je k dispozícii aj medzi veľkomestami a regionálnymi letiskami v Nemecku.
Železnice sú najšetrnejšie k životnému prostrediu oproti motorovým dopravným prostriedkom (autám alebo lietadlám). Prehľad diaľkových železničných sietí Nemeckej železničnej spoločnosti, a. s. a miestnych sietí na stránke www.bahn.de.
Lacné ponuky lístkov železníc a jednotlivých leteckých spoločností pre diaľkové cesty v Nemecku sa pohybujú od 30EUR, pri niektorých prípadoch je táto cena nižšia. Niektoré lacné ponuky sú zvyčajne predmetom časového obmedzenia: či si objednáte lístok na konkrétny dátum alebo zarezervujete v predstihu.

Bežná cena za lístok na vlak na trase Hamburg – Mníchov je 140 €. Letenka na tej istej trase stojí medzi 160 – 300 €.

 

 

5. Sociálne poistenie a zabezpečenie

 

 

5. 1. Sociálne zabezpečenie v Európe

Podmienky sociálneho zabezpečenia - zásadná otázka pre jednotlivcov uplatňujúcich si právo slobodného pohybu

Rešpektovanie myšlienky slobodného pohybu pracovníkov vyžaduje jednoznačný záväzok od všetkých členských štátov EÚ. Tie musia migrujúcim pracovníkom, ktorí vykonávajú svoje povolanie v inom členskom štáte, zaistiť právo na rovnaké výhody sociálneho zabezpečenia ako miestni zamestnanci. Poskytovanie sociálnej ochrany občanom EÚ pracujúcim mimo svojej krajiny, je kľúčová súčasť Európskej únie.
Ustanovenia EÚ o sociálnom zabezpečení sa vzťahujú tak na členské štáty, ako aj na Európsky hospodársky priestor (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko).

Ustanovenia Spoločenstva o sociálnom zabezpečení

Systémy sociálneho zabezpečenia v krajinách EÚ sa od seba naďalej významné líšia a preto je potrebné uskutočniť koordináciu predpisov o sociálnom zabezpečení v nasledujúcich oblastiach:

 • - Dávky pri práceneschopnosti, materské a otcovské dávky
 • - Dávky pre nezamestnaných
 • - Dávky pozostalých
 • - Rodinné prídavky
 • - Dávky súvisiace s pracovným úrazom, alebo chorobou z povolania

Spoločné pravidlá, ktoré zabezpečujú prístup k sociálnym dávkam, sú dôležité, aby sa zabránilo znevýhodňovaniu európskych pracovníkov, ktorí uplatňujú svoje právo slobodného pohybu. Sú navrhnuté tak, aby zabránili občanom EÚ byť poistení dvakrát alebo prísť o dávky sociálneho zabezpečenia, keď sa presťahujú do inej krajiny.
Aj keď neexistuje žiadny jednotný európsky systém sociálneho zabezpečenia, EÚ v oblasti sociálnej ochrany navrhla spoločné ustanovenia. Zahŕňa to koordináciu národných systémov sociálneho zabezpečenia bez snahy o narušenie národných smerníc. Právne predpisy EÚ ustanovujú spoločné pravidlá a zásady, ktoré musia národné miestne orgány a sociálne poisťovne sledovať a ktoré nenahrádzajú, ale dopĺňajú predpisy členských štátov o sociálnom zabezpečení.

Cieľom spoločných ustanovení sociálneho zabezpečenia je:

 • zaručením rovnakého zaobchádzania so štátnymi príslušníkmi vo všetkých členských legislatívach EÚ podnietiť slobodný pohyb pracovníkov;
 • zaručiť sociálnu ochranu zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám (a ich rodinám) bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ vykonávajú činnosť;
 • zabezpečiť zohľadnenie všetkých potrebných dôb zamestnania, a pritom zabrániť dvojitému prepoisteniu, aby sa systémy sociálneho zabezpečenia neprekrývali.

Kto môže využívať sociálnu ochranu v rámci EÚ?

