Hľadanie zamestnania v Nemecku po 1.máji 2011

Hľadanie práce v Nemecku

1. Môžu občania EU vycestovať do Nemecka za účelom hľadania práce a zdržiavať sa počas hľadania práce v krajine?

Áno, dovoľuje im to Európskou úniou garantované právo na voľný pohyb v rámci EU. Na vycestovanie je potrebný len platný cestovný doklad (pas alebo občiansky preukaz). Právo zdržiavať sa na území Nemecka má každý občan EU po dobu najmenej troch mesiacov, pokiaľ vie dokázať, že sa naozaj intenzívne venuje hľadaniu práce a má vyhliadky byť pri hľadaní úspešný. Po troch mesiacoch si cudzinecký úrad môže vyžiadať dokumenty, ktoré dokazujú, že má dotyčný skutočne právo na voľný pohyb v krajine za účelom hľadania práce.

2. Akým spôsobom sa občania EU môžu informovať o voľných pracovných miestach v Nemecku?

Občania EU sa o voľných miestach môžu informovať napríklad v dennej tlači a na internete. Informácie poskytuje aj Spolková pracovná agentúra a Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES.
EURES
Pri hľadaní práce v zahraničí by mal občan EU ako prvú kontaktovať pobočku EURES vo svojej krajine. EURES - EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti) – predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. EURES poradcovia poskytujú informácie ako aj poradenské a sprostredkovateľské služby zamestnávateľom a zamestnancom, a všetkým občanom EU, ktorí chcú využiť svoje právo voľného pohybu v rámci EÚ.
Spolková pracovná agentúra
Na sprostredkovanie práce zahraničným zamestnancom je príslušné oddelenie Spolkovej pracovnej agentúry s názvom Centrála pre sprostredkovanie zahraničnej a odbornej práce (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ZAV). Na svojich stránkach ponúka rozsiahle informácie pre zahraničných záujemcov o prácu v Nemecku.
Na svojej stránke Spolková pracovná agentúra zriadila podstránku s názvom JOBBÖRSE. Domáci aj zahraniční záujemcovia o prácu tu nájdu informácie o aktuálnych pracovných ponukách v Nemecku. Na stránke si taktiež môžu vytvoriť svoj vlastný pracovný profil.
Okrem toho sa každý záujemca o prácu môže registrovať priamo v Spolkovej pracovnej agentúre – buď cez internetový portál JOBBÖRSE, telefonicky alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke agentúry.

3. Majú občania EU, ktorí vycestovali do Nemecka za účelom hľadania práce nárok na podporu v nezamestnanosti v súlade s treťou knihou nemeckého Sociálneho Zákonníka (SGB III)?

Z pravidla nie. Občania EU majú na nemeckú podporu v nezamestnanosti nárok len vtedy, keď boli v poslednej dobe zamestnaní v Nemecku a splnili všetky podmienky na pridelenie podpory v nezamestnanosti. Občania EU, ktorí ešte nikdy nepracovali v Nemecku tieto podmienky automaticky nespĺňajú. Do Nemecka si však môžu „preniesť“ nárok na podporu v nezamestnanosti z krajiny svojho pôvodu a čerpať tieto dávky po dobu troch, v niektorých prípadoch až šiestich mesiacov. Najprv sa však občan musí v krajine svojho pôvodu zaregistrovať ako nezamestnaný a vyplniť všetky potrebné formuláre na príslušnom úrade.

4. Majú občania EU, ktorí vycestovali do Nemecka, počas hľadania práce nárok na služby základného zabezpečenia a sociálnu pomoc?

V súlade s druhou knihou nemeckého Sociálneho Zákonníka (SGBII) nemajú počas prvých troch mesiacov pobytu v Nemecku žiadni cudzinci, a teda ani občania EU, právo na takéto služby. Ak občania vycestovali do Nemecka výlučne za účelom hľadania práce, nemajú na základné zabezpečenie nárok ani po uplynutí tejto doby. Cudzinci, ktorí majú právo pobytu na nemeckom území za účelom hľadania práce, nemajú žiadny nárok ani na sociálnu pomoc.
K výnimkám z tohto pravidla dochádza len v prípade, že občan už v minulosti pracoval v Nemecku alebo je štátnym príslušníkom jedného zo štátov, ktoré v roku 1953 podpísali Európsky dohovor o sociálnej a lekárskej pomoci. Z krajín, ktoré do EU vstúpili v roku 2004, k nim patrí len Estónsko a Malta.

5. Akým spôsobom môžu byť občanovi EU uznané kvalifikácie nadobudnuté v iných členských štátoch?

V prípade, že sa občan uchádza o reglementované povolanie, musia byť pred začiatkom vykonávania tohto povolania v Nemecku overené všetky jeho v minulosti nadobudnuté kvalifikácie, ktoré ho oprávňujú toto povolanie vykonávať. Prehľad reglementovaných povolaní v Nemecku sa nachádza na internetovej stránke www.anabin.de pod pojmom „Zuständige Stellen in Deutschland“. Nachádza sa tu aj zoznam úradov, ktoré vykonávajú overenie kvalifikácií.
V prípade, že sa občan uchádza o iné ako reglementované povolanie, nie je potrebné žiadne overenie jeho predošlých kvalifikácií. Absolventi vysokých škôl môžu s cieľom zlepšiť svoje šance pri uchádzaní o prácu požiadať o ohodnotenie svojho vysokoškolského diplomu organizáciu „Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen“ (Centrála pre systémy vzdelávania v zahraničí).
Poradenskú činnosť pri overovaní kvalifikácií poskytuje Centrála pre sprostredkovanie zahraničnej a odbornej práce Spolkovej pracovnej agentúry (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ZAV). 

6. Do akej miery smú zamestnávatelia vyžadovať od svojich zahraničných zamestnancov znalosti nemčiny?

Zamestnávatelia majú zásadne právo, vyžadovať od uchádzačov o prácu znalosti nemeckého jazyka, ale iba do tej miery, do akej sú tieto znalosti potrebné pre vykonanie príslušného povolania. Nízka úroveň znalosti jazyka nesmie byť použitá ako výhovorka pre diskrimináciu a znevýhodňovanie zamestnancov. V niektorých prípadoch môže byť vyžadovanie veľmi dobrých znalostí oprávnené. Je ale neprípustné, vyžadovať od uchádzačov o miesto, aby po nemecky hovorili na úrovni materského jazyka.