EURES


Európske služby zamestnanosti (EURopean Employment Services) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska. Členmi siete EURES sú regionálne a národné inštitúcie pôsobiace v oblasti zamestnanosti, ako napríklad úrady práce, odborové zväzy, zamestnávatelia a ich organizácie.

EURES je hlavný ekonomický nástroj Európskej únie na zabezpečenie správneho fungovania európskeho trhu práce. Tvoria ho poradcovia vyškolení Európskou komisiou, ktorí poskytujú záujemcom o prácu v Európe informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby. Európskym zamestnávateľom so záujmom o pracovníkov z krajín EÚ/EHP a zo Švajčiarska ponúka sieť EURES profesionálne poradenstvo a pomoc pri nábore.

Sieť EURES pôsobí na Slovensku od 1. mája 2004, kedy sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Služby siete EURES sú na Slovensku dostupné na všetkých 46 úradoch práce, kde pôsobia EURES poradcovia a kontaktné osoby, ako aj prostredníctvom pracovných portálov www.eures.sk a www.eures.europa.eu.

Nezastupiteľné postavenie má EURES v cezhraničných regiónoch, kde okrem štandardných služieb poskytuje predovšetkým poradenstvo zamerané na práva a povinnosti cezhraničných pracovníkov, ktorí pracujú v jednom členskom štáte, ale žijú v susednej krajine, do ktorej sa každodenne alebo minimálne raz týždenne vracajú.

EURES ponúka svojim klientom databázu overených voľných pracovných miest v rámci celej Európy, informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce, registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení, ako aj profesionálne poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine a informácie o finančnej podpore pracovnej mobility.

Dňa 30.12.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312031AUX6. Financovanie aktivít siete EURES realizovaných v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji spadá pod Národný projekt „Spoločne hľadáme prácu II“ a realizuje sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kód projektu v ITMS2014+: 312031AUX6

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk

logo EU ESF EFRR logo Operacny program ludske zdroje EURES logo