Dávky sociálneho zabezpečenia dostupné v iných členských štátoch sú stanovené spoločnými ustanoveniami EÚ a týkajú sa nasledujúcich kategórií osôb:

 • pracovníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ a ktorí sú alebo boli poistení podľa právnych predpisov tohto členského štátu, ako aj ich rodinní príslušníci;
 • dôchodcovia, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ;
 • štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú poistení podľa právnych predpisov členského štátu;
 • osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci a ich rodiny, ak pracujú v EÚ a sú poistení podľa právnych predpisov jedného z členských štátov EÚ.


Pričlenenie migrujúcich pracovníkov do národných systémoch sociálneho zabezpečenia

Ak občan EÚ pracuje v inom členskom štáte, je dôležité určiť, ktorému národnému systému sociálneho zabezpečenia podlieha - či tomu, v ktorom je poistený alebo tomu, kde vykonáva svoje povolanie. Je nutné zabrániť tomu, aby pracovník bol poistený dvakrát, alebo vôbec nemal sociálne zabezpečenie. To vyžaduje určenie pravidiel, stanovujúcich základné postupy začlenenia do jedného a/alebo druhého systému.

Poberanie dôchodku v inom členskom štáte

Štátni príslušníci EÚ majú právo odísť do dôchodku v inom členskom štáte. Krajiny, kde pracovník prispieval na dôchodkové poistenie, sa na vyplácaní dôchodku podieľajú proporcionálne, zohľadňujúc doby zamestnania a platenie do sociálneho dôchodkového systému.

Invalidné dávky

Invalidné dôchodky sú vypočítavané v každej krajine EÚ odlišne. Rozličné metódy kalkulácie ovplyvňujú ako sú ľudia platení podľa toho ako si platili poistenie v niekoľkých krajinách EÚ ešte pred tým časom ako sa stali invalidmi.

Práceneschopnosť, Materské a otcovské prídavky

Ak žijete v krajine EÚ, občania majú právo dostať dávky v chorobe – tak ako zdravotná starostlivosť a lieky – v mieste bydliska, napriek tomu kde ste poistení. Postup v legislatíve je rovnaký ako je zvykom v hosťujúcej krajine. Občania, ktorí sú poistení v odlišnej krajine, v jednej v ktorej žijú by sa mali registrovať.
Krajina, kde je osoba poistená je zodpovedná za platenie dávok v chorobe, materské alebo otcovské dávky. Tieto dávky sú vyplácané v súlade s pravidlami, tam kde je osoba poistená. Nedbajúc na to, že kde osoba býva alebo sa zdržiava.

Dávka v nezamestnanosti

Obyvatelia EÚ sa môžu dožadovať dávok v nezamestnanosti len v tej krajine, kde naposledy pracovali, pokiaľ nemajú bydlisko v inej krajine.
Ak osoba sídli v inej krajine, a denne alebo raz do týždňa z nej cestuje, má povinnosť sa evidovať na miestnych službách zamestnanosti a žiadať o dávky tu. Tieto pravidlá konkrétne pomáhajú obyvateľom, ktorí pravidelne prekračujú hranice.
Ľudia, pracujúci v inej krajine, ktorí sa vracajú do krajiny raz alebo častejšie za týždeň, si môžu sami zvoliť na ktorom miestnom úrade sa prihlásia a kde sa budú dožadovať dávok v nezamestnanosti buď v krajine kde pracujú alebo v krajine kde žijú. Tieto pravidlá by mali byť vo všeobecnosti nápomocné sezónnym pracovníkom.
Ak chcete hľadať prácu v inej konkrétnej krajine musíte si zajednať aby ste tam dostávali dávky v nezamestnanosti od počiatočnej doby 3 mesiace (môže byť predĺžená na dobu 6 mesiacov).

Dávky pozostalým

Zásady na žiadanie invalidných dávok a starobného dôchodku pozostávajú zo žiadania o dôchodok pre vdovy a vdovcov alebo siroty. Dávky pozostalým sa vyplatia kdekoľvek v krajinách EÚ, Vo Švajčiarsku, Islande, Lichtenštajsku a Nórsku.

Rodinné prídavky

Ak členovia rodiny žijú v rozdielnych krajinách a platia si tam poistenie, sú oprávnení poberať dávky vo viac ako v jednej krajine. Ale nemôže byť udelená jedna dávka dvakrát – krajina je zodpovedná za vyplatenie dávky, jej rozhodnutie spočíva v súbore prioritných opatrení. Aplikácia týchto pravidiel závisí na osobitnom prešetrovaní každého prípadu.

Pracovný úraz alebo choroba z povolania

Osoba, ktorá mala úraz v práci alebo u nej bolo zistené ochorenie z povolania, musí oznámiť túto skutočnosť svojmu poisťovateľovi. Krajina v ktorej osoba žije, je zodpovedná za poskytnutie dávok v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti a liečby.
Ak osoba nie je poistená v mieste kde žije, musí žiadať o dokument zvaný DA1 od svojho poisťovateľa a podať mu podrobné informácie o svojej nehode alebo ochorení. Následne sa tento dokument podá na relevantnú inštitúciu v mieste svojho pôsobenia a kde bude dostávať dávky. Krajina, v ktorej je osoba poistená je stále zodpovedná za platenie tohto druhu dávok.

 

5. 2. Sociálne zabezpečenie v tejto krajine

 

Nemecké sociálne poistenie stojí na piatich pilieroch a ponúka finančnú pomoc pri veľkých životných rizikových situáciách a ich dôsledkoch, ako sú:

 • Poistenie v nezamestnanosti v prípade straty zamestnania
 • Dôchodkové poistenie zabezpečuje členov v starobe, ako aj v prípade pracovnej a zárobkovej neschopnosti a v prípade smrti pozostalých
 • Zdravotné poistenie podporuje proces uzdravovania a zmierňuje následky ochorenia
 • Úrazové poistenie je určené pre prípad úrazov
 • Poistenie na ošetrovanie( ošetrovné) podporuje finančne ľudí, ktorí sú odkázaní na dlhodobú opateru

Vstup do systému sociálneho poistenia nastáva v Nemecku cez nemocenskú poisťovňu. Osoby v plnom pracovnom úväzku si majú možnosť vybrať medzi dobrovoľným, zákonným alebo privátnym zdravotným poistením. Aj v prípade úradníckych pozícii, aj pri manuálnej profesii, zamestnávateľ má zodpovednosť za prihlásenie svojich zamestnancov vo vyvolenej zdravotnej poisťovni, čím je zamestnanec automaticky registrovaný aj na poistenie na ošetrenie. Nemocenská poisťovňa tiež preberá prihlásenie klientov aj na poistenie v nezamestnanosti a dôchodkové poistenie.
Sociálne poistenie je v Nemecku hradené zamestnávateľom aj zamestnancom v podstate oboma stranami rovnakými čiastkami. Tieto príspevky z pravidla zráža zamestnávateľ zamestnancovi z hrubej mzdy a odvádza ich na jednotlivé poistenia.

 

 

5. 3. Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti podporuje integráciu ľudí do pracovného vzťahu a vzdelávacieho systému. Jedná sa o povinné poistenie. Zabezpečuje minimálne existenčné prostriedky v prípade nezamestnanosti. Každý kto je prijatý do zamestnania, je krytý týmto poistením. Určitá skupina ľudí (napríklad verejní činitelia, vojaci alebo ľudia po dovŕšení veku 65 rokov) sú oslobodení od platby tohto typu poistenia.
V Nemecku je zriadená Spolková agentúra pre prácu - Bundesagentur für Arbeit a je zodpovedná za poskytovanie dávky v nezamestnanosti. Vyplácanie dávky je viazané na splnenie určitých požiadaviek: Ste povinný sa najskôr 3 mesiace pred ukončením a najneskôr deň po ukončení pracovného pomeru osobne hlásiť na úrade práce. Služby úradu môžete využívať vtedy, ak ste prihlásený na príslušnom úrade práce. Doba vyplácania dávky v nezamestnanosti závisí od doby evidencie na úrade práce. Preto je dôležité, aby ste navštívili úrad práve v 1.deň nezamestnanosti. Na zistenie či Vám prináleží dávka v nezamestnanosti, musíte vyplniť žiadosť a priložiť ďalšie podklady: platný občiansky preukaz, záznamy o zamestnaní (aspoň mzdová daňová karta) a v prípade, ak bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti, potvrdenie o jej poberaní.

Nárok na dávku v nezamestnanosti má len ten, kto v posledných dvoch rokoch pred stratou zamestnania odpracoval najmenej 360 dní a teda si počas týchto dní plnil odvodovú povinnosť. Výška a doba poberania dávky v nezamestnanosti závisí od výšky Vášho predchádzajúceho zárobku a od dĺžky Vášho predchádzajúceho zamestnania. Kto je slobodný a bezdetný, dostáva cca 60 percent paušálneho čistého príjmu ako podporu v nezamestnanosti. Keď sa staráte (alebo Váš partner) o dieťa do 18 rokov, zvyšuje sa táto sadzba na 67 percent.

Uchádzači o zamestnanie schopní pracovať, ktorí nemajú žiaden nárok na dávku v nezamestnanosti alebo nárok vypršal, dostanú štátne existenčné dávky tzv. dávky v nezamestnanosti II - Arbeitslosengeld II (ALGII). Výška tejto paušálnej základnej podpory je nižšia ako je dávka v nezamestnanosti. Kto nie je schopný pracovať kvôli vysokému veku alebo postihnutiu dostáva sociálnu podporu - Sozialgeld. Tá zodpovedá približne výške dávky v nezamestnanosti II.
Od 1.februára 2006 sa majú možnosť poistiť v nezamestnanosti aj opatrovatelia, samostatne zárobkovo činné osoby a ľudia pracujúci v zahraničí na dobrovoľnej báze.

 5. 4. Nemocenské poistenie

Aby choroba alebo vyžiadanie si opatery v chorobe nespôsobili finančné riziko, sú všetci zamestnanci s hrubou mzdou pod 4125,-€ mesačne povinní uzavrieť nemocenské a ošetrovateľské poistenie. Toto poistenie platí aj pre partnerov a deti poistených, keď títo nemajú žiadne poistenie. Spravidla musia vynaložiť na zdravotné poistenie 15,5 percent z hrubej mzdy, ktorá sa vypláca v zhruba rovnakých množstvách (7,3% a 8,2% v rovnakej čiastke aj zamestnávateľ aj zamestnanec). Od roku 2010, niektoré fondy zdravotného poistenia vyberali mesačne od svojich členov príspevky do odvodov. Na rozdiel od pravidelných príspevkov, tieto zamestnávatelia automaticky nevypočítavajú a platia sa osobitne.
Ošetrovné je poistenie proti následkom neistôt a rizikám opatery . Za odkázaných na opateru sa počítajú poistení, ktorí kvôli telesnej, duševnej alebo psychickej chorobe alebo postihnutiu dlhodobo ( to znamená najmenej šesť mesiacov) potrebujú vo zvýšenej miere pomoc v každodennom živote. Na ošetrovné sa platí sadzba 1,9 percent a je hradená na polovicu zamestnávateľom a zamestnancom.

Zamestnávateľ prihlási zamestnanca v nemocenskej poisťovni,ke´d začne u neho pracovať. Tým je automaticky poistený aj na ošetrovné.
Pri pracovnej neschopnosti kvôli rovnakej chorobe majú zamestnanci právny nárok na pokračovanie vyplácania mnzdy pod dobu šiestich týždňov od zamestnávateľa. Ak trvá choroba dlhšie, bude nemocenské vyplácané vo výške okolo 70% hrubej mzdy vyplácané najdlhšie jeden a pol roka.

 

5. 5. Rodina a materstvo

Rodičovská dovolenka slúži na starostlivosť a výchovu detí a obaja rodičia majú právo na rodičovskú dovolenku do 3. Roku veku dieťaťa a následne sa smú vrátiť do zamestnania. Môžu sa vrátiť na pôvodné pracovné miesto, alebo miesto ktoré je porovnateľné s predchádzajúcim. Po dohode so zamestnávateľom je možné predĺženie a presunutie materskej z 12 mesiacov do 3.-8. roku dieťaťa.( napríklad počas prvého roku v škole)

Rodičovský príspevok, ktorý od 1.januára 2007 značne vzrástol, má finančne odľahčiť mladé rodiny, aby sa mohli obaja rodičia starať o novorodenca. Je vyplácaný matke a otcovi maximálne 14 mesiacov. Predstavuje 67 percent predchádzajúceho príjmu, maximálne však do výšky 1800 € mesačne. Minimálny rodičovský príspevok je 300 EUR. Jeden z rodičov môže pre seba žiadať najviac 12 mesiacov a dva ďalšie mesiace sú pre druhého rodiča.
Detské prídavky sú určené pre všetky deti do 18 rokov. Deťom, ktoré sa ďalej vzdelávajú sa tento príspevok vypláca do 27. roka života a pre deti bez pracovného miesta do 21 rokov. Pre postihnuté deti, ktoré sa nevedia samé o seba postarať, nie sú stanovené vekové hranice. Výška detských prídavkov je odstupňovaná podľa počtu detí. Pre prvé a druhé dieťa sa vypláca 184 EUR/mesiac, 190 EUR pre tretie a 215 EUR/mesiac pre štvrté a nasledujúce dieťa. Detské prídavky sa spravidla vyplácajú vtedy, keď má žiadateľ bydlisko alebo zvyčajné miesto pobytu v Nemecku.

 

 

5. 6. Dôchodky

Všetky osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ak nepodnikajú resp. sa nevzdelávajú, s výnimkou štátnych zamestnancov, sú povinné byť poistené v dôchodkovom poistení. Prostredníctvom dôchodkového poistenia získajú celoživotnú ochranu proti riziku zníženej pracovnej schopnosti, staroby a smrti. Odvody sa platia v celkovej výške 19,9% z hrubej mesačnej mzdy do stropu celkového mesačného príjmu 5 500 EUR v starých spolkových krajinách v západnom Nemecku a 4 800 EUR v nových krajinách vo východnej časti.
Odvody na dôchodkové poistenie hradí z polovice zamestnanec a z polovice zamestnávateľ. Osobitné pravidlá sa vzťahujú na zamestnancov, ktorí mesačne zarobia medzi 400,01a 800 EUR. Pre tých ľudí, ktorých sa povinné členstvo v dôchodkovej schéme netýka, je minimálny dobrovoľný mesačný príspevok stanovený vo výške 79,60 EUR a v roku 2011 bol maximálny príspevok stanovený na 1 049,50 EUR.

Zákonný dôchodkový vek pre mužov a ženy narodených pred rokom 1947 je 65 rokov. Pre tých ľudí, ktorí sa narodili v období medzi rokmi 1947 a 1963 vrátane, zákonný dôchodkový vek stúpa. Obvyklý dôchodkový vek 67 rokov platí pre tých zamestnancov, ktorí sa narodili v alebo po roku 1964.

Výška dôchodku závisí od doby platenia príspevkov a od príjmu.
Odvody na dôchodkové poistenie slúžia nie len na starobné poistenie, ale aj na zmierenie rán osudu. K tomuto poisteniu patria invalidné dôchodky, dôchodky pre pozostalých ( vdovy/-cov, sirotské dôchodky) ako aj liečebné a pracovné rehabilitácie.

 

 

5. 7. Elektronické formuláre

Štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru sa dohodli na dodržiavaní určitých pravidiel, ktorými garantujú zachovanie a prenos práv v oblasti sociálnych istôt. Vzťahujú sa na zdravotné, dôchodkové, nezamestnanecké a úrazové ako aj rodinné poistenie. Nariadenia zabezpečujú, aby žiaden zamestnanec neutrpel žiadne škody, z dôvodu, že počas jeho životnej dráhy vykonával zárobkovú činnosť vo viacerých členských štátoch. Nemôže sa stať, aby sa stratil nárok na vyplácanie nejakej sociálnej dávky, ktorej zodpovedá obdobie poistenia; získané práva musia byť chránené a každá krajina musí tieto práva akceptovať.

Z dôvodu platnosti nárokov na vyplácanie dávok zo sociálneho poistenia v iných členských štátoch boli vyvinuté formuláre – E formuláre, ktoré sú k dispozícii v jazykoch všetkých členských krajín. Základné série formulárov a vydávajúce inštitúcie:
série E 100 - pre dávky v chorobe a materstve (zdravotné poisťovne);
série E 200 – pre dávky týkajúce sa dôchodkov (správy sociálneho zabezpečenia);
série E 300 – pre dávky v nezamestnanosti (Úrady práce);
série E 400 – pre rodinné dávky (referáty štátnej sociálnej podpory pri úradoch práce).
Keď si chcete nájsť v Nemecku zamestnanie a chcete poberať dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu, môžete si ju nechať vyplácať v Nemecku v trvaní troch mesiacov. Dôležité je, aby ste svoj úmysel oznámili príslušnému úradu práce vo Vašej krajine, aby ste svoju požiadavku vedeli sprostredkovať nemeckému úradu práce. Na to, aby ste mohli žiadať o export dávok, je z pravidla nevyhnutné, aby ste boli Vášmu domáckemu úradu práce k dispozícii najmenej štyri týždne pred vycestovaním. Príchod do Nemecka bez obdržania formulára E 303 sa neodporúča, mohlo by to znemožniť vyplácanie tejto dávky.

Váš nárok na dávky v nezamestnanosti sa tvoria na základe období nezamestnanosti a ak ste prispievali ste do fondu. Prílohy certifikátov od predošlých zamestnávateľov sú vo Vašom životopise veľmi dôležité. Keď píšete žiadosť o pridelenie dávok na nemeckom úrade, musíte poskytnúť dôkaz o Vašom poistnom období prostredníctvom dokumentu PD U1 (formulár E301). Stručne a jasne sa v ňom zaznamenajú všetky obdobia relevantné ku kalkulácii. Často sa pri vyplňovaní formuláru zabúda, že interval zamestnania v Nemecku je jednou z podmienok získania nároku. Predtým, než získate dávku v nezamestnanosti v Nemecku sa musíte zamestnať tam, kde sú príspevky povinné.

 

 

5. 8. Preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia je zásadným krokom k zjednodušeniu rôznych systémov zdravotnej starostlivosti. Tento preukaz, zavedený v júny 2004, podstatne uľahčuje prístup k lekárskej pomoci občanom EU, ktorí cestujú do iného členského štátu. Tento preukaz ďalej zaručuje rýchlu a jednoduchú náhradu uskutočnených výdajov buď priamo na mieste incidentu, alebo krátko po návrate do miesta bydliska. Od 1.januára 2006 sa európsky preukaz zdravotného poistenia vydáva a uznáva vo všetkých dotknutých krajinách a nahradzuje skôr používané papierové formuláre, ako bol známy E 111. Ktokoľvek potrebuje lekársku pomoc by sa mal preukázať príslušným lekárskym odborníkom (doktori, farmaceuti, pracovníci centra zdravotnej pomoci) týmto preukazom a potom sa im dostane potrebnej lekárskej pozornosti. Cieľom je ľuďom poskytnúť starostlivosť, o ktorú žiadajú, aby mohli pokračovať vo svojej ceste alebo prázdninách (dovolenke).

Kto má na preukaz EHIC nárok?
Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva:

 • - občanom EU;
 • - občanom krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);
 • - švajčiarskym občanom;
 • - rodinným príslušníkom vyššie uvedených osôb bez ohľadu na ich národnosť;
 • - občanom iných krajín, ktorí sú poistení v rámci systému sociálneho zabezpečenia jedného členského štátu EU, EHP alebo Švajčiarska.

O preukaz EHIC je treba požiadať vnútroštátnu inštitúciu zdravotného poistenia pred odjazdom do inej krajiny EU. Všetkým občanom EU sa výrazne odporúča, aby pri cestách do iných krajín mali svoje európske preukazy zdravotného poistenia so sebou.

 

Výhody

Popri tom, že EKZP počas dočasného pobytu v inej krajine zabezpečuje jednoduchý prístup k službám zdravotnej starostlivosti, poskytuje tiež veľa ďalších výhod nielen pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj pacientov a poisťovne. Hlavné výhody EKZP možno zhrnúť nasledovne:

 • - zjednodušený prístup k zdravotnej starostlivosti v zahraničí
 • - rýchla a jednoduchá refundácia nákladov
 • - bezpečnosť údajov
 • - väčšia spoľahlivosť
 • - menej administratívy
 • - jednoduchosť - jednoduchší a rýchlejší postup pre prístup k zdravotnej starostlivosti

Celkovo táto „smart karta“ ( angl. Smart card) obsahuje iba základné informácie o jej držiteľovi, ako je meno a priezvisko a dátum narodenia, avšak žiadne detaily o jeho zdravotnom stave. Je jednoducho použiteľná a ľahko rozpoznateľná. Informácie sú na nej uvedené štandardizovaným spôsobom, čiže sú čitateľné v ktoromkoľvek jazyku.

Čo je to „smart karta“?

„Smart karta“ je plastová karta vreckovej veľkosti, ktorá vyzerá rovnako ako bežné bankové alebo kreditné karty. Smart karty majú na prednej strane malý zlatý čip. Keď túto kartu vlažíte do zvláštnej čítačky, spojí sa čip s elektronickými konektormi, ktoré z čipu prečítajú informáciu a zase ju zapíšu späť.

Aké údaje sú na mojom zdravotnom preukaze uložené?

Jedinými osobnými údajmi na európskom preukaze zdravotného poistenia sú priezvisko a krstné meno držiteľa preukazu, osobné identifikačné číslo a dátum narodenia. Európsky preukaz zdravotného poistenia neobsahuje žiadne zdravotné údaje.

Kde môj zdravotný preukaz prijímajú?

EKZP môžete použiť kedykoľvek potrebujete akýkoľvek druh zdravotnej starostlivosti, či už
u všeobecného lekára, v nemocnici alebo v lekárni. Členské štáty EÚ sú zodpovedné nielen
za zavádzanie a šírenie preukazov, ale aj za vybavenie všetkých príslušných zdravotníckych zariadení čítačkami kariet.
Používanie európskeho preukazu zdravotného poistenia v zahraničí
Je dôležité poznamenať, že EKZP nezahŕňa prípady, kedy sa pacient zámerne rozhodne absolvovať lekárske ošetrenie v zahraničí. Jeho účelom je zdravotne zabezpečiť osoby cestujúce do iných krajín na časovo obmedzené obdobie, a tým pokrýva lekársku starostlivosť, ktorá je potrebná až na území iného členského štátu. Keď takáto situácia nastane, ošetrenie bude poskytnuté podľa zákonov príslušnej krajiny (ak je napríklad v danom členskom štáte zdravotná starostlivosť zadarmo, bude mať na ňu po predložení jeho/jej EKZP nárok aj hosťujúci pacient).


Potvrdenie dočasne nahrádza EHIC

Pokiaľ jednotlivec, ktorý potrebuje lekársku pomoc, nevlastní európsky preukaz zdravotného poistenia, môže predložiť potvrdenie - dočasne nahradzujúci EHIC, ktoré mu môže príslušná vnútroštátna zdravotná poisťovňa ľahko zaslať faxom alebo e-mailom. Toto potvrdenie je rovnocenné s EHIC a dáva pacientovi nárok na rovnaké ošetrenie a náhradu dávok.

Podoba európskeho preukazu zdravotného poistenia

Dizajn EPZP je rovnaký vo všetkých členských štátoch a nesie európsky symbol. Existujú dve varianty:
• Štandardný európsky dizajn na prednej strane karty a prázdnou zadnou stranou, ktorej obsah si môže príslušný členský štát sám zvoliť.
• Štandardný európsky dizajn na zadnej strane karty - v tomto prípade členský štát umiestňuje EKZP na zadnú stranu už existujúcej národnej alebo regionálnej zdravotnej karty.
Každý členský štát si pri vydávaní zdravotnej karty môže zvoliť jednu z týchto variant.

Viac informácií nájdete na portáli Európskej karty zdravotného poistenia. http://www.ehic.ie/

 

Posledná aktualizácia textu: 06/2018